διωκω • DIWKW • diōkō

Search: διωκει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διωκει; διωκειδιώκωδιωκ·ει; διωκ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical

διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιωκω[GNT][LXX]διωκ·ωδιωκομαι[GNT]διωκ·ομαι
2ndδιωκεις[GNT]διωκ·ειςδιωκῃ[LXX], διωκει[LXX], διωκεσαιδιωκ·ῃ, διωκ·ει classical, διωκ·εσαι alt
3rdδιωκει[LXX]διωκ·ειδιωκεταιδιωκ·εται
Pl1stδιωκομενδιωκ·ομενδιωκομεθαδιωκ·ομεθα
2ndδιωκετε[GNT][LXX]διωκ·ετεδιωκεσθεδιωκ·εσθε
3rdδιωκουσιν, διωκουσιδιωκ·ουσι(ν)διωκονταιδιωκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιωκω[GNT][LXX]διωκ·ωδιωκωμαιδιωκ·ωμαι
2ndδιωκῃς[LXX]διωκ·ῃςδιωκῃ[LXX]διωκ·ῃ
3rdδιωκῃ[LXX]διωκ·ῃδιωκηταιδιωκ·ηται
Pl1stδιωκωμεν[GNT]διωκ·ωμενδιωκωμεθαδιωκ·ωμεθα
2ndδιωκητεδιωκ·ητεδιωκησθεδιωκ·ησθε
3rdδιωκωσιν[GNT], διωκωσιδιωκ·ωσι(ν), διωκ·ωσι(ν)διωκωνται[GNT]διωκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιωκοιμιδιωκ·οιμιδιωκοιμηνδιωκ·οιμην
2ndδιωκοιςδιωκ·οιςδιωκοιοδιωκ·οιο
3rdδιωκοιδιωκ·οιδιωκοιτοδιωκ·οιτο
Pl1stδιωκοιμενδιωκ·οιμενδιωκοιμεθαδιωκ·οιμεθα
2ndδιωκοιτεδιωκ·οιτεδιωκοισθεδιωκ·οισθε
3rdδιωκοιεν, διωκοισανδιωκ·οιεν, διωκ·οισαν altδιωκοιντοδιωκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιωκε[GNT]διωκ·εδιωκουδιωκ·ου
3rdδιωκετωδιωκ·ετωδιωκεσθωδιωκ·εσθω
Pl1st
2ndδιωκετε[GNT][LXX]διωκ·ετεδιωκεσθεδιωκ·εσθε
3rdδιωκετωσαν, διωκοντων[GNT][LXX]διωκ·ετωσαν, διωκ·οντων classicalδιωκεσθωσαν, διωκεσθωνδιωκ·εσθωσαν, διωκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διωκειν[LXX]​διωκ·εινδιωκεσθαι​διωκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιωκουσαδιωκονδιωκ·ουσ·αδιωκ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιωκων[GNT][LXX]διωκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιωκουσανδιωκοντα[GNT]διωκ·ουσ·ανδιωκ·ο[υ]ντ·α
Datδιωκουσῃδιωκοντιδιωκ·ουσ·ῃδιωκ·ο[υ]ντ·ι
Genδιωκουσηςδιωκοντος[LXX]διωκ·ουσ·ηςδιωκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιωκουσαιδιωκοντες[GNT][LXX]διωκοντα[GNT]διωκ·ουσ·αιδιωκ·ο[υ]ντ·εςδιωκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιωκουσαςδιωκοντας[GNT][LXX]διωκ·ουσ·αςδιωκ·ο[υ]ντ·ας
Datδιωκουσαιςδιωκουσι, διωκουσινδιωκ·ουσ·αιςδιωκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιωκουσωνδιωκοντων[GNT][LXX]διωκ·ουσ·ωνδιωκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιωκομενηδιωκομενεδιωκ·ομεν·ηδιωκ·ομεν·ε
Nomδιωκομενος[LXX]διωκ·ομεν·ος
Accδιωκομενηνδιωκομενον[LXX]διωκ·ομεν·ηνδιωκ·ομεν·ον
