διεγειρω • DIEGEIRW • diegeirō

Search: διηγειρετο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διηγειρετοδιεγείρωδι·ε·εγειρ·ετοimpf mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διηγειρετοδιεγείρωδι·ε·εγειρ·ετοimpf mp ind 3rd sg

δι·εγείρω (δι+εγειρ-, -, δι+εγειρ·[σ]-, -, -, δι+εγερ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεγειρω[GNT]δι·εγειρ·ωδιεγειρομαιδι·εγειρ·ομαι
2ndδιεγειρειςδι·εγειρ·ειςδιεγειρῃ, διεγειρει, διεγειρεσαιδι·εγειρ·ῃ, δι·εγειρ·ει classical, δι·εγειρ·εσαι alt
3rdδιεγειρειδι·εγειρ·ειδιεγειρεταιδι·εγειρ·εται
Pl1stδιεγειρομενδι·εγειρ·ομενδιεγειρομεθαδι·εγειρ·ομεθα
2ndδιεγειρετεδι·εγειρ·ετεδιεγειρεσθεδι·εγειρ·εσθε
3rdδιεγειρουσιν[GNT], διεγειρουσιδι·εγειρ·ουσι(ν), δι·εγειρ·ουσι(ν)διεγειρονταιδι·εγειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεγειρω[GNT]δι·εγειρ·ωδιεγειρωμαιδι·εγειρ·ωμαι
2ndδιεγειρῃςδι·εγειρ·ῃςδιεγειρῃδι·εγειρ·ῃ
3rdδιεγειρῃδι·εγειρ·ῃδιεγειρηταιδι·εγειρ·ηται
Pl1stδιεγειρωμενδι·εγειρ·ωμενδιεγειρωμεθαδι·εγειρ·ωμεθα
2ndδιεγειρητεδι·εγειρ·ητεδιεγειρησθεδι·εγειρ·ησθε
3rdδιεγειρωσιν, διεγειρωσιδι·εγειρ·ωσι(ν)διεγειρωνταιδι·εγειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεγειροιμιδι·εγειρ·οιμιδιεγειροιμηνδι·εγειρ·οιμην
2ndδιεγειροιςδι·εγειρ·οιςδιεγειροιοδι·εγειρ·οιο
3rdδιεγειροιδι·εγειρ·οιδιεγειροιτοδι·εγειρ·οιτο
Pl1stδιεγειροιμενδι·εγειρ·οιμενδιεγειροιμεθαδι·εγειρ·οιμεθα
2ndδιεγειροιτεδι·εγειρ·οιτεδιεγειροισθεδι·εγειρ·οισθε
3rdδιεγειροιεν, διεγειροισανδι·εγειρ·οιεν, δι·εγειρ·οισαν altδιεγειροιντοδι·εγειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιεγειρεδι·εγειρ·εδιεγειρουδι·εγειρ·ου
3rdδιεγειρετωδι·εγειρ·ετωδιεγειρεσθωδι·εγειρ·εσθω
Pl1st
2ndδιεγειρετεδι·εγειρ·ετεδιεγειρεσθεδι·εγειρ·εσθε
3rdδιεγειρετωσαν, διεγειροντωνδι·εγειρ·ετωσαν, δι·εγειρ·οντων classicalδιεγειρεσθωσαν, διεγειρεσθωνδι·εγειρ·εσθωσαν, δι·εγειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεγειρειν[GNT]​δι·εγειρ·εινδιεγειρεσθαι​δι·εγειρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεγειρουσαδιεγειρονδι·εγειρ·ουσ·αδι·εγειρ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιεγειρωνδι·εγειρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιεγειρουσανδιεγειρονταδι·εγειρ·ουσ·ανδι·εγειρ·ο[υ]ντ·α
Datδιεγειρουσῃδιεγειροντιδι·εγειρ·ουσ·ῃδι·εγειρ·ο[υ]ντ·ι
Genδιεγειρουσηςδιεγειροντοςδι·εγειρ·ουσ·ηςδι·εγειρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιεγειρουσαιδιεγειροντεςδιεγειρονταδι·εγειρ·ουσ·αιδι·εγειρ·ο[υ]ντ·εςδι·εγειρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιεγειρουσαςδιεγειρονταςδι·εγειρ·ουσ·αςδι·εγειρ·ο[υ]ντ·ας
