διαφθειρω • DIAFQEIRW • diaphtheirō

Search: διεφθειρεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεφθειρεν; διεφθειρενδιαφθείρωδια·ε·φθειρ·ε(ν); δια·ε·φθειρ·[σ]ε(ν)impf act ind 3rd sg; 1aor act ind 3rd sg

δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφθειρω[LXX]δια·φθειρ·ωδιαφθειρομαιδια·φθειρ·ομαι
2ndδιαφθειρειςδια·φθειρ·ειςδιαφθειρῃ[LXX], διαφθειρει[GNT], διαφθειρεσαιδια·φθειρ·ῃ, δια·φθειρ·ει classical, δια·φθειρ·εσαι alt
3rdδιαφθειρει[GNT]δια·φθειρ·ειδιαφθειρεται[GNT]δια·φθειρ·εται
Pl1stδιαφθειρομενδια·φθειρ·ομενδιαφθειρομεθαδια·φθειρ·ομεθα
2ndδιαφθειρετεδια·φθειρ·ετεδιαφθειρεσθεδια·φθειρ·εσθε
3rdδιαφθειρουσιν, διαφθειρουσιδια·φθειρ·ουσι(ν)διαφθειρονταιδια·φθειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφθειρω[LXX]δια·φθειρ·ωδιαφθειρωμαιδια·φθειρ·ωμαι
2ndδιαφθειρῃς[LXX]δια·φθειρ·ῃςδιαφθειρῃ[LXX]δια·φθειρ·ῃ
3rdδιαφθειρῃ[LXX]δια·φθειρ·ῃδιαφθειρηταιδια·φθειρ·ηται
Pl1stδιαφθειρωμεν[LXX]δια·φθειρ·ωμενδιαφθειρωμεθαδια·φθειρ·ωμεθα
2ndδιαφθειρητεδια·φθειρ·ητεδιαφθειρησθεδια·φθειρ·ησθε
3rdδιαφθειρωσιν, διαφθειρωσιδια·φθειρ·ωσι(ν)διαφθειρωνταιδια·φθειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφθειροιμιδια·φθειρ·οιμιδιαφθειροιμηνδια·φθειρ·οιμην
2ndδιαφθειροιςδια·φθειρ·οιςδιαφθειροιοδια·φθειρ·οιο
3rdδιαφθειροιδια·φθειρ·οιδιαφθειροιτοδια·φθειρ·οιτο
Pl1stδιαφθειροιμενδια·φθειρ·οιμενδιαφθειροιμεθαδια·φθειρ·οιμεθα
2ndδιαφθειροιτεδια·φθειρ·οιτεδιαφθειροισθεδια·φθειρ·οισθε
3rdδιαφθειροιεν, διαφθειροισανδια·φθειρ·οιεν, δια·φθειρ·οισαν altδιαφθειροιντοδια·φθειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαφθειρεδια·φθειρ·εδιαφθειρουδια·φθειρ·ου
3rdδιαφθειρετωδια·φθειρ·ετωδιαφθειρεσθωδια·φθειρ·εσθω
Pl1st
2ndδιαφθειρετεδια·φθειρ·ετεδιαφθειρεσθεδια·φθειρ·εσθε
3rdδιαφθειρετωσαν, διαφθειροντων[LXX]δια·φθειρ·ετωσαν, δια·φθειρ·οντων classicalδιαφθειρεσθωσαν, διαφθειρεσθωνδια·φθειρ·εσθωσαν, δια·φθειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαφθειρειν[LXX]​δια·φθειρ·εινδιαφθειρεσθαι​δια·φθειρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφθειρουσαδιαφθειρον[LXX]δια·φθειρ·ουσ·αδια·φθειρ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαφθειρων[LXX]δια·φθειρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαφθειρουσανδιαφθειροντα[LXX]δια·φθειρ·ουσ·ανδια·φθειρ·ο[υ]ντ·α
Datδιαφθειρουσῃδιαφθειροντι[LXX]δια·φθειρ·ουσ·ῃδια·φθειρ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαφθειρουσηςδιαφθειροντος[LXX]δια·φθειρ·ουσ·ηςδια·φθειρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαφθειρουσαιδιαφθειροντες[LXX]διαφθειροντα[LXX]δια·φθειρ·ουσ·αιδια·φθειρ·ο[υ]ντ·εςδια·φθειρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαφθειρουσαςδιαφθειροντας[GNT]δια·φθειρ·ουσ·αςδια·φθειρ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαφθειρουσαιςδιαφθειρουσι, διαφθειρουσινδια·φθειρ·ουσ·αιςδια·φθειρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαφθειρουσωνδιαφθειροντων[LXX]δια·φθειρ·ουσ·ωνδια·φθειρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφθειρομενηδιαφθειρομενεδια·φθειρ·ομεν·ηδια·φθειρ·ομεν·ε