Datδιωκομενῃδιωκομενῳδιωκ·ομεν·ῃδιωκ·ομεν·ῳ
Genδιωκομενηςδιωκομενουδιωκ·ομεν·ηςδιωκ·ομεν·ου
PlVocδιωκομεναιδιωκομενοι[GNT][LXX]διωκομεναδιωκ·ομεν·αιδιωκ·ομεν·οιδιωκ·ομεν·α
Nom
Accδιωκομεναςδιωκομενουςδιωκ·ομεν·αςδιωκ·ομεν·ους
Datδιωκομεναιςδιωκομενοιςδιωκ·ομεν·αιςδιωκ·ομεν·οις
Genδιωκομενωνδιωκομενωνδιωκ·ομεν·ωνδιωκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδιωκον[GNT][LXX]ε·διωκ·ονεδιωκομηνε·διωκ·ομην
2ndεδιωκεςε·διωκ·εςεδιωκουε·διωκ·ου
3rdεδιωκεν[GNT][LXX], εδιωκε[LXX]ε·διωκ·ε(ν)εδιωκετοε·διωκ·ετο
Pl1stεδιωκομενε·διωκ·ομενεδιωκομεθαε·διωκ·ομεθα
2ndεδιωκετεε·διωκ·ετεεδιωκεσθεε·διωκ·εσθε
3rdεδιωκον[GNT][LXX], εδιωκοσανε·διωκ·ον, ε·διωκ·οσαν altεδιωκοντοε·διωκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιωξω[LXX]διωκ·σωδιωξομαιδιωκ·σομαι
2ndδιωξειςδιωκ·σειςδιωξῃ[LXX], διωξει, διωξεσαιδιωκ·σῃ, διωκ·σει classical, διωκ·σεσαι alt
3rdδιωξειδιωκ·σειδιωξεται[LXX]διωκ·σεται
Pl1stδιωξομεν[LXX]διωκ·σομενδιωξομεθαδιωκ·σομεθα
2ndδιωξετε[GNT]διωκ·σετεδιωξεσθε[LXX]διωκ·σεσθε
3rdδιωξουσιν[GNT][LXX], διωξουσιδιωκ·σουσι(ν), διωκ·σουσι(ν)διωξονται[LXX]διωκ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιωξοιμιδιωκ·σοιμιδιωξοιμηνδιωκ·σοιμην
2ndδιωξοιςδιωκ·σοιςδιωξοιοδιωκ·σοιο
3rdδιωξοιδιωκ·σοιδιωξοιτοδιωκ·σοιτο
Pl1stδιωξοιμενδιωκ·σοιμενδιωξοιμεθαδιωκ·σοιμεθα
2ndδιωξοιτεδιωκ·σοιτεδιωξοισθεδιωκ·σοισθε
3rdδιωξοιενδιωκ·σοιενδιωξοιντοδιωκ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διωξειν​διωκ·σειν​διωξεσθαι​διωκ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιωξουσαδιωξον[LXX]διωκ·σουσ·αδιωκ·σο[υ]ν[τ]
Nomδιωξωνδιωκ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιωξουσανδιωξονταδιωκ·σουσ·ανδιωκ·σο[υ]ντ·α
Datδιωξουσῃδιωξοντιδιωκ·σουσ·ῃδιωκ·σο[υ]ντ·ι
Genδιωξουσηςδιωξοντοςδιωκ·σουσ·ηςδιωκ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιωξουσαιδιωξοντεςδιωξονταδιωκ·σουσ·αιδιωκ·σο[υ]ντ·εςδιωκ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιωξουσαςδιωξονταςδιωκ·σουσ·αςδιωκ·σο[υ]ντ·ας
Datδιωξουσαιςδιωξουσι, διωξουσιν[GNT][LXX]διωκ·σουσ·αιςδιωκ·σου[ντ]·σι(ν), διωκ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιωξουσωνδιωξοντωνδιωκ·σουσ·ωνδιωκ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιωξομενηδιωξομενεδιωκ·σομεν·ηδιωκ·σομεν·ε
Nomδιωξομενοςδιωκ·σομεν·ος
Accδιωξομενηνδιωξομενονδιωκ·σομεν·ηνδιωκ·σομεν·ον
Datδιωξομενῃδιωξομενῳδιωκ·σομεν·ῃδιωκ·σομεν·ῳ
Genδιωξομενηςδιωξομενουδιωκ·σομεν·ηςδιωκ·σομεν·ου
