διοδευω • DIODEUW • diodeuō

Search: διοδευσον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διοδευσονδιοδεύωδι·οδευ·σον1aor act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διοδευσονδιοδεύωδι·οδευ·σον1aor act imp 2nd sg

δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιοδευωδι·οδευ·ωδιοδευομαιδι·οδευ·ομαι
2ndδιοδευειςδι·οδευ·ειςδιοδευῃ, διοδευει, διοδευεσαιδι·οδευ·ῃ, δι·οδευ·ει classical, δι·οδευ·εσαι alt
3rdδιοδευειδι·οδευ·ειδιοδευεταιδι·οδευ·εται
Pl1stδιοδευομενδι·οδευ·ομενδιοδευομεθαδι·οδευ·ομεθα
2ndδιοδευετεδι·οδευ·ετεδιοδευεσθεδι·οδευ·εσθε
3rdδιοδευουσιν[LXX], διοδευουσιδι·οδευ·ουσι(ν), δι·οδευ·ουσι(ν)διοδευονταιδι·οδευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιοδευωδι·οδευ·ωδιοδευωμαιδι·οδευ·ωμαι
2ndδιοδευῃςδι·οδευ·ῃςδιοδευῃδι·οδευ·ῃ
3rdδιοδευῃδι·οδευ·ῃδιοδευηταιδι·οδευ·ηται
Pl1stδιοδευωμενδι·οδευ·ωμενδιοδευωμεθαδι·οδευ·ωμεθα
2ndδιοδευητεδι·οδευ·ητεδιοδευησθεδι·οδευ·ησθε
3rdδιοδευωσιν, διοδευωσιδι·οδευ·ωσι(ν)διοδευωνταιδι·οδευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιοδευοιμιδι·οδευ·οιμιδιοδευοιμηνδι·οδευ·οιμην
2ndδιοδευοιςδι·οδευ·οιςδιοδευοιοδι·οδευ·οιο
3rdδιοδευοιδι·οδευ·οιδιοδευοιτοδι·οδευ·οιτο
Pl1stδιοδευοιμενδι·οδευ·οιμενδιοδευοιμεθαδι·οδευ·οιμεθα
2ndδιοδευοιτεδι·οδευ·οιτεδιοδευοισθεδι·οδευ·οισθε
3rdδιοδευοιεν, διοδευοισανδι·οδευ·οιεν, δι·οδευ·οισαν altδιοδευοιντοδι·οδευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιοδευεδι·οδευ·εδιοδευουδι·οδευ·ου
3rdδιοδευετωδι·οδευ·ετωδιοδευεσθωδι·οδευ·εσθω
Pl1st
2ndδιοδευετεδι·οδευ·ετεδιοδευεσθεδι·οδευ·εσθε
3rdδιοδευετωσαν, διοδευοντωνδι·οδευ·ετωσαν, δι·οδευ·οντων classicalδιοδευεσθωσαν, διοδευεσθωνδι·οδευ·εσθωσαν, δι·οδευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διοδευειν[LXX]​δι·οδευ·εινδιοδευεσθαι[LXX]​δι·οδευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιοδευουσαδιοδευονδι·οδευ·ουσ·αδι·οδευ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιοδευων[LXX]δι·οδευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιοδευουσανδιοδευονταδι·οδευ·ουσ·ανδι·οδευ·ο[υ]ντ·α
Datδιοδευουσῃδιοδευοντιδι·οδευ·ουσ·ῃδι·οδευ·ο[υ]ντ·ι
Genδιοδευουσηςδιοδευοντος[LXX]δι·οδευ·ουσ·ηςδι·οδευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιοδευουσαιδιοδευοντες[LXX]διοδευονταδι·οδευ·ουσ·αιδι·οδευ·ο[υ]ντ·εςδι·οδευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιοδευουσαςδιοδευονταςδι·οδευ·ουσ·αςδι·οδευ·ο[υ]ντ·ας
