διαιρεω • DIAIREW • diaireō

Search: διειλεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διειλεν; διειλενδιαιρέωδι·ε·ελ·[σ]ε(ν); δι·ε·ελ·ε(ν)1aor act ind 3rd sg; 2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διειλενδιαιρέωδι·ε·ελ·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg
διειλενδιαιρέωδι·ε·ελ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαιρωδι·αιρ(ε)·ωδιαιρουμαιδι·αιρ(ε)·ομαι
2ndδιαιρειςδι·αιρ(ε)·ειςδιαιρῃ, διαιρει, διαιρεισαιδι·αιρ(ε)·ῃ, δι·αιρ(ε)·ει classical, δι·αιρ(ε)·εσαι alt
3rdδιαιρειδι·αιρ(ε)·ειδιαιρειται[LXX]δι·αιρ(ε)·εται
Pl1stδιαιρουμενδι·αιρ(ε)·ομενδιαιρουμεθαδι·αιρ(ε)·ομεθα
2ndδιαιρειτεδι·αιρ(ε)·ετεδιαιρεισθεδι·αιρ(ε)·εσθε
3rdδιαιρουσιν, διαιρουσιδι·αιρ(ε)·ουσι(ν)διαιρουνταιδι·αιρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαιρωδι·αιρ(ε)·ωδιαιρωμαιδι·αιρ(ε)·ωμαι
2ndδιαιρῃςδι·αιρ(ε)·ῃςδιαιρῃδι·αιρ(ε)·ῃ
3rdδιαιρῃδι·αιρ(ε)·ῃδιαιρηταιδι·αιρ(ε)·ηται
Pl1stδιαιρωμενδι·αιρ(ε)·ωμενδιαιρωμεθαδι·αιρ(ε)·ωμεθα
2ndδιαιρητεδι·αιρ(ε)·ητεδιαιρησθεδι·αιρ(ε)·ησθε
3rdδιαιρωσιν, διαιρωσιδι·αιρ(ε)·ωσι(ν)διαιρωνταιδι·αιρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαιροιμιδι·αιρ(ε)·οιμιδιαιροιμηνδι·αιρ(ε)·οιμην
2ndδιαιροιςδι·αιρ(ε)·οιςδιαιροιοδι·αιρ(ε)·οιο
3rdδιαιροιδι·αιρ(ε)·οιδιαιροιτοδι·αιρ(ε)·οιτο
Pl1stδιαιροιμενδι·αιρ(ε)·οιμενδιαιροιμεθαδι·αιρ(ε)·οιμεθα
2ndδιαιροιτεδι·αιρ(ε)·οιτεδιαιροισθεδι·αιρ(ε)·οισθε
3rdδιαιροιεν, διαιροισανδι·αιρ(ε)·οιεν, δι·αιρ(ε)·οισαν altδιαιροιντοδι·αιρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαιρειδι·αιρ(ε)·εδιαιρουδι·αιρ(ε)·ου
3rdδιαιρειτωδι·αιρ(ε)·ετωδιαιρεισθωδι·αιρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδιαιρειτεδι·αιρ(ε)·ετεδιαιρεισθεδι·αιρ(ε)·εσθε
3rdδιαιρειτωσαν, διαιρουντωνδι·αιρ(ε)·ετωσαν, δι·αιρ(ε)·οντων classicalδιαιρεισθωσαν, διαιρεισθωνδι·αιρ(ε)·εσθωσαν, δι·αιρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαιρειν​δι·αιρ(ε)·ειν​διαιρεισθαι​δι·αιρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαιρουσαδιαιρουν[GNT]δι·αιρ(ε)·ουσ·αδι·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαιρων[LXX]δι·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαιρουσανδιαιρουνταδι·αιρ(ε)·ουσ·ανδι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδιαιρουσῃδιαιρουντιδι·αιρ(ε)·ουσ·ῃδι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδιαιρουσηςδιαιρουντοςδι·αιρ(ε)·ουσ·ηςδι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαιρουσαιδιαιρουντεςδιαιρουνταδι·αιρ(ε)·ουσ·αιδι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·εςδι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαιρουσαςδιαιρουνταςδι·αιρ(ε)·ουσ·αςδι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδιαιρουσαιςδιαιρουσι, διαιρουσινδι·αιρ(ε)·ουσ·αιςδι·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαιρουσωνδιαιρουντωνδι·αιρ(ε)·ουσ·ωνδι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαιρουμενηδιαιρουμενεδι·αιρ(ε)·ομεν·ηδι·αιρ(ε)·ομεν·ε
Nomδιαιρουμενοςδι·αιρ(ε)·ομεν·ος
Accδιαιρουμενηνδιαιρουμενονδι·αιρ(ε)·ομεν·ηνδι·αιρ(ε)·ομεν·ον
Datδιαιρουμενῃδιαιρουμενῳδι·αιρ(ε)·ομεν·ῃδι·αιρ(ε)·ομεν·ῳ
Genδιαιρουμενηςδιαιρουμενουδι·αιρ(ε)·ομεν·ηςδι·αιρ(ε)·ομεν·ου
PlVocδιαιρουμεναιδιαιρουμενοι[LXX]διαιρουμεναδι·αιρ(ε)·ομεν·αιδι·αιρ(ε)·ομεν·οιδι·αιρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accδιαιρουμεναςδιαιρουμενουςδι·αιρ(ε)·ομεν·αςδι·αιρ(ε)·ομεν·ους
Datδιαιρουμεναιςδιαιρουμενοιςδι·αιρ(ε)·ομεν·αιςδι·αιρ(ε)·ομεν·οις
Genδιαιρουμενωνδιαιρουμενωνδι·αιρ(ε)·ομεν·ωνδι·αιρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιῃρουνδι·ε·αιρ(ε)·ονδιῃρουμηνδι·ε·αιρ(ε)·ομην
2ndδιῃρειςδι·ε·αιρ(ε)·εςδιῃρουδι·ε·αιρ(ε)·ου
3rdδιῃρειδι·ε·αιρ(ε)·εδιῃρειτοδι·ε·αιρ(ε)·ετο
Pl1stδιῃρουμενδι·ε·αιρ(ε)·ομενδιῃρουμεθαδι·ε·αιρ(ε)·ομεθα
2ndδιῃρειτεδι·ε·αιρ(ε)·ετεδιῃρεισθεδι·ε·αιρ(ε)·εσθε
3rdδιῃρουν, διῃρουσανδι·ε·αιρ(ε)·ον, δι·ε·αιρ(ε)·οσαν altδιῃρουντοδι·ε·αιρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελωδι·ελ(ε)·[σ]ωδιελουμαιδι·ελ(ε)·[σ]ομαι
2ndδιελειςδι·ελ(ε)·[σ]ειςδιελῃ, διελει[LXX], διελεισαιδι·ελ(ε)·[σ]ῃ, δι·ελ(ε)·[σ]ει classical, δι·ελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdδιελει[LXX]δι·ελ(ε)·[σ]ειδιελειται[LXX]δι·ελ(ε)·[σ]εται
Pl1stδιελουμενδι·ελ(ε)·[σ]ομενδιελουμεθαδι·ελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndδιελειτε[LXX]δι·ελ(ε)·[σ]ετεδιελεισθε[LXX]δι·ελ(ε)·[σ]εσθε
3rdδιελουσιν[LXX], διελουσιδι·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν), δι·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν)διελουνται[LXX]δι·ελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελοιμιδι·ελ(ε)·[σ]οιμιδιελοιμηνδι·ελ(ε)·[σ]οιμην
2ndδιελοιςδι·ελ(ε)·[σ]οιςδιελοιοδι·ελ(ε)·[σ]οιο
3rdδιελοιδι·ελ(ε)·[σ]οιδιελοιτοδι·ελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stδιελοιμενδι·ελ(ε)·[σ]οιμενδιελοιμεθαδι·ελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndδιελοιτεδι·ελ(ε)·[σ]οιτεδιελοισθεδι·ελ(ε)·[σ]οισθε
