διασπειρω • DIASPEIRW • diaspeirō

Search: διεσπειρα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεσπειραδιασπείρωδια·ε·σπειρ·[σ]α1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεσπειραδιασπείρωδια·ε·σπειρ·[σ]α1aor act ind 1st sg

δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπειρω[LXX]δια·σπειρ·ωδιασπειρομαιδια·σπειρ·ομαι
2ndδιασπειρειςδια·σπειρ·ειςδιασπειρῃ, διασπειρει, διασπειρεσαιδια·σπειρ·ῃ, δια·σπειρ·ει classical, δια·σπειρ·εσαι alt
3rdδιασπειρειδια·σπειρ·ειδιασπειρεταιδια·σπειρ·εται
Pl1stδιασπειρομενδια·σπειρ·ομενδιασπειρομεθαδια·σπειρ·ομεθα
2ndδιασπειρετεδια·σπειρ·ετεδιασπειρεσθεδια·σπειρ·εσθε
3rdδιασπειρουσιν, διασπειρουσιδια·σπειρ·ουσι(ν)διασπειρονταιδια·σπειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπειρω[LXX]δια·σπειρ·ωδιασπειρωμαιδια·σπειρ·ωμαι
2ndδιασπειρῃςδια·σπειρ·ῃςδιασπειρῃδια·σπειρ·ῃ
3rdδιασπειρῃδια·σπειρ·ῃδιασπειρηταιδια·σπειρ·ηται
Pl1stδιασπειρωμενδια·σπειρ·ωμενδιασπειρωμεθαδια·σπειρ·ωμεθα
2ndδιασπειρητεδια·σπειρ·ητεδιασπειρησθεδια·σπειρ·ησθε
3rdδιασπειρωσιν, διασπειρωσιδια·σπειρ·ωσι(ν)διασπειρωνταιδια·σπειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπειροιμιδια·σπειρ·οιμιδιασπειροιμηνδια·σπειρ·οιμην
2ndδιασπειροιςδια·σπειρ·οιςδιασπειροιοδια·σπειρ·οιο
3rdδιασπειροιδια·σπειρ·οιδιασπειροιτοδια·σπειρ·οιτο
Pl1stδιασπειροιμενδια·σπειρ·οιμενδιασπειροιμεθαδια·σπειρ·οιμεθα
2ndδιασπειροιτεδια·σπειρ·οιτεδιασπειροισθεδια·σπειρ·οισθε
3rdδιασπειροιεν, διασπειροισανδια·σπειρ·οιεν, δια·σπειρ·οισαν altδιασπειροιντοδια·σπειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιασπειρεδια·σπειρ·εδιασπειρουδια·σπειρ·ου
3rdδιασπειρετωδια·σπειρ·ετωδιασπειρεσθωδια·σπειρ·εσθω
Pl1st
2ndδιασπειρετεδια·σπειρ·ετεδιασπειρεσθεδια·σπειρ·εσθε
3rdδιασπειρετωσαν, διασπειροντωνδια·σπειρ·ετωσαν, δια·σπειρ·οντων classicalδιασπειρεσθωσαν, διασπειρεσθωνδια·σπειρ·εσθωσαν, δια·σπειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασπειρειν​δια·σπειρ·ειν​διασπειρεσθαι​δια·σπειρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπειρουσαδιασπειρονδια·σπειρ·ουσ·αδια·σπειρ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιασπειρωνδια·σπειρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιασπειρουσανδιασπειρονταδια·σπειρ·ουσ·ανδια·σπειρ·ο[υ]ντ·α
Datδιασπειρουσῃδιασπειροντιδια·σπειρ·ουσ·ῃδια·σπειρ·ο[υ]ντ·ι
Genδιασπειρουσηςδιασπειροντοςδια·σπειρ·ουσ·ηςδια·σπειρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιασπειρουσαιδιασπειροντεςδιασπειρονταδια·σπειρ·ουσ·αιδια·σπειρ·ο[υ]ντ·εςδια·σπειρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιασπειρουσαςδιασπειρονταςδια·σπειρ·ουσ·αςδια·σπειρ·ο[υ]ντ·ας
Datδιασπειρουσαιςδιασπειρουσι, διασπειρουσινδια·σπειρ·ουσ·αιςδια·σπειρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιασπειρουσωνδιασπειροντωνδια·σπειρ·ουσ·ωνδια·σπειρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπειρομενηδιασπειρομενεδια·σπειρ·ομεν·ηδια·σπειρ·ομεν·ε
