διατασσω • DIATASSW • diatassō

Search: διεταξω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεταξωδιατάσσωδια·ε·τασσ·σω1aor mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεταξωδιατάσσωδια·ε·τασσ·σω1aor mp ind 2nd sg

δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατασσωδια·τασσ·ωδιατασσομαι[GNT]δια·τασσ·ομαι
2ndδιατασσειςδια·τασσ·ειςδιατασσῃ, διατασσει, διατασσεσαιδια·τασσ·ῃ, δια·τασσ·ει classical, δια·τασσ·εσαι alt
3rdδιατασσειδια·τασσ·ειδιατασσεταιδια·τασσ·εται
Pl1stδιατασσομενδια·τασσ·ομενδιατασσομεθαδια·τασσ·ομεθα
2ndδιατασσετεδια·τασσ·ετεδιατασσεσθεδια·τασσ·εσθε
3rdδιατασσουσιν, διατασσουσιδια·τασσ·ουσι(ν)διατασσονταιδια·τασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατασσωδια·τασσ·ωδιατασσωμαιδια·τασσ·ωμαι
2ndδιατασσῃςδια·τασσ·ῃςδιατασσῃδια·τασσ·ῃ
3rdδιατασσῃδια·τασσ·ῃδιατασσηταιδια·τασσ·ηται
Pl1stδιατασσωμενδια·τασσ·ωμενδιατασσωμεθαδια·τασσ·ωμεθα
2ndδιατασσητεδια·τασσ·ητεδιατασσησθεδια·τασσ·ησθε
3rdδιατασσωσιν, διατασσωσιδια·τασσ·ωσι(ν)διατασσωνταιδια·τασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατασσοιμιδια·τασσ·οιμιδιατασσοιμηνδια·τασσ·οιμην
2ndδιατασσοιςδια·τασσ·οιςδιατασσοιοδια·τασσ·οιο
3rdδιατασσοιδια·τασσ·οιδιατασσοιτοδια·τασσ·οιτο
Pl1stδιατασσοιμενδια·τασσ·οιμενδιατασσοιμεθαδια·τασσ·οιμεθα
2ndδιατασσοιτεδια·τασσ·οιτεδιατασσοισθεδια·τασσ·οισθε
3rdδιατασσοιεν, διατασσοισανδια·τασσ·οιεν, δια·τασσ·οισαν altδιατασσοιντοδια·τασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατασσεδια·τασσ·εδιατασσουδια·τασσ·ου
3rdδιατασσετωδια·τασσ·ετωδιατασσεσθωδια·τασσ·εσθω
Pl1st
2ndδιατασσετεδια·τασσ·ετεδιατασσεσθεδια·τασσ·εσθε
3rdδιατασσετωσαν, διατασσοντωνδια·τασσ·ετωσαν, δια·τασσ·οντων classicalδιατασσεσθωσαν, διατασσεσθωνδια·τασσ·εσθωσαν, δια·τασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατασσειν​δια·τασσ·ειν​διατασσεσθαι​δια·τασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατασσουσαδιατασσονδια·τασσ·ουσ·αδια·τασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιατασσων[GNT]δια·τασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιατασσουσανδιατασσονταδια·τασσ·ουσ·ανδια·τασσ·ο[υ]ντ·α
Datδιατασσουσῃδιατασσοντιδια·τασσ·ουσ·ῃδια·τασσ·ο[υ]ντ·ι
Genδιατασσουσηςδιατασσοντοςδια·τασσ·ουσ·ηςδια·τασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιατασσουσαιδιατασσοντεςδιατασσονταδια·τασσ·ουσ·αιδια·τασσ·ο[υ]ντ·εςδια·τασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιατασσουσαςδιατασσονταςδια·τασσ·ουσ·αςδια·τασσ·ο[υ]ντ·ας
Datδιατασσουσαιςδιατασσουσι, διατασσουσινδια·τασσ·ουσ·αιςδια·τασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιατασσουσωνδιατασσοντωνδια·τασσ·ουσ·ωνδια·τασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατασσομενηδιατασσομενεδια·τασσ·ομεν·ηδια·τασσ·ομεν·ε
Nomδιατασσομενοςδια·τασσ·ομεν·ος
Accδιατασσομενηνδιατασσομενονδια·τασσ·ομεν·ηνδια·τασσ·ομεν·ον
Datδιατασσομενῃδιατασσομενῳδια·τασσ·ομεν·ῃδια·τασσ·ομεν·ῳ
Genδιατασσομενηςδιατασσομενουδια·τασσ·ομεν·ηςδια·τασσ·ομεν·ου
PlVocδιατασσομεναιδιατασσομενοιδιατασσομεναδια·τασσ·ομεν·αιδια·τασσ·ομεν·οιδια·τασσ·ομεν·α
Nom
Accδιατασσομεναςδιατασσομενουςδια·τασσ·ομεν·αςδια·τασσ·ομεν·ους
Datδιατασσομεναιςδιατασσομενοιςδια·τασσ·ομεν·αιςδια·τασσ·ομεν·οις
Genδιατασσομενωνδιατασσομενωνδια·τασσ·ομεν·ωνδια·τασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετασσον[LXX]δια·ε·τασσ·ονδιετασσομηνδια·ε·τασσ·ομην
2ndδιετασσεςδια·ε·τασσ·εςδιετασσουδια·ε·τασσ·ου
3rdδιετασσεν, διετασσεδια·ε·τασσ·ε(ν)διετασσετοδια·ε·τασσ·ετο
Pl1stδιετασσομενδια·ε·τασσ·ομενδιετασσομεθαδια·ε·τασσ·ομεθα
2ndδιετασσετεδια·ε·τασσ·ετεδιετασσεσθεδια·ε·τασσ·εσθε
3rdδιετασσον[LXX], διετασσοσανδια·ε·τασσ·ον, δια·ε·τασσ·οσαν altδιετασσοντοδια·ε·τασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαταξωδια·τασσ·σωδιαταξομαι[GNT]δια·τασσ·σομαι
2ndδιαταξεις[LXX]δια·τασσ·σειςδιαταξῃ, διαταξει[LXX], διαταξεσαιδια·τασσ·σῃ, δια·τασσ·σει classical, δια·τασσ·σεσαι alt
3rdδιαταξει[LXX]δια·τασσ·σειδιαταξεταιδια·τασσ·σεται
Pl1stδιαταξομενδια·τασσ·σομενδιαταξομεθαδια·τασσ·σομεθα
2ndδιαταξετεδια·τασσ·σετεδιαταξεσθεδια·τασσ·σεσθε
3rdδιαταξουσιν, διαταξουσιδια·τασσ·σουσι(ν)διαταξονταιδια·τασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαταξοιμιδια·τασσ·σοιμιδιαταξοιμηνδια·τασσ·σοιμην
2ndδιαταξοιςδια·τασσ·σοιςδιαταξοιοδια·τασσ·σοιο
3rdδιαταξοιδια·τασσ·σοιδιαταξοιτοδια·τασσ·σοιτο
Pl1stδιαταξοιμενδια·τασσ·σοιμενδιαταξοιμεθαδια·τασσ·σοιμεθα
2ndδιαταξοιτεδια·τασσ·σοιτεδιαταξοισθεδια·τασσ·σοισθε
3rdδιαταξοιενδια·τασσ·σοιενδιαταξοιντοδια·τασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαταξειν​δια·τασσ·σειν​διαταξεσθαι​δια·τασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαταξουσαδιαταξον[LXX]δια·τασσ·σουσ·αδια·τασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomδιαταξωνδια·τασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιαταξουσανδιαταξονταδια·τασσ·σουσ·ανδια·τασσ·σο[υ]ντ·α
Datδιαταξουσῃδιαταξοντιδια·τασσ·σουσ·ῃδια·τασσ·σο[υ]ντ·ι
