διαπορεω • DIAPOREW • diaporeō

Search: διηπορει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διηπορειδιαπορέωδι·ε·απορ(ε)·εimpf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διηπορειδιαπορέωδι·ε·απορ(ε)·εimpf act ind 3rd sg

δι·α·πορέω (δι+απορ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπορωδι·απορ(ε)·ωδιαπορουμαιδι·απορ(ε)·ομαι
2ndδιαπορειςδι·απορ(ε)·ειςδιαπορῃ, διαπορει, διαπορεισαιδι·απορ(ε)·ῃ, δι·απορ(ε)·ει classical, δι·απορ(ε)·εσαι alt
3rdδιαπορειδι·απορ(ε)·ειδιαπορειταιδι·απορ(ε)·εται
Pl1stδιαπορουμενδι·απορ(ε)·ομενδιαπορουμεθαδι·απορ(ε)·ομεθα
2ndδιαπορειτεδι·απορ(ε)·ετεδιαπορεισθεδι·απορ(ε)·εσθε
3rdδιαπορουσιν, διαπορουσιδι·απορ(ε)·ουσι(ν)διαπορουνταιδι·απορ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπορωδι·απορ(ε)·ωδιαπορωμαιδι·απορ(ε)·ωμαι
2ndδιαπορῃςδι·απορ(ε)·ῃςδιαπορῃδι·απορ(ε)·ῃ
3rdδιαπορῃδι·απορ(ε)·ῃδιαπορηταιδι·απορ(ε)·ηται
Pl1stδιαπορωμενδι·απορ(ε)·ωμενδιαπορωμεθαδι·απορ(ε)·ωμεθα
2ndδιαπορητεδι·απορ(ε)·ητεδιαπορησθεδι·απορ(ε)·ησθε
3rdδιαπορωσιν, διαπορωσιδι·απορ(ε)·ωσι(ν)διαπορωνταιδι·απορ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαποροιμιδι·απορ(ε)·οιμιδιαποροιμηνδι·απορ(ε)·οιμην
2ndδιαποροιςδι·απορ(ε)·οιςδιαποροιοδι·απορ(ε)·οιο
3rdδιαποροιδι·απορ(ε)·οιδιαποροιτοδι·απορ(ε)·οιτο
Pl1stδιαποροιμενδι·απορ(ε)·οιμενδιαποροιμεθαδι·απορ(ε)·οιμεθα
2ndδιαποροιτεδι·απορ(ε)·οιτεδιαποροισθεδι·απορ(ε)·οισθε
3rdδιαποροιεν, διαποροισανδι·απορ(ε)·οιεν, δι·απορ(ε)·οισαν altδιαποροιντοδι·απορ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπορειδι·απορ(ε)·εδιαπορουδι·απορ(ε)·ου
3rdδιαπορειτωδι·απορ(ε)·ετωδιαπορεισθωδι·απορ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδιαπορειτεδι·απορ(ε)·ετεδιαπορεισθεδι·απορ(ε)·εσθε
3rdδιαπορειτωσαν, διαπορουντωνδι·απορ(ε)·ετωσαν, δι·απορ(ε)·οντων classicalδιαπορεισθωσαν, διαπορεισθωνδι·απορ(ε)·εσθωσαν, δι·απορ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπορειν​δι·απορ(ε)·ειν​διαπορεισθαι[GNT]​δι·απορ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπορουσαδιαπορουνδι·απορ(ε)·ουσ·αδι·απορ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαπορωνδι·απορ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαπορουσανδιαπορουνταδι·απορ(ε)·ουσ·ανδι·απορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδιαπορουσῃδιαπορουντιδι·απορ(ε)·ουσ·ῃδι·απορ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδιαπορουσηςδιαπορουντοςδι·απορ(ε)·ουσ·ηςδι·απορ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαπορουσαιδιαπορουντεςδιαπορουνταδι·απορ(ε)·ουσ·αιδι·απορ(ε)·ο[υ]ντ·εςδι·απορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαπορουσαςδιαπορουνταςδι·απορ(ε)·ουσ·αςδι·απορ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδιαπορουσαιςδιαπορουσι, διαπορουσινδι·απορ(ε)·ουσ·αιςδι·απορ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαπορουσωνδιαπορουντωνδι·απορ(ε)·ουσ·ωνδι·απορ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπορουμενηδιαπορουμενεδι·απορ(ε)·ομεν·ηδι·απορ(ε)·ομεν·ε
Nomδιαπορουμενοςδι·απορ(ε)·ομεν·ος
Accδιαπορουμενηνδιαπορουμενονδι·απορ(ε)·ομεν·ηνδι·απορ(ε)·ομεν·ον
Datδιαπορουμενῃδιαπορουμενῳδι·απορ(ε)·ομεν·ῃδι·απορ(ε)·ομεν·ῳ
Genδιαπορουμενηςδιαπορουμενουδι·απορ(ε)·ομεν·ηςδι·απορ(ε)·ομεν·ου
PlVocδιαπορουμεναιδιαπορουμενοιδιαπορουμεναδι·απορ(ε)·ομεν·αιδι·απορ(ε)·ομεν·οιδι·απορ(ε)·ομεν·α
Nom
Accδιαπορουμεναςδιαπορουμενουςδι·απορ(ε)·ομεν·αςδι·απορ(ε)·ομεν·ους
Datδιαπορουμεναιςδιαπορουμενοιςδι·απορ(ε)·ομεν·αιςδι·απορ(ε)·ομεν·οις
Genδιαπορουμενωνδιαπορουμενωνδι·απορ(ε)·ομεν·ωνδι·απορ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηπορουν[GNT]δι·ε·απορ(ε)·ονδιηπορουμηνδι·ε·απορ(ε)·ομην
2ndδιηπορειςδι·ε·απορ(ε)·εςδιηπορουδι·ε·απορ(ε)·ου
3rdδιηπορει[GNT]δι·ε·απορ(ε)·εδιηπορειτοδι·ε·απορ(ε)·ετο
Pl1stδιηπορουμενδι·ε·απορ(ε)·ομενδιηπορουμεθαδι·ε·απορ(ε)·ομεθα
2ndδιηπορειτεδι·ε·απορ(ε)·ετεδιηπορεισθεδι·ε·απορ(ε)·εσθε
3rdδιηπορουν[GNT], διηπορουσανδι·ε·απορ(ε)·ον, δι·ε·απορ(ε)·οσαν altδιηπορουντοδι·ε·απορ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 00:34:07 EST