διαρρηγνυμι διαρρησσω • DIARRHGNUMI DIARRHSSW • diarrēgnumi diarrēssō

Search: διερρηξεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διερρηξενδιαρρήγνυμιδια·ε·ρρηγ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διερρηξενδιαρρήγνυμιδια·ε·ρρηγ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρρησσωδια·ρρησσ·ωδιαρρησσομαιδια·ρρησσ·ομαι
2ndδιαρρησσειςδια·ρρησσ·ειςδιαρρησσῃ, διαρρησσει, διαρρησσεσαιδια·ρρησσ·ῃ, δια·ρρησσ·ει classical, δια·ρρησσ·εσαι alt
3rdδιαρρησσειδια·ρρησσ·ειδιαρρησσεταιδια·ρρησσ·εται
Pl1stδιαρρησσομενδια·ρρησσ·ομενδιαρρησσομεθαδια·ρρησσ·ομεθα
2ndδιαρρησσετεδια·ρρησσ·ετεδιαρρησσεσθεδια·ρρησσ·εσθε
3rdδιαρρησσουσιν, διαρρησσουσιδια·ρρησσ·ουσι(ν)διαρρησσονταιδια·ρρησσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρρηγνυμιδια·ρρηγνυ·^μιδιαρρηγνυμαιδια·ρρηγνυ·μαι
2ndδιαρρηγνυς, διαρρηγνυθαδια·ρρηγνυ·^ς, δια·ρρηγνυ·^θα classicalδιαρρηγνυσαιδια·ρρηγνυ·σαι
3rdδιαρρηγνυσιν, διαρρηγνυσιδια·ρρηγνυ·^σι(ν)διαρρηγνυταιδια·ρρηγνυ·ται
Pl1stδιαρρηγνυμενδια·ρρηγνυ·μενδιαρρηγνυμεθαδια·ρρηγνυ·μεθα
2ndδιαρρηγνυτεδια·ρρηγνυ·τεδιαρρηγνυσθεδια·ρρηγνυ·σθε
3rdδιαρρηγνυασιν, διαρρηγνυασιδια·ρρηγνυ·ασι(ν)διαρρηγνυνταιδια·ρρηγνυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρρηγνυω, διαρρησσωδια·ρρηγνυ·ω, δια·ρρησσ·ωδιαρρηγνυωμαι, διαρρησσωμαιδια·ρρηγνυ·ωμαι, δια·ρρησσ·ωμαι
2ndδιαρρηγνυῃς, διαρρησσῃςδια·ρρηγνυ·ῃς, δια·ρρησσ·ῃςδιαρρηγνυῃ, διαρρησσῃδια·ρρηγνυ·ῃ, δια·ρρησσ·ῃ
3rdδιαρρηγνυῃ, διαρρησσῃδια·ρρηγνυ·ῃ, δια·ρρησσ·ῃδιαρρηγνυηται, διαρρησσηταιδια·ρρηγνυ·ηται, δια·ρρησσ·ηται
Pl1stδιαρρηγνυωμεν, διαρρησσωμενδια·ρρηγνυ·ωμεν, δια·ρρησσ·ωμενδιαρρηγνυωμεθα, διαρρησσωμεθαδια·ρρηγνυ·ωμεθα, δια·ρρησσ·ωμεθα
2ndδιαρρηγνυητε, διαρρησσητεδια·ρρηγνυ·ητε, δια·ρρησσ·ητεδιαρρηγνυησθε, διαρρησσησθεδια·ρρηγνυ·ησθε, δια·ρρησσ·ησθε
3rdδιαρρηγνυωσιν, διαρρηγνυωσι, διαρρησσωσιν, διαρρησσωσιδια·ρρηγνυ·ωσι(ν), δια·ρρησσ·ωσι(ν)διαρρηγνυωνται, διαρρησσωνταιδια·ρρηγνυ·ωνται, δια·ρρησσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρρησσοιμιδια·ρρησσ·οιμιδιαρρησσοιμηνδια·ρρησσ·οιμην
2ndδιαρρησσοιςδια·ρρησσ·οιςδιαρρησσοιοδια·ρρησσ·οιο
3rdδιαρρησσοιδια·ρρησσ·οιδιαρρησσοιτοδια·ρρησσ·οιτο
Pl1stδιαρρησσοιμενδια·ρρησσ·οιμενδιαρρησσοιμεθαδια·ρρησσ·οιμεθα
2ndδιαρρησσοιτεδια·ρρησσ·οιτεδιαρρησσοισθεδια·ρρησσ·οισθε
3rdδιαρρησσοιεν, διαρρησσοισανδια·ρρησσ·οιεν, δια·ρρησσ·οισαν altδιαρρησσοιντοδια·ρρησσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρρηγνυιηνδια·ρρηγνυ·ιηνδιαρρηγνυιμηνδια·ρρηγνυ·ιμην
2ndδιαρρηγνυιηςδια·ρρηγνυ·ιηςδιαρρηγνυιοδια·ρρηγνυ·ιο
3rdδιαρρηγνυιηδια·ρρηγνυ·ιηδιαρρηγνυιτοδια·ρρηγνυ·ιτο
Pl1stδιαρρηγνυιημεν, διαρρηγνυιμενδια·ρρηγνυ·ιημεν, δια·ρρηγνυ·ιμεν classicalδιαρρηγνυιμεθαδια·ρρηγνυ·ιμεθα
2ndδιαρρηγνυιητε, διαρρηγνυιτεδια·ρρηγνυ·ιητε, δια·ρρηγνυ·ιτε classicalδιαρρηγνυισθεδια·ρρηγνυ·ισθε
3rdδιαρρηγνυιησαν, διαρρηγνυιενδια·ρρηγνυ·ιησαν, δια·ρρηγνυ·ιεν classicalδιαρρηγνυιντοδια·ρρηγνυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαρρησσεδια·ρρησσ·εδιαρρησσουδια·ρρησσ·ου
3rdδιαρρησσετωδια·ρρησσ·ετωδιαρρησσεσθωδια·ρρησσ·εσθω
Pl1st
2ndδιαρρησσετεδια·ρρησσ·ετεδιαρρησσεσθεδια·ρρησσ·εσθε
3rdδιαρρησσετωσαν, διαρρησσοντωνδια·ρρησσ·ετωσαν, δια·ρρησσ·οντων classicalδιαρρησσεσθωσαν, διαρρησσεσθωνδια·ρρησσ·εσθωσαν, δια·ρρησσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαρρηγνυθι, διαρρηγνυςδια·ρρηγνυ·θι, δια·ρρηγνυ·ςδιαρρηγνυσοδια·ρρηγνυ·σο
3rdδιαρρηγνυτωδια·ρρηγνυ·τωδιαρρηγνυσθωδια·ρρηγνυ·σθω
Pl1st
2ndδιαρρηγνυτεδια·ρρηγνυ·τεδιαρρηγνυσθεδια·ρρηγνυ·σθε
3rdδιαρρηγνυτωσαν, διαρρηγνυντωνδια·ρρηγνυ·τωσαν, δια·ρρηγνυ·ντων classicalδιαρρηγνυσθωσαν, διαρρηγνυσθωνδια·ρρηγνυ·σθωσαν, δια·ρρηγνυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαρρησσειν​δια·ρρησσ·ειν​διαρρησσεσθαι​δια·ρρησσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαρρηγνυναι, διαρρηγνυεναι​δια·ρρηγνυ·ναι, δια·ρρηγνυ·εναι​διαρρηγνυσθαι​δια·ρρηγνυ·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρρησσουσαδιαρρησσονδια·ρρησσ·ουσ·αδια·ρρησσ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαρρησσων[GNT][LXX]δια·ρρησσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαρρησσουσανδιαρρησσονταδια·ρρησσ·ουσ·ανδια·ρρησσ·ο[υ]ντ·α
Datδιαρρησσουσῃδιαρρησσοντιδια·ρρησσ·ουσ·ῃδια·ρρησσ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαρρησσουσηςδιαρρησσοντοςδια·ρρησσ·ουσ·ηςδια·ρρησσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαρρησσουσαιδιαρρησσοντεςδιαρρησσονταδια·ρρησσ·ουσ·αιδια·ρρησσ·ο[υ]ντ·εςδια·ρρησσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαρρησσουσαςδιαρρησσονταςδια·ρρησσ·ουσ·αςδια·ρρησσ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαρρησσουσαιςδιαρρησσουσι, διαρρησσουσινδια·ρρησσ·ουσ·αιςδια·ρρησσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαρρησσουσωνδιαρρησσοντωνδια·ρρησσ·ουσ·ωνδια·ρρησσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρρησσομενηδιαρρησσομενεδια·ρρησσ·ομεν·ηδια·ρρησσ·ομεν·ε
Nomδιαρρησσομενοςδια·ρρησσ·ομεν·ος
Accδιαρρησσομενηνδιαρρησσομενονδια·ρρησσ·ομεν·ηνδια·ρρησσ·ομεν·ον
Datδιαρρησσομενῃδιαρρησσομενῳδια·ρρησσ·ομεν·ῃδια·ρρησσ·ομεν·ῳ
Genδιαρρησσομενηςδιαρρησσομενουδια·ρρησσ·ομεν·ηςδια·ρρησσ·ομεν·ου
PlVocδιαρρησσομεναιδιαρρησσομενοιδιαρρησσομεναδια·ρρησσ·ομεν·αιδια·ρρησσ·ομεν·οιδια·ρρησσ·ομεν·α
Nom
Accδιαρρησσομεναςδιαρρησσομενουςδια·ρρησσ·ομεν·αςδια·ρρησσ·ομεν·ους
Datδιαρρησσομεναιςδιαρρησσομενοιςδια·ρρησσ·ομεν·αιςδια·ρρησσ·ομεν·οις
Genδιαρρησσομενωνδιαρρησσομενωνδια·ρρησσ·ομεν·ωνδια·ρρησσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρρηγνυεσαδιαρρηγνυςδιαρρηγνυνδια·ρρηγνυ·εσ·αδια·ρρηγνυ·[ντ]·ςδια·ρρηγνυ·ν[τ]
Nom
Accδιαρρηγνυεσανδιαρρηγνυνταδια·ρρηγνυ·εσ·ανδια·ρρηγνυ·ντ·α
Datδιαρρηγνυεσῃδιαρρηγνυντιδια·ρρηγνυ·εσ·ῃδια·ρρηγνυ·ντ·ι
Genδιαρρηγνυεσηςδιαρρηγνυντοςδια·ρρηγνυ·εσ·ηςδια·ρρηγνυ·ντ·ος
PlVocδιαρρηγνυεσαιδιαρρηγνυντεςδιαρρηγνυνταδια·ρρηγνυ·εσ·αιδια·ρρηγνυ·ντ·εςδια·ρρηγνυ·ντ·α
Nom
Accδιαρρηγνυεσαςδιαρρηγνυνταςδια·ρρηγνυ·εσ·αςδια·ρρηγνυ·ντ·ας
Datδιαρρηγνυεσαιςδιαρρηγνυσι, διαρρηγνυσινδια·ρρηγνυ·εσ·αιςδια·ρρηγνυ·[ντ]·σι(ν)
Genδιαρρηγνυεσωνδιαρρηγνυντωνδια·ρρηγνυ·εσ·ωνδια·ρρηγνυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρρηγνυμενηδιαρρηγνυμενεδια·ρρηγνυ·μεν·ηδια·ρρηγνυ·μεν·ε
