δουλοω • DOULOW • douloō

Search: δουλων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δουλωνδουλόωδουλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
δουλωνδούληδουλ·ων(fem) gen pl
δουλωνδοῦλος[2]δουλ·ων(mas) gen pl
δουλων; δουλων; δουλωνδοῦλος[1]δουλ·ων; δουλ·ων; δουλ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl

δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδουλωδουλ(ο)·ωδουλουμαιδουλ(ο)·ομαι
2ndδουλοις[GNT][LXX]δουλ(ο)·ειςδουλοι[GNT][LXX], δουλουσαιδουλ(ο)·ῃ, δουλ(ο)·ει classical, δουλ(ο)·εσαι alt
3rdδουλοι[GNT][LXX]δουλ(ο)·ειδουλουται[LXX]δουλ(ο)·εται
Pl1stδουλουμενδουλ(ο)·ομενδουλουμεθαδουλ(ο)·ομεθα
2ndδουλουτεδουλ(ο)·ετεδουλουσθεδουλ(ο)·εσθε
3rdδουλουσιν, δουλουσιδουλ(ο)·ουσι(ν)δουλουνταιδουλ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδουλωδουλ(ο)·ωδουλωμαιδουλ(ο)·ωμαι
2ndδουλοις[GNT][LXX]δουλ(ο)·ῃςδουλοι[GNT][LXX]δουλ(ο)·ῃ
3rdδουλοι[GNT][LXX]δουλ(ο)·ῃδουλωταιδουλ(ο)·ηται
Pl1stδουλωμενδουλ(ο)·ωμενδουλωμεθαδουλ(ο)·ωμεθα
2ndδουλωτεδουλ(ο)·ητεδουλωσθεδουλ(ο)·ησθε
3rdδουλωσιν, δουλωσιδουλ(ο)·ωσι(ν)δουλωνταιδουλ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδουλοιμιδουλ(ο)·οιμιδουλοιμηνδουλ(ο)·οιμην
2ndδουλοις[GNT][LXX]δουλ(ο)·οιςδουλοιοδουλ(ο)·οιο
3rdδουλοι[GNT][LXX]δουλ(ο)·οιδουλοιτοδουλ(ο)·οιτο
Pl1stδουλοιμενδουλ(ο)·οιμενδουλοιμεθαδουλ(ο)·οιμεθα
2ndδουλοιτεδουλ(ο)·οιτεδουλοισθεδουλ(ο)·οισθε
3rdδουλοιεν, δουλοισανδουλ(ο)·οιεν, δουλ(ο)·οισαν altδουλοιντοδουλ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδουλου[GNT][LXX]δουλ(ο)·εδουλου[GNT][LXX]δουλ(ο)·ου
3rdδουλουτωδουλ(ο)·ετωδουλουσθωδουλ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndδουλουτεδουλ(ο)·ετεδουλουσθεδουλ(ο)·εσθε
3rdδουλουτωσαν, δουλουντωνδουλ(ο)·ετωσαν, δουλ(ο)·οντων classicalδουλουσθωσαν, δουλουσθωνδουλ(ο)·εσθωσαν, δουλ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δουλουν​δουλ(ο)·ειν​δουλουσθαι​δουλ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουλουσαδουλουνδουλ(ο)·ουσ·αδουλ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomδουλων[GNT][LXX]δουλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδουλουσανδουλουνταδουλ(ο)·ουσ·ανδουλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datδουλουσῃδουλουντιδουλ(ο)·ουσ·ῃδουλ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genδουλουσηςδουλουντοςδουλ(ο)·ουσ·ηςδουλ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδουλουσαιδουλουντεςδουλουνταδουλ(ο)·ουσ·αιδουλ(ο)·ο[υ]ντ·εςδουλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδουλουσαςδουλουνταςδουλ(ο)·ουσ·αςδουλ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datδουλουσαιςδουλουσι, δουλουσινδουλ(ο)·ουσ·αιςδουλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδουλουσωνδουλουντωνδουλ(ο)·ουσ·ωνδουλ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουλουμενηδουλουμενεδουλ(ο)·ομεν·ηδουλ(ο)·ομεν·ε
