διατιθημι • DIATIQHMI • diatithēmi

Search: διαθου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαθουδιατίθημιδια·θ(ε)·ου2aor mp imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαθουδιατίθημιδια·θ(ε)·ου2aor mp imp 2nd sg

δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατιθημιδια·τιθ(ε)·^μιδιατιθεμαι[GNT][LXX]δια·τιθ(ε)·μαι
2ndδιατιθης, διατιθηθαδια·τιθ(ε)·^ς, δια·τιθ(ε)·^θα classicalδιατιθεσαιδια·τιθ(ε)·σαι
3rdδιατιθησιν, διατιθησιδια·τιθ(ε)·^σι(ν)διατιθεται[LXX]δια·τιθ(ε)·ται
Pl1stδιατιθεμενδια·τιθ(ε)·μενδιατιθεμεθα[LXX]δια·τιθ(ε)·μεθα
2ndδιατιθετεδια·τιθ(ε)·τεδιατιθεσθεδια·τιθ(ε)·σθε
3rdδιατιθεασιν, διατιθεασιδια·τιθ(ε)·ασι(ν)διατιθενταιδια·τιθ(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατιθωδια·τιθ(ε)·ωδιατιθωμαιδια·τιθ(ε)·ωμαι
2ndδιατιθῃςδια·τιθ(ε)·ῃςδιατιθῃδια·τιθ(ε)·ῃ
3rdδιατιθῃδια·τιθ(ε)·ῃδιατιθηταιδια·τιθ(ε)·ηται
Pl1stδιατιθωμενδια·τιθ(ε)·ωμενδιατιθωμεθαδια·τιθ(ε)·ωμεθα
2ndδιατιθητεδια·τιθ(ε)·ητεδιατιθησθεδια·τιθ(ε)·ησθε
3rdδιατιθωσιν, διατιθωσιδια·τιθ(ε)·ωσι(ν)διατιθωνταιδια·τιθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1stδιατιθοιμεθαδια·τιθ(ε)·οιμεθα
2ndδιατιθοισθεδια·τιθ(ε)·οισθε
3rdδιατιθοιντοδια·τιθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατιθειηνδια·τιθ(ε)·ιηνδιατιθειμηνδια·τιθ(ε)·ιμην
2ndδιατιθειηςδια·τιθ(ε)·ιηςδιατιθειοδια·τιθ(ε)·ιο
3rdδιατιθειηδια·τιθ(ε)·ιηδιατιθειτοδια·τιθ(ε)·ιτο
Pl1stδιατιθειημεν, διατιθειμενδια·τιθ(ε)·ιημεν, δια·τιθ(ε)·ιμεν classicalδιατιθειμεθαδια·τιθ(ε)·ιμεθα
2ndδιατιθειητε, διατιθειτεδια·τιθ(ε)·ιητε, δια·τιθ(ε)·ιτε classicalδιατιθεισθεδια·τιθ(ε)·ισθε
3rdδιατιθειησαν, διατιθειενδια·τιθ(ε)·ιησαν, δια·τιθ(ε)·ιεν classicalδιατιθειντοδια·τιθ(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατιθειδια·τιθ(ε)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατιθεθι, διατιθεςδια·τιθ(ε)·θι, δια·τιθ(ε)·ςδιατιθεσοδια·τιθ(ε)·σο
3rdδιατιθετωδια·τιθ(ε)·τωδιατιθεσθωδια·τιθ(ε)·σθω
Pl1st
2ndδιατιθετεδια·τιθ(ε)·τεδιατιθεσθεδια·τιθ(ε)·σθε
3rdδιατιθετωσαν, διατιθεντωνδια·τιθ(ε)·τωσαν, δια·τιθ(ε)·ντων