διαδιδωμι • DIADIDWMI • diadidōmi

Search: διαδος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαδοςδιαδίδωμιδια·δ(ο)·ς2aor act imp 2nd sg

δια·δίδωμι (ath. δια+διδ(ο)-/ath. δια+διδ(ω)-, δια+δω·σ-, δια+δω·κ- or 2nd ath. δια+δ(ο)-/ath. δια+δ(ω)-, -, -, δια+δο·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδιδωδια·διδ(ο)·ωδιαδιδουμαιδια·διδ(ο)·ομαι
2ndδιαδιδοιςδια·διδ(ο)·ειςδιαδιδοι, διαδιδουσαιδια·διδ(ο)·ῃ, δια·διδ(ο)·ει classical, δια·διδ(ο)·εσαι alt
3rdδιαδιδοιδια·διδ(ο)·ειδιαδιδουταιδια·διδ(ο)·εται
Pl1stδιαδιδουμενδια·διδ(ο)·ομενδιαδιδουμεθαδια·διδ(ο)·ομεθα
2ndδιαδιδουτεδια·διδ(ο)·ετεδιαδιδουσθεδια·διδ(ο)·εσθε
3rdδιαδιδουσιν, διαδιδουσιδια·διδ(ο)·ουσι(ν)διαδιδουνταιδια·διδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδιδωμιδια·διδ(ο)·^μιδιαδιδομαιδια·διδ(ο)·μαι
2ndδιαδιδως, διαδιδωθαδια·διδ(ο)·^ς, δια·διδ(ο)·^θα classicalδιαδιδοσαιδια·διδ(ο)·σαι
3rdδιαδιδωσιν[GNT], διαδιδωσιδια·διδ(ο)·^σι(ν), δια·διδ(ο)·^σι(ν)διαδιδοταιδια·διδ(ο)·ται
Pl1stδιαδιδομενδια·διδ(ο)·μενδιαδιδομεθαδια·διδ(ο)·μεθα
2ndδιαδιδοτεδια·διδ(ο)·τεδιαδιδοσθεδια·διδ(ο)·σθε
3rdδιαδιδοασιν, διαδιδοασιδια·διδ(ο)·ασι(ν)διαδιδονταιδια·διδ(ο)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδιδωδια·διδ(ω)·ωδιαδιδωμαιδια·διδ(ω)·ωμαι
2ndδιαδιδῳςδια·διδ(ω)·ῃςδιαδιδῳδια·διδ(ω)·ῃ
3rdδιαδιδῳδια·διδ(ω)·ῃδιαδιδωταιδια·διδ(ω)·ηται
Pl1stδιαδιδωμενδια·διδ(ω)·ωμενδιαδιδωμεθαδια·διδ(ω)·ωμεθα
2ndδιαδιδωτεδια·διδ(ω)·ητεδιαδιδωσθεδια·διδ(ω)·ησθε
3rdδιαδιδωσιν[GNT], διαδιδωσιδια·διδ(ω)·ωσι(ν), δια·διδ(ω)·ωσι(ν)διαδιδωνταιδια·διδ(ω)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδιδοιμιδια·διδ(ο)·οιμι
2ndδιαδιδοιςδια·διδ(ο)·οις
3rdδιαδιδοιδια·διδ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδιδοιηνδια·διδ(ο)·ιηνδιαδιδοιμηνδια·διδ(ο)·ιμην
2ndδιαδιδοιηςδια·διδ(ο)·ιηςδιαδιδοιοδια·διδ(ο)·ιο
3rdδιαδιδοιηδια·διδ(ο)·ιηδιαδιδοιτοδια·διδ(ο)·ιτο
Pl1stδιαδιδοιημεν, διαδιδοιμενδια·διδ(ο)·ιημεν, δια·διδ(ο)·ιμεν classicalδιαδιδοιμεθαδια·διδ(ο)·ιμεθα
2ndδιαδιδοιητε, διαδιδοιτεδια·διδ(ο)·ιητε, δια·διδ(ο)·ιτε classicalδιαδιδοισθεδια·διδ(ο)·ισθε
3rdδιαδιδοιησαν, διαδιδοιενδια·διδ(ο)·ιησαν, δια·διδ(ο)·ιεν classicalδιαδιδοιντοδια·διδ(ο)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαδιδουδια·διδ(ο)·ε
3rdδιαδιδουτωδια·διδ(ο)·ετωδιαδιδουσθωδια·διδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndδιαδιδουτεδια·διδ(ο)·ετεδιαδιδουσθεδια·διδ(ο)·εσθε