Nomδιαφθειρομενοςδια·φθειρ·ομεν·ος
Accδιαφθειρομενηνδιαφθειρομενονδια·φθειρ·ομεν·ηνδια·φθειρ·ομεν·ον
Datδιαφθειρομενῃδιαφθειρομενῳδια·φθειρ·ομεν·ῃδια·φθειρ·ομεν·ῳ
Genδιαφθειρομενηςδιαφθειρομενουδια·φθειρ·ομεν·ηςδια·φθειρ·ομεν·ου
PlVocδιαφθειρομεναιδιαφθειρομενοιδιαφθειρομεναδια·φθειρ·ομεν·αιδια·φθειρ·ομεν·οιδια·φθειρ·ομεν·α
Nom
Accδιαφθειρομεναςδιαφθειρομενουςδια·φθειρ·ομεν·αςδια·φθειρ·ομεν·ους
Datδιαφθειρομεναιςδιαφθειρομενοιςδια·φθειρ·ομεν·αιςδια·φθειρ·ομεν·οις
Genδιαφθειρομενωνδιαφθειρομενωνδια·φθειρ·ομεν·ωνδια·φθειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεφθειρον[LXX]δια·ε·φθειρ·ονδιεφθειρομηνδια·ε·φθειρ·ομην
2ndδιεφθειρεςδια·ε·φθειρ·εςδιεφθειρουδια·ε·φθειρ·ου
3rdδιεφθειρεν[GNT][LXX], διεφθειρε[LXX]δια·ε·φθειρ·ε(ν)διεφθειρετοδια·ε·φθειρ·ετο
Pl1stδιεφθειρομενδια·ε·φθειρ·ομενδιεφθειρομεθαδια·ε·φθειρ·ομεθα
2ndδιεφθειρετεδια·ε·φθειρ·ετεδιεφθειρεσθεδια·ε·φθειρ·εσθε
3rdδιεφθειρον[LXX], διεφθειροσανδια·ε·φθειρ·ον, δια·ε·φθειρ·οσαν altδιεφθειροντο[LXX]δια·ε·φθειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφθερω[LXX]δια·φθερ(ε)·[σ]ωδιαφθερουμαιδια·φθερ(ε)·[σ]ομαι
2ndδιαφθερειςδια·φθερ(ε)·[σ]ειςδιαφθερῃ, διαφθερει[LXX], διαφθερεισαιδια·φθερ(ε)·[σ]ῃ, δια·φθερ(ε)·[σ]ει classical, δια·φθερ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdδιαφθερει[LXX]δια·φθερ(ε)·[σ]ειδιαφθερειταιδια·φθερ(ε)·[σ]εται
Pl1stδιαφθερουμενδια·φθερ(ε)·[σ]ομενδιαφθερουμεθαδια·φθερ(ε)·[σ]ομεθα
2ndδιαφθερειτεδια·φθερ(ε)·[σ]ετεδιαφθερεισθεδια·φθερ(ε)·[σ]εσθε
3rdδιαφθερουσιν, διαφθερουσιδια·φθερ(ε)·[σ]ουσι(ν)διαφθερουνταιδια·φθερ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφθεροιμιδια·φθερ(ε)·[σ]οιμιδιαφθεροιμηνδια·φθερ(ε)·[σ]οιμην
2ndδιαφθεροιςδια·φθερ(ε)·[σ]οιςδιαφθεροιοδια·φθερ(ε)·[σ]οιο
3rdδιαφθεροιδια·φθερ(ε)·[σ]οιδιαφθεροιτοδια·φθερ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stδιαφθεροιμενδια·φθερ(ε)·[σ]οιμενδιαφθεροιμεθαδια·φθερ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndδιαφθεροιτεδια·φθερ(ε)·[σ]οιτεδιαφθεροισθεδια·φθερ(ε)·[σ]οισθε
3rdδιαφθεροιενδια·φθερ(ε)·[σ]οιενδιαφθεροιντοδια·φθερ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαφθερειν​δια·φθερ(ε)·[σ]ειν​διαφθερεισθαι​δια·φθερ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφθερουσαδιαφθερουνδια·φθερ(ε)·[σ]ουσ·αδια·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomδιαφθερωνδια·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαφθερουσανδιαφθερουνταδια·φθερ(ε)·[σ]ουσ·ανδια·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datδιαφθερουσῃδιαφθερουντιδια·φθερ(ε)·[σ]ουσ·ῃδια·