Nomδιαρρηγνυμενοςδια·ρρηγνυ·μεν·ος
Accδιαρρηγνυμενηνδιαρρηγνυμενονδια·ρρηγνυ·μεν·ηνδια·ρρηγνυ·μεν·ον
Datδιαρρηγνυμενῃδιαρρηγνυμενῳδια·ρρηγνυ·μεν·ῃδια·ρρηγνυ·μεν·ῳ
Genδιαρρηγνυμενηςδιαρρηγνυμενουδια·ρρηγνυ·μεν·ηςδια·ρρηγνυ·μεν·ου
PlVocδιαρρηγνυμεναιδιαρρηγνυμενοιδιαρρηγνυμεναδια·ρρηγνυ·μεν·αιδια·ρρηγνυ·μεν·οιδια·ρρηγνυ·μεν·α
Nom
Accδιαρρηγνυμεναςδιαρρηγνυμενουςδια·ρρηγνυ·μεν·αςδια·ρρηγνυ·μεν·ους
Datδιαρρηγνυμεναιςδιαρρηγνυμενοιςδια·ρρηγνυ·μεν·αιςδια·ρρηγνυ·μεν·οις
Genδιαρρηγνυμενωνδιαρρηγνυμενωνδια·ρρηγνυ·μεν·ωνδια·ρρηγνυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερρησσονδια·ε·ρρησσ·ονδιερρησσομηνδια·ε·ρρησσ·ομην
2ndδιερρησσεςδια·ε·ρρησσ·εςδιερρησσουδια·ε·ρρησσ·ου
3rdδιερρησσεν, διερρησσεδια·ε·ρρησσ·ε(ν)διερρησσετο[GNT]δια·ε·ρρησσ·ετο
Pl1stδιερρησσομενδια·ε·ρρησσ·ομενδιερρησσομεθαδια·ε·ρρησσ·ομεθα
2ndδιερρησσετεδια·ε·ρρησσ·ετεδιερρησσεσθεδια·ε·ρρησσ·εσθε
3rdδιερρησσον, διερρησσοσανδια·ε·ρρησσ·ον, δια·ε·ρρησσ·οσαν altδιερρησσοντοδια·ε·ρρησσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερρηγνυνδια·ε·ρρηγνυ·^νδιερρηγνυμηνδια·ε·ρρηγνυ·μην
2ndδιερρηγνυς, διερρηγνυσθαδια·ε·ρρηγνυ·^ς, δια·ε·ρρηγνυ·^σθα classicalδιερρηγνυσοδια·ε·ρρηγνυ·σο
3rdδιερρηγνυδια·ε·ρρηγνυ·^διερρηγνυτο[GNT]δια·ε·ρρηγνυ·το
Pl1stδιερρηγνυμενδια·ε·ρρηγνυ·μενδιερρηγνυμεθαδια·ε·ρρηγνυ·μεθα
2ndδιερρηγνυτεδια·ε·ρρηγνυ·τεδιερρηγνυσθεδια·ε·ρρηγνυ·σθε
3rdδιερρηγνυσανδια·ε·ρρηγνυ·σανδιερρηγνυντο[LXX]δια·ε·ρρηγνυ·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρρηξω[LXX]δια·ρρηγ·σωδιαρρηξομαιδια·ρρηγ·σομαι
2ndδιαρρηξειςδια·ρρηγ·σειςδιαρρηξῃ, διαρρηξει[LXX], διαρρηξεσαιδια·ρρηγ·σῃ, δια·ρρηγ·σει classical, δια·ρρηγ·σεσαι alt
3rdδιαρρηξει[LXX]δια·ρρηγ·σειδιαρρηξεταιδια·ρρηγ·σεται
Pl1stδιαρρηξομενδια·ρρηγ·σομενδιαρρηξομεθαδια·ρρηγ·σομεθα
2ndδιαρρηξετε[LXX]δια·ρρηγ·σετεδιαρρηξεσθεδια·ρρηγ·σεσθε
3rdδιαρρηξουσιν, διαρρηξουσιδια·ρρηγ·σουσι(ν)διαρρηξονταιδια·ρρηγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρρηξοιμιδια·ρρηγ·σοιμιδιαρρηξοιμηνδια·ρρηγ·σοιμην
2ndδιαρρηξοιςδια·ρρηγ·σοιςδιαρρηξοιοδια·ρρηγ·σοιο
3rdδιαρρηξοιδια·ρρηγ·σοιδιαρρηξοιτοδια·ρρηγ·σοιτο
Pl1stδιαρρηξοιμενδια·ρρηγ·σοιμενδιαρρηξοιμεθαδια·ρρηγ·σοιμεθα
2ndδιαρρηξοιτεδια·ρρηγ·σοιτεδιαρρηξοισθεδια·ρρηγ·σοισθε
3rdδιαρρηξοιενδια·ρρηγ·σοιενδιαρρηξοιντοδια·ρρηγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαρρηξειν​δια·ρρηγ·σειν​διαρρηξεσθαι​δια·ρρηγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρρηξουσαδιαρρηξονδια·ρρηγ·σουσ·αδια·ρρηγ·σο[υ]ν[τ]
Nomδιαρρηξωνδια·ρρηγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιαρρηξουσανδιαρρηξονταδια·ρρηγ·σουσ·ανδια·ρρηγ·σο[υ]ντ·α
Datδιαρρηξουσῃδιαρρηξοντιδια·ρρηγ·σουσ·ῃδια·ρρηγ·σο[υ]ντ·ι
Genδιαρρηξουσηςδιαρρηξοντοςδια·ρρηγ·σουσ·ηςδια·ρρηγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιαρρηξουσαιδιαρρηξοντεςδιαρρηξονταδια·ρρηγ·σουσ·αιδια·ρρηγ·σο[υ]ντ·εςδια·ρρηγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαρρηξουσαςδιαρρηξονταςδια·ρρηγ·σουσ·αςδια·ρρηγ·σο[υ]ντ·ας
