διανοεομαι • DIANOEOMAI • dianoeomai

Search: διενοηθην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διενοηθηνδιανοέομαιδια·ε·νοη·θηνaor θη ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διενοηθηνδιανοέομαιδια·ε·νοη·θηνaor θη ind 1st sg

δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανοουμαιδια·νο(ε)·ομαι
2ndδιανοῃ, διανοει, διανοεισαιδια·νο(ε)·ῃ, δια·νο(ε)·ει classical, δια·νο(ε)·εσαι alt
3rdδιανοειται[LXX]δια·νο(ε)·εται
Pl1stδιανοουμεθαδια·νο(ε)·ομεθα
2ndδιανοεισθεδια·νο(ε)·εσθε
3rdδιανοουνταιδια·νο(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανοωμαιδια·νο(ε)·ωμαι
2ndδιανοῃδια·νο(ε)·ῃ
3rdδιανοηταιδια·νο(ε)·ηται
Pl1stδιανοωμεθαδια·νο(ε)·ωμεθα
2ndδιανοησθεδια·νο(ε)·ησθε
3rdδιανοωνταιδια·νο(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανοοιμηνδια·νο(ε)·οιμην
2ndδιανοοιοδια·νο(ε)·οιο
3rdδιανοοιτοδια·νο(ε)·οιτο
Pl1stδιανοοιμεθαδια·νο(ε)·οιμεθα
2ndδιανοοισθεδια·νο(ε)·οισθε
3rdδιανοοιντοδια·νο(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιανοου[LXX]δια·νο(ε)·ου
3rdδιανοεισθωδια·νο(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδιανοεισθεδια·νο(ε)·εσθε
3rdδιανοεισθωσαν, διανοεισθωνδια·νο(ε)·εσθωσαν, δια·νο(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διανοεισθαι[LXX]​δια·νο(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοουμενηδιανοουμενεδια·νο(ε)·ομεν·ηδια·νο(ε)·ομεν·ε
Nomδιανοουμενος[LXX]δια·νο(ε)·ομεν·ος
Accδιανοουμενηνδιανοουμενονδια·νο(ε)·ομεν·ηνδια·νο(ε)·ομεν·ον
Datδιανοουμενῃδιανοουμενῳδια·νο(ε)·ομεν·ῃδια·νο(ε)·ομεν·ῳ
Genδιανοουμενηςδιανοουμενου[LXX]δια·νο(ε)·ομεν·ηςδια·νο(ε)·ομεν·ου
PlVocδιανοουμεναιδιανοουμενοι[LXX]διανοουμεναδια·νο(ε)·ομεν·αιδια·νο(ε)·ομεν·οιδια·νο(ε)·ομεν·α
Nom
Accδιανοουμεναςδιανοουμενους[LXX]δια·νο(ε)·ομεν·αςδια·νο(ε)·ομεν·ους
Datδιανοουμεναιςδιανοουμενοιςδια·νο(ε)·ομεν·αιςδια·νο(ε)·ομεν·οις
Genδιανοουμενων[LXX]διανοουμενων[LXX]δια·νο(ε)·ομεν·ωνδια·νο(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιενοουμην[LXX]δια·ε·νο(ε)·ομην
2ndδιενοουδια·ε·νο(ε)·ου
3rdδιενοειτο[LXX]δια·ε·νο(ε)·ετο
Pl1stδιενοουμεθαδια·ε·νο(ε)·ομεθα
2ndδιενοεισθεδια·ε·νο(ε)·εσθε
3rdδιενοουντοδια·ε·νο(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανενοημαι[LXX]δια·νενοη·μαι
2ndδιανενοησαιδια·νενοη·σαι
3rdδιανενοηταιδια·νενοη·ται
Pl1stδιανενοημεθαδια·νενοη·μεθα
2ndδιανενοησθεδια·νενοη·σθε
3rdδιανενοηνταιδια·νενοη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανενοησομαιδια·νενοη·σομαι
2ndδιανενοησῃ, διανενοησειδια·νενοη·σῃ, δια·νενοη·σει classical