3rdδιελοιενδι·ελ(ε)·[σ]οιενδιελοιντοδι·ελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διελειν[LXX]​δι·ελ(ε)·[σ]εινδιελεισθαι​δι·ελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιελουσαδιελουνδι·ελ(ε)·[σ]ουσ·αδι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomδιελωνδι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accδιελουσανδιελουνταδι·ελ(ε)·[σ]ουσ·ανδι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datδιελουσῃδιελουντιδι·ελ(ε)·[σ]ουσ·ῃδι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genδιελουσηςδιελουντοςδι·ελ(ε)·[σ]ουσ·ηςδι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocδιελουσαιδιελουντεςδιελουνταδι·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιδι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςδι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιελουσαςδιελουνταςδι·ελ(ε)·[σ]ουσ·αςδι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datδιελουσαιςδιελουσι, διελουσιν[LXX]δι·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιςδι·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), δι·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genδιελουσωνδιελουντωνδι·ελ(ε)·[σ]ουσ·ωνδι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιελουμενηδιελουμενεδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomδιελουμενοςδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accδιελουμενηνδιελουμενονδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηνδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datδιελουμενῃδιελουμενῳδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῃδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genδιελουμενηςδιελουμενουδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηςδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocδιελουμεναιδιελουμενοιδιελουμεναδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·οιδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accδιελουμεναςδιελουμενουςδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·αςδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datδιελουμεναιςδιελουμενοιςδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιςδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genδιελουμενωνδιελουμενωνδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ωνδι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιειλαδι·ε·ελ·[σ]αδιειλαμηνδι·ε·ελ·[σ]αμην
2ndδιειλαςδι·ε·ελ·[σ]αςδιειλωδι·ε·ελ·[σ]ω
3rdδιειλεν[GNT][LXX], διειλεδι·ε·ελ·[σ]ε(ν), δι·ε·ελ·[σ]ε(ν)διειλατοδι·ε·ελ·[σ]ατο
