διαπορευομαι • DIAPOREUOMAI • diaporeuomai

Search: διεπορευετο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεπορευετοδιαπορεύομαιδια·ε·πορευ·ετοimpf mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεπορευετοδιαπορεύομαιδια·ε·πορευ·ετοimpf mp ind 3rd sg

δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπορευομαιδια·πορευ·ομαι
2ndδιαπορευῃ, διαπορευει, διαπορευεσαιδια·πορευ·ῃ, δια·πορευ·ει classical, δια·πορευ·εσαι alt
3rdδιαπορευεται[LXX]δια·πορευ·εται
Pl1stδιαπορευομεθαδια·πορευ·ομεθα
2ndδιαπορευεσθεδια·πορευ·εσθε
3rdδιαπορευονται[LXX]δια·πορευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπορευωμαιδια·πορευ·ωμαι
2ndδιαπορευῃδια·πορευ·ῃ
3rdδιαπορευηται[LXX]δια·πορευ·ηται
Pl1stδιαπορευωμεθαδια·πορευ·ωμεθα
2ndδιαπορευησθεδια·πορευ·ησθε
3rdδιαπορευωνταιδια·πορευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπορευοιμηνδια·πορευ·οιμην
2ndδιαπορευοιοδια·πορευ·οιο
3rdδιαπορευοιτοδια·πορευ·οιτο
Pl1stδιαπορευοιμεθαδια·πορευ·οιμεθα
2ndδιαπορευοισθεδια·πορευ·οισθε
3rdδιαπορευοιντοδια·πορευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπορευου[LXX]δια·πορευ·ου
3rdδιαπορευεσθω[LXX]δια·πορευ·εσθω
Pl1st
2ndδιαπορευεσθεδια·πορευ·εσθε
3rdδιαπορευεσθωσαν, διαπορευεσθωνδια·πορευ·εσθωσαν, δια·πορευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπορευεσθαι[GNT][LXX]​δια·πορευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπορευομενηδιαπορευομενεδια·πορευ·ομεν·ηδια·πορευ·ομεν·ε
Nomδιαπορευομενος[GNT][LXX]δια·πορευ·ομεν·ος
Accδιαπορευομενηνδιαπορευομενον[LXX]δια·πορευ·ομεν·ηνδια·πορευ·ομεν·ον
Datδιαπορευομενῃδιαπορευομενῳδια·πορευ·ομεν·ῃδια·πορευ·ομεν·ῳ
Genδιαπορευομενης[LXX]διαπορευομενου[GNT][LXX]δια·πορευ·ομεν·ηςδια·πορευ·ομεν·ου
PlVocδιαπορευομεναιδιαπορευομενοι[LXX]διαπορευομενα[LXX]δια·πορευ·ομεν·αιδια·πορευ·ομεν·οιδια·πορευ·ομεν·α
Nom
Accδιαπορευομεναςδιαπορευομενους[LXX]δια·πορευ·ομεν·αςδια·πορευ·ομεν·ους
Datδιαπορευομεναιςδιαπορευομενοιςδια·πορευ·ομεν·αιςδια·πορευ·ομεν·οις
Genδιαπορευομενων[LXX]διαπορευομενων[LXX]δια·πορευ·ομεν·ωνδια·πορευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεπορευομην[LXX]δια·ε·πορευ·ομην
2ndδιεπορευουδια·ε·πορευ·ου
3rdδιεπορευετο[GNT][LXX]δια·ε·πορευ·ετο
Pl1stδιεπορευομεθαδια·ε·πορευ·ομεθα
2ndδιεπορευεσθεδια·ε·πορευ·εσθε
3rdδιεπορευοντο[GNT]δια·ε·πορευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπορευσομαιδια·πορευ·σομαι
2ndδιαπορευσῃ, διαπορευσει, διαπορευσεσαιδια·πορευ·σῃ, δια·πορευ·σει classical, δια·πορευ·σεσαι alt
3rdδιαπορευσεται[LXX]δια·πορευ·σεται
Pl1stδιαπορευσομεθαδια·πορευ·σομεθα
2ndδιαπορευσεσθεδια·πορευ·σεσθε
3rdδιαπορευσονταιδια·πορευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπορευσοιμηνδια·πορευ·σοιμην
2ndδιαπορευσοιοδια·πορευ·σοιο
3rdδιαπορευσοιτοδια·πορευ·σοιτο
Pl1stδιαπορευσοιμεθαδια·πορευ·σοιμεθα
2ndδιαπορευσοισθεδια·πορευ·σοισθε
3rdδιαπορευσοιντοδια·πορευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπορευσεσθαι​δια·πορευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπορευσομενηδιαπορευσομενεδια·πορευ·σομεν·ηδια·πορευ·σομεν·ε
Nomδιαπορευσομενοςδια·πορευ·σομεν·ος
Accδιαπορευσομενηνδιαπορευσομενονδια·πορευ·σομεν·ηνδια·πορευ·σομεν·ον
Datδιαπορευσομενῃδιαπορευσομενῳδια·πορευ·σομεν·ῃδια·πορευ·σομεν·ῳ
Genδιαπορευσομενηςδιαπορευσομενουδια·πορευ·σομεν·ηςδια·πορευ·σομεν·ου
PlVocδιαπορευσομεναιδιαπορευσομενοιδιαπορευσομεναδια·πορευ·σομεν·αιδια·πορευ·σομεν·οιδια·πορευ·σομεν·α
Nom
Accδιαπορευσομεναςδιαπορευσομενουςδια·πορευ·σομεν·αςδια·πορευ·σομεν·ους
