διηγεομαι • DIHGEOMAI • diēgeomai

Search: διηγουμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διηγουμενον; διηγουμενονδιηγέομαιδι·ηγ(ε)·ομεν·ον; δι·ηγ(ε)·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg; pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διηγουμενονδιηγέομαιδι·ηγ(ε)·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg
διηγουμενονδιηγέομαιδι·ηγ(ε)·ομεν·ονpres mp ptcp neu nom|acc|voc sg

δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγουμαιδι·ηγ(ε)·ομαι
2ndδιηγῃ[LXX], διηγει, διηγεισαιδι·ηγ(ε)·ῃ, δι·ηγ(ε)·ει classical, δι·ηγ(ε)·εσαι alt
3rdδιηγειταιδι·ηγ(ε)·εται
Pl1stδιηγουμεθαδι·ηγ(ε)·ομεθα
2ndδιηγεισθε[LXX]δι·ηγ(ε)·εσθε
3rdδιηγουνται[LXX]δι·ηγ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγωμαιδι·ηγ(ε)·ωμαι
2ndδιηγῃ[LXX]δι·ηγ(ε)·ῃ
3rdδιηγηταιδι·ηγ(ε)·ηται
Pl1stδιηγωμεθαδι·ηγ(ε)·ωμεθα
2ndδιηγησθεδι·ηγ(ε)·ησθε
3rdδιηγωνται[LXX]δι·ηγ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγοιμηνδι·ηγ(ε)·οιμην
2ndδιηγοιοδι·ηγ(ε)·οιο
3rdδιηγοιτοδι·ηγ(ε)·οιτο
Pl1stδιηγοιμεθαδι·ηγ(ε)·οιμεθα
2ndδιηγοισθεδι·ηγ(ε)·οισθε
3rdδιηγοιντοδι·ηγ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιηγου[GNT][LXX]δι·ηγ(ε)·ου
3rdδιηγεισθωδι·ηγ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδιηγεισθε[LXX]δι·ηγ(ε)·εσθε
3rdδιηγεισθωσαν, διηγεισθωνδι·ηγ(ε)·εσθωσαν, δι·ηγ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διηγεισθαι[LXX]​δι·ηγ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιηγουμενηδιηγουμενεδι·ηγ(ε)·ομεν·ηδι·ηγ(ε)·ομεν·ε
Nomδιηγουμενος[LXX]δι·ηγ(ε)·ομεν·ος
Accδιηγουμενηνδιηγουμενον[GNT]δι·ηγ(ε)·ομεν·ηνδι·ηγ(ε)·ομεν·ον
Datδιηγουμενῃδιηγουμενῳδι·ηγ(ε)·ομεν·ῃδι·ηγ(ε)·ομεν·ῳ
Genδιηγουμενηςδιηγουμενουδι·ηγ(ε)·ομεν·ηςδι·ηγ(ε)·ομεν·ου
PlVocδιηγουμεναιδιηγουμενοι[LXX]διηγουμεναδι·ηγ(ε)·ομεν·αιδι·ηγ(ε)·ομεν·οιδι·ηγ(ε)·ομεν·α
Nom
Accδιηγουμεναςδιηγουμενουςδι·ηγ(ε)·ομεν·αςδι·ηγ(ε)·ομεν·ους
Datδιηγουμεναιςδιηγουμενοιςδι·ηγ(ε)·ομεν·αιςδι·ηγ(ε)·ομεν·οις
Genδιηγουμενωνδιηγουμενωνδι·ηγ(ε)·ομεν·ωνδι·ηγ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγουμηνδι·ε·ηγ(ε)·ομην
2ndδιηγου[GNT][LXX]δι·ε·ηγ(ε)·ου
3rdδιηγειτο[LXX]δι·ε·ηγ(ε)·ετο
Pl1stδιηγουμεθαδι·ε·ηγ(ε)·ομεθα
2ndδιηγεισθε[LXX]δι·ε·ηγ(ε)·εσθε
3rdδιηγουντο[LXX]δι·ε·ηγ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγησομαι[LXX]δι·ηγη·σομαι
2ndδιηγησῃ, διηγησει, διηγησεσαιδι·ηγη·σῃ, δι·ηγη·σει classical, δι·ηγη·σεσαι alt
3rdδιηγησεται[GNT][LXX]δι·ηγη·σεται
Pl1stδιηγησομεθαδι·ηγη·σομεθα
2ndδιηγησεσθεδι·ηγη·σεσθε
