διψαω • DIYAW • dipsaō

Search: διψωσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διψῳσαν; διψωσανδιψάωδιψ(α)·οισαν; διψ(α)·ουσ·ανpres act opt 3rd pl alt; pres act ptcp fem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διψωσανδιψάωδιψ(α)·ουσ·ανpres act ptcp fem acc sg
διψῳσανδιψάωδιψ(α)·οισανpres act opt 3rd pl alt

διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιψω[GNT]διψ(α)·ωδιψωμαιδιψ(α)·ομαι
2ndδιψᾳςδιψ(α)·ειςδιψᾳ[GNT][LXX], διψασαιδιψ(α)·ῃ, διψ(α)·ει classical, διψ(α)·εσαι alt
3rdδιψᾳ[GNT][LXX]διψ(α)·ειδιψαταιδιψ(α)·εται
Pl1stδιψωμεν[GNT]διψ(α)·ομενδιψωμεθαδιψ(α)·ομεθα
2ndδιψατεδιψ(α)·ετεδιψασθεδιψ(α)·εσθε
3rdδιψωσιν, διψωσι[LXX]διψ(α)·ουσι(ν), διψ(α)·ουσι(ν)διψωνταιδιψ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιψω[GNT]διψ(α)·ωδιψωμαιδιψ(α)·ωμαι
2ndδιψᾳςδιψ(α)·ῃςδιψᾳ[GNT][LXX]διψ(α)·ῃ
3rdδιψᾳ[GNT][LXX]διψ(α)·ῃδιψαταιδιψ(α)·ηται
Pl1stδιψωμεν[GNT]διψ(α)·ωμενδιψωμεθαδιψ(α)·ωμεθα
2ndδιψατεδιψ(α)·ητεδιψασθεδιψ(α)·ησθε
3rdδιψωσιν, διψωσι[LXX]διψ(α)·ωσι(ν), διψ(α)·ωσι(ν)διψωνταιδιψ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιψῳμιδιψ(α)·οιμιδιψῳμηνδιψ(α)·οιμην
2ndδιψῳςδιψ(α)·οιςδιψῳοδιψ(α)·οιο
3rdδιψῳδιψ(α)·οιδιψῳτοδιψ(α)·οιτο
Pl1stδιψῳμενδιψ(α)·οιμενδιψῳμεθαδιψ(α)·οιμεθα
2ndδιψῳτεδιψ(α)·οιτεδιψῳσθεδιψ(α)·οισθε
3rdδιψῳεν, διψῳσανδιψ(α)·οιεν, διψ(α)·οισαν altδιψῳντοδιψ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιψα[LXX]διψ(α)·εδιψω[GNT]διψ(α)·ου
3rdδιψατωδιψ(α)·ετωδιψασθωδιψ(α)·εσθω
Pl1st
2ndδιψατεδιψ(α)·ετεδιψασθεδιψ(α)·εσθε
3rdδιψατωσαν, διψωντων[LXX]διψ(α)·ετωσαν, διψ(α)·οντων classicalδιψασθωσαν, διψασθωνδιψ(α)·εσθωσαν, διψ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διψᾳν, διψαν[LXX]​διψ(α)·ειν, διψ(α)·ειν > διψανδιψασθαι​διψ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιψωσα[LXX]διψων[GNT][LXX]διψ(α)·ουσ·αδιψ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιψων[GNT][LXX]διψ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιψωσαν[LXX]διψωντα[GNT]διψ(α)·ουσ·ανδιψ(α)·ο[υ]ντ·α
Datδιψωσῃ[LXX]διψωντι[GNT][LXX]διψ(α)·ουσ·ῃδιψ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genδιψωσηςδιψωντοςδιψ(α)·ουσ·ηςδιψ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιψωσαιδιψωντες[GNT][LXX]διψωντα[GNT]διψ(α)·ουσ·αιδιψ(α)·ο[υ]ντ·εςδιψ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιψωσας[LXX]διψωντας[LXX]διψ(α)·ουσ·αςδιψ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datδιψωσαιςδιψωσι[LXX], διψωσινδιψ(α)·ουσ·αιςδιψ(α)·ου[ντ]·σι(ν), διψ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιψωσωνδιψωντων[LXX]διψ(α)·ουσ·ωνδιψ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιψωμενηδιψωμενεδιψ(α)·ομεν·ηδιψ(α)·ομεν·ε
