διαχεω • DIACEW DIAXEW • diacheō

Search: διεχεας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεχεαςδιαχέωδια·ε·χε·[σ]ας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεχεαςδιαχέωδια·ε·χε·[σ]ας1aor act ind 2nd sg

δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαχεωδια·χε·ωδιαχεομαιδια·χε·ομαι
2ndδιαχεειςδια·χε·ειςδιαχεῃ, διαχεει, διαχεεσαιδια·χε·ῃ, δια·χε·ει classical, δια·χε·εσαι alt
3rdδιαχεειδια·χε·ειδιαχεεται, διαχειται[LXX]δια·χε·εται, irreg. δια·χ(ε)·εται (for δια·χε·εται > διαχεεται)
Pl1stδιαχεομενδια·χε·ομενδιαχεομεθαδια·χε·ομεθα
2ndδιαχεετεδια·χε·ετεδιαχεεσθεδια·χε·εσθε
3rdδιαχεουσιν, διαχεουσιδια·χε·ουσι(ν)διαχεονταιδια·χε·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαχεωδια·χε·ωδιαχεωμαιδια·χε·ωμαι
2ndδιαχεῃςδια·χε·ῃςδιαχεῃδια·χε·ῃ
3rdδιαχεῃδια·χε·ῃδιαχεηται[LXX]δια·χε·ηται
Pl1stδιαχεωμενδια·χε·ωμενδιαχεωμεθαδια·χε·ωμεθα
2ndδιαχεητεδια·χε·ητεδιαχεησθεδια·χε·ησθε
3rdδιαχεωσιν, διαχεωσιδια·χε·ωσι(ν)διαχεωνταιδια·χε·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαχεοιμιδια·χε·οιμιδιαχεοιμηνδια·χε·οιμην
2ndδιαχεοιςδια·χε·οιςδιαχεοιοδια·χε·οιο
3rdδιαχεοιδια·χε·οιδιαχεοιτοδια·χε·οιτο
Pl1stδιαχεοιμενδια·χε·οιμενδιαχεοιμεθαδια·χε·οιμεθα
2ndδιαχεοιτεδια·χε·οιτεδιαχεοισθεδια·χε·οισθε
3rdδιαχεοιεν, διαχεοισανδια·χε·οιεν, δια·χε·οισαν altδιαχεοιντοδια·χε·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαχεεδια·χε·εδιαχεουδια·χε·ου
3rdδιαχεετωδια·χε·ετωδιαχεεσθωδια·χε·εσθω
Pl1st
2ndδιαχεετεδια·χε·ετεδιαχεεσθεδια·χε·εσθε
3rdδιαχεετωσαν, διαχεοντωνδια·χε·ετωσαν, δια·χε·οντων classicalδιαχεεσθωσαν, διαχεεσθωνδια·χε·εσθωσαν, δια·χε·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαχεειν​δια·χε·ειν​διαχεεσθαι​δια·χε·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχεουσαδιαχεονδια·χε·ουσ·αδια·χε·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαχεωνδια·χε·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαχεουσανδιαχεονταδια·χε·ουσ·ανδια·χε·ο[υ]ντ·α
Datδιαχεουσῃδιαχεοντιδια·χε·ουσ·ῃδια·χε·ο[υ]ντ·ι
Genδιαχεουσηςδιαχεοντοςδια·χε·ουσ·ηςδια·χε·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαχεουσαιδιαχεοντεςδιαχεονταδια·χε·ουσ·αιδια·χε·ο[υ]ντ·εςδια·χε·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαχεουσαςδιαχεονταςδια·χε·ουσ·αςδια·χε·ο[υ]ντ·ας