Datδιοδευουσαιςδιοδευουσι, διοδευουσιν[LXX]δι·οδευ·ουσ·αιςδι·οδευ·ου[ντ]·σι(ν), δι·οδευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιοδευουσωνδιοδευοντωνδι·οδευ·ουσ·ωνδι·οδευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιοδευομενηδιοδευομενεδι·οδευ·ομεν·ηδι·οδευ·ομεν·ε
Nomδιοδευομενοςδι·οδευ·ομεν·ος
Accδιοδευομενηνδιοδευομενονδι·οδευ·ομεν·ηνδι·οδευ·ομεν·ον
Datδιοδευομενῃδιοδευομενῳδι·οδευ·ομεν·ῃδι·οδευ·ομεν·ῳ
Genδιοδευομενηςδιοδευομενουδι·οδευ·ομεν·ηςδι·οδευ·ομεν·ου
PlVocδιοδευομεναιδιοδευομενοιδιοδευομεναδι·οδευ·ομεν·αιδι·οδευ·ομεν·οιδι·οδευ·ομεν·α
Nom
Accδιοδευομεναςδιοδευομενουςδι·οδευ·ομεν·αςδι·οδευ·ομεν·ους
Datδιοδευομεναιςδιοδευομενοιςδι·οδευ·ομεν·αιςδι·οδευ·ομεν·οις
Genδιοδευομενωνδιοδευομενωνδι·οδευ·ομεν·ωνδι·οδευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιωδευονδι·ε·οδευ·ονδιωδευομηνδι·ε·οδευ·ομην
2ndδιωδευεςδι·ε·οδευ·εςδιωδευουδι·ε·οδευ·ου
3rdδιωδευεν[GNT], διωδευεδι·ε·οδευ·ε(ν), δι·ε·οδευ·ε(ν)διωδευετοδι·ε·οδευ·ετο
Pl1stδιωδευομενδι·ε·οδευ·ομενδιωδευομεθαδι·ε·οδευ·ομεθα
2ndδιωδευετεδι·ε·οδευ·ετεδιωδευεσθεδι·ε·οδευ·εσθε
3rdδιωδευον, διωδευοσανδι·ε·οδευ·ον, δι·ε·οδευ·οσαν altδιωδευοντοδι·ε·οδευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιωδευσαδι·ε·οδευ·σαδιωδευσαμηνδι·ε·οδευ·σαμην
2ndδιωδευσαςδι·ε·οδευ·σαςδιωδευσωδι·ε·οδευ·σω
3rdδιωδευσεν[LXX], διωδευσεδι·ε·οδευ·σε(ν), δι·ε·οδευ·σε(ν)διωδευσατοδι·ε·οδευ·σατο
Pl1stδιωδευσαμεν[LXX]δι·ε·οδευ·σαμενδιωδευσαμεθαδι·ε·οδευ·σαμεθα
2ndδιωδευσατεδι·ε·οδευ·σατεδιωδευσασθεδι·ε·οδευ·σασθε
3rdδιωδευσαν[LXX]δι·ε·οδευ·σανδιωδευσαντοδι·ε·οδευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιοδευσωδι·οδευ·σωδιοδευσωμαιδι·οδευ·σωμαι
2ndδιοδευσῃςδι·οδευ·σῃςδιοδευσῃδι·οδευ·σῃ
3rdδιοδευσῃδι·οδευ·σῃδιοδευσηταιδι·οδευ·σηται
Pl1stδιοδευσωμενδι·οδευ·σωμενδιοδευσωμεθαδι·οδευ·σωμεθα
2ndδιοδευσητεδι·οδευ·σητεδιοδευσησθεδι·οδευ·σησθε
3rdδιοδευσωσιν, διοδευσωσιδι·οδευ·σωσι(ν)διοδευσωνταιδι·οδευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιοδευσαιμιδι·οδευ·σαιμιδιοδευσαιμηνδι·οδευ·σαιμην
2ndδιοδευσαις, διοδευσειαςδι·οδευ·σαις, δι·οδευ·σειας classicalδιοδευσαιοδι·οδευ·σαιο
3rdδιοδευσαι, διοδευσειεδι·οδευ·σαι, δι·οδευ·σειε classicalδιοδευσαιτοδι·οδευ·σαιτο
Pl1stδιοδευσαιμενδι·οδευ·σαιμενδιοδευσαιμεθαδι·οδευ·σαιμεθα
2ndδιοδευσαιτεδι·οδευ·σαιτεδιοδευσαισθεδι·οδευ·σαισθε
