δρασσομαι • DRASSOMAI • drassomai

Search: δρασσομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δρασσομενοςδράσσομαιδρασσ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

δράσσομαι (δρασσ-, δραξ-, δραξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδρασσομαιδρασσ·ομαι
2ndδρασσῃ, δρασσει, δρασσεσαιδρασσ·ῃ, δρασσ·ει classical, δρασσ·εσαι alt
3rdδρασσεταιδρασσ·εται
Pl1stδρασσομεθαδρασσ·ομεθα
2ndδρασσεσθεδρασσ·εσθε
3rdδρασσονταιδρασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδρασσωμαιδρασσ·ωμαι
2ndδρασσῃδρασσ·ῃ
3rdδρασσηταιδρασσ·ηται
Pl1stδρασσωμεθαδρασσ·ωμεθα
2ndδρασσησθεδρασσ·ησθε
3rdδρασσωνταιδρασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδρασσοιμηνδρασσ·οιμην
2ndδρασσοιοδρασσ·οιο
3rdδρασσοιτοδρασσ·οιτο
Pl1stδρασσοιμεθαδρασσ·οιμεθα
2ndδρασσοισθεδρασσ·οισθε
3rdδρασσοιντοδρασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδρασσουδρασσ·ου
3rdδρασσεσθωδρασσ·εσθω
Pl1st
2ndδρασσεσθεδρασσ·εσθε
3rdδρασσεσθωσαν, δρασσεσθωνδρασσ·εσθωσαν, δρασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δρασσεσθαι​δρασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδρασσομενηδρασσομενεδρασσ·ομεν·ηδρασσ·ομεν·ε
Nomδρασσομενος[GNT][LXX]δρασσ·ομεν·ος
Accδρασσομενηνδρασσομενονδρασσ·ομεν·ηνδρασσ·ομεν·ον
Datδρασσομενῃδρασσομενῳδρασσ·ομεν·ῃδρασσ·ομεν·ῳ
Genδρασσομενηςδρασσομενουδρασσ·ομεν·ηςδρασσ·ομεν·ου
PlVocδρασσομεναιδρασσομενοι[LXX]δρασσομεναδρασσ·ομεν·αιδρασσ·ομεν·οιδρασσ·ομεν·α
Nom
Accδρασσομεναςδρασσομενουςδρασσ·ομεν·αςδρασσ·ομεν·ους
Datδρασσομεναιςδρασσομενοιςδρασσ·ομεν·αιςδρασσ·ομεν·οις
Genδρασσομενωνδρασσομενωνδρασσ·ομεν·ωνδρασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδρασσομηνε·δρασσ·ομην
2ndεδρασσουε·δρασσ·ου
3rdεδρασσετοε·δρασσ·ετο
Pl1stεδρασσομεθαε·δρασσ·ομεθα
2ndεδρασσεσθεε·δρασσ·εσθε
3rdεδρασσοντοε·δρασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδραξομαιδρασσ·σομαι
2ndδραξῃ, δραξει, δραξεσαιδρασσ·σῃ, δρασσ·σει classical, δρασσ·σεσαι alt
3rdδραξεται[LXX]δρασσ·σεται
Pl1stδραξομεθαδρασσ·σομεθα
2ndδραξεσθεδρασσ·σεσθε
3rdδραξονταιδρασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδραξοιμηνδρασσ·σοιμην
2ndδραξοιοδρασσ·σοιο
3rdδραξοιτοδρασσ·σοιτο
Pl1stδραξοιμεθαδρασσ·σοιμεθα
2ndδραξοισθεδρασσ·σοισθε
3rdδραξοιντοδρασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δραξεσθαι​δρασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδραξομενηδραξομενεδρασσ·σομεν·ηδρασσ·σομεν·ε
Nomδραξομενοςδρασσ·σομεν·ος
Accδραξομενηνδραξομενονδρασσ·σομεν·ηνδρασσ·σομεν·ον
Datδραξομενῃδραξομενῳδρασσ·σομεν·ῃδρασσ·σομεν·ῳ
Genδραξομενηςδραξομενουδρασσ·σομεν·ηςδρασσ·σομεν·ου
PlVocδραξομεναιδραξομενοιδραξομεναδρασσ·σομεν·αιδρασσ·σομεν·οιδρασσ·σομεν·α
Nom
Accδραξομεναςδραξομενουςδρασσ·σομεν·αςδρασσ·σομεν·ους
Datδραξομεναιςδραξομενοιςδρασσ·σομεν·αιςδρασσ·σομεν·οις
Genδραξομενωνδραξομενωνδρασσ·σομεν·ωνδρασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδραξαμηνε·δρασσ·σαμην
2ndεδραξωε·δρασσ·σω
3rdεδραξατο[LXX]ε·δρασσ·σατο
Pl1stεδραξαμεθαε·δρασσ·σαμεθα
2ndεδραξασθεε·δρασσ·σασθε
3rdεδραξαντοε·δρασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδραξωμαιδρασσ·σωμαι
2ndδραξῃδρασσ·σῃ
3rdδραξηταιδρασσ·σηται
Pl1stδραξωμεθαδρασσ·σωμεθα
2ndδραξησθεδρασσ·σησθε
3rdδραξωνταιδρασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδραξαιμηνδρασσ·σαιμην
2ndδραξαιοδρασσ·σαιο
3rdδραξαιτοδρασσ·σαιτο
Pl1stδραξαιμεθαδρασσ·σαιμεθα
2ndδραξαισθεδρασσ·σαισθε
3rdδραξαιντοδρασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδραξαιδρασσ·σαι
3rdδραξασθωδρασσ·σασθω
Pl1st
2ndδραξασθε[LXX]δρασσ·σασθε
3rdδραξασθωσαν, δραξασθωνδρασσ·σασθωσαν, δρασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δραξασθαι​δρασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδραξαμενηδραξαμενεδρασσ·σαμεν·ηδρασσ·σαμεν·ε
Nomδραξαμενος[LXX]δρασσ·σαμεν·ος
Accδραξαμενηνδραξαμενονδρασσ·σαμεν·ηνδρασσ·σαμεν·ον
Datδραξαμενῃδραξαμενῳδρασσ·σαμεν·ῃδρασσ·σαμεν·ῳ
Genδραξαμενηςδραξαμενουδρασσ·σαμεν·ηςδρασσ·σαμεν·ου
PlVocδραξαμεναιδραξαμενοιδραξαμεναδρασσ·σαμεν·αιδρασσ·σαμεν·οιδρασσ·σαμεν·α
Nom
Accδραξαμεναςδραξαμενουςδρασσ·σαμεν·αςδρασσ·σαμεν·ους
Datδραξαμεναιςδραξαμενοιςδρασσ·σαμεν·αιςδρασσ·σαμεν·οις
Genδραξαμενωνδραξαμενωνδρασσ·σαμεν·ωνδρασσ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 26-Jan-2021 10:19:47 EST