PlVocδιωξομεναιδιωξομενοιδιωξομεναδιωκ·σομεν·αιδιωκ·σομεν·οιδιωκ·σομεν·α
Nom
Accδιωξομεναςδιωξομενουςδιωκ·σομεν·αςδιωκ·σομεν·ους
Datδιωξομεναιςδιωξομενοιςδιωκ·σομεν·αιςδιωκ·σομεν·οις
Genδιωξομενωνδιωξομενωνδιωκ·σομεν·ωνδιωκ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδιωξα[GNT]ε·διωκ·σαεδιωξαμηνε·διωκ·σαμην
2ndεδιωξαςε·διωκ·σαςεδιωξωε·διωκ·σω
3rdεδιωξεν[GNT][LXX], εδιωξε[LXX]ε·διωκ·σε(ν)εδιωξατοε·διωκ·σατο
Pl1stεδιωξαμενε·διωκ·σαμενεδιωξαμεθαε·διωκ·σαμεθα
2ndεδιωξατεε·διωκ·σατεεδιωξασθεε·διωκ·σασθε
3rdεδιωξαν[GNT][LXX]ε·διωκ·σανεδιωξαντοε·διωκ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιωξω[LXX]διωκ·σωδιωξωμαιδιωκ·σωμαι
2ndδιωξῃς[LXX]διωκ·σῃςδιωξῃ[LXX]διωκ·σῃ
3rdδιωξῃ[LXX]διωκ·σῃδιωξηταιδιωκ·σηται
Pl1stδιωξωμενδιωκ·σωμενδιωξωμεθαδιωκ·σωμεθα
2ndδιωξητε[GNT]διωκ·σητεδιωξησθεδιωκ·σησθε
3rdδιωξωσιν[GNT], διωξωσιδιωκ·σωσι(ν), διωκ·σωσι(ν)διωξωνταιδιωκ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιωξαιμιδιωκ·σαιμιδιωξαιμηνδιωκ·σαιμην
2ndδιωξαις, διωξειαςδιωκ·σαις, διωκ·σειας classicalδιωξαιοδιωκ·σαιο
3rdδιωξαι[LXX], διωξειεδιωκ·σαι, διωκ·σειε classicalδιωξαιτοδιωκ·σαιτο
Pl1stδιωξαιμενδιωκ·σαιμενδιωξαιμεθαδιωκ·σαιμεθα
2ndδιωξαιτεδιωκ·σαιτεδιωξαισθεδιωκ·σαισθε
3rdδιωξαιεν, διωξαισαν, διωξειαν, διωξειενδιωκ·σαιεν, διωκ·σαισαν alt, διωκ·σειαν classical, διωκ·σειεν classicalδιωξαιντοδιωκ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιωξον[LXX]διωκ·σονδιωξαι[LXX]διωκ·σαι
3rdδιωξατω[GNT]διωκ·σατωδιωξασθωδιωκ·σασθω
Pl1st
2ndδιωξατεδιωκ·σατεδιωξασθεδιωκ·σασθε
3rdδιωξατωσαν, διωξαντωνδιωκ·σατωσαν, διωκ·σαντων classicalδιωξασθωσαν, διωξασθωνδιωκ·σασθωσαν, διωκ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διωξαι[LXX]​διωκ·σαιδιωξασθαι​διωκ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιωξασαδιωξας[LXX]διωξανδιωκ·σασ·αδιωκ·σα[ντ]·ςδιωκ·σαν[τ]
Nom
Accδιωξασανδιωξανταδιωκ·σασ·ανδιωκ·σαντ·α
Datδιωξασῃδιωξαντιδιωκ·σασ·ῃδιωκ·σαντ·ι
Genδιωξασηςδιωξαντοςδιωκ·σασ·ηςδιωκ·σαντ·ος
PlVocδιωξασαιδιωξαντεςδιωξανταδιωκ·σασ·αιδιωκ·σαντ·εςδιωκ·σαντ·α
Nom
Accδιωξασαςδιωξανταςδιωκ·σασ·αςδιωκ·σαντ·ας
Datδιωξασαιςδιωξασι, διωξασινδιωκ·σασ·αιςδιωκ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιωξασωνδιωξαντωνδιωκ·σασ·ωνδιωκ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιωξαμενηδιωξαμενεδιωκ·σαμεν·ηδιωκ·σαμεν·ε
Nomδιωξαμενοςδιωκ·σαμεν·ος
Accδιωξαμενηνδιωξαμενονδιωκ·σαμεν·ηνδιωκ·σαμεν·ον
Datδιωξαμενῃδιωξαμενῳδιωκ·σαμεν·ῃδιωκ·σαμεν·ῳ