Genδιαταξουσηςδιαταξοντοςδια·τασσ·σουσ·ηςδια·τασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιαταξουσαιδιαταξοντεςδιαταξονταδια·τασσ·σουσ·αιδια·τασσ·σο[υ]ντ·εςδια·τασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαταξουσαςδιαταξονταςδια·τασσ·σουσ·αςδια·τασσ·σο[υ]ντ·ας
Datδιαταξουσαιςδιαταξουσι, διαταξουσινδια·τασσ·σουσ·αιςδια·τασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιαταξουσωνδιαταξοντωνδια·τασσ·σουσ·ωνδια·τασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαταξομενηδιαταξομενεδια·τασσ·σομεν·ηδια·τασσ·σομεν·ε
Nomδιαταξομενοςδια·τασσ·σομεν·ος
Accδιαταξομενηνδιαταξομενονδια·τασσ·σομεν·ηνδια·τασσ·σομεν·ον
Datδιαταξομενῃδιαταξομενῳδια·τασσ·σομεν·ῃδια·τασσ·σομεν·ῳ
Genδιαταξομενηςδιαταξομενουδια·τασσ·σομεν·ηςδια·τασσ·σομεν·ου
PlVocδιαταξομεναιδιαταξομενοιδιαταξομεναδια·τασσ·σομεν·αιδια·τασσ·σομεν·οιδια·τασσ·σομεν·α
Nom
Accδιαταξομεναςδιαταξομενουςδια·τασσ·σομεν·αςδια·τασσ·σομεν·ους
Datδιαταξομεναιςδιαταξομενοιςδια·τασσ·σομεν·αιςδια·τασσ·σομεν·οις
Genδιαταξομενωνδιαταξομενωνδια·τασσ·σομεν·ωνδια·τασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεταξα[GNT]δια·ε·τασσ·σαδιεταξαμην[GNT]δια·ε·τασσ·σαμην
2ndδιεταξας[LXX]δια·ε·τασσ·σαςδιεταξω[LXX]δια·ε·τασσ·σω
3rdδιεταξεν[GNT][LXX], διεταξεδια·ε·τασσ·σε(ν), δια·ε·τασσ·σε(ν)διεταξατο[GNT]δια·ε·τασσ·σατο
Pl1stδιεταξαμενδια·ε·τασσ·σαμενδιεταξαμεθαδια·ε·τασσ·σαμεθα
2ndδιεταξατε[LXX]δια·ε·τασσ·σατεδιεταξασθεδια·ε·τασσ·σασθε
3rdδιεταξανδια·ε·τασσ·σανδιεταξαντοδια·ε·τασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαταξωδια·τασσ·σωδιαταξωμαιδια·τασσ·σωμαι
2ndδιαταξῃςδια·τασσ·σῃςδιαταξῃδια·τασσ·σῃ
3rdδιαταξῃδια·τασσ·σῃδιαταξηταιδια·τασσ·σηται
Pl1stδιαταξωμενδια·τασσ·σωμενδιαταξωμεθαδια·τασσ·σωμεθα
2ndδιαταξητεδια·τασσ·σητεδιαταξησθεδια·τασσ·σησθε
3rdδιαταξωσιν, διαταξωσιδια·τασσ·σωσι(ν)διαταξωνταιδια·τασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαταξαιμιδια·τασσ·σαιμιδιαταξαιμηνδια·τασσ·σαιμην
2ndδιαταξαις, διαταξειαςδια·τασσ·σαις, δια·τασσ·σειας classicalδιαταξαιοδια·τασσ·σαιο
3rdδιαταξαι, διαταξειεδια·τασσ·σαι, δια·τασσ·σειε classicalδιαταξαιτοδια·τασσ·σαιτο
Pl1stδιαταξαιμενδια·τασσ·σαιμενδιαταξαιμεθαδια·τασσ·σαιμεθα
2ndδιαταξαιτεδια·τασσ·σαιτεδιαταξαισθεδια·τασσ·σαισθε
3rdδιαταξαιεν, διαταξαισαν, διαταξειαν, διαταξειενδια·τασσ·σαιεν, δια·τασσ·σαισαν alt, δια·τασσ·σειαν classical, δια·τασσ·σειεν classicalδιαταξαιντοδια·τασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαταξον[LXX]δια·τασσ·σονδιαταξαιδια·τασσ·σαι