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genδιαφθερουσηςδιαφθερουντοςδια·φθερ(ε)·[σ]ουσ·ηςδια·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαφθερουσαιδιαφθερουντεςδιαφθερουνταδια·φθερ(ε)·[σ]ουσ·αιδια·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςδια·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαφθερουσαςδιαφθερουνταςδια·φθερ(ε)·[σ]ουσ·αςδια·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datδιαφθερουσαιςδιαφθερουσι, διαφθερουσινδια·φθερ(ε)·[σ]ουσ·αιςδια·φθερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαφθερουσωνδιαφθερουντωνδια·φθερ(ε)·[σ]ουσ·ωνδια·φθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφθερουμενηδιαφθερουμενεδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ηδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomδιαφθερουμενοςδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accδιαφθερουμενηνδιαφθερουμενονδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ηνδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datδιαφθερουμενῃδιαφθερουμενῳδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ῃδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genδιαφθερουμενηςδιαφθερουμενουδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ηςδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocδιαφθερουμεναιδιαφθερουμενοιδιαφθερουμεναδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·αιδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·οιδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accδιαφθερουμεναςδιαφθερουμενουςδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·αςδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datδιαφθερουμεναιςδιαφθερουμενοιςδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·αιςδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genδιαφθερουμενωνδιαφθερουμενωνδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ωνδια·φθερ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεφθειραδια·ε·φθειρ·[σ]αδιεφθειραμηνδια·ε·φθειρ·[σ]αμην
2ndδιεφθειρας[LXX]δια·ε·φθειρ·[σ]αςδιεφθειρωδια·ε·φθειρ·[σ]ω
3rdδιεφθειρεν[GNT][LXX], διεφθειρε[LXX]δια·ε·φθειρ·[σ]ε(ν)διεφθειρατοδια·ε·φθειρ·[σ]ατο
Pl1stδιεφθειραμενδια·ε·φθειρ·[σ]αμενδιεφθειραμεθαδια·ε·φθειρ·[σ]αμεθα
2ndδιεφθειρατε[LXX]δια·ε·φθειρ·[σ]ατεδιεφθειρασθεδια·ε·φθειρ·[σ]ασθε
3rdδιεφθειραν[LXX]δια·ε·φθειρ·[σ]ανδιεφθειραντοδια·ε·φθειρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφθειρω[LXX]δια·φθειρ·[σ]ωδιαφθειρωμαιδια·φθειρ·[σ]ωμαι
2ndδιαφθειρῃς[LXX]δια·φθειρ·[σ]ῃςδιαφθειρῃ[LXX]δια·φθειρ·[σ]ῃ
3rdδιαφθειρῃ[LXX]δια·φθειρ·[σ]ῃδιαφθειρηταιδια·φθειρ·[σ]ηται
Pl1stδιαφθειρωμεν[LXX]δια·φθειρ·[σ]ωμενδιαφθειρωμεθαδια·φθειρ·[σ]ωμεθα
2ndδιαφθειρητεδια·φθειρ·[σ]ητεδιαφθειρησθεδια·φθειρ·[σ]ησθε