Genδιωξαμενηςδιωξαμενουδιωκ·σαμεν·ηςδιωκ·σαμεν·ου
PlVocδιωξαμεναιδιωξαμενοιδιωξαμεναδιωκ·σαμεν·αιδιωκ·σαμεν·οιδιωκ·σαμεν·α
Nom
Accδιωξαμεναςδιωξαμενουςδιωκ·σαμεν·αςδιωκ·σαμεν·ους
Datδιωξαμεναιςδιωξαμενοιςδιωκ·σαμεν·αιςδιωκ·σαμεν·οις
Genδιωξαμενωνδιωξαμενωνδιωκ·σαμεν·ωνδιωκ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιωγμαιδεδιωκ·μαι
2ndδεδιωξαιδεδιωκ·σαι
3rdδεδιωκταιδεδιωκ·ται
Pl1stδεδιωγμεθαδεδιωκ·μεθα
2ndδεδιωχθεδεδιωκ·σθε
3rdδεδιωχαταιδεδιωκ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιωξομαιδεδιωκ·σομαι
2ndδεδιωξῃ, δεδιωξειδεδιωκ·σῃ, δεδιωκ·σει classical
3rdδεδιωξεταιδεδιωκ·σεται
Pl1stδεδιωξομεθαδεδιωκ·σομεθα
2ndδεδιωξεσθεδεδιωκ·σεσθε
3rdδεδιωξονταιδεδιωκ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιωξοιμηνδεδιωκ·σοιμην
2ndδεδιωξοιοδεδιωκ·σοιο
3rdδεδιωξοιτοδεδιωκ·σοιτο
Pl1stδεδιωξοιμεθαδεδιωκ·σοιμεθα
2ndδεδιωξοισθεδεδιωκ·σοισθε
3rdδεδιωξοιντοδεδιωκ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδιωξοδεδιωκ·σο
3rdδεδιωχθωδεδιωκ·σθω
Pl1st
2ndδεδιωχθεδεδιωκ·σθε
3rdδεδιωχθωσαν, δεδιωχθωνδεδιωκ·σθωσαν, δεδιωκ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδιωχθαι​δεδιωκ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδιωξεσθαι​δεδιωκ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδιωγμενηδεδιωγμενεδεδιωκ·μεν·ηδεδιωκ·μεν·ε
Nomδεδιωγμενοςδεδιωκ·μεν·ος
Accδεδιωγμενηνδεδιωγμενονδεδιωκ·μεν·ηνδεδιωκ·μεν·ον
Datδεδιωγμενῃδεδιωγμενῳδεδιωκ·μεν·ῃδεδιωκ·μεν·ῳ
Genδεδιωγμενηςδεδιωγμενουδεδιωκ·μεν·ηςδεδιωκ·μεν·ου
PlVocδεδιωγμεναιδεδιωγμενοι[GNT]δεδιωγμεναδεδιωκ·μεν·αιδεδιωκ·μεν·οιδεδιωκ·μεν·α
Nom
Accδεδιωγμεναςδεδιωγμενουςδεδιωκ·μεν·αςδεδιωκ·μεν·ους
Datδεδιωγμεναιςδεδιωγμενοιςδεδιωκ·μεν·αιςδεδιωκ·μεν·οις
Genδεδιωγμενωνδεδιωγμενωνδεδιωκ·μεν·ωνδεδιωκ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδιωγμηνε·δεδιωκ·μην
2ndεδεδιωξοε·δεδιωκ·σο
3rdεδεδιωκτοε·δεδιωκ·το
Pl1stεδεδιωγμεθαε·δεδιωκ·μεθα
2ndεδεδιωχθεε·δεδιωκ·σθε
3rdεδεδιωχατοε·δεδιωκ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιωγμην[ε]·δεδιωκ·μην
2ndδεδιωξο[ε]·δεδιωκ·σο
3rdδεδιωκτο[ε]·δεδιωκ·το
Pl1stδεδιωγμεθα[ε]·δεδιωκ·μεθα
2ndδεδιωχθε[ε]·δεδιωκ·σθε
3rdδεδιωχατο[ε]·δεδιωκ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδιωχθηνε·διωκ·θην
2ndεδιωχθηςε·διωκ·θης
3rdεδιωχθηε·διωκ·θη
Pl1stεδιωχθημεν[LXX]ε·διωκ·θημεν
2ndεδιωχθητεε·διωκ·θητε
3rdεδιωχθησαν[LXX]ε·διωκ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιωχθησομαιδιωκ·θησομαι
2ndδιωχθησῃ, διωχθησειδιωκ·θησῃ, διωκ·θησει classical