3rdδιαταξατωδια·τασσ·σατωδιαταξασθωδια·τασσ·σασθω
Pl1st
2ndδιαταξατεδια·τασσ·σατεδιαταξασθεδια·τασσ·σασθε
3rdδιαταξατωσαν, διαταξαντωνδια·τασσ·σατωσαν, δια·τασσ·σαντων classicalδιαταξασθωσαν, διαταξασθωνδια·τασσ·σασθωσαν, δια·τασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαταξαι​δια·τασσ·σαι​διαταξασθαι​δια·τασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαταξασαδιαταξας[LXX]διαταξανδια·τασσ·σασ·αδια·τασσ·σα[ντ]·ςδια·τασσ·σαν[τ]
Nom
Accδιαταξασανδιαταξανταδια·τασσ·σασ·ανδια·τασσ·σαντ·α
Datδιαταξασῃδιαταξαντιδια·τασσ·σασ·ῃδια·τασσ·σαντ·ι
Genδιαταξασηςδιαταξαντοςδια·τασσ·σασ·ηςδια·τασσ·σαντ·ος
PlVocδιαταξασαιδιαταξαντεςδιαταξανταδια·τασσ·σασ·αιδια·τασσ·σαντ·εςδια·τασσ·σαντ·α
Nom
Accδιαταξασαςδιαταξανταςδια·τασσ·σασ·αςδια·τασσ·σαντ·ας
Datδιαταξασαιςδιαταξασι, διαταξασινδια·τασσ·σασ·αιςδια·τασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαταξασωνδιαταξαντωνδια·τασσ·σασ·ωνδια·τασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαταξαμενηδιαταξαμενεδια·τασσ·σαμεν·ηδια·τασσ·σαμεν·ε
Nomδιαταξαμενος[GNT]δια·τασσ·σαμεν·ος
Accδιαταξαμενηνδιαταξαμενονδια·τασσ·σαμεν·ηνδια·τασσ·σαμεν·ον
Datδιαταξαμενῃδιαταξαμενῳδια·τασσ·σαμεν·ῃδια·τασσ·σαμεν·ῳ
Genδιαταξαμενηςδιαταξαμενου[LXX]δια·τασσ·σαμεν·ηςδια·τασσ·σαμεν·ου
PlVocδιαταξαμεναιδιαταξαμενοιδιαταξαμεναδια·τασσ·σαμεν·αιδια·τασσ·σαμεν·οιδια·τασσ·σαμεν·α
Nom
Accδιαταξαμεναςδιαταξαμενουςδια·τασσ·σαμεν·αςδια·τασσ·σαμεν·ους
Datδιαταξαμεναιςδιαταξαμενοιςδια·τασσ·σαμεν·αιςδια·τασσ·σαμεν·οις
Genδιαταξαμενωνδιαταξαμενωνδια·τασσ·σαμεν·ωνδια·τασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατεταχαδια·τετασσ·καδιατεταγμαιδια·τετασσ·μαι
2ndδιατεταχας, διατεταχεςδια·τετασσ·κας, δια·τετασσ·κες altδιατεταξαιδια·τετασσ·σαι
3rdδιατεταχεν, διατεταχεδια·τετασσ·κε(ν)διατετακταιδια·τετασσ·ται
Pl1stδιατεταχαμενδια·τετασσ·καμενδιατεταγμεθαδια·τετασσ·μεθα
2ndδιατεταχατεδια·τετασσ·κατεδιατεταχθεδια·τετασσ·σθε
3rdδιατεταχασιν, διατεταχασι, διατεταχανδια·τετασσ·κασι(ν), δια·τετασσ·καν altδιατεταχαταιδια·τετασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατεταξομαιδια·τετασσ·σομαι
2ndδιατεταξῃ, διατεταξειδια·τετασσ·σῃ, δια·τετασσ·σει classical
3rdδιατεταξεταιδια·τετασσ·σεται
Pl1stδιατεταξομεθαδια·τετασσ·σομεθα
2ndδιατεταξεσθεδια·τετασσ·σεσθε
3rdδιατεταξονταιδια·τετασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατεταχωδια·τετασσ·κω
2ndδιατεταχῃςδια·τετασσ·κῃς
3rdδιατεταχῃδια·τετασσ·κῃ
Pl1stδιατεταχωμενδια·τετασσ·κωμεν
