διερχομαι • DIERCOMAI DIERXOMAI • dierchomai

Search: διελθων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διελθωνδιέρχομαιδι·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^2aor act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διελθωνδιέρχομαιδι·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^2aor act ptcp mas nom sg

δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερχομαι[GNT]δι·ερχ·ομαι
2ndδιερχῃ, διερχει, διερχεσαιδι·ερχ·ῃ, δι·ερχ·ει classical, δι·ερχ·εσαι alt
3rdδιερχεται[GNT]δι·ερχ·εται
Pl1stδιερχομεθαδι·ερχ·ομεθα
2ndδιερχεσθεδι·ερχ·εσθε
3rdδιερχονταιδι·ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερχωμαι[GNT]δι·ερχ·ωμαι
2ndδιερχῃδι·ερχ·ῃ
3rdδιερχηταιδι·ερχ·ηται
Pl1stδιερχωμεθαδι·ερχ·ωμεθα
2ndδιερχησθεδι·ερχ·ησθε
3rdδιερχωνταιδι·ερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιερχοιμηνδι·ερχ·οιμην
2ndδιερχοιοδι·ερχ·οιο
3rdδιερχοιτοδι·ερχ·οιτο
Pl1stδιερχοιμεθαδι·ερχ·οιμεθα
2ndδιερχοισθεδι·ερχ·οισθε
3rdδιερχοιντοδι·ερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιερχουδι·ερχ·ου
3rdδιερχεσθωδι·ερχ·εσθω
Pl1st
2ndδιερχεσθεδι·ερχ·εσθε
3rdδιερχεσθωσαν, διερχεσθωνδι·ερχ·εσθωσαν, δι·ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διερχεσθαι[GNT]​δι·ερχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιερχομενη[LXX]διερχομενεδι·ερχ·ομεν·ηδι·ερχ·ομεν·ε
Nomδιερχομενος[GNT]δι·ερχ·ομεν·ος
Accδιερχομενηνδιερχομενον[GNT]δι·ερχ·ομεν·ηνδι·ερχ·ομεν·ον
Datδιερχομενῃδιερχομενῳδι·ερχ·ομεν·ῃδι·ερχ·ομεν·ῳ
Genδιερχομενηςδιερχομενουδι·ερχ·ομεν·ηςδι·ερχ·ομεν·ου
PlVocδιερχομεναιδιερχομενοιδιερχομεναδι·ερχ·ομεν·αιδι·ερχ·ομεν·οιδι·ερχ·ομεν·α
Nom
Accδιερχομεναςδιερχομενουςδι·ερχ·ομεν·αςδι·ερχ·ομεν·ους
Datδιερχομεναιςδιερχομενοιςδι·ερχ·ομεν·αιςδι·ερχ·ομεν·οις
Genδιερχομενωνδιερχομενωνδι·ερχ·ομεν·ωνδι·ερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηρχομηνδι·ε·ερχ·ομην
2ndδιηρχουδι·ε·ερχ·ου
3rdδιηρχετο[GNT]δι·ε·ερχ·ετο
Pl1stδιηρχομεθαδι·ε·ερχ·ομεθα
2ndδιηρχεσθεδι·ε·ερχ·εσθε
3rdδιηρχοντο[GNT]δι·ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελευσομαι[LXX]δι·ελευ·σομαι
2ndδιελευσῃ[LXX], διελευσει, διελευσεσαιδι·ελευ·σῃ, δι·ελευ·σει classical, δι·ελευ·σεσαι alt
3rdδιελευσεται[GNT][LXX]δι·ελευ·σεται
Pl1stδιελευσομεθα[LXX]δι·ελευ·σομεθα
2ndδιελευσεσθεδι·ελευ·σεσθε
3rdδιελευσονται[LXX]δι·ελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελευσοιμηνδι·ελευ·σοιμην
2ndδιελευσοιοδι·ελευ·σοιο
3rdδιελευσοιτοδι·ελευ·σοιτο
Pl1stδιελευσοιμεθαδι·ελευ·σοιμεθα
2ndδιελευσοισθεδι·ελευ·σοισθε