Nomδιασπειρομενοςδια·σπειρ·ομεν·ος
Accδιασπειρομενηνδιασπειρομενονδια·σπειρ·ομεν·ηνδια·σπειρ·ομεν·ον
Datδιασπειρομενῃδιασπειρομενῳδια·σπειρ·ομεν·ῃδια·σπειρ·ομεν·ῳ
Genδιασπειρομενηςδιασπειρομενουδια·σπειρ·ομεν·ηςδια·σπειρ·ομεν·ου
PlVocδιασπειρομεναιδιασπειρομενοιδιασπειρομεναδια·σπειρ·ομεν·αιδια·σπειρ·ομεν·οιδια·σπειρ·ομεν·α
Nom
Accδιασπειρομεναςδιασπειρομενουςδια·σπειρ·ομεν·αςδια·σπειρ·ομεν·ους
Datδιασπειρομεναιςδιασπειρομενοιςδια·σπειρ·ομεν·αιςδια·σπειρ·ομεν·οις
Genδιασπειρομενωνδιασπειρομενωνδια·σπειρ·ομεν·ωνδια·σπειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπειρονδια·ε·σπειρ·ονδιεσπειρομηνδια·ε·σπειρ·ομην
2ndδιεσπειρεςδια·ε·σπειρ·εςδιεσπειρουδια·ε·σπειρ·ου
3rdδιεσπειρεν[LXX], διεσπειρεδια·ε·σπειρ·ε(ν), δια·ε·σπειρ·ε(ν)διεσπειρετοδια·ε·σπειρ·ετο
Pl1stδιεσπειρομενδια·ε·σπειρ·ομενδιεσπειρομεθαδια·ε·σπειρ·ομεθα
2ndδιεσπειρετεδια·ε·σπειρ·ετεδιεσπειρεσθεδια·ε·σπειρ·εσθε
3rdδιεσπειρον, διεσπειροσανδια·ε·σπειρ·ον, δια·ε·σπειρ·οσαν altδιεσπειροντοδια·ε·σπειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπερω[LXX]δια·σπερ(ε)·[σ]ωδιασπερουμαιδια·σπερ(ε)·[σ]ομαι
2ndδιασπερειςδια·σπερ(ε)·[σ]ειςδιασπερῃ, διασπερει[LXX], διασπερεισαιδια·σπερ(ε)·[σ]ῃ, δια·σπερ(ε)·[σ]ει classical, δια·σπερ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdδιασπερει[LXX]δια·σπερ(ε)·[σ]ειδιασπερειταιδια·σπερ(ε)·[σ]εται
Pl1stδιασπερουμενδια·σπερ(ε)·[σ]ομενδιασπερουμεθαδια·σπερ(ε)·[σ]ομεθα
2ndδιασπερειτεδια·σπερ(ε)·[σ]ετεδιασπερεισθεδια·σπερ(ε)·[σ]εσθε
3rdδιασπερουσιν, διασπερουσιδια·σπερ(ε)·[σ]ουσι(ν)διασπερουνταιδια·σπερ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπεροιμιδια·σπερ(ε)·[σ]οιμιδιασπεροιμηνδια·σπερ(ε)·[σ]οιμην
2ndδιασπεροιςδια·σπερ(ε)·[σ]οιςδιασπεροιοδια·σπερ(ε)·[σ]οιο
3rdδιασπεροιδια·σπερ(ε)·[σ]οιδιασπεροιτοδια·σπερ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stδιασπεροιμενδια·σπερ(ε)·[σ]οιμενδιασπεροιμεθαδια·σπερ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndδιασπεροιτεδια·σπερ(ε)·[σ]οιτεδιασπεροισθεδια·σπερ(ε)·[σ]οισθε
3rdδιασπεροιενδια·σπερ(ε)·[σ]οιενδιασπεροιντοδια·σπερ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασπερειν​δια·σπερ(ε)·[σ]ειν​διασπερεισθαι​δια·σπερ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπερουσαδιασπερουνδια·σπερ(ε)·[σ]ουσ·αδια·σπερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomδιασπερωνδια·σπερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accδιασπερουσανδιασπερουνταδια·σπερ(ε)·[σ]ουσ·ανδια·σπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datδιασπερουσῃδιασπερουντιδια·σπερ(ε)·[σ]ουσ·ῃδια·σπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genδιασπερουσηςδιασπερουντοςδια·σπερ(ε)·[σ]ουσ·ηςδια·σπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocδιασπερουσαιδιασπερουντεςδιασπερουνταδια·σπερ(ε)·[σ]ουσ·αιδια·σπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςδια·σπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιασπερουσαςδιασπερουνταςδια·σπερ(ε)·[σ]ουσ·αςδια·σπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datδιασπερουσαιςδιασπερουσι, διασπερουσινδια·σπερ(ε)·[σ]ουσ·αιςδια·σπερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genδιασπερουσωνδιασπερουντωνδια·σπερ(ε)·[σ]ουσ·ωνδια·σπερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπερουμενηδιασπερουμενεδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ηδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomδιασπερουμενοςδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accδιασπερουμενηνδιασπερουμενονδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ηνδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datδιασπερουμενῃδιασπερουμενῳδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ῃδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genδιασπερουμενηςδιασπερουμενουδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ηςδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocδιασπερουμεναιδιασπερουμενοιδιασπερουμεναδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·αιδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·οιδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accδιασπερουμεναςδιασπερουμενουςδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·αςδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datδιασπερουμεναιςδιασπερουμενοιςδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·αιςδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genδιασπερουμενωνδιασπερουμενωνδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ωνδια·σπερ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπειρα[LXX]δια·ε·σπειρ·[σ]αδιεσπειραμηνδια·ε·σπειρ·[σ]αμην
2ndδιεσπειρας[LXX]δια·ε·σπειρ·[σ]αςδιεσπειρωδια·ε·σπειρ·[σ]ω
3rdδιεσπειρεν[LXX], διεσπειρεδια·ε·σπειρ·[σ]ε(ν), δια·ε·σπειρ·[σ]ε(ν)διεσπειρατοδια·ε·σπειρ·[σ]ατο
Pl1stδιεσπειραμενδια·ε·σπειρ·[σ]αμενδιεσπειραμεθαδια·ε·σπειρ·[σ]αμεθα
2ndδιεσπειρατεδια·ε·σπειρ·[σ]ατεδιεσπειρασθεδια·ε·σπειρ·[σ]ασθε
3rdδιεσπειρανδια·ε·σπειρ·[σ]ανδιεσπειραντοδια·ε·σπειρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπειρω[LXX]δια·σπειρ·[σ]ωδιασπειρωμαιδια·σπειρ·[σ]ωμαι
2ndδιασπειρῃςδια·σπειρ·[σ]ῃςδιασπειρῃδια·σπειρ·[σ]ῃ
3rdδιασπειρῃδια·σπειρ·[σ]ῃδιασπειρηταιδια·σπειρ·[σ]ηται
Pl1stδιασπειρωμενδια·σπειρ·[σ]ωμενδιασπειρωμεθαδια·σπειρ·[σ]ωμεθα
2ndδιασπειρητεδια·σπειρ·[σ]ητεδιασπειρησθεδια·σπειρ·[σ]ησθε
3rdδιασπειρωσιν, διασπειρωσιδια·σπειρ·[σ]ωσι(ν)διασπειρωνταιδια·σπειρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπειραιμιδια·σπειρ·[σ]αιμιδιασπειραιμηνδια·σπειρ·[σ]αιμην