Datδιαχεουσαιςδιαχεουσι, διαχεουσινδια·χε·ουσ·αιςδια·χε·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαχεουσωνδιαχεοντωνδια·χε·ουσ·ωνδια·χε·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχεομενηδιαχεομενεδια·χε·ομεν·ηδια·χε·ομεν·ε
Nomδιαχεομενοςδια·χε·ομεν·ος
Accδιαχεομενηνδιαχεομενονδια·χε·ομεν·ηνδια·χε·ομεν·ον
Datδιαχεομενῃδιαχεομενῳδια·χε·ομεν·ῃδια·χε·ομεν·ῳ
Genδιαχεομενης[LXX]διαχεομενουδια·χε·ομεν·ηςδια·χε·ομεν·ου
PlVocδιαχεομεναιδιαχεομενοιδιαχεομεναδια·χε·ομεν·αιδια·χε·ομεν·οιδια·χε·ομεν·α
Nom
Accδιαχεομεναςδιαχεομενουςδια·χε·ομεν·αςδια·χε·ομεν·ους
Datδιαχεομεναιςδιαχεομενοιςδια·χε·ομεν·αιςδια·χε·ομεν·οις
Genδιαχεομενωνδιαχεομενωνδια·χε·ομεν·ωνδια·χε·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεχεονδια·ε·χε·ονδιεχεομηνδια·ε·χε·ομην
2ndδιεχεεςδια·ε·χε·εςδιεχεουδια·ε·χε·ου
3rdδιεχεεν, διεχεεδια·ε·χε·ε(ν)διεχεετο, διεχειτο[LXX]δια·ε·χε·ετο, irreg. δια·ε·χ(ε)·ετο (for δια·ε·χε·εται > διεχεετο)
Pl1stδιεχεομενδια·ε·χε·ομενδιεχεομεθαδια·ε·χε·ομεθα
2ndδιεχεετεδια·ε·χε·ετεδιεχεεσθεδια·ε·χε·εσθε
3rdδιεχεον, διεχεοσανδια·ε·χε·ον, δια·ε·χε·οσαν altδιεχεοντοδια·ε·χε·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεχεαδια·ε·χε·[σ]αδιεχεαμηνδια·ε·χε·[σ]αμην
2ndδιεχεας[LXX]δια·ε·χε·[σ]αςδιεχεωδια·ε·χε·[σ]ω
3rdδιεχεεν, διεχεεδια·ε·χε·[σ]ε(ν)διεχεατοδια·ε·χε·[σ]ατο
Pl1stδιεχεαμενδια·ε·χε·[σ]αμενδιεχεαμεθαδια·ε·χε·[σ]αμεθα
2ndδιεχεατεδια·ε·χε·[σ]ατεδιεχεασθεδια·ε·χε·[σ]ασθε
3rdδιεχεανδια·ε·χε·[σ]ανδιεχεαντοδια·ε·χε·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαχεωδια·χε·[σ]ωδιαχεωμαιδια·χε·[σ]ωμαι
2ndδιαχεῃςδια·χε·[σ]ῃςδιαχεῃδια·χε·[σ]ῃ
3rdδιαχεῃδια·χε·[σ]ῃδιαχεηται[LXX]δια·χε·[σ]ηται
Pl1stδιαχεωμενδια·χε·[σ]ωμενδιαχεωμεθαδια·χε·[σ]ωμεθα
2ndδιαχεητεδια·χε·[σ]ητεδιαχεησθεδια·χε·[σ]ησθε
3rdδιαχεωσιν, διαχεωσιδια·χε·[σ]ωσι(ν)διαχεωνταιδια·χε·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαχεαιμιδια·χε·[σ]αιμιδιαχεαιμηνδια·χε·[σ]αιμην
2ndδιαχεαις, διαχεειαςδια·χε·[σ]αις, δια·χε·[σ]ειας classicalδιαχεαιοδια·χε·[σ]αιο
3rdδιαχεαι, διαχεειεδια·χε·[σ]αι, δια·χε·[σ]ειε classicalδιαχεαιτοδια·χε·[σ]αιτο
Pl1stδιαχεαιμενδια·χε·[σ]αιμενδιαχεαιμεθαδια·χε·[σ]αιμεθα
2ndδιαχεαιτεδια·χε·[σ]αιτεδιαχεαισθεδια·χε·[σ]αισθε