Nomδιψωμενοςδιψ(α)·ομεν·ος
Accδιψωμενηνδιψωμενονδιψ(α)·ομεν·ηνδιψ(α)·ομεν·ον
Datδιψωμενῃδιψωμενῳδιψ(α)·ομεν·ῃδιψ(α)·ομεν·ῳ
Genδιψωμενηςδιψωμενουδιψ(α)·ομεν·ηςδιψ(α)·ομεν·ου
PlVocδιψωμεναιδιψωμενοιδιψωμεναδιψ(α)·ομεν·αιδιψ(α)·ομεν·οιδιψ(α)·ομεν·α
Nom
Accδιψωμεναςδιψωμενουςδιψ(α)·ομεν·αςδιψ(α)·ομεν·ους
Datδιψωμεναιςδιψωμενοιςδιψ(α)·ομεν·αιςδιψ(α)·ομεν·οις
Genδιψωμενωνδιψωμενωνδιψ(α)·ομεν·ωνδιψ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδιψωνε·διψ(α)·ονεδιψωμηνε·διψ(α)·ομην
2ndεδιψαςε·διψ(α)·εςεδιψωε·διψ(α)·ου
3rdεδιψαε·διψ(α)·εεδιψατοε·διψ(α)·ετο
Pl1stεδιψωμενε·διψ(α)·ομενεδιψωμεθαε·διψ(α)·ομεθα
2ndεδιψατεε·διψ(α)·ετεεδιψασθεε·διψ(α)·εσθε
3rdεδιψων, εδιψωσανε·διψ(α)·ον, ε·διψ(α)·οσαν altεδιψωντοε·διψ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιψησωδιψη·σωδιψησομαιδιψη·σομαι
2ndδιψησεις[LXX]διψη·σειςδιψησῃ[GNT], διψησει[GNT], διψησεσαιδιψη·σῃ, διψη·σει classical, διψη·σεσαι alt
3rdδιψησει[GNT]διψη·σειδιψησεταιδιψη·σεται
Pl1stδιψησομενδιψη·σομενδιψησομεθαδιψη·σομεθα
2ndδιψησετε[LXX]διψη·σετεδιψησεσθεδιψη·σεσθε
3rdδιψησουσιν[GNT][LXX], διψησουσιδιψη·σουσι(ν), διψη·σουσι(ν)διψησονταιδιψη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιψησοιμιδιψη·σοιμιδιψησοιμηνδιψη·σοιμην
2ndδιψησοιςδιψη·σοιςδιψησοιοδιψη·σοιο
3rdδιψησοιδιψη·σοιδιψησοιτοδιψη·σοιτο
Pl1stδιψησοιμενδιψη·σοιμενδιψησοιμεθαδιψη·σοιμεθα
2ndδιψησοιτεδιψη·σοιτεδιψησοισθεδιψη·σοισθε
3rdδιψησοιενδιψη·σοιενδιψησοιντοδιψη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διψησειν​διψη·σειν​διψησεσθαι​διψη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιψησουσαδιψησονδιψη·σουσ·αδιψη·σο[υ]ν[τ]
Nomδιψησωνδιψη·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιψησουσανδιψησονταδιψη·σουσ·ανδιψη·σο[υ]ντ·α
Datδιψησουσῃδιψησοντιδιψη·σουσ·ῃδιψη·σο[υ]ντ·ι
Genδιψησουσηςδιψησοντοςδιψη·σουσ·ηςδιψη·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιψησουσαιδιψησοντεςδιψησονταδιψη·σουσ·αιδιψη·σο[υ]ντ·εςδιψη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιψησουσαςδιψησονταςδιψη·σουσ·αςδιψη·σο[υ]ντ·ας
Datδιψησουσαιςδιψησουσι, διψησουσιν[GNT][LXX]διψη·σουσ·αιςδιψη·σου[ντ]·σι(ν), διψη·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιψησουσωνδιψησοντωνδιψη·σουσ·ωνδιψη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιψησομενηδιψησομενεδιψη·σομεν·ηδιψη·σομεν·ε
Nomδιψησομενοςδιψη·σομεν·ος
Accδιψησομενηνδιψησομενονδιψη·σομεν·ηνδιψη·σομεν·ον
Datδιψησομενῃδιψησομενῳδιψη·σομεν·ῃδιψη·σομεν·ῳ
Genδιψησομενηςδιψησομενουδιψη·σομεν·ηςδιψη·σομεν·ου