3rdδιοδευσαιεν, διοδευσαισαν, διοδευσειαν, διοδευσειενδι·οδευ·σαιεν, δι·οδευ·σαισαν alt, δι·οδευ·σειαν classical, δι·οδευ·σειεν classicalδιοδευσαιντοδι·οδευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιοδευσον[LXX]δι·οδευ·σονδιοδευσαιδι·οδευ·σαι
3rdδιοδευσατωδι·οδευ·σατωδιοδευσασθωδι·οδευ·σασθω
Pl1st
2ndδιοδευσατεδι·οδευ·σατεδιοδευσασθεδι·οδευ·σασθε
3rdδιοδευσατωσαν, διοδευσαντωνδι·οδευ·σατωσαν, δι·οδευ·σαντων classicalδιοδευσασθωσαν, διοδευσασθωνδι·οδευ·σασθωσαν, δι·οδευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διοδευσαι​δι·οδευ·σαι​διοδευσασθαι​δι·οδευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιοδευσασαδιοδευσαςδιοδευσανδι·οδευ·σασ·αδι·οδευ·σα[ντ]·ςδι·οδευ·σαν[τ]
Nom
Accδιοδευσασανδιοδευσανταδι·οδευ·σασ·ανδι·οδευ·σαντ·α
Datδιοδευσασῃδιοδευσαντιδι·οδευ·σασ·ῃδι·οδευ·σαντ·ι
Genδιοδευσασηςδιοδευσαντοςδι·οδευ·σασ·ηςδι·οδευ·σαντ·ος
PlVocδιοδευσασαιδιοδευσαντες[GNT]διοδευσανταδι·οδευ·σασ·αιδι·οδευ·σαντ·εςδι·οδευ·σαντ·α
Nom
Accδιοδευσασαςδιοδευσανταςδι·οδευ·σασ·αςδι·οδευ·σαντ·ας
Datδιοδευσασαιςδιοδευσασι, διοδευσασινδι·οδευ·σασ·αιςδι·οδευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιοδευσασωνδιοδευσαντωνδι·οδευ·σασ·ωνδι·οδευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιοδευσαμενηδιοδευσαμενεδι·οδευ·σαμεν·ηδι·οδευ·σαμεν·ε
Nomδιοδευσαμενοςδι·οδευ·σαμεν·ος
Accδιοδευσαμενηνδιοδευσαμενονδι·οδευ·σαμεν·ηνδι·οδευ·σαμεν·ον
Datδιοδευσαμενῃδιοδευσαμενῳδι·οδευ·σαμεν·ῃδι·οδευ·σαμεν·ῳ
Genδιοδευσαμενηςδιοδευσαμενουδι·οδευ·σαμεν·ηςδι·οδευ·σαμεν·ου
PlVocδιοδευσαμεναιδιοδευσαμενοιδιοδευσαμεναδι·οδευ·σαμεν·αιδι·οδευ·σαμεν·οιδι·οδευ·σαμεν·α
Nom
Accδιοδευσαμεναςδιοδευσαμενουςδι·οδευ·σαμεν·αςδι·οδευ·σαμεν·ους
Datδιοδευσαμεναιςδιοδευσαμενοιςδι·οδευ·σαμεν·αιςδι·οδευ·σαμεν·οις
Genδιοδευσαμενωνδιοδευσαμενωνδι·οδευ·σαμεν·ωνδι·οδευ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιωδευθηνδι·ε·οδευ·θην
2ndδιωδευθηςδι·ε·οδευ·θης
3rdδιωδευθη[LXX]δι·ε·οδευ·θη
Pl1stδιωδευθημενδι·ε·οδευ·θημεν
2ndδιωδευθητεδι·ε·οδευ·θητε
3rdδιωδευθησανδι·ε·οδευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιοδευθησομαιδι·οδευ·θησομαι
2ndδιοδευθησῃ, διοδευθησειδι·οδευ·θησῃ, δι·οδευ·θησει classical
3rdδιοδευθησεταιδι·οδευ·θησεται
Pl1stδιοδευθησομεθαδι·οδευ·θησομεθα
2ndδιοδευθησεσθεδι·οδευ·θησεσθε
3rdδιοδευθησονταιδι·οδευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιοδευθωδι·οδευ·θω
2ndδιοδευθῃςδι·οδευ·θῃς
3rdδιοδευθῃδι·οδευ·θῃ
Pl1stδιοδευθωμενδι·οδευ·θωμεν
2ndδιοδευθητεδι·οδευ·θητε