Nomδουλουμενοςδουλ(ο)·ομεν·ος
Accδουλουμενηνδουλουμενονδουλ(ο)·ομεν·ηνδουλ(ο)·ομεν·ον
Datδουλουμενῃδουλουμενῳδουλ(ο)·ομεν·ῃδουλ(ο)·ομεν·ῳ
Genδουλουμενηςδουλουμενουδουλ(ο)·ομεν·ηςδουλ(ο)·ομεν·ου
PlVocδουλουμεναιδουλουμενοιδουλουμεναδουλ(ο)·ομεν·αιδουλ(ο)·ομεν·οιδουλ(ο)·ομεν·α
Nom
Accδουλουμεναςδουλουμενουςδουλ(ο)·ομεν·αςδουλ(ο)·ομεν·ους
Datδουλουμεναιςδουλουμενοιςδουλ(ο)·ομεν·αιςδουλ(ο)·ομεν·οις
Genδουλουμενωνδουλουμενωνδουλ(ο)·ομεν·ωνδουλ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδουλουνε·δουλ(ο)·ονεδουλουμηνε·δουλ(ο)·ομην
2ndεδουλουςε·δουλ(ο)·εςεδουλουε·δουλ(ο)·ου
3rdεδουλουε·δουλ(ο)·εεδουλουτοε·δουλ(ο)·ετο
Pl1stεδουλουμενε·δουλ(ο)·ομενεδουλουμεθαε·δουλ(ο)·ομεθα
2ndεδουλουτεε·δουλ(ο)·ετεεδουλουσθεε·δουλ(ο)·εσθε
3rdεδουλουν, εδουλουσανε·δουλ(ο)·ον, ε·δουλ(ο)·οσαν altεδουλουντο[LXX]ε·δουλ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδουλωσωδουλω·σωδουλωσομαιδουλω·σομαι
2ndδουλωσειςδουλω·σειςδουλωσῃ, δουλωσει, δουλωσεσαιδουλω·σῃ, δουλω·σει classical, δουλω·σεσαι alt
3rdδουλωσειδουλω·σειδουλωσεταιδουλω·σεται
Pl1stδουλωσομενδουλω·σομενδουλωσομεθαδουλω·σομεθα
2ndδουλωσετεδουλω·σετεδουλωσεσθεδουλω·σεσθε
3rdδουλωσουσιν[GNT][LXX], δουλωσουσιδουλω·σουσι(ν), δουλω·σουσι(ν)δουλωσονταιδουλω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδουλωσοιμιδουλω·σοιμιδουλωσοιμηνδουλω·σοιμην
2ndδουλωσοιςδουλω·σοιςδουλωσοιοδουλω·σοιο
3rdδουλωσοιδουλω·σοιδουλωσοιτοδουλω·σοιτο
Pl1stδουλωσοιμενδουλω·σοιμενδουλωσοιμεθαδουλω·σοιμεθα
2ndδουλωσοιτεδουλω·σοιτεδουλωσοισθεδουλω·σοισθε
3rdδουλωσοιενδουλω·σοιενδουλωσοιντοδουλω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δουλωσειν​δουλω·σειν​δουλωσεσθαι​δουλω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουλωσουσαδουλωσονδουλω·σουσ·αδουλω·σο[υ]ν[τ]
Nomδουλωσωνδουλω·σο[υ]ν[τ]·^
Accδουλωσουσανδουλωσονταδουλω·σουσ·ανδουλω·σο[υ]ντ·α
Datδουλωσουσῃδουλωσοντιδουλω·σουσ·ῃδουλω·σο[υ]ντ·ι
Genδουλωσουσηςδουλωσοντοςδουλω·σουσ·ηςδουλω·σο[υ]ντ·ος
PlVocδουλωσουσαιδουλωσοντεςδουλωσονταδουλω·σουσ·αιδουλω·σο[υ]ντ·εςδουλω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδουλωσουσαςδουλωσονταςδουλω·σουσ·αςδουλω·σο[υ]ντ·ας
Datδουλωσουσαιςδουλωσουσι, δουλωσουσιν[GNT][LXX]δουλω·σουσ·αιςδουλω·σου[ντ]·σι(ν), δουλω·σου[ντ]·σι(ν)
Genδουλωσουσωνδουλωσοντωνδουλω·σουσ·ωνδουλω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουλωσομενηδουλωσομενεδουλω·σομεν·ηδουλω·σομεν·ε
Nomδουλωσομενοςδουλω·σομεν·ος