Datδιεγειρουσαιςδιεγειρουσι, διεγειρουσιν[GNT]δι·εγειρ·ουσ·αιςδι·εγειρ·ου[ντ]·σι(ν), δι·εγειρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιεγειρουσωνδιεγειροντωνδι·εγειρ·ουσ·ωνδι·εγειρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεγειρομενηδιεγειρομενεδι·εγειρ·ομεν·ηδι·εγειρ·ομεν·ε
Nomδιεγειρομενοςδι·εγειρ·ομεν·ος
Accδιεγειρομενηνδιεγειρομενονδι·εγειρ·ομεν·ηνδι·εγειρ·ομεν·ον
Datδιεγειρομενῃδιεγειρομενῳδι·εγειρ·ομεν·ῃδι·εγειρ·ομεν·ῳ
Genδιεγειρομενηςδιεγειρομενουδι·εγειρ·ομεν·ηςδι·εγειρ·ομεν·ου
PlVocδιεγειρομεναιδιεγειρομενοιδιεγειρομεναδι·εγειρ·ομεν·αιδι·εγειρ·ομεν·οιδι·εγειρ·ομεν·α
Nom
Accδιεγειρομενας[LXX]διεγειρομενουςδι·εγειρ·ομεν·αςδι·εγειρ·ομεν·ους
Datδιεγειρομεναιςδιεγειρομενοιςδι·εγειρ·ομεν·αιςδι·εγειρ·ομεν·οις
Genδιεγειρομενωνδιεγειρομενωνδι·εγειρ·ομεν·ωνδι·εγειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγειρον, διεγειρονδι·ε·εγειρ·ονδιηγειρομην, διεγειρομηνδι·ε·εγειρ·ομην
2ndδιηγειρες, διεγειρεςδι·ε·εγειρ·εςδιηγειρου, διεγειρουδι·ε·εγειρ·ου
3rdδιηγειρεν, διηγειρε, διεγειρεν, διεγειρεδι·ε·εγειρ·ε(ν)διηγειρετο[GNT], διεγειρετο[GNT]δι·ε·εγειρ·ετο
Pl1stδιηγειρομεν, διεγειρομενδι·ε·εγειρ·ομενδιηγειρομεθα, διεγειρομεθαδι·ε·εγειρ·ομεθα
2ndδιηγειρετε, διεγειρετεδι·ε·εγειρ·ετεδιηγειρεσθε, διεγειρεσθεδι·ε·εγειρ·εσθε
3rdδιηγειρον, διηγειροσαν, διεγειρον, διεγειροσανδι·ε·εγειρ·ον, δι·ε·εγειρ·οσαν altδιηγειροντο, διεγειροντοδι·ε·εγειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηγειραδι·ε·εγειρ·[σ]αδιηγειραμηνδι·ε·εγειρ·[σ]αμην
2ndδιηγειραςδι·ε·εγειρ·[σ]αςδιηγειρωδι·ε·εγειρ·[σ]ω
3rdδιηγειρεν, διηγειρεδι·ε·εγειρ·[σ]ε(ν)διηγειρατοδι·ε·εγειρ·[σ]ατο
Pl1stδιηγειραμενδι·ε·εγειρ·[σ]αμενδιηγειραμεθαδι·ε·εγειρ·[σ]αμεθα
2ndδιηγειρατεδι·ε·εγειρ·[σ]ατεδιηγειρασθεδι·ε·εγειρ·[σ]ασθε
3rdδιηγειραν[GNT]δι·ε·εγειρ·[σ]ανδιηγειραντοδι·ε·εγειρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεγειρω[GNT]δι·εγειρ·[σ]ωδιεγειρωμαιδι·εγειρ·[σ]ωμαι
2ndδιεγειρῃςδι·εγειρ·[σ]ῃςδιεγειρῃδι·εγειρ·[σ]ῃ
3rdδιεγειρῃδι·εγειρ·[σ]ῃδιεγειρηταιδι·εγειρ·[σ]ηται
Pl1stδιεγειρωμενδι·εγειρ·[σ]ωμενδιεγειρωμεθαδι·εγειρ·[σ]ωμεθα
2ndδιεγειρητεδι·εγειρ·[σ]ητεδιεγειρησθεδι·εγειρ·[σ]ησθε
3rdδιεγειρωσιν, διεγειρωσιδι·εγειρ·[σ]ωσι(ν)διεγειρωνταιδι·εγειρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεγειραιμιδι·εγειρ·[σ]αιμιδιεγειραιμηνδι·εγειρ·[σ]αιμην
2ndδιεγειραις, διεγειρειαςδι·εγειρ·[σ]αις, δι·εγειρ·[σ]ειας classicalδιεγειραιοδι·εγειρ·[σ]αιο
3rdδιεγειραι, διεγειρειεδι·εγειρ·[σ]αι, δι·εγειρ·[σ]ειε classicalδιεγειραιτοδι·εγειρ·[σ]αιτο
Pl1stδιεγειραιμενδι·εγειρ·[σ]αιμενδιεγειραιμεθαδι·εγειρ·[σ]αιμεθα
2ndδιεγειραιτεδι·εγειρ·[σ]αιτεδιεγειραισθεδι·εγειρ·[σ]αισθε