3rdδιωχθησεταιδιωκ·θησεται
Pl1stδιωχθησομεθαδιωκ·θησομεθα
2ndδιωχθησεσθεδιωκ·θησεσθε
3rdδιωχθησονται[GNT]διωκ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιωχθωδιωκ·θω
2ndδιωχθῃςδιωκ·θῃς
3rdδιωχθῃδιωκ·θῃ
Pl1stδιωχθωμενδιωκ·θωμεν
2ndδιωχθητεδιωκ·θητε
3rdδιωχθωσιν, διωχθωσιδιωκ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιωχθειηνδιωκ·θειην
2ndδιωχθειηςδιωκ·θειης
3rdδιωχθειηδιωκ·θειη
Pl1stδιωχθειημεν, διωχθειμενδιωκ·θειημεν, διωκ·θειμεν classical
2ndδιωχθειητε, διωχθειτεδιωκ·θειητε, διωκ·θειτε classical
3rdδιωχθειησαν, διωχθειενδιωκ·θειησαν, διωκ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιωχθησοιμηνδιωκ·θησοιμην
2ndδιωχθησοιοδιωκ·θησοιο
3rdδιωχθησοιτοδιωκ·θησοιτο
Pl1stδιωχθησοιμεθαδιωκ·θησοιμεθα
2ndδιωχθησοισθεδιωκ·θησοισθε
3rdδιωχθησοιντοδιωκ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιωχθητιδιωκ·θητι
3rdδιωχθητωδιωκ·θητω
Pl1st
2ndδιωχθητεδιωκ·θητε
3rdδιωχθητωσαν, διωχθεντωνδιωκ·θητωσαν, διωκ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διωχθηναι​διωκ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διωχθησεσθαι​διωκ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιωχθεισα[LXX]διωχθειςδιωχθενδιωκ·θεισ·αδιωκ·θει[ντ]·ςδιωκ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιωχθεισανδιωχθενταδιωκ·θεισ·ανδιωκ·θε[ι]ντ·α
Datδιωχθεισῃδιωχθεντιδιωκ·θεισ·ῃδιωκ·θε[ι]ντ·ι
Genδιωχθεισηςδιωχθεντοςδιωκ·θεισ·ηςδιωκ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιωχθεισαιδιωχθεντες[LXX]διωχθενταδιωκ·θεισ·αιδιωκ·θε[ι]ντ·εςδιωκ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιωχθεισαςδιωχθενταςδιωκ·θεισ·αςδιωκ·θε[ι]ντ·ας
Datδιωχθεισαιςδιωχθεισι, διωχθεισινδιωκ·θεισ·αιςδιωκ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιωχθεισωνδιωχθεντωνδιωκ·θεισ·ωνδιωκ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιωχθησομενηδιωχθησομενεδιωκ·θησομεν·ηδιωκ·θησομεν·ε
Nomδιωχθησομενοςδιωκ·θησομεν·ος
Accδιωχθησομενηνδιωχθησομενονδιωκ·θησομεν·ηνδιωκ·θησομεν·ον
Datδιωχθησομενῃδιωχθησομενῳδιωκ·θησομεν·ῃδιωκ·θησομεν·ῳ
Genδιωχθησομενηςδιωχθησομενουδιωκ·θησομεν·ηςδιωκ·θησομεν·ου
PlVocδιωχθησομεναιδιωχθησομενοιδιωχθησομεναδιωκ·θησομεν·αιδιωκ·θησομεν·οιδιωκ·θησομεν·α
Nom
Accδιωχθησομεναςδιωχθησομενουςδιωκ·θησομεν·αςδιωκ·θησομεν·ους
Datδιωχθησομεναιςδιωχθησομενοιςδιωκ·θησομεν·αιςδιωκ·θησομεν·οις
Genδιωχθησομενωνδιωχθησομενωνδιωκ·θησομεν·ωνδιωκ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 07:41:17 EST