2ndδιασπειραις, διασπειρειαςδια·σπειρ·[σ]αις, δια·σπειρ·[σ]ειας classicalδιασπειραιοδια·σπειρ·[σ]αιο
3rdδιασπειραι[LXX], διασπειρειεδια·σπειρ·[σ]αι, δια·σπειρ·[σ]ειε classicalδιασπειραιτοδια·σπειρ·[σ]αιτο
Pl1stδιασπειραιμενδια·σπειρ·[σ]αιμενδιασπειραιμεθαδια·σπειρ·[σ]αιμεθα
2ndδιασπειραιτεδια·σπειρ·[σ]αιτεδιασπειραισθεδια·σπειρ·[σ]αισθε
3rdδιασπειραιεν, διασπειραισαν, διασπειρειαν, διασπειρειενδια·σπειρ·[σ]αιεν, δια·σπειρ·[σ]αισαν alt, δια·σπειρ·[σ]ειαν classical, δια·σπειρ·[σ]ειεν classicalδιασπειραιντοδια·σπειρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιασπειρονδια·σπειρ·[σ]ονδιασπειραι[LXX]δια·σπειρ·[σ]αι
3rdδιασπειρατωδια·σπειρ·[σ]ατωδιασπειρασθωδια·σπειρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδιασπειρατεδια·σπειρ·[σ]ατεδιασπειρασθεδια·σπειρ·[σ]ασθε
3rdδιασπειρατωσαν, διασπειραντωνδια·σπειρ·[σ]ατωσαν, δια·σπειρ·[σ]αντων classicalδιασπειρασθωσαν, διασπειρασθωνδια·σπειρ·[σ]ασθωσαν, δια·σπειρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασπειραι[LXX]​δια·σπειρ·[σ]αιδιασπειρασθαι​δια·σπειρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπειρασαδιασπειραςδιασπειρανδια·σπειρ·[σ]ασ·αδια·σπειρ·[σ]α[ντ]·ςδια·σπειρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accδιασπειρασανδιασπειρανταδια·σπειρ·[σ]ασ·ανδια·σπειρ·[σ]αντ·α
Datδιασπειρασῃδιασπειραντιδια·σπειρ·[σ]ασ·ῃδια·σπειρ·[σ]αντ·ι
Genδιασπειρασηςδιασπειραντοςδια·σπειρ·[σ]ασ·ηςδια·σπειρ·[σ]αντ·ος
PlVocδιασπειρασαιδιασπειραντεςδιασπειρανταδια·σπειρ·[σ]ασ·αιδια·σπειρ·[σ]αντ·εςδια·σπειρ·[σ]αντ·α
Nom
Accδιασπειρασαςδιασπειρανταςδια·σπειρ·[σ]ασ·αςδια·σπειρ·[σ]αντ·ας
Datδιασπειρασαιςδιασπειρασι, διασπειρασινδια·σπειρ·[σ]ασ·αιςδια·σπειρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδιασπειρασωνδιασπειραντωνδια·σπειρ·[σ]ασ·ωνδια·σπειρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπειραμενηδιασπειραμενεδια·σπειρ·[σ]αμεν·ηδια·σπειρ·[σ]αμεν·ε
Nomδιασπειραμενοςδια·σπειρ·[σ]αμεν·ος
Accδιασπειραμενηνδιασπειραμενονδια·σπειρ·[σ]αμεν·ηνδια·σπειρ·[σ]αμεν·ον
Datδιασπειραμενῃδιασπειραμενῳδια·σπειρ·[σ]αμεν·ῃδια·σπειρ·[σ]αμεν·ῳ
Genδιασπειραμενηςδιασπειραμενουδια·σπειρ·[σ]αμεν·ηςδια·σπειρ·[σ]αμεν·ου
PlVocδιασπειραμεναιδιασπειραμενοιδιασπειραμεναδια·σπειρ·[σ]αμεν·αιδια·σπειρ·[σ]αμεν·οιδια·σπειρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accδιασπειραμεναςδιασπειραμενουςδια·σπειρ·[σ]αμεν·αςδια·σπειρ·[σ]αμεν·ους
Datδιασπειραμεναιςδιασπειραμενοιςδια·σπειρ·[σ]αμεν·αιςδια·σπειρ·[σ]αμεν·οις
Genδιασπειραμενωνδιασπειραμενωνδια·σπειρ·[σ]αμεν·ωνδια·σπειρ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπαρμαιδι·εσπαρ·μαι
2ndδιεσπαρσαιδι·εσπαρ·σαι
3rdδιεσπαρταιδι·εσπαρ·ται
Pl1stδιεσπαρμεθαδι·εσπαρ·μεθα
2ndδιεσπαρθεδι·εσπαρ·σθε