3rdδιαδιδουτωσαν, διαδιδουντωνδια·διδ(ο)·ετωσαν, δια·διδ(ο)·οντων classicalδιαδιδουσθωσαν, διαδιδουσθωνδια·διδ(ο)·εσθωσαν, δια·διδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαδιδοθι, διαδιδοςδια·διδ(ο)·θι, δια·διδ(ο)·ςδιαδιδοσοδια·διδ(ο)·σο
3rdδιαδιδοτωδια·διδ(ο)·τωδιαδιδοσθωδια·διδ(ο)·σθω
Pl1st
2ndδιαδιδοτεδια·διδ(ο)·τεδιαδιδοσθεδια·διδ(ο)·σθε
3rdδιαδιδοτωσαν, διαδιδοντωνδια·διδ(ο)·τωσαν, δια·διδ(ο)·ντων classicalδιαδιδοσθωσαν, διαδιδοσθωνδια·διδ(ο)·σθωσαν, δια·διδ(ο)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαδιδουν​δια·διδ(ο)·ειν​διαδιδουσθαι​δια·διδ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαδιδοναι, διαδιδουναι​δια·διδ(ο)·ναι, δια·διδ(ο)·εναι​διαδιδοσθαι​δια·διδ(ο)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδιδουνδια·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαδιδωνδια·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαδιδουνταδια·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datδιαδιδουντιδια·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genδιαδιδουντοςδια·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαδιδουντεςδιαδιδουνταδια·διδ(ο)·ο[υ]ντ·εςδια·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαδιδουνταςδια·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genδιαδιδουντωνδια·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδιδουμενηδιαδιδουμενεδια·διδ(ο)·ομεν·ηδια·διδ(ο)·ομεν·ε
Nomδιαδιδουμενοςδια·διδ(ο)·ομεν·ος
Accδιαδιδουμενηνδιαδιδουμενονδια·διδ(ο)·ομεν·ηνδια·διδ(ο)·ομεν·ον
Datδιαδιδουμενῃδιαδιδουμενῳδια·διδ(ο)·ομεν·ῃδια·διδ(ο)·ομεν·ῳ
Genδιαδιδουμενηςδιαδιδουμενουδια·διδ(ο)·ομεν·ηςδια·διδ(ο)·ομεν·ου
PlVocδιαδιδουμεναιδιαδιδουμενοιδιαδιδουμεναδια·διδ(ο)·ομεν·αιδια·διδ(ο)·ομεν·οιδια·διδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accδιαδιδουμεναςδιαδιδουμενουςδια·διδ(ο)·ομεν·αςδια·διδ(ο)·ομεν·ους
Datδιαδιδουμεναιςδιαδιδουμενοιςδια·διδ(ο)·ομεν·αιςδια·διδ(ο)·ομεν·οις
Genδιαδιδουμενωνδιαδιδουμενωνδια·διδ(ο)·ομεν·ωνδια·διδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδιδουσαδιαδιδουςδιαδιδονδια·διδ(ο)·εσ·αδια·διδ(ο)·[ντ]·ςδια·διδ(ο)·ν[τ]
Nom
Accδιαδιδουσανδιαδιδονταδια·διδ(ο)·εσ·ανδια·διδ(ο)·ντ·α
Datδιαδιδουσῃδιαδιδοντιδια·διδ(ο)·εσ·ῃδια·διδ(ο)·ντ·ι
Genδιαδιδουσης[LXX]διαδιδοντοςδια·διδ(ο)·εσ·ηςδια·διδ(ο)·ντ·ος
PlVocδιαδιδουσαιδιαδιδοντεςδιαδιδονταδια·διδ(ο)·εσ·αιδια·διδ(ο)·ντ·εςδια·διδ(ο)·ντ·α
Nom
Accδιαδιδουσαςδιαδιδονταςδια·διδ(ο)·εσ·αςδια·διδ(ο)·ντ·ας