3rdδιελευσοιντοδι·ελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διελευσεσθαι​δι·ελευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιελευσομενηδιελευσομενεδι·ελευ·σομεν·ηδι·ελευ·σομεν·ε
Nomδιελευσομενοςδι·ελευ·σομεν·ος
Accδιελευσομενηνδιελευσομενονδι·ελευ·σομεν·ηνδι·ελευ·σομεν·ον
Datδιελευσομενῃδιελευσομενῳδι·ελευ·σομεν·ῃδι·ελευ·σομεν·ῳ
Genδιελευσομενηςδιελευσομενουδι·ελευ·σομεν·ηςδι·ελευ·σομεν·ου
PlVocδιελευσομεναιδιελευσομενοιδιελευσομεναδι·ελευ·σομεν·αιδι·ελευ·σομεν·οιδι·ελευ·σομεν·α
Nom
Accδιελευσομεναςδιελευσομενουςδι·ελευ·σομεν·αςδι·ελευ·σομεν·ους
Datδιελευσομεναιςδιελευσομενοιςδι·ελευ·σομεν·αιςδι·ελευ·σομεν·οις
Genδιελευσομενωνδιελευσομενωνδι·ελευ·σομεν·ωνδι·ελευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδιελθαε·διελθ·[σ]α
2ndεδιελθαςε·διελθ·[σ]ας
3rdεδιελθεν, εδιελθεε·διελθ·[σ]ε(ν)
Pl1stεδιελθαμενε·διελθ·[σ]αμεν
2ndεδιελθατεε·διελθ·[σ]ατε
3rdεδιελθανε·διελθ·[σ]αν

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελθω[GNT]διελθ·[σ]ω
2ndδιελθῃς[LXX]διελθ·[σ]ῃς
3rdδιελθῃ[LXX]διελθ·[σ]ῃ
Pl1stδιελθωμεν[GNT][LXX]διελθ·[σ]ωμεν
2ndδιελθητεδιελθ·[σ]ητε
3rdδιελθωσιν[LXX], διελθωσιδιελθ·[σ]ωσι(ν), διελθ·[σ]ωσι(ν)

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελθαιμιδιελθ·[σ]αιμι
2ndδιελθαις, διελθειαςδιελθ·[σ]αις, διελθ·[σ]ειας classical
3rdδιελθαι, διελθειεδιελθ·[σ]αι, διελθ·[σ]ειε classical
Pl1stδιελθαιμενδιελθ·[σ]αιμεν
2ndδιελθαιτεδιελθ·[σ]αιτε
3rdδιελθαιεν, διελθαισαν, διελθειαν, διελθειενδιελθ·[σ]αιεν, διελθ·[σ]αισαν alt, διελθ·[σ]ειαν classical, διελθ·[σ]ειεν classical

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιελθονδιελθ·[σ]ον
3rdδιελθατω[LXX]διελθ·[σ]ατω
Pl1st
2ndδιελθατε[LXX]διελθ·[σ]ατε
3rdδιελθατωσαν, διελθαντωνδιελθ·[σ]ατωσαν, διελθ·[σ]αντων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διελθαι​διελθ·[σ]αι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιελθασαδιελθαςδιελθανδιελθ·[σ]ασ·αδιελθ·[σ]α[ντ]·ςδιελθ·[σ]αν[τ]
Nom
Accδιελθασανδιελθανταδιελθ·[σ]ασ·ανδιελθ·[σ]αντ·α
Datδιελθασῃδιελθαντιδιελθ·[σ]ασ·ῃδιελθ·[σ]αντ·ι
Genδιελθασηςδιελθαντοςδιελθ·[σ]ασ·ηςδιελθ·[σ]αντ·ος
PlVocδιελθασαιδιελθαντεςδιελθανταδιελθ·[σ]ασ·αιδιελθ·[σ]αντ·εςδιελθ·[σ]αντ·α
Nom
Accδιελθασαςδιελθανταςδιελθ·[σ]ασ·αςδιελθ·[σ]αντ·ας
Datδιελθασαιςδιελθασι, διελθασινδιελθ·[σ]ασ·αιςδιελθ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδιελθασωνδιελθαντωνδιελθ·[σ]ασ·ωνδιελθ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηλθον[GNT][LXX]δι·ε·ελθ·ον
2ndδιηλθες[LXX]δι·ε·ελθ·ες
3rdδιηλθεν[GNT][LXX], διηλθεδι·ε·ελθ·ε(ν), δι·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stδιηλθομεν[LXX]δι·ε·ελθ·ομεν
2ndδιηλθετεδι·ε·ελθ·ετε
3rdδιηλθον[GNT][LXX], διηλθοσαν[LXX]δι·ε·ελθ·ον, δι·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελθω[GNT]δι·ελθ·ω
2ndδιελθῃς[LXX]δι·ελθ·ῃς
3rdδιελθῃ[LXX]δι·ελθ·ῃ
Pl1stδιελθωμεν[GNT][LXX]δι·ελθ·ωμεν
2ndδιελθητεδι·ελθ·ητε
3rdδιελθωσιν[LXX], διελθωσιδι·ελθ·ωσι(ν), δι·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελθοιμιδι·ελθ·οιμι
2ndδιελθοιςδι·ελθ·οις
3rdδιελθοι[LXX]δι·ελθ·οι
Pl1stδιελθοιμενδι·ελθ·οιμεν
2ndδιελθοιτεδι·ελθ·οιτε
3rdδιελθοιεν, διελθοισανδι·ελθ·οιεν, δι·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιελθε[LXX]δι·ελθ·ε
3rdδιελθετω[LXX]δι·ελθ·ετω
Pl1st
2ndδιελθετε[LXX]δι·ελθ·ετε
3rdδιελθετωσαν[LXX], διελθοντων[LXX]δι·ελθ·ετωσαν, δι·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διελθειν[GNT][LXX]​δι·ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιελθουσαδιελθονδι·ελθ·ουσ·αδι·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιελθων[GNT][LXX]δι·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιελθουσανδιελθοντα[GNT]δι·ελθ·ουσ·ανδι·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datδιελθουσῃδιελθοντιδι·ελθ·ουσ·ῃδι·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genδιελθουσηςδιελθοντοςδι·ελθ·ουσ·ηςδι·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιελθουσαι[LXX]διελθοντες[GNT][LXX]διελθοντα[GNT]δι·ελθ·ουσ·αιδι·ελθ·ο[υ]ντ·εςδι·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιελθουσαςδιελθονταςδι·ελθ·ουσ·αςδι·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datδιελθουσαιςδιελθουσι, διελθουσινδι·ελθ·ουσ·αιςδι·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιελθουσωνδιελθοντων[LXX]δι·ελθ·ουσ·ωνδι·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεληλυθα[LXX]δι·εληλυθ·[κ]α
2ndδιεληλυθας, διεληλυθεςδι·εληλυθ·[κ]ας, δι·εληλυθ·[κ]ες alt
3rdδιεληλυθεν[LXX], διεληλυθεδι·εληλυθ·[κ]ε(ν), δι·εληλυθ·[κ]ε(ν)
Pl1stδιεληλυθαμενδι·εληλυθ·[κ]αμεν
2ndδιεληλυθατεδι·εληλυθ·[κ]ατε
3rdδιεληλυθασιν[LXX], διεληλυθασι, διεληλυθανδι·εληλυθ·[κ]ασι(ν), δι·εληλυθ·[κ]ασι(ν), δι·εληλυθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεληλυθωδι·εληλυθ·[κ]ω
2ndδιεληλυθῃςδι·εληλυθ·[κ]ῃς
3rdδιεληλυθῃδι·εληλυθ·[κ]ῃ
Pl1stδιεληλυθωμενδι·εληλυθ·[κ]ωμεν
2ndδιεληλυθητεδι·εληλυθ·[κ]ητε
3rdδιεληλυθωσιν, διεληλυθωσιδι·εληλυθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεληλυθοιμι, διεληλυθοιηνδι·εληλυθ·[κ]οιμι, δι·εληλυθ·[κ]οιην classical