Pl1stδιειλαμενδι·ε·ελ·[σ]αμενδιειλαμεθαδι·ε·ελ·[σ]αμεθα
2ndδιειλατεδι·ε·ελ·[σ]ατεδιειλασθεδι·ε·ελ·[σ]ασθε
3rdδιειλανδι·ε·ελ·[σ]ανδιειλαντο[LXX]δι·ε·ελ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελωδι·ελ·[σ]ωδιελωμαιδι·ελ·[σ]ωμαι
2ndδιελῃς[LXX]δι·ελ·[σ]ῃςδιελῃδι·ελ·[σ]ῃ
3rdδιελῃδι·ελ·[σ]ῃδιεληταιδι·ελ·[σ]ηται
Pl1stδιελωμενδι·ελ·[σ]ωμενδιελωμεθαδι·ελ·[σ]ωμεθα
2ndδιελητεδι·ελ·[σ]ητεδιελησθεδι·ελ·[σ]ησθε
3rdδιελωσιν, διελωσιδι·ελ·[σ]ωσι(ν)διελωνταιδι·ελ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελαιμιδι·ελ·[σ]αιμιδιελαιμηνδι·ελ·[σ]αιμην
2ndδιελαις, διελειαςδι·ελ·[σ]αις, δι·ελ·[σ]ειας classicalδιελαιοδι·ελ·[σ]αιο
3rdδιελαι, διελειεδι·ελ·[σ]αι, δι·ελ·[σ]ειε classicalδιελαιτοδι·ελ·[σ]αιτο
Pl1stδιελαιμενδι·ελ·[σ]αιμενδιελαιμεθαδι·ελ·[σ]αιμεθα
2ndδιελαιτεδι·ελ·[σ]αιτεδιελαισθεδι·ελ·[σ]αισθε
3rdδιελαιεν, διελαισαν, διελειαν, διελειενδι·ελ·[σ]αιεν, δι·ελ·[σ]αισαν alt, δι·ελ·[σ]ειαν classical, δι·ελ·[σ]ειεν classicalδιελαιντοδι·ελ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιελονδι·ελ·[σ]ονδιελαιδι·ελ·[σ]αι
3rdδιελατωδι·ελ·[σ]ατωδιελασθωδι·ελ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδιελατεδι·ελ·[σ]ατεδιελασθεδι·ελ·[σ]ασθε
3rdδιελατωσαν, διελαντωνδι·ελ·[σ]ατωσαν, δι·ελ·[σ]αντων classicalδιελασθωσαν, διελασθωνδι·ελ·[σ]ασθωσαν, δι·ελ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διελαι​δι·ελ·[σ]αι​διελασθαι​δι·ελ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιελασαδιελαςδιελανδι·ελ·[σ]ασ·αδι·ελ·[σ]α[ντ]·ςδι·ελ·[σ]αν[τ]
Nom
Accδιελασανδιελανταδι·ελ·[σ]ασ·ανδι·ελ·[σ]αντ·α
Datδιελασῃδιελαντιδι·ελ·[σ]ασ·ῃδι·ελ·[σ]αντ·ι
Genδιελασηςδιελαντοςδι·ελ·[σ]ασ·ηςδι·ελ·[σ]αντ·ος
PlVocδιελασαιδιελαντεςδιελανταδι·ελ·[σ]ασ·αιδι·ελ·[σ]αντ·εςδι·ελ·[σ]αντ·α
Nom
Accδιελασαςδιελανταςδι·ελ·[σ]ασ·αςδι·ελ·[σ]αντ·ας
Datδιελασαιςδιελασι, διελασινδι·ελ·[σ]ασ·αιςδι·ελ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδιελασωνδιελαντωνδι·ελ·[σ]ασ·ωνδι·ελ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιελαμενηδιελαμενεδι·ελ·[σ]αμεν·ηδι·ελ·[σ]αμεν·ε
Nomδιελαμενοςδι·ελ·[σ]αμεν·ος
Accδιελαμενηνδιελαμενονδι·ελ·[σ]αμεν·ηνδι·ελ·[σ]αμεν·ον
Datδιελαμενῃδιελαμενῳδι·ελ·[σ]αμεν·ῃδι·ελ·[σ]αμεν·ῳ
Genδιελαμενηςδιελαμενουδι·ελ·[σ]αμεν·ηςδι·ελ·[σ]αμεν·ου
PlVocδιελαμεναιδιελαμενοιδιελαμεναδι·ελ·[σ]αμεν·αιδι·ελ·[σ]αμεν·οιδι·ελ·[σ]αμεν·α
Nom
Accδιελαμεναςδιελαμενουςδι·ελ·[σ]αμεν·αςδι·ελ·[σ]αμεν·ους
Datδιελαμεναιςδιελαμενοιςδι·ελ·[σ]αμεν·αιςδι·ελ·[σ]αμεν·οις