2ndδιατεταχητεδια·τετασσ·κητε
3rdδιατεταχωσιν, διατεταχωσιδια·τετασσ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατεταχοιμι, διατεταχοιηνδια·τετασσ·κοιμι, δια·τετασσ·κοιην classical
2ndδιατεταχοις, διατεταχοιηςδια·τετασσ·κοις, δια·τετασσ·κοιης classical
3rdδιατεταχοι, διατεταχοιηδια·τετασσ·κοι, δια·τετασσ·κοιη classical
Pl1stδιατεταχοιμενδια·τετασσ·κοιμεν
2ndδιατεταχοιτεδια·τετασσ·κοιτε
3rdδιατεταχοιενδια·τετασσ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατεταξοιμηνδια·τετασσ·σοιμην
2ndδιατεταξοιοδια·τετασσ·σοιο
3rdδιατεταξοιτοδια·τετασσ·σοιτο
Pl1stδιατεταξοιμεθαδια·τετασσ·σοιμεθα
2ndδιατεταξοισθεδια·τετασσ·σοισθε
3rdδιατεταξοιντοδια·τετασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατεταχεδια·τετασσ·κεδιατεταξοδια·τετασσ·σο
3rdδιατεταχετωδια·τετασσ·κετωδιατεταχθωδια·τετασσ·σθω
Pl1st
2ndδιατεταχετεδια·τετασσ·κετεδιατεταχθεδια·τετασσ·σθε
3rdδιατεταχετωσανδια·τετασσ·κετωσανδιατεταχθωσαν, διατεταχθωνδια·τετασσ·σθωσαν, δια·τετασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατεταχεναι[GNT]​δια·τετασσ·κεναιδιατεταχθαι​δια·τετασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατεταξεσθαι​δια·τετασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατεταχυιαδιατεταχοςδια·τετασσ·κυι·αδια·τετασσ·κο[τ]·ς
Nomδιατεταχωςδια·τετασσ·κο[τ]·^ς
Accδιατεταχυιανδιατεταχοταδια·τετασσ·κυι·ανδια·τετασσ·κοτ·α
Datδιατεταχυιᾳδιατεταχοτιδια·τετασσ·κυι·ᾳδια·τετασσ·κοτ·ι
Genδιατεταχυιαςδιατεταχοτοςδια·τετασσ·κυι·αςδια·τετασσ·κοτ·ος
PlVocδιατεταχυιαιδιατεταχοτεςδιατεταχοταδια·τετασσ·κυι·αιδια·τετασσ·κοτ·εςδια·τετασσ·κοτ·α
Nom
Accδιατεταχυιαςδιατεταχοταςδια·τετασσ·κυι·αςδια·τετασσ·κοτ·ας
Datδιατεταχυιαιςδιατεταχοσι, διατεταχοσινδια·τετασσ·κυι·αιςδια·τετασσ·κο[τ]·σι(ν)
Genδιατεταχυιωνδιατεταχοτωνδια·τετασσ·κυι·ωνδια·τετασσ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατεταγμενη[LXX]διατεταγμενεδια·τετασσ·μεν·ηδια·τετασσ·μεν·ε
Nomδιατεταγμενος[GNT]δια·τετασσ·μεν·ος
Accδιατεταγμενην[LXX]διατεταγμενον[GNT]δια·τετασσ·μεν·ηνδια·τετασσ·μεν·ον
Datδιατεταγμενῃδιατεταγμενῳδια·τετασσ·μεν·ῃδια·τετασσ·μεν·ῳ
Genδιατεταγμενηςδιατεταγμενουδια·τετασσ·μεν·ηςδια·τετασσ·μεν·ου
PlVocδιατεταγμεναι[LXX]διατεταγμενοι[LXX]διατεταγμενα[LXX]δια·τετασσ·μεν·αιδια·τετασσ·μεν·οιδια·τετασσ·μεν·α
Nom
Accδιατεταγμενας[LXX]διατεταγμενους[LXX]δια·τετασσ·μεν·αςδια·τετασσ·μεν·ους
Datδιατεταγμεναιςδιατεταγμενοιςδια·τετασσ·μεν·αιςδια·τετασσ·μεν·οις