3rdδιανενοησεταιδια·νενοη·σεται
Pl1stδιανενοησομεθαδια·νενοη·σομεθα
2ndδιανενοησεσθεδια·νενοη·σεσθε
3rdδιανενοησονταιδια·νενοη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανενοησοιμηνδια·νενοη·σοιμην
2ndδιανενοησοιοδια·νενοη·σοιο
3rdδιανενοησοιτοδια·νενοη·σοιτο
Pl1stδιανενοησοιμεθαδια·νενοη·σοιμεθα
2ndδιανενοησοισθεδια·νενοη·σοισθε
3rdδιανενοησοιντοδια·νενοη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιανενοησοδια·νενοη·σο
3rdδιανενοησθωδια·νενοη·σθω
Pl1st
2ndδιανενοησθεδια·νενοη·σθε
3rdδιανενοησθωσαν, διανενοησθωνδια·νενοη·σθωσαν, δια·νενοη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διανενοησθαι​δια·νενοη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διανενοησεσθαι​δια·νενοη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανενοημενηδιανενοημενεδια·νενοη·μεν·ηδια·νενοη·μεν·ε
Nomδιανενοημενοςδια·νενοη·μεν·ος
Accδιανενοημενηνδιανενοημενονδια·νενοη·μεν·ηνδια·νενοη·μεν·ον
Datδιανενοημενῃδιανενοημενῳδια·νενοη·μεν·ῃδια·νενοη·μεν·ῳ
Genδιανενοημενηςδιανενοημενουδια·νενοη·μεν·ηςδια·νενοη·μεν·ου
PlVocδιανενοημεναιδιανενοημενοιδιανενοημεναδια·νενοη·μεν·αιδια·νενοη·μεν·οιδια·νενοη·μεν·α
Nom
Accδιανενοημεναςδιανενοημενουςδια·νενοη·μεν·αςδια·νενοη·μεν·ους
Datδιανενοημεναιςδιανενοημενοιςδια·νενοη·μεν·αιςδια·νενοη·μεν·οις
Genδιανενοημενωνδιανενοημενωνδια·νενοη·μεν·ωνδια·νενοη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιενενοημηνδια·ε·νενοη·μην
2ndδιενενοησοδια·ε·νενοη·σο
3rdδιενενοητοδια·ε·νενοη·το
Pl1stδιενενοημεθαδια·ε·νενοη·μεθα
2ndδιενενοησθεδια·ε·νενοη·σθε
3rdδιενενοηντοδια·ε·νενοη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανενοημηνδια·[ε]·νενοη·μην
2ndδιανενοησοδια·[ε]·νενοη·σο
3rdδιανενοητοδια·[ε]·νενοη·το
Pl1stδιανενοημεθαδια·[ε]·νενοη·μεθα
2ndδιανενοησθεδια·[ε]·νενοη·σθε
3rdδιανενοηντοδια·[ε]·νενοη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιενοηθην[LXX]δια·ε·νοη·θην
2ndδιενοηθης[LXX]δια·ε·νοη·θης
3rdδιενοηθη[LXX]δια·ε·νοη·θη
Pl1stδιενοηθημενδια·ε·νοη·θημεν
2ndδιενοηθητεδια·ε·νοη·θητε
3rdδιενοηθησαν[LXX]δια·ε·νοη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιανοηθησομαιδια·νοη·θησομαι
2ndδιανοηθησῃ[LXX], διανοηθησειδια·νοη·θησῃ, δια·νοη·θησει classical
3rdδιανοηθησεται[LXX]δια·νοη·θησεται
Pl1stδιανοηθησομεθαδια·νοη·θησομεθα
2ndδιανοηθησεσθεδια·νοη·θησεσθε
3rdδιανοηθησονται[LXX]δια·νοη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιανοηθωδια·νοη·θω
2ndδιανοηθῃςδια·νοη·θῃς
3rdδιανοηθῃδια·νοη·θῃ
Pl1stδιανοηθωμενδια·νοη·θωμεν
