δικαζω • DIKAZW • dikazō

Search: δικασαντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δικασανταςδικάζωδικα·σαντ·ας1aor act ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δικασανταςδικάζωδικα·σαντ·ας1aor act ptcp mas acc pl

δικάζω [LXX] (δικαζ-, δικα·σ-, δικα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικαζωδικαζ·ωδικαζομαιδικαζ·ομαι
2ndδικαζειςδικαζ·ειςδικαζῃ, δικαζει, δικαζεσαιδικαζ·ῃ, δικαζ·ει classical, δικαζ·εσαι alt
3rdδικαζειδικαζ·ειδικαζεταιδικαζ·εται
Pl1stδικαζομενδικαζ·ομενδικαζομεθαδικαζ·ομεθα
2ndδικαζετεδικαζ·ετεδικαζεσθε[LXX]δικαζ·εσθε
3rdδικαζουσιν, δικαζουσιδικαζ·ουσι(ν)δικαζονται[LXX]δικαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικαζωδικαζ·ωδικαζωμαιδικαζ·ωμαι
2ndδικαζῃςδικαζ·ῃςδικαζῃδικαζ·ῃ
3rdδικαζῃδικαζ·ῃδικαζηται[LXX]δικαζ·ηται
Pl1stδικαζωμενδικαζ·ωμενδικαζωμεθαδικαζ·ωμεθα
2ndδικαζητεδικαζ·ητεδικαζησθεδικαζ·ησθε
3rdδικαζωσιν[LXX], δικαζωσιδικαζ·ωσι(ν), δικαζ·ωσι(ν)δικαζωνταιδικαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικαζοιμιδικαζ·οιμιδικαζοιμηνδικαζ·οιμην
2ndδικαζοιςδικαζ·οιςδικαζοιοδικαζ·οιο
3rdδικαζοιδικαζ·οιδικαζοιτοδικαζ·οιτο
Pl1stδικαζοιμενδικαζ·οιμενδικαζοιμεθαδικαζ·οιμεθα
2ndδικαζοιτεδικαζ·οιτεδικαζοισθεδικαζ·οισθε
3rdδικαζοιεν, δικαζοισανδικαζ·οιεν, δικαζ·οισαν altδικαζοιντοδικαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδικαζεδικαζ·εδικαζου[LXX]δικαζ·ου
3rdδικαζετωδικαζ·ετωδικαζεσθω[LXX]δικαζ·εσθω
Pl1st
2ndδικαζετεδικαζ·ετεδικαζεσθε[LXX]δικαζ·εσθε
3rdδικαζετωσαν, δικαζοντωνδικαζ·ετωσαν, δικαζ·οντων classicalδικαζεσθωσαν, δικαζεσθωνδικαζ·εσθωσαν, δικαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δικαζειν[LXX]​δικαζ·εινδικαζεσθαι​δικαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαζουσαδικαζονδικαζ·ουσ·αδικαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomδικαζωνδικαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδικαζουσανδικαζονταδικαζ·ουσ·ανδικαζ·ο[υ]ντ·α
Datδικαζουσῃδικαζοντιδικαζ·ουσ·ῃδικαζ·ο[υ]ντ·ι
Genδικαζουσηςδικαζοντοςδικαζ·ουσ·ηςδικαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδικαζουσαιδικαζοντεςδικαζονταδικαζ·ουσ·αιδικαζ·ο[υ]ντ·εςδικαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδικαζουσαςδικαζονταςδικαζ·ουσ·αςδικαζ·ο[υ]ντ·ας
Datδικαζουσαιςδικαζουσι, δικαζουσινδικαζ·ουσ·αιςδικαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδικαζουσωνδικαζοντωνδικαζ·ουσ·ωνδικαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικαζομενηδικαζομενεδικαζ·ομεν·ηδικαζ·ομεν·ε
Nomδικαζομενοςδικαζ·ομεν·ος
Accδικαζομενηνδικαζομενον[LXX]δικαζ·ομεν·ηνδικαζ·ομεν·ον