3rdδιοδευθωσιν, διοδευθωσιδι·οδευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιοδευθειηνδι·οδευ·θειην
2ndδιοδευθειηςδι·οδευ·θειης
3rdδιοδευθειηδι·οδευ·θειη
Pl1stδιοδευθειημεν, διοδευθειμενδι·οδευ·θειημεν, δι·οδευ·θειμεν classical
2ndδιοδευθειητε, διοδευθειτεδι·οδευ·θειητε, δι·οδευ·θειτε classical
3rdδιοδευθειησαν, διοδευθειενδι·οδευ·θειησαν, δι·οδευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιοδευθησοιμηνδι·οδευ·θησοιμην
2ndδιοδευθησοιοδι·οδευ·θησοιο
3rdδιοδευθησοιτοδι·οδευ·θησοιτο
Pl1stδιοδευθησοιμεθαδι·οδευ·θησοιμεθα
2ndδιοδευθησοισθεδι·οδευ·θησοισθε
3rdδιοδευθησοιντοδι·οδευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιοδευθητιδι·οδευ·θητι
3rdδιοδευθητωδι·οδευ·θητω
Pl1st
2ndδιοδευθητεδι·οδευ·θητε
3rdδιοδευθητωσαν, διοδευθεντωνδι·οδευ·θητωσαν, δι·οδευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διοδευθηναι​δι·οδευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διοδευθησεσθαι​δι·οδευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιοδευθεισαδιοδευθειςδιοδευθενδι·οδευ·θεισ·αδι·οδευ·θει[ντ]·ςδι·οδευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιοδευθεισανδιοδευθενταδι·οδευ·θεισ·ανδι·οδευ·θε[ι]ντ·α
Datδιοδευθεισῃδιοδευθεντιδι·οδευ·θεισ·ῃδι·οδευ·θε[ι]ντ·ι
Genδιοδευθεισηςδιοδευθεντοςδι·οδευ·θεισ·ηςδι·οδευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιοδευθεισαιδιοδευθεντεςδιοδευθενταδι·οδευ·θεισ·αιδι·οδευ·θε[ι]ντ·εςδι·οδευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιοδευθεισαςδιοδευθενταςδι·οδευ·θεισ·αςδι·οδευ·θε[ι]ντ·ας
Datδιοδευθεισαιςδιοδευθεισι, διοδευθεισινδι·οδευ·θεισ·αιςδι·οδευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιοδευθεισωνδιοδευθεντωνδι·οδευ·θεισ·ωνδι·οδευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιοδευθησομενηδιοδευθησομενεδι·οδευ·θησομεν·ηδι·οδευ·θησομεν·ε
Nomδιοδευθησομενοςδι·οδευ·θησομεν·ος
Accδιοδευθησομενηνδιοδευθησομενονδι·οδευ·θησομεν·ηνδι·οδευ·θησομεν·ον
Datδιοδευθησομενῃδιοδευθησομενῳδι·οδευ·θησομεν·ῃδι·οδευ·θησομεν·ῳ
Genδιοδευθησομενηςδιοδευθησομενουδι·οδευ·θησομεν·ηςδι·οδευ·θησομεν·ου
PlVocδιοδευθησομεναιδιοδευθησομενοιδιοδευθησομεναδι·οδευ·θησομεν·αιδι·οδευ·θησομεν·οιδι·οδευ·θησομεν·α
Nom
Accδιοδευθησομεναςδιοδευθησομενουςδι·οδευ·θησομεν·αςδι·οδευ·θησομεν·ους
Datδιοδευθησομεναιςδιοδευθησομενοιςδι·οδευ·θησομεν·αιςδι·οδευ·θησομεν·οις
Genδιοδευθησομενωνδιοδευθησομενωνδι·οδευ·θησομεν·ωνδι·οδευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:59:53 EST