Datδιαδιδουσαιςδιαδιδουσι, διαδιδουσινδια·διδ(ο)·εσ·αιςδια·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > διαδιδουσι, δια·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > διαδιδουσιν
Genδιαδιδουσωνδιαδιδοντωνδια·διδ(ο)·εσ·ωνδια·διδ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδιδομενηδιαδιδομενεδια·διδ(ο)·μεν·ηδια·διδ(ο)·μεν·ε
Nomδιαδιδομενοςδια·διδ(ο)·μεν·ος
Accδιαδιδομενηνδιαδιδομενονδια·διδ(ο)·μεν·ηνδια·διδ(ο)·μεν·ον
Datδιαδιδομενῃδιαδιδομενῳδια·διδ(ο)·μεν·ῃδια·διδ(ο)·μεν·ῳ
Genδιαδιδομενηςδιαδιδομενουδια·διδ(ο)·μεν·ηςδια·διδ(ο)·μεν·ου
PlVocδιαδιδομεναιδιαδιδομενοιδιαδιδομεναδια·διδ(ο)·μεν·αιδια·διδ(ο)·μεν·οιδια·διδ(ο)·μεν·α
Nom
Accδιαδιδομεναςδιαδιδομενουςδια·διδ(ο)·μεν·αςδια·διδ(ο)·μεν·ους
Datδιαδιδομεναιςδιαδιδομενοιςδια·διδ(ο)·μεν·αιςδια·διδ(ο)·μεν·οις
Genδιαδιδομενωνδιαδιδομενωνδια·διδ(ο)·μεν·ωνδια·διδ(ο)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεδιδουνδια·ε·διδ(ο)·ονδιεδιδουμηνδια·ε·διδ(ο)·ομην
2ndδιεδιδουςδια·ε·διδ(ο)·ες
3rdδιεδιδουδια·ε·διδ(ο)·εδιεδιδουτο, διεδιδετο[GNT]δια·ε·διδ(ο)·ετο, irreg. δια·ε·διδ·ετο (instead of δια·ε·διδ(o)·ετο > διεδιδουτο)
Pl1stδιεδιδουμενδια·ε·διδ(ο)·ομενδιεδιδουμεθαδια·ε·διδ(ο)·ομεθα
2ndδιεδιδουτεδια·ε·διδ(ο)·ετεδιεδιδουσθεδια·ε·διδ(ο)·εσθε
3rdδιεδιδουν, διεδιδουσανδια·ε·διδ(ο)·ον, δια·ε·διδ(ο)·οσαν altδιεδιδουντοδια·ε·διδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεδιδωνδια·ε·διδ(ο)·^νδιεδιδομηνδια·ε·διδ(ο)·μην
2ndδιεδιδως, διεδιδωσθαδια·ε·διδ(ο)·^ς, δια·ε·διδ(ο)·^σθα classicalδιεδιδοσοδια·ε·διδ(ο)·σο
3rdδιεδιδωδια·ε·διδ(ο)·^διεδιδοτο[GNT]δια·ε·διδ(ο)·το
Pl1stδιεδιδομενδια·ε·διδ(ο)·μενδιεδιδομεθαδια·ε·διδ(ο)·μεθα
2ndδιεδιδοτεδια·ε·διδ(ο)·τεδιεδιδοσθεδια·ε·διδ(ο)·σθε
3rdδιεδιδοσανδια·ε·διδ(ο)·σανδιεδιδοντοδια·ε·διδ(ο)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδωσωδια·δω·σωδιαδωσομαιδια·δω·σομαι
2ndδιαδωσειςδια·δω·σειςδιαδωσῃ, διαδωσει[LXX], διαδωσεσαιδια·δω·σῃ, δια·δω·σει classical, δια·δω·σεσαι alt
3rdδιαδωσει[LXX]δια·δω·σειδιαδωσεταιδια·δω·σεται
Pl1stδιαδωσομενδια·δω·σομενδιαδωσομεθαδια·δω·σομεθα
2ndδιαδωσετεδια·δω·σετεδιαδωσεσθεδια·δω·σεσθε
3rdδιαδωσουσιν[LXX], διαδωσουσιδια·δω·σουσι(ν), δια·δω·σουσι(ν)διαδωσονταιδια·δω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδωσοιμιδια·δω·σοιμιδιαδωσοιμηνδια·δω·σοιμην
2ndδιαδωσοιςδια·δω·σοιςδιαδωσοιοδια·δω·σοιο
3rdδιαδωσοιδια·δω·σοιδιαδωσοιτοδια·δω·σοιτο