classicalδιατιθεσθωσαν, διατιθεσθωνδια·τιθ(ε)·σθωσαν, δια·τιθ(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατιθεναι, διατιθειναι​δια·τιθ(ε)·ναι, δια·τιθ(ε)·εναι​διατιθεσθαι​δια·τιθ(ε)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατιθουσαδιατιθουνδια·τιθ(ε)·ουσ·αδια·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιατιθωνδια·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιατιθουσανδιατιθουνταδια·τιθ(ε)·ουσ·ανδια·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδιατιθουσῃδιατιθουντιδια·τιθ(ε)·ουσ·ῃδια·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδιατιθουσηςδιατιθουντοςδια·τιθ(ε)·ουσ·ηςδια·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιατιθουσαιδιατιθουντεςδιατιθουνταδια·τιθ(ε)·ουσ·αιδια·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·εςδια·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιατιθουσαςδιατιθουνταςδια·τιθ(ε)·ουσ·αςδια·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδιατιθουσαιςδιατιθουσι, διατιθουσινδια·τιθ(ε)·ουσ·αιςδια·τιθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιατιθουσωνδιατιθουντωνδια·τιθ(ε)·ουσ·ωνδια·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατιθουμενηδιατιθουμενεδια·τιθ(ε)·ομεν·ηδια·τιθ(ε)·ομεν·ε
Nomδιατιθουμενοςδια·τιθ(ε)·ομεν·ος
Accδιατιθουμενηνδιατιθουμενονδια·τιθ(ε)·ομεν·ηνδια·τιθ(ε)·ομεν·ον
Datδιατιθουμενῃδιατιθουμενῳδια·τιθ(ε)·ομεν·ῃδια·τιθ(ε)·ομεν·ῳ
Genδιατιθουμενηςδιατιθουμενουδια·τιθ(ε)·ομεν·ηςδια·τιθ(ε)·ομεν·ου
PlVocδιατιθουμεναιδιατιθουμενοιδιατιθουμεναδια·τιθ(ε)·ομεν·αιδια·τιθ(ε)·ομεν·οιδια·τιθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accδιατιθουμεναςδιατιθουμενουςδια·τιθ(ε)·ομεν·αςδια·τιθ(ε)·ομεν·ους
Datδιατιθουμεναιςδιατιθουμενοιςδια·τιθ(ε)·ομεν·αιςδια·τιθ(ε)·ομεν·οις
Genδιατιθουμενωνδιατιθουμενωνδια·τιθ(ε)·ομεν·ωνδια·τιθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατιθεισαδιατιθειςδιατιθενδια·τιθ(ε)·εσ·αδια·τιθ(ε)·[ντ]·ςδια·τιθ(ε)·ν[τ]
Nom
Accδιατιθεισανδιατιθενταδια·τιθ(ε)·εσ·ανδια·τιθ(ε)·ντ·α
Datδιατιθεισῃδιατιθεντιδια·τιθ(ε)·εσ·ῃδια·τιθ(ε)·ντ·ι
Genδιατιθεισηςδιατιθεντοςδια·τιθ(ε)·εσ·ηςδια·τιθ(ε)·ντ·ος
PlVocδιατιθεισαιδιατιθεντεςδιατιθενταδια·τιθ(ε)·εσ·αιδια·τιθ(ε)·ντ·εςδια·τιθ(ε)·ντ·α
Nom
Accδιατιθεισαςδιατιθενταςδια·τιθ(ε)·εσ·αςδια·τιθ(ε)·ντ·ας
Datδιατιθεισαιςδιατιθεισι, διατιθεισινδια·τιθ(ε)·εσ·αιςδια·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > διατιθεισι, δια·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > διατιθεισιν
Genδιατιθεισωνδιατιθεντωνδια·τιθ(ε)·εσ·ωνδια·τιθ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατιθεμενηδιατιθεμενεδια·τιθ(ε)·μεν·ηδια·τιθ(ε)·μεν·ε
Nomδιατιθεμενοςδια·τιθ(ε)·μεν·ος
Accδιατιθεμενηνδιατιθεμενονδια·τιθ(ε)·μεν·ηνδια·τιθ(ε)·μεν·ον
Datδιατιθεμενῃδιατιθεμενῳδια·τιθ(ε)·μεν·ῃδια·τιθ(ε)·μεν·ῳ