3rdδιαφθειρωσιν, διαφθειρωσιδια·φθειρ·[σ]ωσι(ν)διαφθειρωνταιδια·φθειρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφθειραιμιδια·φθειρ·[σ]αιμιδιαφθειραιμηνδια·φθειρ·[σ]αιμην
2ndδιαφθειραις, διαφθειρειαςδια·φθειρ·[σ]αις, δια·φθειρ·[σ]ειας classicalδιαφθειραιοδια·φθειρ·[σ]αιο
3rdδιαφθειραι[GNT][LXX], διαφθειρειεδια·φθειρ·[σ]αι, δια·φθειρ·[σ]ειε classicalδιαφθειραιτοδια·φθειρ·[σ]αιτο
Pl1stδιαφθειραιμενδια·φθειρ·[σ]αιμενδιαφθειραιμεθαδια·φθειρ·[σ]αιμεθα
2ndδιαφθειραιτεδια·φθειρ·[σ]αιτεδιαφθειραισθεδια·φθειρ·[σ]αισθε
3rdδιαφθειραιεν, διαφθειραισαν, διαφθειρειαν, διαφθειρειενδια·φθειρ·[σ]αιεν, δια·φθειρ·[σ]αισαν alt, δια·φθειρ·[σ]ειαν classical, δια·φθειρ·[σ]ειεν classicalδιαφθειραιντοδια·φθειρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαφθειρον[LXX]δια·φθειρ·[σ]ονδιαφθειραι[GNT][LXX]δια·φθειρ·[σ]αι
3rdδιαφθειρατωδια·φθειρ·[σ]ατωδιαφθειρασθωδια·φθειρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδιαφθειρατε[LXX]δια·φθειρ·[σ]ατεδιαφθειρασθεδια·φθειρ·[σ]ασθε
3rdδιαφθειρατωσαν, διαφθειραντωνδια·φθειρ·[σ]ατωσαν, δια·φθειρ·[σ]αντων classicalδιαφθειρασθωσαν, διαφθειρασθωνδια·φθειρ·[σ]ασθωσαν, δια·φθειρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαφθειραι[GNT][LXX]​δια·φθειρ·[σ]αιδιαφθειρασθαι​δια·φθειρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφθειρασαδιαφθειραςδιαφθειρανδια·φθειρ·[σ]ασ·αδια·φθειρ·[σ]α[ντ]·ςδια·φθειρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accδιαφθειρασανδιαφθειρανταδια·φθειρ·[σ]ασ·ανδια·φθειρ·[σ]αντ·α
Datδιαφθειρασῃδιαφθειραντιδια·φθειρ·[σ]ασ·ῃδια·φθειρ·[σ]αντ·ι
Genδιαφθειρασηςδιαφθειραντοςδια·φθειρ·[σ]ασ·ηςδια·φθειρ·[σ]αντ·ος
PlVocδιαφθειρασαιδιαφθειραντεςδιαφθειρανταδια·φθειρ·[σ]ασ·αιδια·φθειρ·[σ]αντ·εςδια·φθειρ·[σ]αντ·α
Nom
Accδιαφθειρασαςδιαφθειρανταςδια·φθειρ·[σ]ασ·αςδια·φθειρ·[σ]αντ·ας
Datδιαφθειρασαιςδιαφθειρασι, διαφθειρασινδια·φθειρ·[σ]ασ·αιςδια·φθειρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδιαφθειρασωνδιαφθειραντωνδια·φθειρ·[σ]ασ·ωνδια·φθειρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφθειραμενηδιαφθειραμενεδια·φθειρ·[σ]αμεν·ηδια·φθειρ·[σ]αμεν·ε
Nomδιαφθειραμενοςδια·φθειρ·[σ]αμεν·ος
Accδιαφθειραμενηνδιαφθειραμενονδια·φθειρ·[σ]αμεν·ηνδια·φθειρ·[σ]αμεν·ον
Datδιαφθειραμενῃδιαφθειραμενῳδια·φθειρ·[σ]αμεν·ῃδια·φθειρ·[σ]αμεν·ῳ
Genδιαφθειραμενηςδιαφθειραμενουδια·φθειρ·[σ]αμεν·ηςδια·φθειρ·[σ]αμεν·ου
PlVocδιαφθειραμεναιδιαφθειραμενοιδιαφθειραμεναδια·φθειρ·[σ]αμεν·αιδια·φθειρ·[σ]αμεν·οιδια·φθειρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accδιαφθειραμεναςδιαφθειραμενουςδια·φθειρ·[σ]αμεν·αςδια·φθειρ·[σ]αμεν·ους
Datδιαφθειραμεναιςδιαφθειραμενοιςδια·φθειρ·[σ]αμεν·αιςδια·φθειρ·[σ]αμεν·οις
Genδιαφθειραμενωνδιαφθειραμενωνδια·φθειρ·[σ]αμεν·ωνδια·φθειρ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεφθαρμαιδι·εφθαρ·μαι
2ndδιεφθαρσαιδι·εφθαρ·σαι
3rdδιεφθαρται[LXX]δι·εφθαρ·ται
Pl1stδιεφθαρμεθαδι·εφθαρ·μεθα