3rdδιαχεαιεν, διαχεαισαν, διαχεειαν, διαχεειενδια·χε·[σ]αιεν, δια·χε·[σ]αισαν alt, δια·χε·[σ]ειαν classical, δια·χε·[σ]ειεν classicalδιαχεαιντοδια·χε·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαχεονδια·χε·[σ]ονδιαχεαιδια·χε·[σ]αι
3rdδιαχεατωδια·χε·[σ]ατωδιαχεασθωδια·χε·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδιαχεατεδια·χε·[σ]ατεδιαχεασθεδια·χε·[σ]ασθε
3rdδιαχεατωσαν, διαχεαντωνδια·χε·[σ]ατωσαν, δια·χε·[σ]αντων classicalδιαχεασθωσαν, διαχεασθωνδια·χε·[σ]ασθωσαν, δια·χε·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαχεαι​δια·χε·[σ]αι​διαχεασθαι​δια·χε·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχεασαδιαχεαςδιαχεανδια·χε·[σ]ασ·αδια·χε·[σ]α[ντ]·ςδια·χε·[σ]αν[τ]
Nom
Accδιαχεασανδιαχεανταδια·χε·[σ]ασ·ανδια·χε·[σ]αντ·α
Datδιαχεασῃδιαχεαντιδια·χε·[σ]ασ·ῃδια·χε·[σ]αντ·ι
Genδιαχεασηςδιαχεαντοςδια·χε·[σ]ασ·ηςδια·χε·[σ]αντ·ος
PlVocδιαχεασαιδιαχεαντεςδιαχεανταδια·χε·[σ]ασ·αιδια·χε·[σ]αντ·εςδια·χε·[σ]αντ·α
Nom
Accδιαχεασαςδιαχεανταςδια·χε·[σ]ασ·αςδια·χε·[σ]αντ·ας
Datδιαχεασαιςδιαχεασι, διαχεασινδια·χε·[σ]ασ·αιςδια·χε·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδιαχεασωνδιαχεαντωνδια·χε·[σ]ασ·ωνδια·χε·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχεαμενηδιαχεαμενεδια·χε·[σ]αμεν·ηδια·χε·[σ]αμεν·ε
Nomδιαχεαμενοςδια·χε·[σ]αμεν·ος
Accδιαχεαμενηνδιαχεαμενονδια·χε·[σ]αμεν·ηνδια·χε·[σ]αμεν·ον
Datδιαχεαμενῃδιαχεαμενῳδια·χε·[σ]αμεν·ῃδια·χε·[σ]αμεν·ῳ
Genδιαχεαμενηςδιαχεαμενουδια·χε·[σ]αμεν·ηςδια·χε·[σ]αμεν·ου
PlVocδιαχεαμεναιδιαχεαμενοιδιαχεαμεναδια·χε·[σ]αμεν·αιδια·χε·[σ]αμεν·οιδια·χε·[σ]αμεν·α
Nom
Accδιαχεαμεναςδιαχεαμενουςδια·χε·[σ]αμεν·αςδια·χε·[σ]αμεν·ους
Datδιαχεαμεναιςδιαχεαμενοιςδια·χε·[σ]αμεν·αιςδια·χε·[σ]αμεν·οις
Genδιαχεαμενωνδιαχεαμενωνδια·χε·[σ]αμεν·ωνδια·χε·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακεχυμαιδια·κεχυ·μαι
2ndδιακεχυσαιδια·κεχυ·σαι
3rdδιακεχυται[LXX]δια·κεχυ·ται
Pl1stδιακεχυμεθαδια·κεχυ·μεθα
2ndδιακεχυσθεδια·κεχυ·σθε
3rdδιακεχυνταιδια·κεχυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακεχυσομαιδια·κεχυ·σομαι
2ndδιακεχυσῃ, διακεχυσειδια·κεχυ·σῃ, δια·κεχυ·σει classical
3rdδιακεχυσεταιδια·κεχυ·σεται
Pl1stδιακεχυσομεθαδια·κεχυ·σομεθα
2ndδιακεχυσεσθεδια·κεχυ·σεσθε
3rdδιακεχυσονταιδια·κεχυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακεχυσοιμηνδια·κεχυ·σοιμην