Genδιατιθεμενηςδιατιθεμενουδια·τιθ(ε)·μεν·ηςδια·τιθ(ε)·μεν·ου
PlVocδιατιθεμεναιδιατιθεμενοιδιατιθεμεναδια·τιθ(ε)·μεν·αιδια·τιθ(ε)·μεν·οιδια·τιθ(ε)·μεν·α
Nom
Accδιατιθεμεναςδιατιθεμενους[LXX]δια·τιθ(ε)·μεν·αςδια·τιθ(ε)·μεν·ους
Datδιατιθεμεναιςδιατιθεμενοιςδια·τιθ(ε)·μεν·αιςδια·τιθ(ε)·μεν·οις
Genδιατιθεμενωνδιατιθεμενωνδια·τιθ(ε)·μεν·ωνδια·τιθ(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετιθουνδια·ε·τιθ(ε)·ον
2ndδιετιθειςδια·ε·τιθ(ε)·ες
3rdδιετιθειδια·ε·τιθ(ε)·ε
Pl1stδιετιθουμενδια·ε·τιθ(ε)·ομεν
2ndδιετιθειτεδια·ε·τιθ(ε)·ετε
3rdδιετιθουν, διετιθουσανδια·ε·τιθ(ε)·ον, δια·ε·τιθ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετιθηνδια·ε·τιθ(ε)·^νδιετιθεμηνδια·ε·τιθ(ε)·μην
2ndδιετιθης, διετιθησθαδια·ε·τιθ(ε)·^ς, δια·ε·τιθ(ε)·^σθα classicalδιετιθεσοδια·ε·τιθ(ε)·σο
3rdδιετιθηδια·ε·τιθ(ε)·^διετιθετοδια·ε·τιθ(ε)·το
Pl1stδιετιθεμενδια·ε·τιθ(ε)·μενδιετιθεμεθαδια·ε·τιθ(ε)·μεθα
2ndδιετιθετεδια·ε·τιθ(ε)·τεδιετιθεσθεδια·ε·τιθ(ε)·σθε
3rdδιετιθεσανδια·ε·τιθ(ε)·σανδιετιθεντοδια·ε·τιθ(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαθησωδια·θη·σωδιαθησομαι[GNT][LXX]δια·θη·σομαι
2ndδιαθησειςδια·θη·σειςδιαθησῃ[LXX], διαθησει, διαθησεσαιδια·θη·σῃ, δια·θη·σει classical, δια·θη·σεσαι alt
3rdδιαθησειδια·θη·σειδιαθησεται[LXX]δια·θη·σεται
Pl1stδιαθησομενδια·θη·σομενδιαθησομεθα[LXX]δια·θη·σομεθα
2ndδιαθησετεδια·θη·σετεδιαθησεσθε[LXX]δια·θη·σεσθε
3rdδιαθησουσιν, διαθησουσιδια·θη·σουσι(ν)διαθησονταιδια·θη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαθησοιμιδια·θη·σοιμιδιαθησοιμηνδια·θη·σοιμην
2ndδιαθησοιςδια·θη·σοιςδιαθησοιοδια·θη·σοιο
3rdδιαθησοιδια·θη·σοιδιαθησοιτοδια·θη·σοιτο
Pl1stδιαθησοιμενδια·θη·σοιμενδιαθησοιμεθαδια·θη·σοιμεθα
2ndδιαθησοιτεδια·θη·σοιτεδιαθησοισθεδια·θη·σοισθε
3rdδιαθησοιενδια·θη·σοιενδιαθησοιντοδια·θη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαθησειν​δια·θη·σειν​διαθησεσθαι​δια·θη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαθησουσαδιαθησονδια·θη·σουσ·αδια·θη·σο[υ]ν[τ]
Nomδιαθησωνδια·θη·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιαθησουσανδιαθησονταδια·θη·σουσ·ανδια·θη·σο[υ]ντ·α
Datδιαθησουσῃδιαθησοντιδια·θη·σουσ·ῃδια·θη·σο[υ]ντ·ι
Genδιαθησουσηςδιαθησοντοςδια·θη·σουσ·ηςδια·θη·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιαθησουσαιδιαθησοντεςδιαθησονταδια·θη·σουσ·αιδια·θη·σο[υ]ντ·εςδια·θη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαθησουσαςδιαθησονταςδια·θη·σουσ·αςδια·θη·σο[υ]ντ·ας
