δουλος • DOULOS • doulos

Search: δουλου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δουλουδοῦλος[2]δουλ·ου(mas) gen sg
δουλου; δουλουδουλόωδουλ(ο)·ου; δουλ(ο)·εpres mp imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg
δουλου; δουλουδοῦλος[1]δουλ·ου; δουλ·ουneu gen sg; mas gen sg

δοῦλος[2], -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδουλε[GNT]δουλ·ε
Nomδουλος[GNT][LXX]δουλ·ος
Accδουλον[GNT][LXX]δουλ·ον
Datδουλῳ[GNT][LXX]δουλ·ῳ
Genδουλου[GNT][LXX]δουλ·ου
PlVocδουλοι[GNT][LXX]δουλ·οι
Nom
Accδουλους[GNT][LXX]δουλ·ους
Datδουλοις[GNT][LXX]δουλ·οις
Genδουλων[GNT][LXX]δουλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 23-Jan-2021 15:56:51 EST