3rdδιεγειραιεν, διεγειραισαν, διεγειρειαν, διεγειρειενδι·εγειρ·[σ]αιεν, δι·εγειρ·[σ]αισαν alt, δι·εγειρ·[σ]ειαν classical, δι·εγειρ·[σ]ειεν classicalδιεγειραιντοδι·εγειρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιεγειρονδι·εγειρ·[σ]ονδιεγειραιδι·εγειρ·[σ]αι
3rdδιεγειρατωδι·εγειρ·[σ]ατωδιεγειρασθωδι·εγειρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδιεγειρατεδι·εγειρ·[σ]ατεδιεγειρασθεδι·εγειρ·[σ]ασθε
3rdδιεγειρατωσαν, διεγειραντωνδι·εγειρ·[σ]ατωσαν, δι·εγειρ·[σ]αντων classicalδιεγειρασθωσαν, διεγειρασθωνδι·εγειρ·[σ]ασθωσαν, δι·εγειρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεγειραι​δι·εγειρ·[σ]αι​διεγειρασθαι​δι·εγειρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεγειρασα[LXX]διεγειρας[LXX]διεγειρανδι·εγειρ·[σ]ασ·αδι·εγειρ·[σ]α[ντ]·ςδι·εγειρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accδιεγειρασανδιεγειρανταδι·εγειρ·[σ]ασ·ανδι·εγειρ·[σ]αντ·α
Datδιεγειρασῃδιεγειραντιδι·εγειρ·[σ]ασ·ῃδι·εγειρ·[σ]αντ·ι
Genδιεγειρασηςδιεγειραντοςδι·εγειρ·[σ]ασ·ηςδι·εγειρ·[σ]αντ·ος
PlVocδιεγειρασαιδιεγειραντεςδιεγειρανταδι·εγειρ·[σ]ασ·αιδι·εγειρ·[σ]αντ·εςδι·εγειρ·[σ]αντ·α
Nom
Accδιεγειρασαςδιεγειρανταςδι·εγειρ·[σ]ασ·αςδι·εγειρ·[σ]αντ·ας
Datδιεγειρασαιςδιεγειρασι, διεγειρασινδι·εγειρ·[σ]ασ·αιςδι·εγειρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδιεγειρασωνδιεγειραντωνδι·εγειρ·[σ]ασ·ωνδι·εγειρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεγειραμενηδιεγειραμενεδι·εγειρ·[σ]αμεν·ηδι·εγειρ·[σ]αμεν·ε
Nomδιεγειραμενοςδι·εγειρ·[σ]αμεν·ος
Accδιεγειραμενηνδιεγειραμενονδι·εγειρ·[σ]αμεν·ηνδι·εγειρ·[σ]αμεν·ον
Datδιεγειραμενῃδιεγειραμενῳδι·εγειρ·[σ]αμεν·ῃδι·εγειρ·[σ]αμεν·ῳ
Genδιεγειραμενηςδιεγειραμενουδι·εγειρ·[σ]αμεν·ηςδι·εγειρ·[σ]αμεν·ου
PlVocδιεγειραμεναιδιεγειραμενοιδιεγειραμεναδι·εγειρ·[σ]αμεν·αιδι·εγειρ·[σ]αμεν·οιδι·εγειρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accδιεγειραμεναςδιεγειραμενουςδι·εγειρ·[σ]αμεν·αςδι·εγειρ·[σ]αμεν·ους
Datδιεγειραμεναιςδιεγειραμενοιςδι·εγειρ·[σ]αμεν·αιςδι·εγειρ·[σ]αμεν·οις
Genδιεγειραμενωνδιεγειραμενωνδι·εγειρ·[σ]αμεν·ωνδι·εγειρ·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιηγερθηνδι·ε·εγερ·θην
2ndδιηγερθηςδι·ε·εγερ·θης
3rdδιηγερθηδι·ε·εγερ·θη
Pl1stδιηγερθημενδι·ε·εγερ·θημεν
2ndδιηγερθητεδι·ε·εγερ·θητε
3rdδιηγερθησανδι·ε·εγερ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιεγερθησομαιδι·εγερ·θησομαι
2ndδιεγερθησῃ, διεγερθησειδι·εγερ·θησῃ, δι·εγερ·θησει classical
3rdδιεγερθησεταιδι·εγερ·θησεται
Pl1stδιεγερθησομεθαδι·εγερ·θησομεθα
2ndδιεγερθησεσθεδι·εγερ·θησεσθε
3rdδιεγερθησονταιδι·εγερ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεγερθωδι·εγερ·θω