Datδικαζομενῃδικαζομενῳδικαζ·ομεν·ῃδικαζ·ομεν·ῳ
Genδικαζομενηςδικαζομενουδικαζ·ομεν·ηςδικαζ·ομεν·ου
PlVocδικαζομεναιδικαζομενοιδικαζομεναδικαζ·ομεν·αιδικαζ·ομεν·οιδικαζ·ομεν·α
Nom
Accδικαζομεναςδικαζομενουςδικαζ·ομεν·αςδικαζ·ομεν·ους
Datδικαζομεναιςδικαζομενοιςδικαζ·ομεν·αιςδικαζ·ομεν·οις
Genδικαζομενωνδικαζομενωνδικαζ·ομεν·ωνδικαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδικαζονε·δικαζ·ονεδικαζομηνε·δικαζ·ομην
2ndεδικαζεςε·δικαζ·εςεδικαζουε·δικαζ·ου
3rdεδικαζεν[LXX], εδικαζεε·δικαζ·ε(ν), ε·δικαζ·ε(ν)εδικαζετοε·δικαζ·ετο
Pl1stεδικαζομενε·δικαζ·ομενεδικαζομεθαε·δικαζ·ομεθα
2ndεδικαζετεε·δικαζ·ετεεδικαζεσθεε·δικαζ·εσθε
3rdεδικαζον, εδικαζοσανε·δικαζ·ον, ε·δικαζ·οσαν altεδικαζοντοε·δικαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικασω[LXX]δικα·σωδικασομαιδικα·σομαι
2ndδικασειςδικα·σειςδικασῃ, δικασει[LXX], δικασεσαιδικα·σῃ, δικα·σει classical, δικα·σεσαι alt
3rdδικασει[LXX]δικα·σειδικασεταιδικα·σεται
Pl1stδικασομενδικα·σομενδικασομεθαδικα·σομεθα
2ndδικασετεδικα·σετεδικασεσθεδικα·σεσθε
3rdδικασουσιν, δικασουσιδικα·σουσι(ν)δικασονταιδικα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικασοιμιδικα·σοιμιδικασοιμηνδικα·σοιμην
2ndδικασοιςδικα·σοιςδικασοιοδικα·σοιο
3rdδικασοιδικα·σοιδικασοιτοδικα·σοιτο
Pl1stδικασοιμενδικα·σοιμενδικασοιμεθαδικα·σοιμεθα
2ndδικασοιτεδικα·σοιτεδικασοισθεδικα·σοισθε
3rdδικασοιενδικα·σοιενδικασοιντοδικα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δικασειν​δικα·σειν​δικασεσθαι​δικα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικασουσαδικασον[LXX]δικα·σουσ·αδικα·σο[υ]ν[τ]
Nomδικασωνδικα·σο[υ]ν[τ]·^
Accδικασουσανδικασονταδικα·σουσ·ανδικα·σο[υ]ντ·α
Datδικασουσῃδικασοντιδικα·σουσ·ῃδικα·σο[υ]ντ·ι
Genδικασουσηςδικασοντοςδικα·σουσ·ηςδικα·σο[υ]ντ·ος
PlVocδικασουσαιδικασοντεςδικασονταδικα·σουσ·αιδικα·σο[υ]ντ·εςδικα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδικασουσαςδικασονταςδικα·σουσ·αςδικα·σο[υ]ντ·ας
Datδικασουσαιςδικασουσι, δικασουσινδικα·σουσ·αιςδικα·σου[ντ]·σι(ν)
Genδικασουσωνδικασοντωνδικα·σουσ·ωνδικα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικασομενηδικασομενεδικα·σομεν·ηδικα·σομεν·ε
Nomδικασομενοςδικα·σομεν·ος
Accδικασομενηνδικασομενονδικα·σομεν·ηνδικα·σομεν·ον
Datδικασομενῃδικασομενῳδικα·σομεν·ῃδικα·σομεν·ῳ
Genδικασομενηςδικασομενουδικα·σομεν·ηςδικα·σομεν·ου
PlVocδικασομεναιδικασομενοιδικασομεναδικα·σομεν·αιδικα·σομεν·οιδικα·σομεν·α
Nom
Accδικασομεναςδικασομενουςδικα·σομεν·αςδικα·σομεν·ους
Datδικασομεναιςδικασομενοιςδικα·σομεν·αιςδικα·σομεν·οις