Datδιαρρηξουσαιςδιαρρηξουσι, διαρρηξουσινδια·ρρηγ·σουσ·αιςδια·ρρηγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιαρρηξουσωνδιαρρηξοντωνδια·ρρηγ·σουσ·ωνδια·ρρηγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρρηξομενηδιαρρηξομενεδια·ρρηγ·σομεν·ηδια·ρρηγ·σομεν·ε
Nomδιαρρηξομενοςδια·ρρηγ·σομεν·ος
Accδιαρρηξομενηνδιαρρηξομενονδια·ρρηγ·σομεν·ηνδια·ρρηγ·σομεν·ον
Datδιαρρηξομενῃδιαρρηξομενῳδια·ρρηγ·σομεν·ῃδια·ρρηγ·σομεν·ῳ
Genδιαρρηξομενηςδιαρρηξομενουδια·ρρηγ·σομεν·ηςδια·ρρηγ·σομεν·ου
PlVocδιαρρηξομεναιδιαρρηξομενοιδιαρρηξομεναδια·ρρηγ·σομεν·αιδια·ρρηγ·σομεν·οιδια·ρρηγ·σομεν·α
Nom
Accδιαρρηξομεναςδιαρρηξομενουςδια·ρρηγ·σομεν·αςδια·ρρηγ·σομεν·ους
Datδιαρρηξομεναιςδιαρρηξομενοιςδια·ρρηγ·σομεν·αιςδια·ρρηγ·σομεν·οις
Genδιαρρηξομενωνδιαρρηξομενωνδια·ρρηγ·σομεν·ωνδια·ρρηγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερρηξα[LXX]δια·ε·ρρηγ·σαδιερρηξαμηνδια·ε·ρρηγ·σαμην
2ndδιερρηξας[LXX]δια·ε·ρρηγ·σαςδιερρηξωδια·ε·ρρηγ·σω
3rdδιερρηξεν[GNT][LXX], διερρηξεδια·ε·ρρηγ·σε(ν), δια·ε·ρρηγ·σε(ν)διερρηξατοδια·ε·ρρηγ·σατο
Pl1stδιερρηξαμενδια·ε·ρρηγ·σαμενδιερρηξαμεθαδια·ε·ρρηγ·σαμεθα
2ndδιερρηξατεδια·ε·ρρηγ·σατεδιερρηξασθεδια·ε·ρρηγ·σασθε
3rdδιερρηξαν[LXX]δια·ε·ρρηγ·σανδιερρηξαντοδια·ε·ρρηγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρρηξω[LXX]δια·ρρηγ·σωδιαρρηξωμαιδια·ρρηγ·σωμαι
2ndδιαρρηξῃςδια·ρρηγ·σῃςδιαρρηξῃδια·ρρηγ·σῃ
3rdδιαρρηξῃδια·ρρηγ·σῃδιαρρηξηταιδια·ρρηγ·σηται
Pl1stδιαρρηξωμεν[LXX]δια·ρρηγ·σωμενδιαρρηξωμεθαδια·ρρηγ·σωμεθα
2ndδιαρρηξητεδια·ρρηγ·σητεδιαρρηξησθεδια·ρρηγ·σησθε
3rdδιαρρηξωσιν, διαρρηξωσιδια·ρρηγ·σωσι(ν)διαρρηξωνταιδια·ρρηγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρρηξαιμιδια·ρρηγ·σαιμιδιαρρηξαιμηνδια·ρρηγ·σαιμην
2ndδιαρρηξαις, διαρρηξειαςδια·ρρηγ·σαις, δια·ρρηγ·σειας classicalδιαρρηξαιοδια·ρρηγ·σαιο
3rdδιαρρηξαι[LXX], διαρρηξειεδια·ρρηγ·σαι, δια·ρρηγ·σειε classicalδιαρρηξαιτοδια·ρρηγ·σαιτο
Pl1stδιαρρηξαιμενδια·ρρηγ·σαιμενδιαρρηξαιμεθαδια·ρρηγ·σαιμεθα
2ndδιαρρηξαιτεδια·ρρηγ·σαιτεδιαρρηξαισθεδια·ρρηγ·σαισθε
3rdδιαρρηξαιεν, διαρρηξαισαν, διαρρηξειαν, διαρρηξειενδια·ρρηγ·σαιεν, δια·ρρηγ·σαισαν alt, δια·ρρηγ·σειαν classical, δια·ρρηγ·σειεν classicalδιαρρηξαιντοδια·ρρηγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαρρηξονδια·ρρηγ·σονδιαρρηξαι[LXX]δια·ρρηγ·σαι
3rdδιαρρηξατωδια·ρρηγ·σατωδιαρρηξασθωδια·ρρηγ·σασθω
Pl1st
2ndδιαρρηξατε[LXX]δια·ρρηγ·σατεδιαρρηξασθεδια·ρρηγ·σασθε
3rdδιαρρηξατωσαν, διαρρηξαντωνδια·ρρηγ·σατωσαν, δια·ρρηγ·σαντων classicalδιαρρηξασθωσαν, διαρρηξασθωνδια·ρρηγ·σασθωσαν, δια·ρρηγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαρρηξαι[LXX]​δια·ρρηγ·σαιδιαρρηξασθαι​δια·ρρηγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρρηξασαδιαρρηξας[GNT]διαρρηξανδια·ρρηγ·σασ·αδια·ρρηγ·σα[ντ]·ςδια·ρρηγ·σαν[τ]
Nom
Accδιαρρηξασανδιαρρηξανταδια·ρρηγ·σασ·ανδια·ρρηγ·σαντ·α
Datδιαρρηξασῃδιαρρηξαντιδια·ρρηγ·σασ·ῃδια·ρρηγ·σαντ·ι
Genδιαρρηξασηςδιαρρηξαντοςδια·ρρηγ·σασ·ηςδια·ρρηγ·σαντ·ος
PlVocδιαρρηξασαιδιαρρηξαντες[GNT][LXX]διαρρηξανταδια·ρρηγ·σασ·αιδια·ρρηγ·σαντ·εςδια·ρρηγ·σαντ·α
Nom
Accδιαρρηξασαςδιαρρηξανταςδια·ρρηγ·σασ·αςδια·ρρηγ·σαντ·ας