Pl1stδιαδωσοιμενδια·δω·σοιμενδιαδωσοιμεθαδια·δω·σοιμεθα
2ndδιαδωσοιτεδια·δω·σοιτεδιαδωσοισθεδια·δω·σοισθε
3rdδιαδωσοιενδια·δω·σοιενδιαδωσοιντοδια·δω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαδωσειν​δια·δω·σειν​διαδωσεσθαι​δια·δω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδωσουσαδιαδωσονδια·δω·σουσ·αδια·δω·σο[υ]ν[τ]
Nomδιαδωσωνδια·δω·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιαδωσουσανδιαδωσονταδια·δω·σουσ·ανδια·δω·σο[υ]ντ·α
Datδιαδωσουσῃδιαδωσοντιδια·δω·σουσ·ῃδια·δω·σο[υ]ντ·ι
Genδιαδωσουσηςδιαδωσοντοςδια·δω·σουσ·ηςδια·δω·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιαδωσουσαιδιαδωσοντεςδιαδωσονταδια·δω·σουσ·αιδια·δω·σο[υ]ντ·εςδια·δω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαδωσουσαςδιαδωσονταςδια·δω·σουσ·αςδια·δω·σο[υ]ντ·ας
Datδιαδωσουσαιςδιαδωσουσι, διαδωσουσιν[LXX]δια·δω·σουσ·αιςδια·δω·σου[ντ]·σι(ν), δια·δω·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιαδωσουσωνδιαδωσοντωνδια·δω·σουσ·ωνδια·δω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδωσομενηδιαδωσομενεδια·δω·σομεν·ηδια·δω·σομεν·ε
Nomδιαδωσομενοςδια·δω·σομεν·ος
Accδιαδωσομενηνδιαδωσομενονδια·δω·σομεν·ηνδια·δω·σομεν·ον
Datδιαδωσομενῃδιαδωσομενῳδια·δω·σομεν·ῃδια·δω·σομεν·ῳ
Genδιαδωσομενηςδιαδωσομενουδια·δω·σομεν·ηςδια·δω·σομεν·ου
PlVocδιαδωσομεναιδιαδωσομενοιδιαδωσομεναδια·δω·σομεν·αιδια·δω·σομεν·οιδια·δω·σομεν·α
Nom
Accδιαδωσομεναςδιαδωσομενουςδια·δω·σομεν·αςδια·δω·σομεν·ους
Datδιαδωσομεναιςδιαδωσομενοιςδια·δω·σομεν·αιςδια·δω·σομεν·οις
Genδιαδωσομενωνδιαδωσομενωνδια·δω·σομεν·ωνδια·δω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεδωκα[LXX]δια·ε·δω·καδιεδωκαμηνδια·ε·δω·καμην
2ndδιεδωκας, διεδωκεςδια·ε·δω·κας, δια·ε·δω·κες altδιεδωκωδια·ε·δω·κω
3rdδιεδωκεν[GNT], διεδωκεδια·ε·δω·κε(ν), δια·ε·δω·κε(ν)διεδωκατοδια·ε·δω·κατο
Pl1stδιεδωκαμενδια·ε·δω·καμενδιεδωκαμεθαδια·ε·δω·καμεθα
2ndδιεδωκατεδια·ε·δω·κατεδιεδωκασθεδια·ε·δω·κασθε
3rdδιεδωκανδια·ε·δω·κανδιεδωκαντοδια·ε·δω·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδωσωδια·δω·σωδιαδωσωμαιδια·δω·σωμαι
2ndδιαδωσῃςδια·δω·σῃςδιαδωσῃδια·δω·σῃ
3rdδιαδωσῃδια·δω·σῃδιαδωσηταιδια·δω·σηται
Pl1stδιαδωσωμενδια·δω·σωμενδιαδωσωμεθαδια·δω·σωμεθα
2ndδιαδωσητεδια·δω·σητεδιαδωσησθεδια·δω·σησθε
3rdδιαδωσωσιν, διαδωσωσιδια·δω·σωσι(ν)διαδωσωνταιδια·δω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδωσαιμιδια·δω·σαιμιδιαδωσαιμηνδια·δω·σαιμην