2ndδιεληλυθοις, διεληλυθοιηςδι·εληλυθ·[κ]οις, δι·εληλυθ·[κ]οιης classical
3rdδιεληλυθοι, διεληλυθοιηδι·εληλυθ·[κ]οι, δι·εληλυθ·[κ]οιη classical
Pl1stδιεληλυθοιμενδι·εληλυθ·[κ]οιμεν
2ndδιεληλυθοιτεδι·εληλυθ·[κ]οιτε
3rdδιεληλυθοιενδι·εληλυθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιεληλυθεδι·εληλυθ·[κ]ε
3rdδιεληλυθετωδι·εληλυθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndδιεληλυθετεδι·εληλυθ·[κ]ετε
3rdδιεληλυθετωσανδι·εληλυθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεληλυθεναι​δι·εληλυθ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεληλυθυιαδιεληλυθοςδι·εληλυθ·[κ]υι·αδι·εληλυθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomδιεληλυθωςδι·εληλυθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accδιεληλυθυιανδιεληλυθοτα[GNT]δι·εληλυθ·[κ]υι·ανδι·εληλυθ·[κ]οτ·α
Datδιεληλυθυιᾳδιεληλυθοτιδι·εληλυθ·[κ]υι·ᾳδι·εληλυθ·[κ]οτ·ι
Genδιεληλυθυιαςδιεληλυθοτοςδι·εληλυθ·[κ]υι·αςδι·εληλυθ·[κ]οτ·ος
PlVocδιεληλυθυιαιδιεληλυθοτεςδιεληλυθοτα[GNT]δι·εληλυθ·[κ]υι·αιδι·εληλυθ·[κ]οτ·εςδι·εληλυθ·[κ]οτ·α
Nom
Accδιεληλυθυιαςδιεληλυθοταςδι·εληλυθ·[κ]υι·αςδι·εληλυθ·[κ]οτ·ας
Datδιεληλυθυιαιςδιεληλυθοσι, διεληλυθοσινδι·εληλυθ·[κ]υι·αιςδι·εληλυθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genδιεληλυθυιωνδιεληλυθοτωνδι·εληλυθ·[κ]υι·ωνδι·εληλυθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηληλυθειν, διηληλυθηδι·ε·εληλυθ·[κ]ειν, δι·ε·εληλυθ·[κ]η classical
2ndδιηληλυθεις, διηληλυθηςδι·ε·εληλυθ·[κ]εις, δι·ε·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdδιηληλυθειδι·ε·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stδιηληλυθειμεν, διηληλυθεμενδι·ε·εληλυθ·[κ]ειμεν, δι·ε·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndδιηληλυθειτε, διηληλυθετεδι·ε·εληλυθ·[κ]ειτε, δι·ε·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdδιηληλυθεισαν, διηληλυθεσανδι·ε·εληλυθ·[κ]εισαν, δι·ε·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεληλυθειν, διεληλυθηδι·[ε]·εληλυθ·[κ]ειν, δι·[ε]·εληλυθ·[κ]η classical
2ndδιεληλυθεις, διεληλυθηςδι·[ε]·εληλυθ·[κ]εις, δι·[ε]·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdδιεληλυθειδι·[ε]·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stδιεληλυθειμεν, διεληλυθεμενδι·[ε]·εληλυθ·[κ]ειμεν, δι·[ε]·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndδιεληλυθειτε, διεληλυθετεδι·[ε]·εληλυθ·[κ]ειτε, δι·[ε]·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdδιεληλυθεισαν, διεληλυθεσανδι·[ε]·εληλυθ·[κ]εισαν, δι·[ε]·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 00:17:05 EST