2ndδιανοηθητεδια·νοη·θητε
3rdδιανοηθωσιν, διανοηθωσι[LXX]δια·νοη·θωσι(ν), δια·νοη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιανοηθειηνδια·νοη·θειην
2ndδιανοηθειηςδια·νοη·θειης
3rdδιανοηθειηδια·νοη·θειη
Pl1stδιανοηθειημεν, διανοηθειμενδια·νοη·θειημεν, δια·νοη·θειμεν classical
2ndδιανοηθειητε, διανοηθειτεδια·νοη·θειητε, δια·νοη·θειτε classical
3rdδιανοηθειησαν, διανοηθειενδια·νοη·θειησαν, δια·νοη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιανοηθησοιμηνδια·νοη·θησοιμην
2ndδιανοηθησοιοδια·νοη·θησοιο
3rdδιανοηθησοιτοδια·νοη·θησοιτο
Pl1stδιανοηθησοιμεθαδια·νοη·θησοιμεθα
2ndδιανοηθησοισθεδια·νοη·θησοισθε
3rdδιανοηθησοιντοδια·νοη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιανοηθητι[LXX]δια·νοη·θητι
3rdδιανοηθητωδια·νοη·θητω
Pl1st
2ndδιανοηθητεδια·νοη·θητε
3rdδιανοηθητωσαν, διανοηθεντωνδια·νοη·θητωσαν, δια·νοη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διανοηθηναι[LXX]​δια·νοη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διανοηθησεσθαι​δια·νοη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοηθεισαδιανοηθεις[LXX]διανοηθενδια·νοη·θεισ·αδια·νοη·θει[ντ]·ςδια·νοη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιανοηθεισανδιανοηθενταδια·νοη·θεισ·ανδια·νοη·θε[ι]ντ·α
Datδιανοηθεισῃδιανοηθεντιδια·νοη·θεισ·ῃδια·νοη·θε[ι]ντ·ι
Genδιανοηθεισηςδιανοηθεντοςδια·νοη·θεισ·ηςδια·νοη·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιανοηθεισαιδιανοηθεντεςδιανοηθενταδια·νοη·θεισ·αιδια·νοη·θε[ι]ντ·εςδια·νοη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιανοηθεισαςδιανοηθενταςδια·νοη·θεισ·αςδια·νοη·θε[ι]ντ·ας
Datδιανοηθεισαιςδιανοηθεισι, διανοηθεισινδια·νοη·θεισ·αιςδια·νοη·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιανοηθεισωνδιανοηθεντωνδια·νοη·θεισ·ωνδια·νοη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοηθησομενηδιανοηθησομενεδια·νοη·θησομεν·ηδια·νοη·θησομεν·ε
Nomδιανοηθησομενοςδια·νοη·θησομεν·ος
Accδιανοηθησομενηνδιανοηθησομενονδια·νοη·θησομεν·ηνδια·νοη·θησομεν·ον
Datδιανοηθησομενῃδιανοηθησομενῳδια·νοη·θησομεν·ῃδια·νοη·θησομεν·ῳ
Genδιανοηθησομενηςδιανοηθησομενουδια·νοη·θησομεν·ηςδια·νοη·θησομεν·ου
PlVocδιανοηθησομεναιδιανοηθησομενοιδιανοηθησομεναδια·νοη·θησομεν·αιδια·νοη·θησομεν·οιδια·νοη·θησομεν·α
Nom
Accδιανοηθησομεναςδιανοηθησομενουςδια·νοη·θησομεν·αςδια·νοη·θησομεν·ους
Datδιανοηθησομεναιςδιανοηθησομενοιςδια·νοη·θησομεν·αιςδια·νοη·θησομεν·οις
Genδιανοηθησομενωνδιανοηθησομενωνδια·νοη·θησομεν·ωνδια·νοη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 12:07:31 EST