2ndδιακεχυσοιοδια·κεχυ·σοιο
3rdδιακεχυσοιτοδια·κεχυ·σοιτο
Pl1stδιακεχυσοιμεθαδια·κεχυ·σοιμεθα
2ndδιακεχυσοισθεδια·κεχυ·σοισθε
3rdδιακεχυσοιντοδια·κεχυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιακεχυσοδια·κεχυ·σο
3rdδιακεχυσθωδια·κεχυ·σθω
Pl1st
2ndδιακεχυσθεδια·κεχυ·σθε
3rdδιακεχυσθωσαν, διακεχυσθωνδια·κεχυ·σθωσαν, δια·κεχυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διακεχυσθαι​δια·κεχυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διακεχυσεσθαι​δια·κεχυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιακεχυμενηδιακεχυμενεδια·κεχυ·μεν·ηδια·κεχυ·μεν·ε
Nomδιακεχυμενοςδια·κεχυ·μεν·ος
Accδιακεχυμενηνδιακεχυμενονδια·κεχυ·μεν·ηνδια·κεχυ·μεν·ον
Datδιακεχυμενῃδιακεχυμενῳδια·κεχυ·μεν·ῃδια·κεχυ·μεν·ῳ
Genδιακεχυμενηςδιακεχυμενουδια·κεχυ·μεν·ηςδια·κεχυ·μεν·ου
PlVocδιακεχυμεναιδιακεχυμενοι[LXX]διακεχυμεναδια·κεχυ·μεν·αιδια·κεχυ·μεν·οιδια·κεχυ·μεν·α
Nom
Accδιακεχυμεναςδιακεχυμενουςδια·κεχυ·μεν·αςδια·κεχυ·μεν·ους
Datδιακεχυμεναιςδιακεχυμενοιςδια·κεχυ·μεν·αιςδια·κεχυ·μεν·οις
Genδιακεχυμενωνδιακεχυμενωνδια·κεχυ·μεν·ωνδια·κεχυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεκεχυμηνδια·ε·κεχυ·μην
2ndδιεκεχυσοδια·ε·κεχυ·σο
3rdδιεκεχυτοδια·ε·κεχυ·το
Pl1stδιεκεχυμεθαδια·ε·κεχυ·μεθα
2ndδιεκεχυσθεδια·ε·κεχυ·σθε
3rdδιεκεχυντοδια·ε·κεχυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακεχυμηνδια·[ε]·κεχυ·μην
2ndδιακεχυσοδια·[ε]·κεχυ·σο
3rdδιακεχυτοδια·[ε]·κεχυ·το
Pl1stδιακεχυμεθαδια·[ε]·κεχυ·μεθα
2ndδιακεχυσθεδια·[ε]·κεχυ·σθε
3rdδιακεχυντοδια·[ε]·κεχυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεχυθηνδια·ε·χυ·θην
2ndδιεχυθηςδια·ε·χυ·θης
3rdδιεχυθη[LXX]δια·ε·χυ·θη
Pl1stδιεχυθημενδια·ε·χυ·θημεν
2ndδιεχυθητεδια·ε·χυ·θητε
3rdδιεχυθησανδια·ε·χυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαχυθησομαι[LXX]δια·χυ·θησομαι
2ndδιαχυθησῃ, διαχυθησειδια·χυ·θησῃ, δια·χυ·θησει classical
3rdδιαχυθησεται[LXX]δια·χυ·θησεται
Pl1stδιαχυθησομεθαδια·χυ·θησομεθα
2ndδιαχυθησεσθεδια·χυ·θησεσθε
3rdδιαχυθησονται[LXX]δια·χυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαχυθωδια·χυ·θω
2ndδιαχυθῃςδια·χυ·θῃς
3rdδιαχυθῃ[LXX]δια·χυ·θῃ
Pl1stδιαχυθωμενδια·χυ·θωμεν
2ndδιαχυθητεδια·χυ·θητε
3rdδιαχυθωσιν, διαχυθωσιδια·χυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαχυθειηνδια·χυ·θειην