Datδιαθησουσαιςδιαθησουσι, διαθησουσινδια·θη·σουσ·αιςδια·θη·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιαθησουσωνδιαθησοντωνδια·θη·σουσ·ωνδια·θη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαθησομενηδιαθησομενεδια·θη·σομεν·ηδια·θη·σομεν·ε
Nomδιαθησομενοςδια·θη·σομεν·ος
Accδιαθησομενηνδιαθησομενονδια·θη·σομεν·ηνδια·θη·σομεν·ον
Datδιαθησομενῃδιαθησομενῳδια·θη·σομεν·ῃδια·θη·σομεν·ῳ
Genδιαθησομενηςδιαθησομενουδια·θη·σομεν·ηςδια·θη·σομεν·ου
PlVocδιαθησομεναιδιαθησομενοιδιαθησομεναδια·θη·σομεν·αιδια·θη·σομεν·οιδια·θη·σομεν·α
Nom
Accδιαθησομεναςδιαθησομενουςδια·θη·σομεν·αςδια·θη·σομεν·ους
Datδιαθησομεναιςδιαθησομενοιςδια·θη·σομεν·αιςδια·θη·σομεν·οις
Genδιαθησομενωνδιαθησομενωνδια·θη·σομεν·ωνδια·θη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεθηκαδια·ε·θη·καδιεθηκαμηνδια·ε·θη·καμην
2ndδιεθηκας, διεθηκεςδια·ε·θη·κας, δια·ε·θη·κες altδιεθηκωδια·ε·θη·κω
3rdδιεθηκεν[LXX], διεθηκεδια·ε·θη·κε(ν), δια·ε·θη·κε(ν)διεθηκατοδια·ε·θη·κατο
Pl1stδιεθηκαμενδια·ε·θη·καμενδιεθηκαμεθαδια·ε·θη·καμεθα
2ndδιεθηκατεδια·ε·θη·κατεδιεθηκασθεδια·ε·θη·κασθε
3rdδιεθηκανδια·ε·θη·κανδιεθηκαντοδια·ε·θη·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαθησωδια·θη·σωδιαθησωμαιδια·θη·σωμαι
2ndδιαθησῃςδια·θη·σῃςδιαθησῃ[LXX]δια·θη·σῃ
3rdδιαθησῃ[LXX]δια·θη·σῃδιαθησηταιδια·θη·σηται
Pl1stδιαθησωμενδια·θη·σωμενδιαθησωμεθαδια·θη·σωμεθα
2ndδιαθησητεδια·θη·σητεδιαθησησθεδια·θη·σησθε
3rdδιαθησωσιν, διαθησωσιδια·θη·σωσι(ν)διαθησωνταιδια·θη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαθησαιμιδια·θη·σαιμιδιαθησαιμηνδια·θη·σαιμην
2ndδιαθησαις, διαθησειαςδια·θη·σαις, δια·θη·σειας classicalδιαθησαιοδια·θη·σαιο
3rdδιαθησαι, διαθησειεδια·θη·σαι, δια·θη·σειε classicalδιαθησαιτοδια·θη·σαιτο
Pl1stδιαθησαιμενδια·θη·σαιμενδιαθησαιμεθαδια·θη·σαιμεθα
2ndδιαθησαιτεδια·θη·σαιτεδιαθησαισθεδια·θη·σαισθε
3rdδιαθησαιεν, διαθησαισαν, διαθησειαν, διαθησειενδια·θη·σαιεν, δια·θη·σαισαν alt, δια·θη·σειαν classical, δια·θη·σειεν classicalδιαθησαιντοδια·θη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαθησονδια·θη·σονδιαθησαιδια·θη·σαι
3rdδιαθησατωδια·θη·σατωδιαθησασθωδια·θη·σασθω
Pl1st
2ndδιαθησατεδια·θη·σατεδιαθησασθεδια·θη·σασθε