Accδουλωσομενηνδουλωσομενονδουλω·σομεν·ηνδουλω·σομεν·ον
Datδουλωσομενῃδουλωσομενῳδουλω·σομεν·ῃδουλω·σομεν·ῳ
Genδουλωσομενηςδουλωσομενουδουλω·σομεν·ηςδουλω·σομεν·ου
PlVocδουλωσομεναιδουλωσομενοιδουλωσομεναδουλω·σομεν·αιδουλω·σομεν·οιδουλω·σομεν·α
Nom
Accδουλωσομεναςδουλωσομενουςδουλω·σομεν·αςδουλω·σομεν·ους
Datδουλωσομεναιςδουλωσομενοιςδουλω·σομεν·αιςδουλω·σομεν·οις
Genδουλωσομενωνδουλωσομενωνδουλω·σομεν·ωνδουλω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδουλωσα[GNT]ε·δουλω·σαεδουλωσαμηνε·δουλω·σαμην
2ndεδουλωσαςε·δουλω·σαςεδουλωσωε·δουλω·σω
3rdεδουλωσεν, εδουλωσεε·δουλω·σε(ν)εδουλωσατοε·δουλω·σατο
Pl1stεδουλωσαμενε·δουλω·σαμενεδουλωσαμεθαε·δουλω·σαμεθα
2ndεδουλωσατεε·δουλω·σατεεδουλωσασθεε·δουλω·σασθε
3rdεδουλωσαν[LXX]ε·δουλω·σανεδουλωσαντοε·δουλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδουλωσωδουλω·σωδουλωσωμαιδουλω·σωμαι
2ndδουλωσῃςδουλω·σῃςδουλωσῃδουλω·σῃ
3rdδουλωσῃδουλω·σῃδουλωσηταιδουλω·σηται
Pl1stδουλωσωμενδουλω·σωμενδουλωσωμεθαδουλω·σωμεθα
2ndδουλωσητεδουλω·σητεδουλωσησθεδουλω·σησθε
3rdδουλωσωσιν, δουλωσωσιδουλω·σωσι(ν)δουλωσωνταιδουλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδουλωσαιμιδουλω·σαιμιδουλωσαιμηνδουλω·σαιμην
2ndδουλωσαις, δουλωσειαςδουλω·σαις, δουλω·σειας classicalδουλωσαιοδουλω·σαιο
3rdδουλωσαι, δουλωσειεδουλω·σαι, δουλω·σειε classicalδουλωσαιτοδουλω·σαιτο
Pl1stδουλωσαιμενδουλω·σαιμενδουλωσαιμεθαδουλω·σαιμεθα
2ndδουλωσαιτεδουλω·σαιτεδουλωσαισθεδουλω·σαισθε
3rdδουλωσαιεν, δουλωσαισαν, δουλωσειαν, δουλωσειενδουλω·σαιεν, δουλω·σαισαν alt, δουλω·σειαν classical, δουλω·σειεν classicalδουλωσαιντοδουλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδουλωσονδουλω·σονδουλωσαιδουλω·σαι
3rdδουλωσατωδουλω·σατωδουλωσασθωδουλω·σασθω
Pl1st
2ndδουλωσατεδουλω·σατεδουλωσασθεδουλω·σασθε
3rdδουλωσατωσαν, δουλωσαντωνδουλω·σατωσαν, δουλω·σαντων classicalδουλωσασθωσαν, δουλωσασθωνδουλω·σασθωσαν, δουλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δουλωσαι​δουλω·σαι​δουλωσασθαι​δουλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουλωσασαδουλωσαςδουλωσανδουλω·σασ·αδουλω·σα[ντ]·ςδουλω·σαν[τ]
Nom
Accδουλωσασανδουλωσανταδουλω·σασ·ανδουλω·σαντ·α
Datδουλωσασῃδουλωσαντιδουλω·σασ·ῃδουλω·σαντ·ι
Genδουλωσασηςδουλωσαντοςδουλω·σασ·ηςδουλω·σαντ·ος
PlVocδουλωσασαιδουλωσαντεςδουλωσανταδουλω·σασ·αιδουλω·σαντ·εςδουλω·σαντ·α
Nom
Accδουλωσασαςδουλωσανταςδουλω·σασ·αςδουλω·σαντ·ας
Datδουλωσασαιςδουλωσασι, δουλωσασινδουλω·σασ·αιςδουλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genδουλωσασωνδουλωσαντωνδουλω·σασ·ωνδουλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουλωσαμενηδουλωσαμενεδουλω·σαμεν·ηδουλω·σαμεν·ε
Nomδουλωσαμενοςδουλω·σαμεν·ος