Genδικασομενωνδικασομενωνδικα·σομεν·ωνδικα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδικασαε·δικα·σαεδικασαμηνε·δικα·σαμην
2ndεδικασας[LXX]ε·δικα·σαςεδικασωε·δικα·σω
3rdεδικασεν, εδικασεε·δικα·σε(ν)εδικασατοε·δικα·σατο
Pl1stεδικασαμενε·δικα·σαμενεδικασαμεθαε·δικα·σαμεθα
2ndεδικασατεε·δικα·σατεεδικασασθεε·δικα·σασθε
3rdεδικασανε·δικα·σανεδικασαντοε·δικα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικασω[LXX]δικα·σωδικασωμαιδικα·σωμαι
2ndδικασῃςδικα·σῃςδικασῃδικα·σῃ
3rdδικασῃδικα·σῃδικασηται[LXX]δικα·σηται
Pl1stδικασωμενδικα·σωμενδικασωμεθαδικα·σωμεθα
2ndδικασητεδικα·σητεδικασησθεδικα·σησθε
3rdδικασωσιν, δικασωσιδικα·σωσι(ν)δικασωνταιδικα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδικασαιμιδικα·σαιμιδικασαιμηνδικα·σαιμην
2ndδικασαις, δικασειαςδικα·σαις, δικα·σειας classicalδικασαιοδικα·σαιο
3rdδικασαι[LXX], δικασειεδικα·σαι, δικα·σειε classicalδικασαιτοδικα·σαιτο
Pl1stδικασαιμενδικα·σαιμενδικασαιμεθαδικα·σαιμεθα
2ndδικασαιτεδικα·σαιτεδικασαισθεδικα·σαισθε
3rdδικασαιεν, δικασαισαν, δικασειαν, δικασειενδικα·σαιεν, δικα·σαισαν alt, δικα·σειαν classical, δικα·σειεν classicalδικασαιντοδικα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδικασον[LXX]δικα·σονδικασαι[LXX]δικα·σαι
3rdδικασατωδικα·σατωδικασασθω[LXX]δικα·σασθω
Pl1st
2ndδικασατεδικα·σατεδικασασθεδικα·σασθε
3rdδικασατωσαν, δικασαντωνδικα·σατωσαν, δικα·σαντων classicalδικασασθωσαν, δικασασθωνδικα·σασθωσαν, δικα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δικασαι[LXX]​δικα·σαιδικασασθαι​δικα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικασασαδικασαςδικασανδικα·σασ·αδικα·σα[ντ]·ςδικα·σαν[τ]
Nom
Accδικασασανδικασανταδικα·σασ·ανδικα·σαντ·α
Datδικασασῃδικασαντιδικα·σασ·ῃδικα·σαντ·ι
Genδικασασηςδικασαντοςδικα·σασ·ηςδικα·σαντ·ος
PlVocδικασασαιδικασαντεςδικασανταδικα·σασ·αιδικα·σαντ·εςδικα·σαντ·α
Nom
Accδικασασαςδικασαντας[LXX]δικα·σασ·αςδικα·σαντ·ας
Datδικασασαιςδικασασι, δικασασινδικα·σασ·αιςδικα·σα[ντ]·σι(ν)
Genδικασασωνδικασαντωνδικα·σασ·ωνδικα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδικασαμενηδικασαμενεδικα·σαμεν·ηδικα·σαμεν·ε
Nomδικασαμενοςδικα·σαμεν·ος
Accδικασαμενηνδικασαμενονδικα·σαμεν·ηνδικα·σαμεν·ον
Datδικασαμενῃδικασαμενῳδικα·σαμεν·ῃδικα·σαμεν·ῳ
Genδικασαμενηςδικασαμενουδικα·σαμεν·ηςδικα·σαμεν·ου
PlVocδικασαμεναιδικασαμενοιδικασαμεναδικα·σαμεν·αιδικα·σαμεν·οιδικα·σαμεν·α
Nom
Accδικασαμεναςδικασαμενουςδικα·σαμεν·αςδικα·σαμεν·ους
Datδικασαμεναιςδικασαμενοιςδικα·σαμεν·αιςδικα·σαμεν·οις
Genδικασαμενωνδικασαμενωνδικα·σαμεν·ωνδικα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:03:02 EST