Datδιαρρηξασαιςδιαρρηξασι, διαρρηξασινδια·ρρηγ·σασ·αιςδια·ρρηγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαρρηξασωνδιαρρηξαντωνδια·ρρηγ·σασ·ωνδια·ρρηγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρρηξαμενηδιαρρηξαμενεδια·ρρηγ·σαμεν·ηδια·ρρηγ·σαμεν·ε
Nomδιαρρηξαμενοςδια·ρρηγ·σαμεν·ος
Accδιαρρηξαμενηνδιαρρηξαμενονδια·ρρηγ·σαμεν·ηνδια·ρρηγ·σαμεν·ον
Datδιαρρηξαμενῃδιαρρηξαμενῳδια·ρρηγ·σαμεν·ῃδια·ρρηγ·σαμεν·ῳ
Genδιαρρηξαμενηςδιαρρηξαμενουδια·ρρηγ·σαμεν·ηςδια·ρρηγ·σαμεν·ου
PlVocδιαρρηξαμεναιδιαρρηξαμενοιδιαρρηξαμεναδια·ρρηγ·σαμεν·αιδια·ρρηγ·σαμεν·οιδια·ρρηγ·σαμεν·α
Nom
Accδιαρρηξαμεναςδιαρρηξαμενουςδια·ρρηγ·σαμεν·αςδια·ρρηγ·σαμεν·ους
Datδιαρρηξαμεναιςδιαρρηξαμενοιςδια·ρρηγ·σαμεν·αιςδια·ρρηγ·σαμεν·οις
Genδιαρρηξαμενωνδιαρρηξαμενωνδια·ρρηγ·σαμεν·ωνδια·ρρηγ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερρηχα, διερρωγα, διερρηγαδι·ερρηγ·κα, δι·ερρωγ·[κ]α, δι·ερρηγ·[κ]αδιερρηγμαιδια·ερρηγ·μαι
2ndδιερρηχας, διερρηχες, διερρωγας, διερρηγας, διερρωγες, διερρηγεςδι·ερρηγ·κας, δι·ερρηγ·κες alt, δι·ερρωγ·[κ]ας, δι·ερρηγ·[κ]ας, δι·ερρωγ·[κ]ες alt, δι·ερρηγ·[κ]ες altδιερρηξαιδια·ερρηγ·σαι
3rdδιερρηχεν, διερρηχε, διερρωγεν, διερρηγεν, διερρωγε, διερρηγεδι·ερρηγ·κε(ν), δι·ερρωγ·[κ]ε(ν), δι·ερρηγ·[κ]ε(ν)διερρηκταιδια·ερρηγ·ται
Pl1stδιερρηχαμεν, διερρωγαμεν, διερρηγαμενδι·ερρηγ·καμεν, δι·ερρωγ·[κ]αμεν, δι·ερρηγ·[κ]αμενδιερρηγμεθαδια·ερρηγ·μεθα
2ndδιερρηχατε, διερρωγατε, διερρηγατεδι·ερρηγ·κατε, δι·ερρωγ·[κ]ατε, δι·ερρηγ·[κ]ατεδιερρηχθεδια·ερρηγ·σθε
3rdδιερρηχασιν, διερρηχασι, διερρηχαν, διερρωγασιν, διερρηγασιν, διερρωγασι, διερρηγασι, διερρωγαν, διερρηγανδι·ερρηγ·κασι(ν), δι·ερρηγ·καν alt, δι·ερρωγ·[κ]ασι(ν), δι·ερρηγ·[κ]ασι(ν), δι·ερρωγ·[κ]αν alt, δι·ερρηγ·[κ]αν altδιερρηχαταιδια·ερρηγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερρηξομαιδια·ερρηγ·σομαι
2ndδιερρηξῃ, διερρηξειδια·ερρηγ·σῃ, δια·ερρηγ·σει classical
3rdδιερρηξεταιδια·ερρηγ·σεται
Pl1stδιερρηξομεθαδια·ερρηγ·σομεθα
2ndδιερρηξεσθεδια·ερρηγ·σεσθε
3rdδιερρηξονταιδια·ερρηγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερρηχω, διερρωγω, διερρηγωδι·ερρηγ·κω, δι·ερρωγ·[κ]ω, δι·ερρηγ·[κ]ω
2ndδιερρηχῃς, διερρωγῃς, διερρηγῃςδι·ερρηγ·κῃς, δι·ερρωγ·[κ]ῃς, δι·ερρηγ·[κ]ῃς
3rdδιερρηχῃ, διερρωγῃ, διερρηγῃδι·ερρηγ·κῃ, δι·ερρωγ·[κ]ῃ, δι·ερρηγ·[κ]ῃ
Pl1stδιερρηχωμεν, διερρωγωμεν, διερρηγωμενδι·ερρηγ·κωμεν, δι·ερρωγ·[κ]ωμεν, δι·ερρηγ·[κ]ωμεν
2ndδιερρηχητε, διερρωγητε, διερρηγητεδι·ερρηγ·κητε, δι·ερρωγ·[κ]ητε, δι·ερρηγ·[κ]ητε
3rdδιερρηχωσιν, διερρηχωσι, διερρωγωσιν, διερρηγωσιν, διερρωγωσι, διερρηγωσιδι·ερρηγ·κωσι(ν), δι·ερρωγ·[κ]ωσι(ν), δι·ερρηγ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερρηχοιμι, διερρηχοιην, διερρωγοιμι, διερρηγοιμι, διερρωγοιην, διερρηγοιηνδι·ερρηγ·κοιμι, δι·ερρηγ·κοιην classical, δι·ερρωγ·[κ]οιμι, δι·ερρηγ·[κ]οιμι, δι·ερρωγ·[κ]οιην classical, δι·ερρηγ·[κ]οιην classical
2ndδιερρηχοις, διερρηχοιης, διερρωγοις, διερρηγοις, διερρωγοιης, διερρηγοιηςδι·ερρηγ·κοις, δι·ερρηγ·κοιης classical, δι·ερρωγ·[κ]οις, δι·ερρηγ·[κ]οις, δι·ερρωγ·[κ]οιης classical, δι·ερρηγ·[κ]οιης classical