2ndδιεφθαρθεδι·εφθαρ·σθε
3rdδιεφθαραταιδι·εφθαρ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεφθαρσομαιδι·εφθαρ·σομαι
2ndδιεφθαρσῃ, διεφθαρσειδι·εφθαρ·σῃ, δι·εφθαρ·σει classical
3rdδιεφθαρσεταιδι·εφθαρ·σεται
Pl1stδιεφθαρσομεθαδι·εφθαρ·σομεθα
2ndδιεφθαρσεσθεδι·εφθαρ·σεσθε
3rdδιεφθαρσονταιδι·εφθαρ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεφθαρσοιμηνδι·εφθαρ·σοιμην
2ndδιεφθαρσοιοδι·εφθαρ·σοιο
3rdδιεφθαρσοιτοδι·εφθαρ·σοιτο
Pl1stδιεφθαρσοιμεθαδι·εφθαρ·σοιμεθα
2ndδιεφθαρσοισθεδι·εφθαρ·σοισθε
3rdδιεφθαρσοιντοδι·εφθαρ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιεφθαρσοδι·εφθαρ·σο
3rdδιεφθαρθωδι·εφθαρ·σθω
Pl1st
2ndδιεφθαρθεδι·εφθαρ·σθε
3rdδιεφθαρθωσαν, διεφθαρθωνδι·εφθαρ·σθωσαν, δι·εφθαρ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεφθαρθαι​δι·εφθαρ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεφθαρσεσθαι​δι·εφθαρ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεφθαρμενηδιεφθαρμενεδι·εφθαρ·μεν·ηδι·εφθαρ·μεν·ε
Nomδιεφθαρμενοςδι·εφθαρ·μεν·ος
Accδιεφθαρμενηνδιεφθαρμενον[LXX]δι·εφθαρ·μεν·ηνδι·εφθαρ·μεν·ον
Datδιεφθαρμενῃδιεφθαρμενῳδι·εφθαρ·μεν·ῃδι·εφθαρ·μεν·ῳ
Genδιεφθαρμενηςδιεφθαρμενουδι·εφθαρ·μεν·ηςδι·εφθαρ·μεν·ου
PlVocδιεφθαρμεναιδιεφθαρμενοι[LXX]διεφθαρμενα[LXX]δι·εφθαρ·μεν·αιδι·εφθαρ·μεν·οιδι·εφθαρ·μεν·α
Nom
Accδιεφθαρμενας[LXX]διεφθαρμενουςδι·εφθαρ·μεν·αςδι·εφθαρ·μεν·ους
Datδιεφθαρμεναις[LXX]διεφθαρμενοιςδι·εφθαρ·μεν·αιςδι·εφθαρ·μεν·οις
Genδιεφθαρμενων[GNT]διεφθαρμενων[GNT]δι·εφθαρ·μεν·ωνδι·εφθαρ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεφθαρμηνδι·ε·εφθαρ·μην
2ndδιεφθαρσοδι·ε·εφθαρ·σο
3rdδιεφθαρτο[LXX]δι·ε·εφθαρ·το
Pl1stδιεφθαρμεθαδι·ε·εφθαρ·μεθα
2ndδιεφθαρθεδι·ε·εφθαρ·σθε
3rdδιεφθαρατοδι·ε·εφθαρ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεφθαρηνδια·ε·φθαρ·[θ]ην
2ndδιεφθαρηςδια·ε·φθαρ·[θ]ης
3rdδιεφθαρη[GNT][LXX]δια·ε·φθαρ·[θ]η
Pl1stδιεφθαρημενδια·ε·φθαρ·[θ]ημεν
2ndδιεφθαρητε[LXX]δια·ε·φθαρ·[θ]ητε
3rdδιεφθαρησαν[GNT][LXX]δια·ε·φθαρ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαφθαρησομαιδια·φθαρ·[θ]ησομαι
2ndδιαφθαρησῃ, διαφθαρησειδια·φθαρ·[θ]ησῃ, δια·φθαρ·[θ]ησει classical
3rdδιαφθαρησεται[LXX]δια·φθαρ·[θ]ησεται
Pl1stδιαφθαρησομεθαδια·φθαρ·[θ]ησομεθα
2ndδιαφθαρησεσθεδια·φθαρ·[θ]ησεσθε
3rdδιαφθαρησονταιδια·φθαρ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαφθαρωδια·φθαρ·[θ]ω
2ndδιαφθαρῃςδια·φθαρ·[θ]ῃς
3rdδιαφθαρῃ[LXX]δια·φθαρ·[θ]ῃ
Pl1stδιαφθαρωμενδια·φθαρ·[θ]ωμεν
2ndδιαφθαρητεδια·φθαρ·[θ]ητε
3rdδιαφθαρωσιν, διαφθαρωσιδια·φθαρ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαφθαρειηνδια·φθαρ·[θ]ειην
2ndδιαφθαρειηςδια·φθαρ·[θ]ειης
3rdδιαφθαρειηδια·φθαρ·[θ]ειη
Pl1stδιαφθαρειημεν, διαφθαρειμενδια·φθαρ·[θ]ειημεν, δια·φθαρ·[θ]ειμεν classical
2ndδιαφθαρειητε, διαφθαρειτεδια·φθαρ·[θ]ειητε, δια·φθαρ·[θ]ειτε classical