3rdδιαθησατωσαν, διαθησαντωνδια·θη·σατωσαν, δια·θη·σαντων classicalδιαθησασθωσαν, διαθησασθωνδια·θη·σασθωσαν, δια·θη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαθησαι​δια·θη·σαι​διαθησασθαι​δια·θη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαθησασαδιαθησαςδιαθησανδια·θη·σασ·αδια·θη·σα[ντ]·ςδια·θη·σαν[τ]
Nom
Accδιαθησασανδιαθησανταδια·θη·σασ·ανδια·θη·σαντ·α
Datδιαθησασῃδιαθησαντιδια·θη·σασ·ῃδια·θη·σαντ·ι
Genδιαθησασηςδιαθησαντοςδια·θη·σασ·ηςδια·θη·σαντ·ος
PlVocδιαθησασαιδιαθησαντεςδιαθησανταδια·θη·σασ·αιδια·θη·σαντ·εςδια·θη·σαντ·α
Nom
Accδιαθησασαςδιαθησανταςδια·θη·σασ·αςδια·θη·σαντ·ας
Datδιαθησασαιςδιαθησασι, διαθησασινδια·θη·σασ·αιςδια·θη·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαθησασωνδιαθησαντωνδια·θη·σασ·ωνδια·θη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαθησαμενηδιαθησαμενεδια·θη·σαμεν·ηδια·θη·σαμεν·ε
Nomδιαθησαμενοςδια·θη·σαμεν·ος
Accδιαθησαμενηνδιαθησαμενονδια·θη·σαμεν·ηνδια·θη·σαμεν·ον
Datδιαθησαμενῃδιαθησαμενῳδια·θη·σαμεν·ῃδια·θη·σαμεν·ῳ
Genδιαθησαμενηςδιαθησαμενουδια·θη·σαμεν·ηςδια·θη·σαμεν·ου
PlVocδιαθησαμεναιδιαθησαμενοιδιαθησαμεναδια·θη·σαμεν·αιδια·θη·σαμεν·οιδια·θη·σαμεν·α
Nom
Accδιαθησαμεναςδιαθησαμενουςδια·θη·σαμεν·αςδια·θη·σαμεν·ους
Datδιαθησαμεναιςδιαθησαμενοιςδια·θη·σαμεν·αιςδια·θη·σαμεν·οις
Genδιαθησαμενωνδιαθησαμενωνδια·θη·σαμεν·ωνδια·θη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεθουμηνδια·ε·θ(ε)·ομην
2ndδιεθου[LXX]δια·ε·θ(ε)·ου
3rdδιεθειτοδια·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stδιεθουμεθαδια·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndδιεθεισθεδια·ε·θ(ε)·εσθε
3rdδιεθουντοδια·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεθεμην[LXX]δια·ε·θ(ε)·μην
2ndδιεθεσοδια·ε·θ(ε)·σο
3rdδιεθετο[GNT][LXX]δια·ε·θ(ε)·το
Pl1stδιεθεμενδια·ε·θ(ε)·μενδιεθεμεθαδια·ε·θ(ε)·μεθα
2ndδιεθετεδια·ε·θ(ε)·τεδιεθεσθεδια·ε·θ(ε)·σθε
3rdδιεθεσανδια·ε·θ(ε)·σανδιεθεντο[LXX]δια·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαθω[LXX]δια·θ(ε)·ωδιαθωμαι[LXX]δια·θ(ε)·ωμαι
2ndδιαθῃςδια·θ(ε)·ῃςδιαθῃδια·θ(ε)·ῃ
3rdδιαθῃδια·θ(ε)·ῃδιαθηταιδια·θ(ε)·ηται
Pl1stδιαθωμενδια·θ(ε)·ωμενδιαθωμεθα[LXX]δια·θ(ε)·ωμεθα
2ndδιαθητεδια·θ(ε)·ητεδιαθησθε[LXX]δια·θ(ε)·ησθε
3rdδιαθωσιν, διαθωσιδια·θ(ε)·ωσι(ν)διαθωνταιδια·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαθοιμηνδια·θ(ε)·οιμην
2ndδιαθοιοδια·θ(ε)·οιο
3rdδιαθοιτοδια·θ(ε)·οιτο
Pl1stδιαθοιμεθαδια·θ(ε)·οιμεθα
2ndδιαθοισθεδια·θ(ε)·οισθε
3rdδιαθοιντοδια·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαθειηνδια·θ(ε)·ιηνδιαθειμηνδια·θ(ε)·ιμην
