διαπριω • DIAPRIW • diapriō

Search: διεπριοντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεπριοντοδιαπρίωδια·ε·πρι·οντοimpf mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεπριοντοδιαπρίωδια·ε·πρι·οντοimpf mp ind 3rd pl

δια·πρίω (δια+πρι-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπριωδια·πρι·ωδιαπριομαιδια·πρι·ομαι
2ndδιαπριειςδια·πρι·ειςδιαπριῃ, διαπριει, διαπριεσαιδια·πρι·ῃ, δια·πρι·ει classical, δια·πρι·εσαι alt
3rdδιαπριειδια·πρι·ειδιαπριεταιδια·πρι·εται
Pl1stδιαπριομενδια·πρι·ομενδιαπριομεθαδια·πρι·ομεθα
2ndδιαπριετεδια·πρι·ετεδιαπριεσθεδια·πρι·εσθε
3rdδιαπριουσιν, διαπριουσιδια·πρι·ουσι(ν)διαπριονταιδια·πρι·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπριωδια·πρι·ωδιαπριωμαιδια·πρι·ωμαι
2ndδιαπριῃςδια·πρι·ῃςδιαπριῃδια·πρι·ῃ
3rdδιαπριῃδια·πρι·ῃδιαπριηταιδια·πρι·ηται
Pl1stδιαπριωμενδια·πρι·ωμενδιαπριωμεθαδια·πρι·ωμεθα
2ndδιαπριητεδια·πρι·ητεδιαπριησθεδια·πρι·ησθε
3rdδιαπριωσιν, διαπριωσιδια·πρι·ωσι(ν)διαπριωνταιδια·πρι·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπριοιμιδια·πρι·οιμιδιαπριοιμηνδια·πρι·οιμην
2ndδιαπριοιςδια·πρι·οιςδιαπριοιοδια·πρι·οιο
3rdδιαπριοιδια·πρι·οιδιαπριοιτοδια·πρι·οιτο
Pl1stδιαπριοιμενδια·πρι·οιμενδιαπριοιμεθαδια·πρι·οιμεθα
2ndδιαπριοιτεδια·πρι·οιτεδιαπριοισθεδια·πρι·οισθε
3rdδιαπριοιεν, διαπριοισανδια·πρι·οιεν, δια·πρι·οισαν altδιαπριοιντοδια·πρι·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπριεδια·πρι·εδιαπριουδια·πρι·ου
3rdδιαπριετωδια·πρι·ετωδιαπριεσθωδια·πρι·εσθω
Pl1st
2ndδιαπριετεδια·πρι·ετεδιαπριεσθεδια·πρι·εσθε
3rdδιαπριετωσαν, διαπριοντωνδια·πρι·ετωσαν, δια·πρι·οντων classicalδιαπριεσθωσαν, διαπριεσθωνδια·πρι·εσθωσαν, δια·πρι·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπριειν​δια·πρι·ειν​διαπριεσθαι​δια·πρι·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπριουσαδιαπριονδια·πρι·ουσ·αδια·πρι·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαπριωνδια·πρι·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαπριουσανδιαπριονταδια·πρι·ουσ·ανδια·πρι·ο[υ]ντ·α
Datδιαπριουσῃδιαπριοντιδια·πρι·ουσ·ῃδια·πρι·ο[υ]ντ·ι
Genδιαπριουσηςδιαπριοντοςδια·πρι·ουσ·ηςδια·πρι·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαπριουσαιδιαπριοντεςδιαπριονταδια·πρι·ουσ·αιδια·πρι·ο[υ]ντ·εςδια·πρι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαπριουσαςδιαπριονταςδια·πρι·ουσ·αςδια·πρι·ο[υ]ντ·ας
Datδιαπριουσαιςδιαπριουσι, διαπριουσινδια·πρι·ουσ·αιςδια·πρι·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαπριουσωνδιαπριοντωνδια·πρι·ουσ·ωνδια·πρι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπριομενηδιαπριομενεδια·πρι·ομεν·ηδια·πρι·ομεν·ε
Nomδιαπριομενοςδια·πρι·ομεν·ος
Accδιαπριομενηνδιαπριομενονδια·πρι·ομεν·ηνδια·πρι·ομεν·ον
Datδιαπριομενῃδιαπριομενῳδια·πρι·ομεν·ῃδια·πρι·ομεν·ῳ
Genδιαπριομενηςδιαπριομενουδια·πρι·ομεν·ηςδια·πρι·ομεν·ου
PlVocδιαπριομεναιδιαπριομενοιδιαπριομεναδια·πρι·ομεν·αιδια·πρι·ομεν·οιδια·πρι·ομεν·α
Nom
Accδιαπριομεναςδιαπριομενουςδια·πρι·ομεν·αςδια·πρι·ομεν·ους
Datδιαπριομεναιςδιαπριομενοιςδια·πρι·ομεν·αιςδια·πρι·ομεν·οις
Genδιαπριομενωνδιαπριομενωνδια·πρι·ομεν·ωνδια·πρι·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεπριονδια·ε·πρι·ονδιεπριομηνδια·ε·πρι·ομην
2ndδιεπριεςδια·ε·πρι·εςδιεπριουδια·ε·πρι·ου
3rdδιεπριεν, διεπριεδια·ε·πρι·ε(ν)διεπριετοδια·ε·πρι·ετο
Pl1stδιεπριομενδια·ε·πρι·ομενδιεπριομεθαδια·ε·πρι·ομεθα
2ndδιεπριετεδια·ε·πρι·ετεδιεπριεσθεδια·ε·πρι·εσθε
3rdδιεπριον, διεπριοσανδια·ε·πρι·ον, δια·ε·πρι·οσαν altδιεπριοντο[GNT]δια·ε·πρι·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 12:31:30 EST