2ndδιαχυθειηςδια·χυ·θειης
3rdδιαχυθειηδια·χυ·θειη
Pl1stδιαχυθειημεν, διαχυθειμενδια·χυ·θειημεν, δια·χυ·θειμεν classical
2ndδιαχυθειητε, διαχυθειτεδια·χυ·θειητε, δια·χυ·θειτε classical
3rdδιαχυθειησαν, διαχυθειενδια·χυ·θειησαν, δια·χυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαχυθησοιμηνδια·χυ·θησοιμην
2ndδιαχυθησοιοδια·χυ·θησοιο
3rdδιαχυθησοιτοδια·χυ·θησοιτο
Pl1stδιαχυθησοιμεθαδια·χυ·θησοιμεθα
2ndδιαχυθησοισθεδια·χυ·θησοισθε
3rdδιαχυθησοιντοδια·χυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαχυθητιδια·χυ·θητι
3rdδιαχυθητωδια·χυ·θητω
Pl1st
2ndδιαχυθητεδια·χυ·θητε
3rdδιαχυθητωσαν, διαχυθεντωνδια·χυ·θητωσαν, δια·χυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαχυθηναι​δια·χυ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαχυθησεσθαι​δια·χυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχυθεισαδιαχυθειςδιαχυθενδια·χυ·θεισ·αδια·χυ·θει[ντ]·ςδια·χυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαχυθεισανδιαχυθενταδια·χυ·θεισ·ανδια·χυ·θε[ι]ντ·α
Datδιαχυθεισῃδιαχυθεντιδια·χυ·θεισ·ῃδια·χυ·θε[ι]ντ·ι
Genδιαχυθεισηςδιαχυθεντοςδια·χυ·θεισ·ηςδια·χυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιαχυθεισαιδιαχυθεντεςδιαχυθενταδια·χυ·θεισ·αιδια·χυ·θε[ι]ντ·εςδια·χυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαχυθεισαςδιαχυθενταςδια·χυ·θεισ·αςδια·χυ·θε[ι]ντ·ας
Datδιαχυθεισαιςδιαχυθεισι, διαχυθεισινδια·χυ·θεισ·αιςδια·χυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιαχυθεισωνδιαχυθεντωνδια·χυ·θεισ·ωνδια·χυ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχυθησομενηδιαχυθησομενεδια·χυ·θησομεν·ηδια·χυ·θησομεν·ε
Nomδιαχυθησομενοςδια·χυ·θησομεν·ος
Accδιαχυθησομενηνδιαχυθησομενονδια·χυ·θησομεν·ηνδια·χυ·θησομεν·ον
Datδιαχυθησομενῃδιαχυθησομενῳδια·χυ·θησομεν·ῃδια·χυ·θησομεν·ῳ
Genδιαχυθησομενηςδιαχυθησομενουδια·χυ·θησομεν·ηςδια·χυ·θησομεν·ου
PlVocδιαχυθησομεναιδιαχυθησομενοιδιαχυθησομεναδια·χυ·θησομεν·αιδια·χυ·θησομεν·οιδια·χυ·θησομεν·α
Nom
Accδιαχυθησομεναςδιαχυθησομενουςδια·χυ·θησομεν·αςδια·χυ·θησομεν·ους
Datδιαχυθησομεναιςδιαχυθησομενοιςδια·χυ·θησομεν·αιςδια·χυ·θησομεν·οις
Genδιαχυθησομενωνδιαχυθησομενωνδια·χυ·θησομεν·ωνδια·χυ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 04-Aug-2020 06:51:12 EDT