Accδουλωσαμενηνδουλωσαμενονδουλω·σαμεν·ηνδουλω·σαμεν·ον
Datδουλωσαμενῃδουλωσαμενῳδουλω·σαμεν·ῃδουλω·σαμεν·ῳ
Genδουλωσαμενηςδουλωσαμενουδουλω·σαμεν·ηςδουλω·σαμεν·ου
PlVocδουλωσαμεναιδουλωσαμενοιδουλωσαμεναδουλω·σαμεν·αιδουλω·σαμεν·οιδουλω·σαμεν·α
Nom
Accδουλωσαμεναςδουλωσαμενουςδουλω·σαμεν·αςδουλω·σαμεν·ους
Datδουλωσαμεναιςδουλωσαμενοιςδουλω·σαμεν·αιςδουλω·σαμεν·οις
Genδουλωσαμενωνδουλωσαμενωνδουλω·σαμεν·ωνδουλω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδουλωμαιδεδουλω·μαι
2ndδεδουλωσαιδεδουλω·σαι
3rdδεδουλωται[GNT]δεδουλω·ται
Pl1stδεδουλωμεθαδεδουλω·μεθα
2ndδεδουλωσθεδεδουλω·σθε
3rdδεδουλωνταιδεδουλω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδουλωσομαιδεδουλω·σομαι
2ndδεδουλωσῃ, δεδουλωσειδεδουλω·σῃ, δεδουλω·σει classical
3rdδεδουλωσεταιδεδουλω·σεται
Pl1stδεδουλωσομεθαδεδουλω·σομεθα
2ndδεδουλωσεσθεδεδουλω·σεσθε
3rdδεδουλωσονταιδεδουλω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδουλωσοιμηνδεδουλω·σοιμην
2ndδεδουλωσοιοδεδουλω·σοιο
3rdδεδουλωσοιτοδεδουλω·σοιτο
Pl1stδεδουλωσοιμεθαδεδουλω·σοιμεθα
2ndδεδουλωσοισθεδεδουλω·σοισθε
3rdδεδουλωσοιντοδεδουλω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδουλωσοδεδουλω·σο
3rdδεδουλωσθωδεδουλω·σθω
Pl1st
2ndδεδουλωσθεδεδουλω·σθε
3rdδεδουλωσθωσαν, δεδουλωσθωνδεδουλω·σθωσαν, δεδουλω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδουλωσθαι​δεδουλω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδουλωσεσθαι​δεδουλω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδουλωμενηδεδουλωμενεδεδουλω·μεν·ηδεδουλω·μεν·ε
Nomδεδουλωμενοςδεδουλω·μεν·ος
Accδεδουλωμενηνδεδουλωμενονδεδουλω·μεν·ηνδεδουλω·μεν·ον
Datδεδουλωμενῃδεδουλωμενῳδεδουλω·μεν·ῃδεδουλω·μεν·ῳ
Genδεδουλωμενηςδεδουλωμενουδεδουλω·μεν·ηςδεδουλω·μεν·ου
PlVocδεδουλωμεναιδεδουλωμενοι[GNT]δεδουλωμεναδεδουλω·μεν·αιδεδουλω·μεν·οιδεδουλω·μεν·α
Nom
Accδεδουλωμενας[GNT]δεδουλωμενουςδεδουλω·μεν·αςδεδουλω·μεν·ους
Datδεδουλωμεναιςδεδουλωμενοιςδεδουλω·μεν·αιςδεδουλω·μεν·οις
Genδεδουλωμενωνδεδουλωμενωνδεδουλω·μεν·ωνδεδουλω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδουλωμηνε·δεδουλω·μην
2ndεδεδουλωσοε·δεδουλω·σο
3rdεδεδουλωτοε·δεδουλω·το
Pl1stεδεδουλωμεθαε·δεδουλω·μεθα
2ndεδεδουλωσθεε·δεδουλω·σθε
3rdεδεδουλωντοε·δεδουλω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδουλωμην[ε]·δεδουλω·μην
2ndδεδουλωσο[ε]·δεδουλω·σο
3rdδεδουλωτο[ε]·δεδουλω·το
Pl1stδεδουλωμεθα[ε]·δεδουλω·μεθα
2ndδεδουλωσθε[ε]·δεδουλω·σθε
3rdδεδουλωντο[ε]·δεδουλω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδουλωθηνε·δουλω·θην
2ndεδουλωθηςε·δουλω·θης
3rdεδουλωθηε·δουλω·θη
Pl1stεδουλωθημενε·δουλω·θημεν
2ndεδουλωθητε[GNT]ε·δουλω·θητε