PlVocδιψησομεναιδιψησομενοιδιψησομεναδιψη·σομεν·αιδιψη·σομεν·οιδιψη·σομεν·α
Nom
Accδιψησομεναςδιψησομενουςδιψη·σομεν·αςδιψη·σομεν·ους
Datδιψησομεναιςδιψησομενοιςδιψη·σομεν·αιςδιψη·σομεν·οις
Genδιψησομενωνδιψησομενωνδιψη·σομεν·ωνδιψη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδιψησα[GNT][LXX]ε·διψη·σαεδιψησαμηνε·διψη·σαμην
2ndεδιψησαςε·διψη·σαςεδιψησωε·διψη·σω
3rdεδιψησεν[LXX], εδιψησεε·διψη·σε(ν), ε·διψη·σε(ν)εδιψησατοε·διψη·σατο
Pl1stεδιψησαμενε·διψη·σαμενεδιψησαμεθαε·διψη·σαμεθα
2ndεδιψησατεε·διψη·σατεεδιψησασθεε·διψη·σασθε
3rdεδιψησαν[LXX]ε·διψη·σανεδιψησαντοε·διψη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιψησωδιψη·σωδιψησωμαιδιψη·σωμαι
2ndδιψησῃςδιψη·σῃςδιψησῃ[GNT]διψη·σῃ
3rdδιψησῃ[GNT]διψη·σῃδιψησηταιδιψη·σηται
Pl1stδιψησωμενδιψη·σωμενδιψησωμεθαδιψη·σωμεθα
2ndδιψησητεδιψη·σητεδιψησησθεδιψη·σησθε
3rdδιψησωσιν[LXX], διψησωσιδιψη·σωσι(ν), διψη·σωσι(ν)διψησωνταιδιψη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιψησαιμιδιψη·σαιμιδιψησαιμηνδιψη·σαιμην
2ndδιψησαις, διψησειαςδιψη·σαις, διψη·σειας classicalδιψησαιοδιψη·σαιο
3rdδιψησαι, διψησειεδιψη·σαι, διψη·σειε classicalδιψησαιτοδιψη·σαιτο
Pl1stδιψησαιμενδιψη·σαιμενδιψησαιμεθαδιψη·σαιμεθα
2ndδιψησαιτεδιψη·σαιτεδιψησαισθεδιψη·σαισθε
3rdδιψησαιεν, διψησαισαν, διψησειαν, διψησειενδιψη·σαιεν, διψη·σαισαν alt, διψη·σειαν classical, διψη·σειεν classicalδιψησαιντοδιψη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιψησονδιψη·σονδιψησαιδιψη·σαι
3rdδιψησατωδιψη·σατωδιψησασθωδιψη·σασθω
Pl1st
2ndδιψησατεδιψη·σατεδιψησασθεδιψη·σασθε
3rdδιψησατωσαν, διψησαντωνδιψη·σατωσαν, διψη·σαντων classicalδιψησασθωσαν, διψησασθωνδιψη·σασθωσαν, διψη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διψησαι​διψη·σαι​διψησασθαι​διψη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιψησασαδιψησαςδιψησανδιψη·σασ·αδιψη·σα[ντ]·ςδιψη·σαν[τ]
Nom
Accδιψησασανδιψησανταδιψη·σασ·ανδιψη·σαντ·α
Datδιψησασῃδιψησαντιδιψη·σασ·ῃδιψη·σαντ·ι
Genδιψησασηςδιψησαντοςδιψη·σασ·ηςδιψη·σαντ·ος
PlVocδιψησασαιδιψησαντες[LXX]διψησανταδιψη·σασ·αιδιψη·σαντ·εςδιψη·σαντ·α
Nom
Accδιψησασαςδιψησανταςδιψη·σασ·αςδιψη·σαντ·ας
Datδιψησασαιςδιψησασι, διψησασινδιψη·σασ·αιςδιψη·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιψησασωνδιψησαντωνδιψη·σασ·ωνδιψη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιψησαμενηδιψησαμενεδιψη·σαμεν·ηδιψη·σαμεν·ε
Nomδιψησαμενοςδιψη·σαμεν·ος
Accδιψησαμενηνδιψησαμενονδιψη·σαμεν·ηνδιψη·σαμεν·ον
Datδιψησαμενῃδιψησαμενῳδιψη·σαμεν·ῃδιψη·σαμεν·ῳ
Genδιψησαμενηςδιψησαμενουδιψη·σαμεν·ηςδιψη·σαμεν·ου
PlVocδιψησαμεναιδιψησαμενοιδιψησαμεναδιψη·σαμεν·αιδιψη·σαμεν·οιδιψη·σαμεν·α