Genδιελαμενωνδιελαμενωνδι·ελ·[σ]αμεν·ωνδι·ελ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιειλον[LXX]δι·ε·ελ·ονδιειλομηνδι·ε·ελ·ομην
2ndδιειλεςδι·ε·ελ·εςδιειλουδι·ε·ελ·ου
3rdδιειλεν[GNT][LXX], διειλεδι·ε·ελ·ε(ν), δι·ε·ελ·ε(ν)διειλετοδι·ε·ελ·ετο
Pl1stδιειλομενδι·ε·ελ·ομενδιειλομεθαδι·ε·ελ·ομεθα
2ndδιειλετεδι·ε·ελ·ετεδιειλεσθεδι·ε·ελ·εσθε
3rdδιειλον[LXX], διειλοσανδι·ε·ελ·ον, δι·ε·ελ·οσαν altδιειλοντοδι·ε·ελ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελωδι·ελ·ωδιελωμαιδι·ελ·ωμαι
2ndδιελῃς[LXX]δι·ελ·ῃςδιελῃδι·ελ·ῃ
3rdδιελῃδι·ελ·ῃδιεληταιδι·ελ·ηται
Pl1stδιελωμενδι·ελ·ωμενδιελωμεθαδι·ελ·ωμεθα
2ndδιελητεδι·ελ·ητεδιελησθεδι·ελ·ησθε
3rdδιελωσιν, διελωσιδι·ελ·ωσι(ν)διελωνταιδι·ελ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελοιμιδι·ελ·οιμιδιελοιμηνδι·ελ·οιμην
2ndδιελοιςδι·ελ·οιςδιελοιοδι·ελ·οιο
3rdδιελοιδι·ελ·οιδιελοιτοδι·ελ·οιτο
Pl1stδιελοιμενδι·ελ·οιμενδιελοιμεθαδι·ελ·οιμεθα
2ndδιελοιτεδι·ελ·οιτεδιελοισθεδι·ελ·οισθε
3rdδιελοιεν, διελοισανδι·ελ·οιεν, δι·ελ·οισαν altδιελοιντοδι·ελ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιελεδι·ελ·εδιελουδι·ελ·ου
3rdδιελετωδι·ελ·ετωδιελεσθωδι·ελ·εσθω
Pl1st
2ndδιελετε[LXX]δι·ελ·ετεδιελεσθεδι·ελ·εσθε
3rdδιελετωσαν, διελοντωνδι·ελ·ετωσαν, δι·ελ·οντων classicalδιελεσθωσαν, διελεσθωνδι·ελ·εσθωσαν, δι·ελ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διελειν[LXX]​δι·ελ·εινδιελεσθαι[LXX]​δι·ελ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιελουσαδιελονδι·ελ·ουσ·αδι·ελ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιελωνδι·ελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιελουσανδιελονταδι·ελ·ουσ·ανδι·ελ·ο[υ]ντ·α
Datδιελουσῃδιελοντιδι·ελ·ουσ·ῃδι·ελ·ο[υ]ντ·ι
Genδιελουσηςδιελοντοςδι·ελ·ουσ·ηςδι·ελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιελουσαιδιελοντεςδιελονταδι·ελ·ουσ·αιδι·ελ·ο[υ]ντ·εςδι·ελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιελουσαςδιελονταςδι·ελ·ουσ·αςδι·ελ·ο[υ]ντ·ας
Datδιελουσαιςδιελουσι, διελουσιν[LXX]δι·ελ·ουσ·αιςδι·ελ·ου[ντ]·σι(ν), δι·ελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιελουσωνδιελοντωνδι·ελ·ουσ·ωνδι·ελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιελομενηδιελομενεδι·ελ·ομεν·ηδι·ελ·ομεν·ε
Nomδιελομενοςδι·ελ·ομεν·ος
Accδιελομενηνδιελομενονδι·ελ·ομεν·ηνδι·ελ·ομεν·ον
Datδιελομενῃδιελομενῳδι·ελ·ομεν·ῃδι·ελ·ομεν·ῳ
Genδιελομενηςδιελομενουδι·ελ·ομεν·ηςδι·ελ·ομεν·ου
PlVocδιελομεναιδιελομενοιδιελομεναδι·ελ·ομεν·αιδι·ελ·ομεν·οιδι·ελ·ομεν·α