3rdδιερρηχοι, διερρηχοιη, διερρωγοι, διερρηγοι, διερρωγοιη, διερρηγοιηδι·ερρηγ·κοι, δι·ερρηγ·κοιη classical, δι·ερρωγ·[κ]οι, δι·ερρηγ·[κ]οι, δι·ερρωγ·[κ]οιη classical, δι·ερρηγ·[κ]οιη classical
Pl1stδιερρηχοιμεν, διερρωγοιμεν, διερρηγοιμενδι·ερρηγ·κοιμεν, δι·ερρωγ·[κ]οιμεν, δι·ερρηγ·[κ]οιμεν
2ndδιερρηχοιτε, διερρωγοιτε, διερρηγοιτεδι·ερρηγ·κοιτε, δι·ερρωγ·[κ]οιτε, δι·ερρηγ·[κ]οιτε
3rdδιερρηχοιεν, διερρωγοιεν, διερρηγοιενδι·ερρηγ·κοιεν, δι·ερρωγ·[κ]οιεν, δι·ερρηγ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερρηξοιμηνδια·ερρηγ·σοιμην
2ndδιερρηξοιοδια·ερρηγ·σοιο
3rdδιερρηξοιτοδια·ερρηγ·σοιτο
Pl1stδιερρηξοιμεθαδια·ερρηγ·σοιμεθα
2ndδιερρηξοισθεδια·ερρηγ·σοισθε
3rdδιερρηξοιντοδια·ερρηγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιερρηχε, διερρωγε, διερρηγεδι·ερρηγ·κε, δι·ερρωγ·[κ]ε, δι·ερρηγ·[κ]εδιερρηξοδια·ερρηγ·σο
3rdδιερρηχετω, διερρωγετω, διερρηγετωδι·ερρηγ·κετω, δι·ερρωγ·[κ]ετω, δι·ερρηγ·[κ]ετωδιερρηχθωδια·ερρηγ·σθω
Pl1st
2ndδιερρηχετε, διερρωγετε, διερρηγετεδι·ερρηγ·κετε, δι·ερρωγ·[κ]ετε, δι·ερρηγ·[κ]ετεδιερρηχθεδια·ερρηγ·σθε
3rdδιερρηχετωσαν, διερρωγετωσαν, διερρηγετωσανδι·ερρηγ·κετωσαν, δι·ερρωγ·[κ]ετωσαν, δι·ερρηγ·[κ]ετωσανδιερρηχθωσαν, διερρηχθωνδια·ερρηγ·σθωσαν, δια·ερρηγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διερρηχεναι, διερρωγεναι, διερρηγεναι​δι·ερρηγ·κεναι, δι·ερρωγ·[κ]εναι, δι·ερρηγ·[κ]εναι​διερρηχθαι​δια·ερρηγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διερρηξεσθαι​δια·ερρηγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιερρηχυια, διερρωγυια, διερρηγυιαδιερρηχος, διερρωγος, διερρηγοςδι·ερρηγ·κυι·α, δι·ερρωγ·[κ]υι·α, δι·ερρηγ·[κ]υι·αδι·ερρηγ·κο[τ]·ς, δι·ερρωγ·[κ]ο[τ]·ς, δι·ερρηγ·[κ]ο[τ]·ς
Nomδιερρηχως[LXX], διερρωγως, διερρηγωςδι·ερρηγ·κο[τ]·^ς, δι·ερρωγ·[κ]ο[τ]·^ς, δι·ερρηγ·[κ]ο[τ]·^ς
Accδιερρηχυιαν, διερρωγυιαν, διερρηγυιανδιερρηχοτα, διερρωγοτα[LXX], διερρηγοτα[LXX]δι·ερρηγ·κυι·αν, δι·ερρωγ·[κ]υι·αν, δι·ερρηγ·[κ]υι·ανδι·ερρηγ·κοτ·α, δι·ερρωγ·[κ]οτ·α, δι·ερρηγ·[κ]οτ·α
Datδιερρηχυιᾳ, διερρωγυιᾳ, διερρηγυιᾳδιερρηχοτι, διερρωγοτι, διερρηγοτιδι·ερρηγ·κυι·ᾳ, δι·ερρωγ·[κ]υι·ᾳ, δι·ερρηγ·[κ]υι·ᾳδι·ερρηγ·κοτ·ι, δι·ερρωγ·[κ]οτ·ι, δι·ερρηγ·[κ]οτ·ι
Genδιερρηχυιας, διερρωγυιας, διερρηγυιαςδιερρηχοτος, διερρωγοτος, διερρηγοτοςδι·ερρηγ·κυι·ας, δι·ερρωγ·[κ]υι·ας, δι·ερρηγ·[κ]υι·αςδι·ερρηγ·κοτ·ος, δι·ερρωγ·[κ]οτ·ος, δι·ερρηγ·[κ]οτ·ος
PlVocδιερρηχυιαι, διερρωγυιαι, διερρηγυιαιδιερρηχοτες[LXX], διερρωγοτες, διερρηγοτεςδιερρηχοτα, διερρωγοτα[LXX], διερρηγοτα[LXX]δι·ερρηγ·κυι·αι, δι·ερρωγ·[κ]υι·αι, δι·ερρηγ·[κ]υι·αιδι·ερρηγ·κοτ·ες, δι·ερρωγ·[κ]οτ·ες, δι·ερρηγ·[κ]οτ·εςδι·ερρηγ·κοτ·α, δι·ερρωγ·[κ]οτ·α, δι·ερρηγ·[κ]οτ·α
Nom
Accδιερρηχυιας, διερρωγυιας, διερρηγυιαςδιερρηχοτας, διερρωγοτας[LXX], διερρηγοταςδι·ερρηγ·κυι·ας, δι·ερρωγ·[κ]υι·ας, δι·ερρηγ·[κ]υι·αςδι·ερρηγ·κοτ·ας, δι·ερρωγ·[κ]οτ·ας, δι·ερρηγ·[κ]οτ·ας