3rdδιεσπαραταιδι·εσπαρ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπαρσομαιδι·εσπαρ·σομαι
2ndδιεσπαρσῃ, διεσπαρσειδι·εσπαρ·σῃ, δι·εσπαρ·σει classical
3rdδιεσπαρσεταιδι·εσπαρ·σεται
Pl1stδιεσπαρσομεθαδι·εσπαρ·σομεθα
2ndδιεσπαρσεσθεδι·εσπαρ·σεσθε
3rdδιεσπαρσονταιδι·εσπαρ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπαρσοιμηνδι·εσπαρ·σοιμην
2ndδιεσπαρσοιοδι·εσπαρ·σοιο
3rdδιεσπαρσοιτοδι·εσπαρ·σοιτο
Pl1stδιεσπαρσοιμεθαδι·εσπαρ·σοιμεθα
2ndδιεσπαρσοισθεδι·εσπαρ·σοισθε
3rdδιεσπαρσοιντοδι·εσπαρ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιεσπαρσοδι·εσπαρ·σο
3rdδιεσπαρθωδι·εσπαρ·σθω
Pl1st
2ndδιεσπαρθεδι·εσπαρ·σθε
3rdδιεσπαρθωσαν, διεσπαρθωνδι·εσπαρ·σθωσαν, δι·εσπαρ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεσπαρθαι​δι·εσπαρ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεσπαρσεσθαι​δι·εσπαρ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεσπαρμενηδιεσπαρμενεδι·εσπαρ·μεν·ηδι·εσπαρ·μεν·ε
Nomδιεσπαρμενος[LXX]δι·εσπαρ·μεν·ος
Accδιεσπαρμενηνδιεσπαρμενον[LXX]δι·εσπαρ·μεν·ηνδι·εσπαρ·μεν·ον
Datδιεσπαρμενῃδιεσπαρμενῳδι·εσπαρ·μεν·ῃδι·εσπαρ·μεν·ῳ
Genδιεσπαρμενηςδιεσπαρμενουδι·εσπαρ·μεν·ηςδι·εσπαρ·μεν·ου
PlVocδιεσπαρμεναιδιεσπαρμενοι[LXX]διεσπαρμεναδι·εσπαρ·μεν·αιδι·εσπαρ·μεν·οιδι·εσπαρ·μεν·α
Nom
Accδιεσπαρμεναςδιεσπαρμενους[LXX]δι·εσπαρ·μεν·αςδι·εσπαρ·μεν·ους
Datδιεσπαρμεναιςδιεσπαρμενοιςδι·εσπαρ·μεν·αιςδι·εσπαρ·μεν·οις
Genδιεσπαρμενωνδιεσπαρμενωνδι·εσπαρ·μεν·ωνδι·εσπαρ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπαρμηνδι·ε·εσπαρ·μην
2ndδιεσπαρσοδι·ε·εσπαρ·σο
3rdδιεσπαρτοδι·ε·εσπαρ·το
Pl1stδιεσπαρμεθαδι·ε·εσπαρ·μεθα
2ndδιεσπαρθεδι·ε·εσπαρ·σθε
3rdδιεσπαρατοδι·ε·εσπαρ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεσπαρηνδια·ε·σπαρ·[θ]ην
2ndδιεσπαρηςδια·ε·σπαρ·[θ]ης
3rdδιεσπαρη[LXX]δια·ε·σπαρ·[θ]η
Pl1stδιεσπαρημενδια·ε·σπαρ·[θ]ημεν
2ndδιεσπαρητεδια·ε·σπαρ·[θ]ητε
3rdδιεσπαρησαν[GNT][LXX]δια·ε·σπαρ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιασπαρησομαιδια·σπαρ·[θ]ησομαι
2ndδιασπαρησῃ, διασπαρησειδια·σπαρ·[θ]ησῃ, δια·σπαρ·[θ]ησει classical
3rdδιασπαρησεταιδια·σπαρ·[θ]ησεται
Pl1stδιασπαρησομεθαδια·σπαρ·[θ]ησομεθα
2ndδιασπαρησεσθε[LXX]δια·σπαρ·[θ]ησεσθε
3rdδιασπαρησονταιδια·σπαρ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιασπαρωδια·σπαρ·[θ]ω
2ndδιασπαρῃςδια·σπαρ·[θ]ῃς
3rdδιασπαρῃ[LXX]δια·σπαρ·[θ]ῃ
Pl1stδιασπαρωμενδια·σπαρ·[θ]ωμεν
2ndδιασπαρητε[LXX]δια·σπαρ·[θ]ητε
3rdδιασπαρωσιν, διασπαρωσιδια·σπαρ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιασπαρειηνδια·σπαρ·[θ]ειην
2ndδιασπαρειηςδια·σπαρ·[θ]ειης
3rdδιασπαρειηδια·σπαρ·[θ]ειη
Pl1stδιασπαρειημεν, διασπαρειμενδια·σπαρ·[θ]ειημεν, δια·σπαρ·[θ]ειμεν classical
2ndδιασπαρειητε, διασπαρειτεδια·σπαρ·[θ]ειητε, δια·σπαρ·[θ]ειτε classical