Genδιατεταγμενωνδιατεταγμενωνδια·τετασσ·μεν·ωνδια·τετασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετεταχειν, διετεταχηδια·ε·τετασσ·κειν, δια·ε·τετασσ·κη classicalδιετεταγμηνδια·ε·τετασσ·μην
2ndδιετεταχεις, διετεταχηςδια·ε·τετασσ·κεις, δια·ε·τετασσ·κης classicalδιετεταξοδια·ε·τετασσ·σο
3rdδιετεταχειδια·ε·τετασσ·κειδιετετακτοδια·ε·τετασσ·το
Pl1stδιετεταχειμεν, διετεταχεμενδια·ε·τετασσ·κειμεν, δια·ε·τετασσ·κεμεν classicalδιετεταγμεθαδια·ε·τετασσ·μεθα
2ndδιετεταχειτε, διετεταχετεδια·ε·τετασσ·κειτε, δια·ε·τετασσ·κετε classicalδιετεταχθεδια·ε·τετασσ·σθε
3rdδιετεταχεισαν, διετεταχεσανδια·ε·τετασσ·κεισαν, δια·ε·τετασσ·κεσαν classicalδιετεταχατοδια·ε·τετασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατεταχειν, διατεταχηδια·[ε]·τετασσ·κειν, δια·[ε]·τετασσ·κη classicalδιατεταγμηνδια·[ε]·τετασσ·μην
2ndδιατεταχεις, διατεταχηςδια·[ε]·τετασσ·κεις, δια·[ε]·τετασσ·κης classicalδιατεταξοδια·[ε]·τετασσ·σο
3rdδιατεταχειδια·[ε]·τετασσ·κειδιατετακτοδια·[ε]·τετασσ·το
Pl1stδιατεταχειμεν, διατεταχεμενδια·[ε]·τετασσ·κειμεν, δια·[ε]·τετασσ·κεμεν classicalδιατεταγμεθαδια·[ε]·τετασσ·μεθα
2ndδιατεταχειτε, διατεταχετεδια·[ε]·τετασσ·κειτε, δια·[ε]·τετασσ·κετε classicalδιατεταχθεδια·[ε]·τετασσ·σθε
3rdδιατεταχεισαν, διατεταχεσανδια·[ε]·τετασσ·κεισαν, δια·[ε]·τετασσ·κεσαν classicalδιατεταχατοδια·[ε]·τετασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεταγην, διεταχθηνδια·ε·ταγ·[θ]ην, δια·ε·τασσ·θην
2ndδιεταγης, διεταχθηςδια·ε·ταγ·[θ]ης, δια·ε·τασσ·θης
3rdδιεταγη, διεταχθηδια·ε·ταγ·[θ]η, δια·ε·τασσ·θη
Pl1stδιεταγημεν, διεταχθημενδια·ε·ταγ·[θ]ημεν, δια·ε·τασσ·θημεν
2ndδιεταγητε, διεταχθητεδια·ε·ταγ·[θ]ητε, δια·ε·τασσ·θητε
3rdδιεταγησαν, διεταχθησανδια·ε·ταγ·[θ]ησαν, δια·ε·τασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαταγησομαι, διαταχθησομαιδια·ταγ·[θ]ησομαι, δια·τασσ·θησομαι
2ndδιαταγησῃ, διαταγησει, διαταχθησῃ, διαταχθησειδια·ταγ·[θ]ησῃ, δια·ταγ·[θ]ησει classical, δια·τασσ·θησῃ, δια·τασσ·θησει classical
3rdδιαταγησεται, διαταχθησεταιδια·ταγ·[θ]ησεται, δια·τασσ·θησεται
Pl1stδιαταγησομεθα, διαταχθησομεθαδια·ταγ·[θ]ησομεθα, δια·τασσ·θησομεθα
2ndδιαταγησεσθε, διαταχθησεσθεδια·ταγ·[θ]ησεσθε, δια·τασσ·θησεσθε
3rdδιαταγησονται, διαταχθησονταιδια·ταγ·[θ]ησονται, δια·τασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαταγω, διαταχθωδια·ταγ·[θ]ω, δια·τασσ·θω
2ndδιαταγῃς, διαταχθῃςδια·ταγ·[θ]ῃς, δια·τασσ·θῃς
3rdδιαταγῃ[GNT], διαταχθῃδια·ταγ·[θ]ῃ, δια·τασσ·θῃ
Pl1stδιαταγωμεν, διαταχθωμενδια·ταγ·[θ]ωμεν, δια·τασσ·θωμεν
2ndδιαταγητε, διαταχθητεδια·ταγ·[θ]ητε, δια·τασσ·θητε