Nom
Accδιελομεναςδιελομενουςδι·ελ·ομεν·αςδι·ελ·ομεν·ους
Datδιελομεναιςδιελομενοιςδι·ελ·ομεν·αιςδι·ελ·ομεν·οις
Genδιελομενωνδιελομενωνδι·ελ·ομεν·ωνδι·ελ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιῃρημαιδι·ῃρη·μαι
2ndδιῃρησαιδι·ῃρη·σαι
3rdδιῃρηται[LXX]δι·ῃρη·ται
Pl1stδιῃρημεθαδι·ῃρη·μεθα
2ndδιῃρησθεδι·ῃρη·σθε
3rdδιῃρηνταιδι·ῃρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιῃρησομαιδι·ῃρη·σομαι
2ndδιῃρησῃ, διῃρησειδι·ῃρη·σῃ, δι·ῃρη·σει classical
3rdδιῃρησεταιδι·ῃρη·σεται
Pl1stδιῃρησομεθαδι·ῃρη·σομεθα
2ndδιῃρησεσθεδι·ῃρη·σεσθε
3rdδιῃρησονταιδι·ῃρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιῃρησοιμηνδι·ῃρη·σοιμην
2ndδιῃρησοιοδι·ῃρη·σοιο
3rdδιῃρησοιτοδι·ῃρη·σοιτο
Pl1stδιῃρησοιμεθαδι·ῃρη·σοιμεθα
2ndδιῃρησοισθεδι·ῃρη·σοισθε
3rdδιῃρησοιντοδι·ῃρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιῃρησοδι·ῃρη·σο
3rdδιῃρησθωδι·ῃρη·σθω
Pl1st
2ndδιῃρησθεδι·ῃρη·σθε
3rdδιῃρησθωσαν, διῃρησθωνδι·ῃρη·σθωσαν, δι·ῃρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διῃρησθαι​δι·ῃρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διῃρησεσθαι​δι·ῃρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιῃρημενη[LXX]διῃρημενεδι·ῃρη·μεν·ηδι·ῃρη·μεν·ε
Nomδιῃρημενοςδι·ῃρη·μεν·ος
Accδιῃρημενηνδιῃρημενονδι·ῃρη·μεν·ηνδι·ῃρη·μεν·ον
Datδιῃρημενῃδιῃρημενῳδι·ῃρη·μεν·ῃδι·ῃρη·μεν·ῳ
Genδιῃρημενηςδιῃρημενουδι·ῃρη·μεν·ηςδι·ῃρη·μεν·ου
PlVocδιῃρημεναιδιῃρημενοιδιῃρημεναδι·ῃρη·μεν·αιδι·ῃρη·μεν·οιδι·ῃρη·μεν·α
Nom
Accδιῃρημεναςδιῃρημενουςδι·ῃρη·μεν·αςδι·ῃρη·μεν·ους
Datδιῃρημεναιςδιῃρημενοιςδι·ῃρη·μεν·αιςδι·ῃρη·μεν·οις
Genδιῃρημενωνδιῃρημενωνδι·ῃρη·μεν·ωνδι·ῃρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιῃρημηνδι·ε·ῃρη·μην
2ndδιῃρησοδι·ε·ῃρη·σο
3rdδιῃρητοδι·ε·ῃρη·το
Pl1stδιῃρημεθαδι·ε·ῃρη·μεθα
2ndδιῃρησθεδι·ε·ῃρη·σθε
3rdδιῃρηντοδι·ε·ῃρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιῃρεθηνδι·ε·αιρε·θην
2ndδιῃρεθηςδι·ε·αιρε·θης
3rdδιῃρεθη[LXX]δι·ε·αιρε·θη
Pl1stδιῃρεθημενδι·ε·αιρε·θημεν
2ndδιῃρεθητεδι·ε·αιρε·θητε
3rdδιῃρεθησαν[LXX]δι·ε·αιρε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαιρεθησομαιδι·αιρε·θησομαι
2ndδιαιρεθησῃ, διαιρεθησειδι·αιρε·θησῃ, δι·αιρε·θησει classical
3rdδιαιρεθησεται[LXX]δι·αιρε·θησεται
Pl1stδιαιρεθησομεθαδι·αιρε·θησομεθα
2ndδιαιρεθησεσθεδι·αιρε·θησεσθε
3rdδιαιρεθησονταιδι·αιρε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαιρεθωδι·αιρε·θω
2ndδιαιρεθῃςδι·αιρε·θῃς
3rdδιαιρεθῃδι·αιρε·θῃ
Pl1stδιαιρεθωμενδι·αιρε·θωμεν
2ndδιαιρεθητεδι·αιρε·θητε