3rdδιασπαρειησαν, διασπαρειενδια·σπαρ·[θ]ειησαν, δια·σπαρ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιασπαρησοιμηνδια·σπαρ·[θ]ησοιμην
2ndδιασπαρησοιοδια·σπαρ·[θ]ησοιο
3rdδιασπαρησοιτοδια·σπαρ·[θ]ησοιτο
Pl1stδιασπαρησοιμεθαδια·σπαρ·[θ]ησοιμεθα
2ndδιασπαρησοισθεδια·σπαρ·[θ]ησοισθε
3rdδιασπαρησοιντοδια·σπαρ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιασπαρηθιδια·σπαρ·[θ]ητι
3rdδιασπαρητωδια·σπαρ·[θ]ητω
Pl1st
2ndδιασπαρητε[LXX]δια·σπαρ·[θ]ητε
3rdδιασπαρητωσαν, διασπαρεντωνδια·σπαρ·[θ]ητωσαν, δια·σπαρ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διασπαρηναι[LXX]​δια·σπαρ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διασπαρησεσθαι​δια·σπαρ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπαρεισαδιασπαρειςδιασπαρενδια·σπαρ·[θ]εισ·αδια·σπαρ·[θ]ει[ντ]·ςδια·σπαρ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιασπαρεισανδιασπαρενταδια·σπαρ·[θ]εισ·ανδια·σπαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datδιασπαρεισῃδιασπαρεντιδια·σπαρ·[θ]εισ·ῃδια·σπαρ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genδιασπαρεισηςδιασπαρεντοςδια·σπαρ·[θ]εισ·ηςδια·σπαρ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocδιασπαρεισαιδιασπαρεντες[GNT]διασπαρενταδια·σπαρ·[θ]εισ·αιδια·σπαρ·[θ]ε[ι]ντ·εςδια·σπαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accδιασπαρεισαςδιασπαρενταςδια·σπαρ·[θ]εισ·αςδια·σπαρ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datδιασπαρεισαιςδιασπαρεισι, διασπαρεισινδια·σπαρ·[θ]εισ·αιςδια·σπαρ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genδιασπαρεισωνδιασπαρεντωνδια·σπαρ·[θ]εισ·ωνδια·σπαρ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπαρησομενηδιασπαρησομενεδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ηδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ε
Nomδιασπαρησομενοςδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ος
Accδιασπαρησομενηνδιασπαρησομενονδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ηνδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ον
Datδιασπαρησομενῃδιασπαρησομενῳδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ῃδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ῳ
Genδιασπαρησομενηςδιασπαρησομενουδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ηςδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ου
PlVocδιασπαρησομεναιδιασπαρησομενοιδιασπαρησομεναδια·σπαρ·[θ]ησομεν·αιδια·σπαρ·[θ]ησομεν·οιδια·σπαρ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accδιασπαρησομεναςδιασπαρησομενουςδια·σπαρ·[θ]ησομεν·αςδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ους
Datδιασπαρησομεναιςδιασπαρησομενοιςδια·σπαρ·[θ]ησομεν·αιςδια·σπαρ·[θ]ησομεν·οις
Genδιασπαρησομενωνδιασπαρησομενωνδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ωνδια·σπαρ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 16:17:05 EST