3rdεδουλωθησανε·δουλω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδουλωθησομαιδουλω·θησομαι
2ndδουλωθησῃ, δουλωθησειδουλω·θησῃ, δουλω·θησει classical
3rdδουλωθησεταιδουλω·θησεται
Pl1stδουλωθησομεθαδουλω·θησομεθα
2ndδουλωθησεσθεδουλω·θησεσθε
3rdδουλωθησονταιδουλω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδουλωθωδουλω·θω
2ndδουλωθῃςδουλω·θῃς
3rdδουλωθῃδουλω·θῃ
Pl1stδουλωθωμενδουλω·θωμεν
2ndδουλωθητεδουλω·θητε
3rdδουλωθωσιν, δουλωθωσιδουλω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδουλωθειηνδουλω·θειην
2ndδουλωθειηςδουλω·θειης
3rdδουλωθειηδουλω·θειη
Pl1stδουλωθειημεν, δουλωθειμενδουλω·θειημεν, δουλω·θειμεν classical
2ndδουλωθειητε, δουλωθειτεδουλω·θειητε, δουλω·θειτε classical
3rdδουλωθειησαν, δουλωθειενδουλω·θειησαν, δουλω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδουλωθησοιμηνδουλω·θησοιμην
2ndδουλωθησοιοδουλω·θησοιο
3rdδουλωθησοιτοδουλω·θησοιτο
Pl1stδουλωθησοιμεθαδουλω·θησοιμεθα
2ndδουλωθησοισθεδουλω·θησοισθε
3rdδουλωθησοιντοδουλω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδουλωθητιδουλω·θητι
3rdδουλωθητωδουλω·θητω
Pl1st
2ndδουλωθητεδουλω·θητε
3rdδουλωθητωσαν, δουλωθεντωνδουλω·θητωσαν, δουλω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δουλωθηναι[LXX]​δουλω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δουλωθησεσθαι​δουλω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουλωθεισαδουλωθειςδουλωθενδουλω·θεισ·αδουλω·θει[ντ]·ςδουλω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδουλωθεισανδουλωθενταδουλω·θεισ·ανδουλω·θε[ι]ντ·α
Datδουλωθεισῃδουλωθεντιδουλω·θεισ·ῃδουλω·θε[ι]ντ·ι
Genδουλωθεισηςδουλωθεντοςδουλω·θεισ·ηςδουλω·θε[ι]ντ·ος
PlVocδουλωθεισαιδουλωθεντες[GNT][LXX]δουλωθενταδουλω·θεισ·αιδουλω·θε[ι]ντ·εςδουλω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδουλωθεισαςδουλωθενταςδουλω·θεισ·αςδουλω·θε[ι]ντ·ας
Datδουλωθεισαιςδουλωθεισι, δουλωθεισινδουλω·θεισ·αιςδουλω·θει[ντ]·σι(ν)
Genδουλωθεισωνδουλωθεντωνδουλω·θεισ·ωνδουλω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδουλωθησομενηδουλωθησομενεδουλω·θησομεν·ηδουλω·θησομεν·ε
Nomδουλωθησομενοςδουλω·θησομεν·ος
Accδουλωθησομενηνδουλωθησομενονδουλω·θησομεν·ηνδουλω·θησομεν·ον
Datδουλωθησομενῃδουλωθησομενῳδουλω·θησομεν·ῃδουλω·θησομεν·ῳ
Genδουλωθησομενηςδουλωθησομενουδουλω·θησομεν·ηςδουλω·θησομεν·ου
PlVocδουλωθησομεναιδουλωθησομενοιδουλωθησομεναδουλω·θησομεν·αιδουλω·θησομεν·οιδουλω·θησομεν·α
Nom
Accδουλωθησομεναςδουλωθησομενουςδουλω·θησομεν·αςδουλω·θησομεν·ους
Datδουλωθησομεναιςδουλωθησομενοιςδουλω·θησομεν·αιςδουλω·θησομεν·οις
Genδουλωθησομενωνδουλωθησομενωνδουλω·θησομεν·ωνδουλω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:18:54 EDT