3rdδιαιρεθωσιν[LXX], διαιρεθωσιδι·αιρε·θωσι(ν), δι·αιρε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαιρεθειηνδι·αιρε·θειην
2ndδιαιρεθειηςδι·αιρε·θειης
3rdδιαιρεθειηδι·αιρε·θειη
Pl1stδιαιρεθειημεν, διαιρεθειμενδι·αιρε·θειημεν, δι·αιρε·θειμεν classical
2ndδιαιρεθειητε, διαιρεθειτεδι·αιρε·θειητε, δι·αιρε·θειτε classical
3rdδιαιρεθειησαν, διαιρεθειενδι·αιρε·θειησαν, δι·αιρε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαιρεθησοιμηνδι·αιρε·θησοιμην
2ndδιαιρεθησοιοδι·αιρε·θησοιο
3rdδιαιρεθησοιτοδι·αιρε·θησοιτο
Pl1stδιαιρεθησοιμεθαδι·αιρε·θησοιμεθα
2ndδιαιρεθησοισθεδι·αιρε·θησοισθε
3rdδιαιρεθησοιντοδι·αιρε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαιρεθητιδι·αιρε·θητι
3rdδιαιρεθητωδι·αιρε·θητω
Pl1st
2ndδιαιρεθητεδι·αιρε·θητε
3rdδιαιρεθητωσαν, διαιρεθεντωνδι·αιρε·θητωσαν, δι·αιρε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαιρεθηναι​δι·αιρε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαιρεθησεσθαι​δι·αιρε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαιρεθεισαδιαιρεθειςδιαιρεθενδι·αιρε·θεισ·αδι·αιρε·θει[ντ]·ςδι·αιρε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαιρεθεισανδιαιρεθενταδι·αιρε·θεισ·ανδι·αιρε·θε[ι]ντ·α
Datδιαιρεθεισῃδιαιρεθεντιδι·αιρε·θεισ·ῃδι·αιρε·θε[ι]ντ·ι
Genδιαιρεθεισηςδιαιρεθεντοςδι·αιρε·θεισ·ηςδι·αιρε·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιαιρεθεισαιδιαιρεθεντεςδιαιρεθενταδι·αιρε·θεισ·αιδι·αιρε·θε[ι]ντ·εςδι·αιρε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαιρεθεισαςδιαιρεθενταςδι·αιρε·θεισ·αςδι·αιρε·θε[ι]ντ·ας
Datδιαιρεθεισαιςδιαιρεθεισι, διαιρεθεισινδι·αιρε·θεισ·αιςδι·αιρε·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιαιρεθεισωνδιαιρεθεντωνδι·αιρε·θεισ·ωνδι·αιρε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαιρεθησομενηδιαιρεθησομενεδι·αιρε·θησομεν·ηδι·αιρε·θησομεν·ε
Nomδιαιρεθησομενοςδι·αιρε·θησομεν·ος
Accδιαιρεθησομενηνδιαιρεθησομενονδι·αιρε·θησομεν·ηνδι·αιρε·θησομεν·ον
Datδιαιρεθησομενῃδιαιρεθησομενῳδι·αιρε·θησομεν·ῃδι·αιρε·θησομεν·ῳ
Genδιαιρεθησομενηςδιαιρεθησομενουδι·αιρε·θησομεν·ηςδι·αιρε·θησομεν·ου
PlVocδιαιρεθησομεναιδιαιρεθησομενοιδιαιρεθησομεναδι·αιρε·θησομεν·αιδι·αιρε·θησομεν·οιδι·αιρε·θησομεν·α
Nom
Accδιαιρεθησομεναςδιαιρεθησομενουςδι·αιρε·θησομεν·αςδι·αιρε·θησομεν·ους
Datδιαιρεθησομεναιςδιαιρεθησομενοιςδι·αιρε·θησομεν·αιςδι·αιρε·θησομεν·οις
Genδιαιρεθησομενωνδιαιρεθησομενωνδι·αιρε·θησομεν·ωνδι·αιρε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 05:48:06 EST