2ndδιαδωσαις, διαδωσειαςδια·δω·σαις, δια·δω·σειας classicalδιαδωσαιοδια·δω·σαιο
3rdδιαδωσαι, διαδωσειεδια·δω·σαι, δια·δω·σειε classicalδιαδωσαιτοδια·δω·σαιτο
Pl1stδιαδωσαιμενδια·δω·σαιμενδιαδωσαιμεθαδια·δω·σαιμεθα
2ndδιαδωσαιτεδια·δω·σαιτεδιαδωσαισθεδια·δω·σαισθε
3rdδιαδωσαιεν, διαδωσαισαν, διαδωσειαν, διαδωσειενδια·δω·σαιεν, δια·δω·σαισαν alt, δια·δω·σειαν classical, δια·δω·σειεν classicalδιαδωσαιντοδια·δω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαδωσονδια·δω·σονδιαδωσαιδια·δω·σαι
3rdδιαδωσατωδια·δω·σατωδιαδωσασθωδια·δω·σασθω
Pl1st
2ndδιαδωσατεδια·δω·σατεδιαδωσασθεδια·δω·σασθε
3rdδιαδωσατωσαν, διαδωσαντωνδια·δω·σατωσαν, δια·δω·σαντων classicalδιαδωσασθωσαν, διαδωσασθωνδια·δω·σασθωσαν, δια·δω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαδωσαι​δια·δω·σαι​διαδωσασθαι​δια·δω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδωσασαδιαδωσαςδιαδωσανδια·δω·σασ·αδια·δω·σα[ντ]·ςδια·δω·σαν[τ]
Nom
Accδιαδωσασανδιαδωσανταδια·δω·σασ·ανδια·δω·σαντ·α
Datδιαδωσασῃδιαδωσαντιδια·δω·σασ·ῃδια·δω·σαντ·ι
Genδιαδωσασηςδιαδωσαντοςδια·δω·σασ·ηςδια·δω·σαντ·ος
PlVocδιαδωσασαιδιαδωσαντεςδιαδωσανταδια·δω·σασ·αιδια·δω·σαντ·εςδια·δω·σαντ·α
Nom
Accδιαδωσασαςδιαδωσανταςδια·δω·σασ·αςδια·δω·σαντ·ας
Datδιαδωσασαιςδιαδωσασι, διαδωσασινδια·δω·σασ·αιςδια·δω·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαδωσασωνδιαδωσαντωνδια·δω·σασ·ωνδια·δω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδωσαμενηδιαδωσαμενεδια·δω·σαμεν·ηδια·δω·σαμεν·ε
Nomδιαδωσαμενοςδια·δω·σαμεν·ος
Accδιαδωσαμενηνδιαδωσαμενονδια·δω·σαμεν·ηνδια·δω·σαμεν·ον
Datδιαδωσαμενῃδιαδωσαμενῳδια·δω·σαμεν·ῃδια·δω·σαμεν·ῳ
Genδιαδωσαμενηςδιαδωσαμενουδια·δω·σαμεν·ηςδια·δω·σαμεν·ου
PlVocδιαδωσαμεναιδιαδωσαμενοιδιαδωσαμεναδια·δω·σαμεν·αιδια·δω·σαμεν·οιδια·δω·σαμεν·α
Nom
Accδιαδωσαμεναςδιαδωσαμενουςδια·δω·σαμεν·αςδια·δω·σαμεν·ους
Datδιαδωσαμεναιςδιαδωσαμενοιςδια·δω·σαμεν·αιςδια·δω·σαμεν·οις
Genδιαδωσαμενωνδιαδωσαμενωνδια·δω·σαμεν·ωνδια·δω·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεδουνδια·ε·δ(ο)·ονδιεδουμηνδια·ε·δ(ο)·ομην
2ndδιεδουςδια·ε·δ(ο)·εςδιεδουδια·ε·δ(ο)·ου
3rdδιεδουτοδια·ε·δ(ο)·ετο
Pl1stδιεδουμενδια·ε·δ(ο)·ομενδιεδουμεθαδια·ε·δ(ο)·ομεθα
2ndδιεδουτεδια·ε·δ(ο)·ετεδιεδουσθεδια·ε·δ(ο)·εσθε
3rdδιεδουν, διεδουσανδια·ε·δ(ο)·ον, δια·ε·δ(ο)·οσαν altδιεδουντοδια·ε·δ(ο)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεδωνδια·ε·δ(ο)·^νδιεδομηνδια·ε·δ(ο)·μην