3rdδιαταγωσιν, διαταγωσι, διαταχθωσιν, διαταχθωσιδια·ταγ·[θ]ωσι(ν), δια·τασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαταγειην, διαταχθειηνδια·ταγ·[θ]ειην, δια·τασσ·θειην
2ndδιαταγειης, διαταχθειηςδια·ταγ·[θ]ειης, δια·τασσ·θειης
3rdδιαταγειη, διαταχθειηδια·ταγ·[θ]ειη, δια·τασσ·θειη
Pl1stδιαταγειημεν, διαταγειμεν, διαταχθειημεν, διαταχθειμενδια·ταγ·[θ]ειημεν, δια·ταγ·[θ]ειμεν classical, δια·τασσ·θειημεν, δια·τασσ·θειμεν classical
2ndδιαταγειητε, διαταγειτε, διαταχθειητε, διαταχθειτεδια·ταγ·[θ]ειητε, δια·ταγ·[θ]ειτε classical, δια·τασσ·θειητε, δια·τασσ·θειτε classical
3rdδιαταγειησαν, διαταγειεν, διαταχθειησαν, διαταχθειενδια·ταγ·[θ]ειησαν, δια·ταγ·[θ]ειεν classical, δια·τασσ·θειησαν, δια·τασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαταγησοιμην, διαταχθησοιμηνδια·ταγ·[θ]ησοιμην, δια·τασσ·θησοιμην
2ndδιαταγησοιο, διαταχθησοιοδια·ταγ·[θ]ησοιο, δια·τασσ·θησοιο
3rdδιαταγησοιτο, διαταχθησοιτοδια·ταγ·[θ]ησοιτο, δια·τασσ·θησοιτο
Pl1stδιαταγησοιμεθα, διαταχθησοιμεθαδια·ταγ·[θ]ησοιμεθα, δια·τασσ·θησοιμεθα
2ndδιαταγησοισθε, διαταχθησοισθεδια·ταγ·[θ]ησοισθε, δια·τασσ·θησοισθε
3rdδιαταγησοιντο, διαταχθησοιντοδια·ταγ·[θ]ησοιντο, δια·τασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαταγηθι, διαταχθητιδια·ταγ·[θ]ητι, δια·τασσ·θητι
3rdδιαταγητω, διαταχθητωδια·ταγ·[θ]ητω, δια·τασσ·θητω
Pl1st
2ndδιαταγητε, διαταχθητεδια·ταγ·[θ]ητε, δια·τασσ·θητε
3rdδιαταγητωσαν, διαταγεντων, διαταχθητωσαν, διαταχθεντωνδια·ταγ·[θ]ητωσαν, δια·ταγ·[θ]εντων classical, δια·τασσ·θητωσαν, δια·τασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαταγηναι, διαταχθηναι​δια·ταγ·[θ]ηναι, δια·τασσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαταγησεσθαι, διαταχθησεσθαι​δια·ταγ·[θ]ησεσθαι, δια·τασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαταγεισα, διαταχθεισαδιαταγεις[GNT], διαταχθειςδιαταγεν, διαταχθενδια·ταγ·[θ]εισ·α, δια·τασσ·θεισ·αδια·ταγ·[θ]ει[ντ]·ς, δια·τασσ·θει[ντ]·ςδια·ταγ·[θ]ε[ι]ν[τ], δια·τασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαταγεισαν, διαταχθεισανδιαταγεντα, διαταχθεντα[GNT]δια·ταγ·[θ]εισ·αν, δια·τασσ·θεισ·ανδια·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·α, δια·τασσ·θε[ι]ντ·α
Datδιαταγεισῃ, διαταχθεισῃδιαταγεντι, διαταχθεντιδια·ταγ·[θ]εισ·ῃ, δια·τασσ·θεισ·ῃδια·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ι, δια·τασσ·θε[ι]ντ·ι