Nom
Accδιψησαμεναςδιψησαμενουςδιψη·σαμεν·αςδιψη·σαμεν·ους
Datδιψησαμεναιςδιψησαμενοιςδιψη·σαμεν·αιςδιψη·σαμεν·οις
Genδιψησαμενωνδιψησαμενωνδιψη·σαμεν·ωνδιψη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιψηκαδεδιψη·κα
2ndδεδιψηκας, δεδιψηκεςδεδιψη·κας, δεδιψη·κες alt
3rdδεδιψηκεν[LXX], δεδιψηκεδεδιψη·κε(ν), δεδιψη·κε(ν)
Pl1stδεδιψηκαμενδεδιψη·καμεν
2ndδεδιψηκατεδεδιψη·κατε
3rdδεδιψηκασιν, δεδιψηκασι, δεδιψηκανδεδιψη·κασι(ν), δεδιψη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιψηκωδεδιψη·κω
2ndδεδιψηκῃςδεδιψη·κῃς
3rdδεδιψηκῃδεδιψη·κῃ
Pl1stδεδιψηκωμενδεδιψη·κωμεν
2ndδεδιψηκητεδεδιψη·κητε
3rdδεδιψηκωσιν, δεδιψηκωσιδεδιψη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιψηκοιμι, δεδιψηκοιηνδεδιψη·κοιμι, δεδιψη·κοιην classical
2ndδεδιψηκοις, δεδιψηκοιηςδεδιψη·κοις, δεδιψη·κοιης classical
3rdδεδιψηκοι, δεδιψηκοιηδεδιψη·κοι, δεδιψη·κοιη classical
Pl1stδεδιψηκοιμενδεδιψη·κοιμεν
2ndδεδιψηκοιτεδεδιψη·κοιτε
3rdδεδιψηκοιενδεδιψη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδιψηκεδεδιψη·κε
3rdδεδιψηκετωδεδιψη·κετω
Pl1st
2ndδεδιψηκετεδεδιψη·κετε
3rdδεδιψηκετωσανδεδιψη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδιψηκεναι​δεδιψη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδιψηκυιαδεδιψηκοςδεδιψη·κυι·αδεδιψη·κο[τ]·ς
Nomδεδιψηκωςδεδιψη·κο[τ]·^ς
Accδεδιψηκυιανδεδιψηκοταδεδιψη·κυι·ανδεδιψη·κοτ·α
Datδεδιψηκυιᾳδεδιψηκοτιδεδιψη·κυι·ᾳδεδιψη·κοτ·ι
Genδεδιψηκυιαςδεδιψηκοτοςδεδιψη·κυι·αςδεδιψη·κοτ·ος
PlVocδεδιψηκυιαιδεδιψηκοτεςδεδιψηκοταδεδιψη·κυι·αιδεδιψη·κοτ·εςδεδιψη·κοτ·α
Nom
Accδεδιψηκυιαςδεδιψηκοταςδεδιψη·κυι·αςδεδιψη·κοτ·ας
Datδεδιψηκυιαιςδεδιψηκοσι, δεδιψηκοσινδεδιψη·κυι·αιςδεδιψη·κο[τ]·σι(ν)
Genδεδιψηκυιωνδεδιψηκοτωνδεδιψη·κυι·ωνδεδιψη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδιψηκειν, εδεδιψηκηε·δεδιψη·κειν, ε·δεδιψη·κη classical
2ndεδεδιψηκεις, εδεδιψηκηςε·δεδιψη·κεις, ε·δεδιψη·κης classical
3rdεδεδιψηκειε·δεδιψη·κει
Pl1stεδεδιψηκειμεν, εδεδιψηκεμενε·δεδιψη·κειμεν, ε·δεδιψη·κεμεν classical
2ndεδεδιψηκειτε, εδεδιψηκετεε·δεδιψη·κειτε, ε·δεδιψη·κετε classical
3rdεδεδιψηκεισαν, εδεδιψηκεσανε·δεδιψη·κεισαν, ε·δεδιψη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδιψηκειν, δεδιψηκη[ε]·δεδιψη·κειν, [ε]·δεδιψη·κη classical
2ndδεδιψηκεις, δεδιψηκης[ε]·δεδιψη·κεις, [ε]·δεδιψη·κης classical
3rdδεδιψηκει[ε]·δεδιψη·κει
Pl1stδεδιψηκειμεν, δεδιψηκεμεν[ε]·δεδιψη·κειμεν, [ε]·δεδιψη·κεμεν classical
2ndδεδιψηκειτε, δεδιψηκετε[ε]·δεδιψη·κειτε, [ε]·δεδιψη·κετε classical
3rdδεδιψηκεισαν, δεδιψηκεσαν[ε]·δεδιψη·κεισαν, [ε]·δεδιψη·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:21:13 EST