2ndδιεδως, διεδωσθαδια·ε·δ(ο)·^ς, δια·ε·δ(ο)·^σθα classicalδιεδοσοδια·ε·δ(ο)·σο
3rdδιεδωδια·ε·δ(ο)·^διεδοτοδια·ε·δ(ο)·το
Pl1stδιεδομενδια·ε·δ(ο)·μενδιεδομεθαδια·ε·δ(ο)·μεθα
2ndδιεδοτεδια·ε·δ(ο)·τεδιεδοσθεδια·ε·δ(ο)·σθε
3rdδιεδοσανδια·ε·δ(ο)·σανδιεδοντοδια·ε·δ(ο)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδωδια·δ(ω)·ωδιαδωμαιδια·δ(ω)·ωμαι
2ndδιαδῳςδια·δ(ω)·ῃςδιαδῳδια·δ(ω)·ῃ
3rdδιαδῳδια·δ(ω)·ῃδιαδωταιδια·δ(ω)·ηται
Pl1stδιαδωμενδια·δ(ω)·ωμενδιαδωμεθαδια·δ(ω)·ωμεθα
2ndδιαδωτεδια·δ(ω)·ητεδιαδωσθεδια·δ(ω)·ησθε
3rdδιαδωσιν, διαδωσιδια·δ(ω)·ωσι(ν)διαδωνταιδια·δ(ω)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδοιμιδια·δ(ο)·οιμι
2ndδιαδοιςδια·δ(ο)·οις
3rdδιαδοιδια·δ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαδοιηνδια·δ(ο)·ιηνδιαδοιμηνδια·δ(ο)·ιμην
2ndδιαδοιηςδια·δ(ο)·ιηςδιαδοιοδια·δ(ο)·ιο
3rdδιαδοιηδια·δ(ο)·ιηδιαδοιτοδια·δ(ο)·ιτο
Pl1stδιαδοιημεν, διαδοιμενδια·δ(ο)·ιημεν, δια·δ(ο)·ιμεν classicalδιαδοιμεθαδια·δ(ο)·ιμεθα
2ndδιαδοιητε, διαδοιτεδια·δ(ο)·ιητε, δια·δ(ο)·ιτε classicalδιαδοισθεδια·δ(ο)·ισθε
3rdδιαδοιησαν, διαδοιενδια·δ(ο)·ιησαν, δια·δ(ο)·ιεν classicalδιαδοιντοδια·δ(ο)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαδουδια·δ(ο)·ου
3rdδιαδουτωδια·δ(ο)·ετωδιαδουσθωδια·δ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndδιαδουτεδια·δ(ο)·ετεδιαδουσθεδια·δ(ο)·εσθε
3rdδιαδουτωσαν, διαδουντωνδια·δ(ο)·ετωσαν, δια·δ(ο)·οντων classicalδιαδουσθωσαν, διαδουσθωνδια·δ(ο)·εσθωσαν, δια·δ(ο)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαδοθι, διαδος[GNT][LXX]δια·δ(ο)·θι, δια·δ(ο)·ςδιαδοσοδια·δ(ο)·σο
3rdδιαδοτωδια·δ(ο)·τωδιαδοσθωδια·δ(ο)·σθω
Pl1st
2ndδιαδοτε[LXX]δια·δ(ο)·τεδιαδοσθεδια·δ(ο)·σθε
3rdδιαδοτωσαν, διαδοντωνδια·δ(ο)·τωσαν, δια·δ(ο)·ντων classicalδιαδοσθωσαν, διαδοσθωνδια·δ(ο)·σθωσαν, δια·δ(ο)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαδουν​δια·δ(ο)·ειν​διαδουσθαι​δια·δ(ο)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαδοναι, διαδουναι[LXX]​δια·δ(ο)·ναι, δια·δ(ο)·εναιδιαδοσθαι​δια·δ(ο)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδουνδια·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαδωνδια·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαδουνταδια·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datδιαδουντιδια·δ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genδιαδουντοςδια·δ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαδουντεςδιαδουνταδια·δ(ο)·ο[υ]ντ·εςδια·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαδουνταςδια·δ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genδιαδουντωνδια·δ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδουμενηδιαδουμενεδια·δ(ο)·ομεν·ηδια·δ(ο)·ομεν·ε