3rdδιαφθαρειησαν, διαφθαρειενδια·φθαρ·[θ]ειησαν, δια·φθαρ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαφθαρησοιμηνδια·φθαρ·[θ]ησοιμην
2ndδιαφθαρησοιοδια·φθαρ·[θ]ησοιο
3rdδιαφθαρησοιτοδια·φθαρ·[θ]ησοιτο
Pl1stδιαφθαρησοιμεθαδια·φθαρ·[θ]ησοιμεθα
2ndδιαφθαρησοισθεδια·φθαρ·[θ]ησοισθε
3rdδιαφθαρησοιντοδια·φθαρ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαφθαρηθιδια·φθαρ·[θ]ητι
3rdδιαφθαρητωδια·φθαρ·[θ]ητω
Pl1st
2ndδιαφθαρητεδια·φθαρ·[θ]ητε
3rdδιαφθαρητωσαν, διαφθαρεντωνδια·φθαρ·[θ]ητωσαν, δια·φθαρ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαφθαρηναι[LXX]​δια·φθαρ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαφθαρησεσθαι​δια·φθαρ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφθαρεισαδιαφθαρειςδιαφθαρενδια·φθαρ·[θ]εισ·αδια·φθαρ·[θ]ει[ντ]·ςδια·φθαρ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαφθαρεισανδιαφθαρενταδια·φθαρ·[θ]εισ·ανδια·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datδιαφθαρεισῃδιαφθαρεντιδια·φθαρ·[θ]εισ·ῃδια·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genδιαφθαρεισηςδιαφθαρεντοςδια·φθαρ·[θ]εισ·ηςδια·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocδιαφθαρεισαιδιαφθαρεντεςδιαφθαρενταδια·φθαρ·[θ]εισ·αιδια·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·εςδια·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαφθαρεισαςδιαφθαρενταςδια·φθαρ·[θ]εισ·αςδια·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datδιαφθαρεισαιςδιαφθαρεισι, διαφθαρεισινδια·φθαρ·[θ]εισ·αιςδια·φθαρ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genδιαφθαρεισωνδιαφθαρεντωνδια·φθαρ·[θ]εισ·ωνδια·φθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφθαρησομενηδιαφθαρησομενεδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ηδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ε
Nomδιαφθαρησομενοςδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ος
Accδιαφθαρησομενηνδιαφθαρησομενονδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ηνδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ον
Datδιαφθαρησομενῃδιαφθαρησομενῳδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ῃδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ῳ
Genδιαφθαρησομενηςδιαφθαρησομενουδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ηςδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ου
PlVocδιαφθαρησομεναιδιαφθαρησομενοιδιαφθαρησομεναδια·φθαρ·[θ]ησομεν·αιδια·φθαρ·[θ]ησομεν·οιδια·φθαρ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accδιαφθαρησομεναςδιαφθαρησομενουςδια·φθαρ·[θ]ησομεν·αςδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ους
Datδιαφθαρησομεναιςδιαφθαρησομενοιςδια·φθαρ·[θ]ησομεν·αιςδια·φθαρ·[θ]ησομεν·οις
Genδιαφθαρησομενωνδιαφθαρησομενωνδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ωνδια·φθαρ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:13:19 EDT