Genδιαταγεισης, διαταχθεισηςδιαταγεντος, διαταχθεντοςδια·ταγ·[θ]εισ·ης, δια·τασσ·θεισ·ηςδια·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, δια·τασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιαταγεισαι, διαταχθεισαιδιαταγεντες, διαταχθεντεςδιαταγεντα, διαταχθεντα[GNT]δια·ταγ·[θ]εισ·αι, δια·τασσ·θεισ·αιδια·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ες, δια·τασσ·θε[ι]ντ·εςδια·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·α, δια·τασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαταγεισας, διαταχθεισαςδιαταγεντας, διαταχθενταςδια·ταγ·[θ]εισ·ας, δια·τασσ·θεισ·αςδια·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ας, δια·τασσ·θε[ι]ντ·ας
Datδιαταγεισαις, διαταχθεισαιςδιαταγεισι, διαταγεισιν, διαταχθεισι, διαταχθεισινδια·ταγ·[θ]εισ·αις, δια·τασσ·θεισ·αιςδια·ταγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν), δια·τασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιαταγεισων, διαταχθεισωνδιαταγεντων, διαταχθεντωνδια·ταγ·[θ]εισ·ων, δια·τασσ·θεισ·ωνδια·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, δια·τασσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαταγησομενη, διαταχθησομενηδιαταγησομενε, διαταχθησομενεδια·ταγ·[θ]ησομεν·η, δια·τασσ·θησομεν·ηδια·ταγ·[θ]ησομεν·ε, δια·τασσ·θησομεν·ε
Nomδιαταγησομενος, διαταχθησομενοςδια·ταγ·[θ]ησομεν·ος, δια·τασσ·θησομεν·ος
Accδιαταγησομενην, διαταχθησομενηνδιαταγησομενον, διαταχθησομενονδια·ταγ·[θ]ησομεν·ην, δια·τασσ·θησομεν·ηνδια·ταγ·[θ]ησομεν·ον, δια·τασσ·θησομεν·ον
Datδιαταγησομενῃ, διαταχθησομενῃδιαταγησομενῳ, διαταχθησομενῳδια·ταγ·[θ]ησομεν·ῃ, δια·τασσ·θησομεν·ῃδια·ταγ·[θ]ησομεν·ῳ, δια·τασσ·θησομεν·ῳ
Genδιαταγησομενης, διαταχθησομενηςδιαταγησομενου, διαταχθησομενουδια·ταγ·[θ]ησομεν·ης, δια·τασσ·θησομεν·ηςδια·ταγ·[θ]ησομεν·ου, δια·τασσ·θησομεν·ου
PlVocδιαταγησομεναι, διαταχθησομεναιδιαταγησομενοι, διαταχθησομενοιδιαταγησομενα, διαταχθησομεναδια·ταγ·[θ]ησομεν·αι, δια·τασσ·θησομεν·αιδια·ταγ·[θ]ησομεν·οι, δια·τασσ·θησομεν·οιδια·ταγ·[θ]ησομεν·α, δια·τασσ·θησομεν·α
Nom
Accδιαταγησομενας, διαταχθησομεναςδιαταγησομενους, διαταχθησομενουςδια·ταγ·[θ]ησομεν·ας, δια·τασσ·θησομεν·αςδια·ταγ·[θ]ησομεν·ους, δια·τασσ·θησομεν·ους
Datδιαταγησομεναις, διαταχθησομεναιςδιαταγησομενοις, διαταχθησομενοιςδια·ταγ·[θ]ησομεν·αις, δια·τασσ·θησομεν·αιςδια·ταγ·[θ]ησομεν·οις, δια·τασσ·θησομεν·οις
Genδιαταγησομενων, διαταχθησομενωνδιαταγησομενων, διαταχθησομενωνδια·ταγ·[θ]ησομεν·ων, δια·τασσ·θησομεν·ωνδια·ταγ·[θ]ησομεν·ου, δια·τασσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 17:10:31 EST