Datδιερρηχυιαις, διερρωγυιαις, διερρηγυιαιςδιερρηχοσι, διερρηχοσιν, διερρωγοσι, διερρηγοσι, διερρωγοσιν, διερρηγοσινδι·ερρηγ·κυι·αις, δι·ερρωγ·[κ]υι·αις, δι·ερρηγ·[κ]υι·αιςδι·ερρηγ·κο[τ]·σι(ν), δι·ερρωγ·[κ]ο[τ]·σι(ν), δι·ερρηγ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genδιερρηχυιων, διερρωγυιων, διερρηγυιωνδιερρηχοτων, διερρωγοτων, διερρηγοτωνδι·ερρηγ·κυι·ων, δι·ερρωγ·[κ]υι·ων, δι·ερρηγ·[κ]υι·ωνδι·ερρηγ·κοτ·ων, δι·ερρωγ·[κ]οτ·ων, δι·ερρηγ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιερρηγμενηδιερρηγμενεδια·ερρηγ·μεν·ηδια·ερρηγ·μεν·ε
Nomδιερρηγμενοςδια·ερρηγ·μεν·ος
Accδιερρηγμενηνδιερρηγμενονδια·ερρηγ·μεν·ηνδια·ερρηγ·μεν·ον
Datδιερρηγμενῃδιερρηγμενῳδια·ερρηγ·μεν·ῃδια·ερρηγ·μεν·ῳ
Genδιερρηγμενηςδιερρηγμενουδια·ερρηγ·μεν·ηςδια·ερρηγ·μεν·ου
PlVocδιερρηγμεναιδιερρηγμενοι[LXX]διερρηγμενα[LXX]δια·ερρηγ·μεν·αιδια·ερρηγ·μεν·οιδια·ερρηγ·μεν·α
Nom
Accδιερρηγμεναςδιερρηγμενουςδια·ερρηγ·μεν·αςδια·ερρηγ·μεν·ους
Datδιερρηγμεναιςδιερρηγμενοιςδια·ερρηγ·μεν·αιςδια·ερρηγ·μεν·οις
Genδιερρηγμενωνδιερρηγμενωνδια·ερρηγ·μεν·ωνδια·ερρηγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερρηχειν, διερρηχη, διερρωγειν, διερρηγειν, διερρωγη, διερρηγηδι·ε·ερρηγ·κειν, δι·ε·ερρηγ·κη classical, δι·ε·ερρωγ·[κ]ειν, δι·ε·ερρηγ·[κ]ειν, δι·ε·ερρωγ·[κ]η classical, δι·ε·ερρηγ·[κ]η classicalδιερρηγμηνδια·ε·ερρηγ·μην
2ndδιερρηχεις, διερρηχης, διερρωγεις, διερρηγεις, διερρωγης, διερρηγηςδι·ε·ερρηγ·κεις, δι·ε·ερρηγ·κης classical, δι·ε·ερρωγ·[κ]εις, δι·ε·ερρηγ·[κ]εις, δι·ε·ερρωγ·[κ]ης classical, δι·ε·ερρηγ·[κ]ης classicalδιερρηξοδια·ε·ερρηγ·σο
3rdδιερρηχει, διερρωγει, διερρηγειδι·ε·ερρηγ·κει, δι·ε·ερρωγ·[κ]ει, δι·ε·ερρηγ·[κ]ειδιερρηκτοδια·ε·ερρηγ·το
Pl1stδιερρηχειμεν, διερρηχεμεν, διερρωγειμεν, διερρηγειμεν, διερρωγεμεν, διερρηγεμενδι·ε·ερρηγ·κειμεν, δι·ε·ερρηγ·κεμεν classical, δι·ε·ερρωγ·[κ]ειμεν, δι·ε·ερρηγ·[κ]ειμεν, δι·ε·ερρωγ·[κ]εμεν classical, δι·ε·ερρηγ·[κ]εμεν classicalδιερρηγμεθαδια·ε·ερρηγ·μεθα
2ndδιερρηχειτε, διερρηχετε, διερρωγειτε, διερρηγειτε, διερρωγετε, διερρηγετεδι·ε·ερρηγ·κειτε, δι·ε·ερρηγ·κετε classical, δι·ε·ερρωγ·[κ]ειτε, δι·ε·ερρηγ·[κ]ειτε, δι·ε·ερρωγ·[κ]ετε classical, δι·ε·ερρηγ·[κ]ετε classicalδιερρηχθεδια·ε·ερρηγ·σθε
3rdδιερρηχεισαν, διερρηχεσαν, διερρωγεισαν, διερρηγεισαν, διερρωγεσαν, διερρηγεσανδι·ε·ερρηγ·κεισαν, δι·ε·ερρηγ·κεσαν classical, δι·ε·ερρωγ·[κ]εισαν, δι·ε·ερρηγ·[κ]εισαν, δι·ε·ερρωγ·[κ]εσαν classical, δι·ε·ερρηγ·[κ]εσαν classicalδιερρηχατοδια·ε·ερρηγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιερραγηνδια·ε·ρραγ·[θ]ην
2ndδιερραγηςδια·ε·ρραγ·[θ]ης
3rdδιερραγη[LXX]δια·ε·ρραγ·[θ]η
Pl1stδιερραγημενδια·ε·ρραγ·[θ]ημεν
2ndδιερραγητεδια·ε·ρραγ·[θ]ητε
3rdδιερραγησαν[LXX]δια·ε·ρραγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαρραγησομαιδια·ρραγ·[θ]ησομαι
2ndδιαρραγησῃ, διαρραγησειδια·ρραγ·[θ]ησῃ, δια·ρραγ·[θ]ησει classical
3rdδιαρραγησεταιδια·ρραγ·[θ]ησεται
Pl1stδιαρραγησομεθαδια·ρραγ·[θ]ησομεθα
2ndδιαρραγησεσθεδια·ρραγ·[θ]ησεσθε
3rdδιαρραγησονται[LXX]δια·ρραγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαρραγωδια·ρραγ·[θ]ω
2ndδιαρραγῃςδια·ρραγ·[θ]ῃς
3rdδιαρραγῃδια·ρραγ·[θ]ῃ
Pl1stδιαρραγωμενδια·ρραγ·[θ]ωμεν
2ndδιαρραγητεδια·ρραγ·[θ]ητε
3rdδιαρραγωσιν[LXX], διαρραγωσιδια·ρραγ·[θ]ωσι(ν), δια·ρραγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαρραγειηνδια·ρραγ·[θ]ειην