2ndδιεγερθῃςδι·εγερ·θῃς
3rdδιεγερθῃδι·εγερ·θῃ
Pl1stδιεγερθωμενδι·εγερ·θωμεν
2ndδιεγερθητεδι·εγερ·θητε
3rdδιεγερθωσιν, διεγερθωσιδι·εγερ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεγερθειηνδι·εγερ·θειην
2ndδιεγερθειηςδι·εγερ·θειης
3rdδιεγερθειηδι·εγερ·θειη
Pl1stδιεγερθειημεν, διεγερθειμενδι·εγερ·θειημεν, δι·εγερ·θειμεν classical
2ndδιεγερθειητε, διεγερθειτεδι·εγερ·θειητε, δι·εγερ·θειτε classical
3rdδιεγερθειησαν, διεγερθειενδι·εγερ·θειησαν, δι·εγερ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιεγερθησοιμηνδι·εγερ·θησοιμην
2ndδιεγερθησοιοδι·εγερ·θησοιο
3rdδιεγερθησοιτοδι·εγερ·θησοιτο
Pl1stδιεγερθησοιμεθαδι·εγερ·θησοιμεθα
2ndδιεγερθησοισθεδι·εγερ·θησοισθε
3rdδιεγερθησοιντοδι·εγερ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιεγερθητιδι·εγερ·θητι
3rdδιεγερθητωδι·εγερ·θητω
Pl1st
2ndδιεγερθητεδι·εγερ·θητε
3rdδιεγερθητωσαν, διεγερθεντωνδι·εγερ·θητωσαν, δι·εγερ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διεγερθηναι​δι·εγερ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διεγερθησεσθαι​δι·εγερ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεγερθεισαδιεγερθεις[GNT][LXX]διεγερθενδι·εγερ·θεισ·αδι·εγερ·θει[ντ]·ςδι·εγερ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιεγερθεισανδιεγερθενταδι·εγερ·θεισ·ανδι·εγερ·θε[ι]ντ·α
Datδιεγερθεισῃδιεγερθεντιδι·εγερ·θεισ·ῃδι·εγερ·θε[ι]ντ·ι
Genδιεγερθεισηςδιεγερθεντοςδι·εγερ·θεισ·ηςδι·εγερ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιεγερθεισαιδιεγερθεντεςδιεγερθενταδι·εγερ·θεισ·αιδι·εγερ·θε[ι]ντ·εςδι·εγερ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιεγερθεισαςδιεγερθενταςδι·εγερ·θεισ·αςδι·εγερ·θε[ι]ντ·ας
Datδιεγερθεισαιςδιεγερθεισι, διεγερθεισινδι·εγερ·θεισ·αιςδι·εγερ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιεγερθεισωνδιεγερθεντωνδι·εγερ·θεισ·ωνδι·εγερ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεγερθησομενηδιεγερθησομενεδι·εγερ·θησομεν·ηδι·εγερ·θησομεν·ε
Nomδιεγερθησομενοςδι·εγερ·θησομεν·ος
Accδιεγερθησομενηνδιεγερθησομενονδι·εγερ·θησομεν·ηνδι·εγερ·θησομεν·ον
Datδιεγερθησομενῃδιεγερθησομενῳδι·εγερ·θησομεν·ῃδι·εγερ·θησομεν·ῳ
Genδιεγερθησομενηςδιεγερθησομενουδι·εγερ·θησομεν·ηςδι·εγερ·θησομεν·ου
PlVocδιεγερθησομεναιδιεγερθησομενοιδιεγερθησομεναδι·εγερ·θησομεν·αιδι·εγερ·θησομεν·οιδι·εγερ·θησομεν·α
Nom
Accδιεγερθησομεναςδιεγερθησομενουςδι·εγερ·θησομεν·αςδι·εγερ·θησομεν·ους
Datδιεγερθησομεναιςδιεγερθησομενοιςδι·εγερ·θησομεν·αιςδι·εγερ·θησομεν·οις
Genδιεγερθησομενωνδιεγερθησομενωνδι·εγερ·θησομεν·ωνδι·εγερ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Oct-2019 19:48:17 EDT