Nomδιαδουμενοςδια·δ(ο)·ομεν·ος
Accδιαδουμενηνδιαδουμενονδια·δ(ο)·ομεν·ηνδια·δ(ο)·ομεν·ον
Datδιαδουμενῃδιαδουμενῳδια·δ(ο)·ομεν·ῃδια·δ(ο)·ομεν·ῳ
Genδιαδουμενηςδιαδουμενουδια·δ(ο)·ομεν·ηςδια·δ(ο)·ομεν·ου
PlVocδιαδουμεναιδιαδουμενοιδιαδουμεναδια·δ(ο)·ομεν·αιδια·δ(ο)·ομεν·οιδια·δ(ο)·ομεν·α
Nom
Accδιαδουμεναςδιαδουμενουςδια·δ(ο)·ομεν·αςδια·δ(ο)·ομεν·ους
Datδιαδουμεναιςδιαδουμενοιςδια·δ(ο)·ομεν·αιςδια·δ(ο)·ομεν·οις
Genδιαδουμενωνδιαδουμενωνδια·δ(ο)·ομεν·ωνδια·δ(ο)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδουσαδιαδουςδιαδονδια·δ(ο)·εσ·αδια·δ(ο)·[ντ]·ςδια·δ(ο)·ν[τ]
Nom
Accδιαδουσανδιαδονταδια·δ(ο)·εσ·ανδια·δ(ο)·ντ·α
Datδιαδουσῃδιαδοντιδια·δ(ο)·εσ·ῃδια·δ(ο)·ντ·ι
Genδιαδουσηςδιαδοντοςδια·δ(ο)·εσ·ηςδια·δ(ο)·ντ·ος
PlVocδιαδουσαιδιαδοντεςδιαδονταδια·δ(ο)·εσ·αιδια·δ(ο)·ντ·εςδια·δ(ο)·ντ·α
Nom
Accδιαδουσαςδιαδονταςδια·δ(ο)·εσ·αςδια·δ(ο)·ντ·ας
Datδιαδουσαιςδιαδουσι, διαδουσινδια·δ(ο)·εσ·αιςδια·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > διαδουσι, δια·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > διαδουσιν
Genδιαδουσωνδιαδοντωνδια·δ(ο)·εσ·ωνδια·δ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδομενηδιαδομενεδια·δ(ο)·μεν·ηδια·δ(ο)·μεν·ε
Nomδιαδομενοςδια·δ(ο)·μεν·ος
Accδιαδομενηνδιαδομενονδια·δ(ο)·μεν·ηνδια·δ(ο)·μεν·ον
Datδιαδομενῃδιαδομενῳδια·δ(ο)·μεν·ῃδια·δ(ο)·μεν·ῳ
Genδιαδομενηςδιαδομενουδια·δ(ο)·μεν·ηςδια·δ(ο)·μεν·ου
PlVocδιαδομεναιδιαδομενοιδιαδομεναδια·δ(ο)·μεν·αιδια·δ(ο)·μεν·οιδια·δ(ο)·μεν·α
Nom
Accδιαδομεναςδιαδομενουςδια·δ(ο)·μεν·αςδια·δ(ο)·μεν·ους
Datδιαδομεναιςδιαδομενοιςδια·δ(ο)·μεν·αιςδια·δ(ο)·μεν·οις
Genδιαδομενωνδιαδομενωνδια·δ(ο)·μεν·ωνδια·δ(ο)·μεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεδοθηνδια·ε·δο·θην
2ndδιεδοθηςδια·ε·δο·θης
3rdδιεδοθη[LXX]δια·ε·δο·θη
Pl1stδιεδοθημενδια·ε·δο·θημεν
2ndδιεδοθητεδια·ε·δο·θητε
3rdδιεδοθησανδια·ε·δο·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαδοθησομαιδια·δο·θησομαι
2ndδιαδοθησῃ, διαδοθησειδια·δο·θησῃ, δια·δο·θησει classical
3rdδιαδοθησεταιδια·δο·θησεται
Pl1stδιαδοθησομεθαδια·δο·θησομεθα
2ndδιαδοθησεσθεδια·δο·θησεσθε
3rdδιαδοθησονταιδια·δο·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαδοθωδια·δο·θω
2ndδιαδοθῃςδια·δο·θῃς