2ndδιαθειηςδια·θ(ε)·ιηςδιαθειοδια·θ(ε)·ιο
3rdδιαθειηδια·θ(ε)·ιηδιαθειτοδια·θ(ε)·ιτο
Pl1stδιαθειημεν, διαθειμενδια·θ(ε)·ιημεν, δια·θ(ε)·ιμεν classicalδιαθειμεθαδια·θ(ε)·ιμεθα
2ndδιαθειητε, διαθειτεδια·θ(ε)·ιητε, δια·θ(ε)·ιτε classicalδιαθεισθεδια·θ(ε)·ισθε
3rdδιαθειησαν, διαθειενδια·θ(ε)·ιησαν, δια·θ(ε)·ιεν classicalδιαθειντοδια·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαθου[LXX]δια·θ(ε)·ου
3rdδιαθεισθωδια·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδιαθεισθεδια·θ(ε)·εσθε
3rdδιαθεισθωσαν, διαθεισθωνδια·θ(ε)·εσθωσαν, δια·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαθεθι, διαθεςδια·θ(ε)·θι, δια·θ(ε)·ςδιαθεσοδια·θ(ε)·σο
3rdδιαθετωδια·θ(ε)·τωδιαθεσθωδια·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndδιαθετεδια·θ(ε)·τεδιαθεσθε[LXX]δια·θ(ε)·σθε
3rdδιαθετωσαν, διαθεντωνδια·θ(ε)·τωσαν, δια·θ(ε)·ντων classicalδιαθεσθωσαν, διαθεσθωνδια·θ(ε)·σθωσαν, δια·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαθεναι, διαθειναι​δια·θ(ε)·ναι, δια·θ(ε)·εναι​διαθεσθαι[LXX]​δια·θ(ε)·σθαι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαθεισαδιαθειςδιαθενδια·θ(ε)·εσ·αδια·θ(ε)·[ντ]·ςδια·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accδιαθεισανδιαθενταδια·θ(ε)·εσ·ανδια·θ(ε)·ντ·α
Datδιαθεισῃδιαθεντιδια·θ(ε)·εσ·ῃδια·θ(ε)·ντ·ι
Genδιαθεισηςδιαθεντοςδια·θ(ε)·εσ·ηςδια·θ(ε)·ντ·ος
PlVocδιαθεισαιδιαθεντεςδιαθενταδια·θ(ε)·εσ·αιδια·θ(ε)·ντ·εςδια·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accδιαθεισαςδιαθενταςδια·θ(ε)·εσ·αςδια·θ(ε)·ντ·ας
Datδιαθεισαιςδιαθεισι, διαθεισινδια·θ(ε)·εσ·αιςδια·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > διαθεισι, δια·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > διαθεισιν
Genδιαθεισωνδιαθεντωνδια·θ(ε)·εσ·ωνδια·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαθεμενηδιαθεμενεδια·θ(ε)·μεν·ηδια·θ(ε)·μεν·ε
Nomδιαθεμενος[GNT]δια·θ(ε)·μεν·ος
Accδιαθεμενηνδιαθεμενονδια·θ(ε)·μεν·ηνδια·θ(ε)·μεν·ον
Datδιαθεμενῃδιαθεμενῳδια·θ(ε)·μεν·ῃδια·θ(ε)·μεν·ῳ
Genδιαθεμενηςδιαθεμενου[GNT]δια·θ(ε)·μεν·ηςδια·θ(ε)·μεν·ου
PlVocδιαθεμεναιδιαθεμενοιδιαθεμεναδια·θ(ε)·μεν·αιδια·θ(ε)·μεν·οιδια·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accδιαθεμεναςδιαθεμενουςδια·θ(ε)·μεν·αςδια·θ(ε)·μεν·ους
Datδιαθεμεναιςδιαθεμενοιςδια·θ(ε)·μεν·αιςδια·θ(ε)·μεν·οις
Genδιαθεμενωνδιαθεμενωνδια·θ(ε)·μεν·ωνδια·θ(ε)·μεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 02-Apr-2020 18:48:15 EDT