2ndδιαρραγειηςδια·ρραγ·[θ]ειης
3rdδιαρραγειηδια·ρραγ·[θ]ειη
Pl1stδιαρραγειημεν, διαρραγειμενδια·ρραγ·[θ]ειημεν, δια·ρραγ·[θ]ειμεν classical
2ndδιαρραγειητε, διαρραγειτεδια·ρραγ·[θ]ειητε, δια·ρραγ·[θ]ειτε classical
3rdδιαρραγειησαν, διαρραγειενδια·ρραγ·[θ]ειησαν, δια·ρραγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαρραγησοιμηνδια·ρραγ·[θ]ησοιμην
2ndδιαρραγησοιοδια·ρραγ·[θ]ησοιο
3rdδιαρραγησοιτοδια·ρραγ·[θ]ησοιτο
Pl1stδιαρραγησοιμεθαδια·ρραγ·[θ]ησοιμεθα
2ndδιαρραγησοισθεδια·ρραγ·[θ]ησοισθε
3rdδιαρραγησοιντοδια·ρραγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαρραγηθιδια·ρραγ·[θ]ητι
3rdδιαρραγητωδια·ρραγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndδιαρραγητεδια·ρραγ·[θ]ητε
3rdδιαρραγητωσαν, διαρραγεντωνδια·ρραγ·[θ]ητωσαν, δια·ρραγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαρραγηναι​δια·ρραγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαρραγησεσθαι​δια·ρραγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρραγεισαδιαρραγειςδιαρραγενδια·ρραγ·[θ]εισ·αδια·ρραγ·[θ]ει[ντ]·ςδια·ρραγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαρραγεισανδιαρραγενταδια·ρραγ·[θ]εισ·ανδια·ρραγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datδιαρραγεισῃδιαρραγεντιδια·ρραγ·[θ]εισ·ῃδια·ρραγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genδιαρραγεισηςδιαρραγεντοςδια·ρραγ·[θ]εισ·ηςδια·ρραγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocδιαρραγεισαιδιαρραγεντεςδιαρραγενταδια·ρραγ·[θ]εισ·αιδια·ρραγ·[θ]ε[ι]ντ·εςδια·ρραγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαρραγεισαςδιαρραγενταςδια·ρραγ·[θ]εισ·αςδια·ρραγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datδιαρραγεισαιςδιαρραγεισι, διαρραγεισινδια·ρραγ·[θ]εισ·αιςδια·ρραγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genδιαρραγεισωνδιαρραγεντωνδια·ρραγ·[θ]εισ·ωνδια·ρραγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρραγησομενηδιαρραγησομενεδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ηδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ε
Nomδιαρραγησομενοςδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ος
Accδιαρραγησομενηνδιαρραγησομενονδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ηνδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ον
Datδιαρραγησομενῃδιαρραγησομενῳδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ῃδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genδιαρραγησομενηςδιαρραγησομενουδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ηςδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocδιαρραγησομεναιδιαρραγησομενοιδιαρραγησομεναδια·ρραγ·[θ]ησομεν·αιδια·ρραγ·[θ]ησομεν·οιδια·ρραγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accδιαρραγησομεναςδιαρραγησομενουςδια·ρραγ·[θ]ησομεν·αςδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ους
Datδιαρραγησομεναιςδιαρραγησομενοιςδια·ρραγ·[θ]ησομεν·αιςδια·ρραγ·[θ]ησομεν·οις
Genδιαρραγησομενωνδιαρραγησομενωνδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ωνδια·ρραγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 05:26:54 EST