3rdδιαδοθῃδια·δο·θῃ
Pl1stδιαδοθωμενδια·δο·θωμεν
2ndδιαδοθητεδια·δο·θητε
3rdδιαδοθωσιν, διαδοθωσιδια·δο·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαδοθειηνδια·δο·θειην
2ndδιαδοθειηςδια·δο·θειης
3rdδιαδοθειηδια·δο·θειη
Pl1stδιαδοθειημεν, διαδοθειμενδια·δο·θειημεν, δια·δο·θειμεν classical
2ndδιαδοθειητε, διαδοθειτεδια·δο·θειητε, δια·δο·θειτε classical
3rdδιαδοθειησαν, διαδοθειενδια·δο·θειησαν, δια·δο·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαδοθησοιμηνδια·δο·θησοιμην
2ndδιαδοθησοιοδια·δο·θησοιο
3rdδιαδοθησοιτοδια·δο·θησοιτο
Pl1stδιαδοθησοιμεθαδια·δο·θησοιμεθα
2ndδιαδοθησοισθεδια·δο·θησοισθε
3rdδιαδοθησοιντοδια·δο·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαδοθητιδια·δο·θητι
3rdδιαδοθητωδια·δο·θητω
Pl1st
2ndδιαδοθητεδια·δο·θητε
3rdδιαδοθητωσαν, διαδοθεντωνδια·δο·θητωσαν, δια·δο·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαδοθηναι​δια·δο·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαδοθησεσθαι​δια·δο·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδοθεισαδιαδοθειςδιαδοθενδια·δο·θεισ·αδια·δο·θει[ντ]·ςδια·δο·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαδοθεισανδιαδοθενταδια·δο·θεισ·ανδια·δο·θε[ι]ντ·α
Datδιαδοθεισῃδιαδοθεντιδια·δο·θεισ·ῃδια·δο·θε[ι]ντ·ι
Genδιαδοθεισης[LXX]διαδοθεντοςδια·δο·θεισ·ηςδια·δο·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιαδοθεισαιδιαδοθεντεςδιαδοθενταδια·δο·θεισ·αιδια·δο·θε[ι]ντ·εςδια·δο·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαδοθεισαςδιαδοθενταςδια·δο·θεισ·αςδια·δο·θε[ι]ντ·ας
Datδιαδοθεισαιςδιαδοθεισι, διαδοθεισινδια·δο·θεισ·αιςδια·δο·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιαδοθεισωνδιαδοθεντωνδια·δο·θεισ·ωνδια·δο·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαδοθησομενηδιαδοθησομενεδια·δο·θησομεν·ηδια·δο·θησομεν·ε
Nomδιαδοθησομενοςδια·δο·θησομεν·ος
Accδιαδοθησομενηνδιαδοθησομενονδια·δο·θησομεν·ηνδια·δο·θησομεν·ον
Datδιαδοθησομενῃδιαδοθησομενῳδια·δο·θησομεν·ῃδια·δο·θησομεν·ῳ
Genδιαδοθησομενηςδιαδοθησομενουδια·δο·θησομεν·ηςδια·δο·θησομεν·ου
PlVocδιαδοθησομεναιδιαδοθησομενοιδιαδοθησομεναδια·δο·θησομεν·αιδια·δο·θησομεν·οιδια·δο·θησομεν·α
Nom
Accδιαδοθησομεναςδιαδοθησομενουςδια·δο·θησομεν·αςδια·δο·θησομεν·ους
Datδιαδοθησομεναιςδιαδοθησομενοιςδια·δο·θησομεν·αιςδια·δο·θησομεν·οις
Genδιαδοθησομενωνδιαδοθησομενωνδια·δο·θησομεν·ωνδια·δο·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:55:59 EDT