Datδιαπορευσομεναιςδιαπορευσομενοιςδια·πορευ·σομεν·αιςδια·πορευ·σομεν·οις
Genδιαπορευσομενωνδιαπορευσομενωνδια·πορευ·σομεν·ωνδια·πορευ·σομεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεπορευθηνδια·ε·πορευ·θην
2ndδιεπορευθηςδια·ε·πορευ·θης
3rdδιεπορευθηδια·ε·πορευ·θη
Pl1stδιεπορευθημενδια·ε·πορευ·θημεν
2ndδιεπορευθητεδια·ε·πορευ·θητε
3rdδιεπορευθησανδια·ε·πορευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαπορευθησομαιδια·πορευ·θησομαι
2ndδιαπορευθησῃ, διαπορευθησειδια·πορευ·θησῃ, δια·πορευ·θησει classical
3rdδιαπορευθησεταιδια·πορευ·θησεται
Pl1stδιαπορευθησομεθαδια·πορευ·θησομεθα
2ndδιαπορευθησεσθεδια·πορευ·θησεσθε
3rdδιαπορευθησονταιδια·πορευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαπορευθωδια·πορευ·θω
2ndδιαπορευθῃςδια·πορευ·θῃς
3rdδιαπορευθῃδια·πορευ·θῃ
Pl1stδιαπορευθωμενδια·πορευ·θωμεν
2ndδιαπορευθητεδια·πορευ·θητε
3rdδιαπορευθωσιν, διαπορευθωσιδια·πορευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαπορευθειηνδια·πορευ·θειην
2ndδιαπορευθειηςδια·πορευ·θειης
3rdδιαπορευθειηδια·πορευ·θειη
Pl1stδιαπορευθειημεν, διαπορευθειμενδια·πορευ·θειημεν, δια·πορευ·θειμεν classical
2ndδιαπορευθειητε, διαπορευθειτεδια·πορευ·θειητε, δια·πορευ·θειτε classical
3rdδιαπορευθειησαν, διαπορευθειενδια·πορευ·θειησαν, δια·πορευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαπορευθησοιμηνδια·πορευ·θησοιμην
2ndδιαπορευθησοιοδια·πορευ·θησοιο
3rdδιαπορευθησοιτοδια·πορευ·θησοιτο
Pl1stδιαπορευθησοιμεθαδια·πορευ·θησοιμεθα
2ndδιαπορευθησοισθεδια·πορευ·θησοισθε
3rdδιαπορευθησοιντοδια·πορευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπορευθητιδια·πορευ·θητι
3rdδιαπορευθητωδια·πορευ·θητω
Pl1st
2ndδιαπορευθητεδια·πορευ·θητε
3rdδιαπορευθητωσαν, διαπορευθεντωνδια·πορευ·θητωσαν, δια·πορευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαπορευθηναι​δια·πορευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαπορευθησεσθαι​δια·πορευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπορευθεισαδιαπορευθεις[LXX]διαπορευθενδια·πορευ·θεισ·αδια·πορευ·θει[ντ]·ςδια·πορευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαπορευθεισανδιαπορευθενταδια·πορευ·θεισ·ανδια·πορευ·θε[ι]ντ·α
Datδιαπορευθεισῃδιαπορευθεντιδια·πορευ·θεισ·ῃδια·πορευ·θε[ι]ντ·ι
Genδιαπορευθεισηςδιαπορευθεντοςδια·πορευ·θεισ·ηςδια·πορευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιαπορευθεισαιδιαπορευθεντεςδιαπορευθενταδια·πορευ·θεισ·αιδια·πορευ·θε[ι]ντ·εςδια·πορευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαπορευθεισαςδιαπορευθενταςδια·πορευ·θεισ·αςδια·πορευ·θε[ι]ντ·ας
Datδιαπορευθεισαιςδιαπορευθεισι, διαπορευθεισινδια·πορευ·θεισ·αιςδια·πορευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιαπορευθεισωνδιαπορευθεντωνδια·πορευ·θεισ·ωνδια·πορευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπορευθησομενηδιαπορευθησομενεδια·πορευ·θησομεν·ηδια·πορευ·θησομεν·ε
Nomδιαπορευθησομενοςδια·πορευ·θησομεν·ος
Accδιαπορευθησομενηνδιαπορευθησομενονδια·πορευ·θησομεν·ηνδια·πορευ·θησομεν·ον
Datδιαπορευθησομενῃδιαπορευθησομενῳδια·πορευ·θησομεν·ῃδια·πορευ·θησομεν·ῳ
Genδιαπορευθησομενηςδιαπορευθησομενουδια·πορευ·θησομεν·ηςδια·πορευ·θησομεν·ου
PlVocδιαπορευθησομεναιδιαπορευθησομενοιδιαπορευθησομεναδια·πορευ·θησομεν·αιδια·πορευ·θησομεν·οιδια·πορευ·θησομεν·α
Nom
Accδιαπορευθησομεναςδιαπορευθησομενουςδια·πορευ·θησομεν·αςδια·πορευ·θησομεν·ους
Datδιαπορευθησομεναιςδιαπορευθησομενοιςδια·πορευ·θησομεν·αιςδια·πορευ·θησομεν·οις
Genδιαπορευθησομενωνδιαπορευθησομενωνδια·πορευ·θησομεν·ωνδια·πορευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 16:09:28 EST