διεξερχομαι • DIEXERCOMAI DIECERXOMAI • diexerchomai

Search: διεξελθοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεξελθοιδιεξέρχομαιδιεξ·ελθ·οι2aor act opt 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διεξελθοιδιεξέρχομαιδιεξ·ελθ·οι2aor act opt 3rd sg

δι·εξ·έρχομαι (-, διεξελευ·σ-, 2nd διεξ+ελθ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεξελευσομαιδιεξελευ·σομαι
2ndδιεξελευσῃ[LXX], διεξελευσει, διεξελευσεσαιδιεξελευ·σῃ, διεξελευ·σει classical, διεξελευ·σεσαι alt
3rdδιεξελευσεταιδιεξελευ·σεται
Pl1stδιεξελευσομεθαδιεξελευ·σομεθα
2ndδιεξελευσεσθεδιεξελευ·σεσθε
3rdδιεξελευσονταιδιεξελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεξελευσοιμηνδιεξελευ·σοιμην
2ndδιεξελευσοιοδιεξελευ·σοιο
3rdδιεξελευσοιτοδιεξελευ·σοιτο
Pl1stδιεξελευσοιμεθαδιεξελευ·σοιμεθα
2ndδιεξελευσοισθεδιεξελευ·σοισθε
3rdδιεξελευσοιντοδιεξελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεξελευσεσθαι​διεξελευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεξελευσομενηδιεξελευσομενεδιεξελευ·σομεν·ηδιεξελευ·σομεν·ε
Nomδιεξελευσομενοςδιεξελευ·σομεν·ος
Accδιεξελευσομενηνδιεξελευσομενονδιεξελευ·σομεν·ηνδιεξελευ·σομεν·ον
Datδιεξελευσομενῃδιεξελευσομενῳδιεξελευ·σομεν·ῃδιεξελευ·σομεν·ῳ
Genδιεξελευσομενηςδιεξελευσομενουδιεξελευ·σομεν·ηςδιεξελευ·σομεν·ου
PlVocδιεξελευσομεναιδιεξελευσομενοιδιεξελευσομεναδιεξελευ·σομεν·αιδιεξελευ·σομεν·οιδιεξελευ·σομεν·α
Nom
Accδιεξελευσομεναςδιεξελευσομενουςδιεξελευ·σομεν·αςδιεξελευ·σομεν·ους
Datδιεξελευσομεναιςδιεξελευσομενοιςδιεξελευ·σομεν·αιςδιεξελευ·σομεν·οις
Genδιεξελευσομενωνδιεξελευσομενωνδιεξελευ·σομεν·ωνδιεξελευ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεξηλθονδιεξ·ε·ελθ·ον
2ndδιεξηλθεςδιεξ·ε·ελθ·ες
3rdδιεξηλθεν[LXX], διεξηλθεδιεξ·ε·ελθ·ε(ν), διεξ·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stδιεξηλθομενδιεξ·ε·ελθ·ομεν
2ndδιεξηλθετεδιεξ·ε·ελθ·ετε
3rdδιεξηλθον, διεξηλθοσανδιεξ·ε·ελθ·ον, διεξ·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεξελθωδιεξ·ελθ·ω
2ndδιεξελθῃςδιεξ·ελθ·ῃς
3rdδιεξελθῃδιεξ·ελθ·ῃ
Pl1stδιεξελθωμενδιεξ·ελθ·ωμεν
2ndδιεξελθητεδιεξ·ελθ·ητε
3rdδιεξελθωσιν, διεξελθωσιδιεξ·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεξελθοιμιδιεξ·ελθ·οιμι
2ndδιεξελθοιςδιεξ·ελθ·οις
3rdδιεξελθοι[LXX]διεξ·ελθ·οι
Pl1stδιεξελθοιμενδιεξ·ελθ·οιμεν
2ndδιεξελθοιτεδιεξ·ελθ·οιτε
3rdδιεξελθοιεν, διεξελθοισανδιεξ·ελθ·οιεν, διεξ·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιεξελθεδιεξ·ελθ·ε
3rdδιεξελθετωδιεξ·ελθ·ετω
Pl1st
2ndδιεξελθετεδιεξ·ελθ·ετε
3rdδιεξελθετωσαν, διεξελθοντωνδιεξ·ελθ·ετωσαν, διεξ·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεξελθειν​διεξ·ελθ·ειν​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεξελθουσα[GNT]διεξελθονδιεξ·ελθ·ουσ·αδιεξ·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιεξελθωνδιεξ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιεξελθουσανδιεξελθονταδιεξ·ελθ·ουσ·ανδιεξ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datδιεξελθουσῃδιεξελθοντιδιεξ·ελθ·ουσ·ῃδιεξ·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genδιεξελθουσηςδιεξελθοντοςδιεξ·ελθ·ουσ·ηςδιεξ·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιεξελθουσαιδιεξελθοντεςδιεξελθονταδιεξ·ελθ·ουσ·αιδιεξ·ελθ·ο[υ]ντ·εςδιεξ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιεξελθουσαςδιεξελθονταςδιεξ·ελθ·ουσ·αςδιεξ·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datδιεξελθουσαιςδιεξελθουσι, διεξελθουσινδιεξ·ελθ·ουσ·αιςδιεξ·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιεξελθουσωνδιεξελθοντωνδιεξ·ελθ·ουσ·ωνδιεξ·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 17-Jul-2019 06:53:02 EDT