3rdδιηγησονται[LXX]δι·ηγη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγησοιμηνδι·ηγη·σοιμην
2ndδιηγησοιοδι·ηγη·σοιο
3rdδιηγησοιτοδι·ηγη·σοιτο
Pl1stδιηγησοιμεθαδι·ηγη·σοιμεθα
2ndδιηγησοισθεδι·ηγη·σοισθε
3rdδιηγησοιντοδι·ηγη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διηγησεσθαι​δι·ηγη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιηγησομενηδιηγησομενεδι·ηγη·σομεν·ηδι·ηγη·σομεν·ε
Nomδιηγησομενοςδι·ηγη·σομεν·ος
Accδιηγησομενηνδιηγησομενονδι·ηγη·σομεν·ηνδι·ηγη·σομεν·ον
Datδιηγησομενῃδιηγησομενῳδι·ηγη·σομεν·ῃδι·ηγη·σομεν·ῳ
Genδιηγησομενηςδιηγησομενουδι·ηγη·σομεν·ηςδι·ηγη·σομεν·ου
PlVocδιηγησομεναιδιηγησομενοιδιηγησομεναδι·ηγη·σομεν·αιδι·ηγη·σομεν·οιδι·ηγη·σομεν·α
Nom
Accδιηγησομεναςδιηγησομενουςδι·ηγη·σομεν·αςδι·ηγη·σομεν·ους
Datδιηγησομεναιςδιηγησομενοιςδι·ηγη·σομεν·αιςδι·ηγη·σομεν·οις
Genδιηγησομενωνδιηγησομενωνδι·ηγη·σομεν·ωνδι·ηγη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγησαμην[LXX]δι·ε·ηγη·σαμην
2ndδιηγησωδι·ε·ηγη·σω
3rdδιηγησατο[GNT][LXX]δι·ε·ηγη·σατο
Pl1stδιηγησαμεθα[LXX]δι·ε·ηγη·σαμεθα
2ndδιηγησασθε[LXX]δι·ε·ηγη·σασθε
3rdδιηγησαντο[GNT][LXX]δι·ε·ηγη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγησωμαιδι·ηγη·σωμαι
2ndδιηγησῃδι·ηγη·σῃ
3rdδιηγησηταιδι·ηγη·σηται
Pl1stδιηγησωμεθαδι·ηγη·σωμεθα
2ndδιηγησησθε[LXX]δι·ηγη·σησθε
3rdδιηγησωνται[GNT]δι·ηγη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγησαιμηνδι·ηγη·σαιμην
2ndδιηγησαιοδι·ηγη·σαιο
3rdδιηγησαιτοδι·ηγη·σαιτο
Pl1stδιηγησαιμεθαδι·ηγη·σαιμεθα
2ndδιηγησαισθεδι·ηγη·σαισθε
3rdδιηγησαιντοδι·ηγη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιηγησαι[LXX]δι·ηγη·σαι
3rdδιηγησασθω[LXX]δι·ηγη·σασθω
Pl1st
2ndδιηγησασθε[LXX]δι·ηγη·σασθε
3rdδιηγησασθωσαν, διηγησασθωνδι·ηγη·σασθωσαν, δι·ηγη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διηγησασθαι[LXX]​δι·ηγη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιηγησαμενηδιηγησαμενεδι·ηγη·σαμεν·ηδι·ηγη·σαμεν·ε
Nomδιηγησαμενοςδι·ηγη·σαμεν·ος
Accδιηγησαμενηνδιηγησαμενονδι·ηγη·σαμεν·ηνδι·ηγη·σαμεν·ον
Datδιηγησαμενῃδιηγησαμενῳδι·ηγη·σαμεν·ῃδι·ηγη·σαμεν·ῳ
Genδιηγησαμενηςδιηγησαμενουδι·ηγη·σαμεν·ηςδι·ηγη·σαμεν·ου
PlVocδιηγησαμεναιδιηγησαμενοιδιηγησαμεναδι·ηγη·σαμεν·αιδι·ηγη·σαμεν·οιδι·ηγη·σαμεν·α
Nom
Accδιηγησαμεναςδιηγησαμενουςδι·ηγη·σαμεν·αςδι·ηγη·σαμεν·ους
Datδιηγησαμεναιςδιηγησαμενοιςδι·ηγη·σαμεν·αιςδι·ηγη·σαμεν·οις
Genδιηγησαμενωνδιηγησαμενωνδι·ηγη·σαμεν·ωνδι·ηγη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 02-Apr-2020 08:57:12 EDT