διαχωριζω • DIACWRIZW DIAXWRIZW • diachōrizō

Search: διαχωριζειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαχωριζεινδιαχωρίζωδια·χωριζ·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαχωριζεινδιαχωρίζωδια·χωριζ·εινpres act inf

δια·χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι·σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαχωριζωδια·χωριζ·ωδιαχωριζομαιδια·χωριζ·ομαι
2ndδιαχωριζειςδια·χωριζ·ειςδιαχωριζῃ, διαχωριζει[LXX], διαχωριζεσαιδια·χωριζ·ῃ, δια·χωριζ·ει classical, δια·χωριζ·εσαι alt
3rdδιαχωριζει[LXX]δια·χωριζ·ειδιαχωριζεταιδια·χωριζ·εται
Pl1stδιαχωριζομενδια·χωριζ·ομενδιαχωριζομεθαδια·χωριζ·ομεθα
2ndδιαχωριζετεδια·χωριζ·ετεδιαχωριζεσθεδια·χωριζ·εσθε
3rdδιαχωριζουσιν, διαχωριζουσιδια·χωριζ·ουσι(ν)διαχωριζονταιδια·χωριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαχωριζωδια·χωριζ·ωδιαχωριζωμαιδια·χωριζ·ωμαι
2ndδιαχωριζῃςδια·χωριζ·ῃςδιαχωριζῃδια·χωριζ·ῃ
3rdδιαχωριζῃδια·χωριζ·ῃδιαχωριζηταιδια·χωριζ·ηται
Pl1stδιαχωριζωμενδια·χωριζ·ωμενδιαχωριζωμεθαδια·χωριζ·ωμεθα
2ndδιαχωριζητεδια·χωριζ·ητεδιαχωριζησθεδια·χωριζ·ησθε
3rdδιαχωριζωσιν, διαχωριζωσιδια·χωριζ·ωσι(ν)διαχωριζωνταιδια·χωριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαχωριζοιμιδια·χωριζ·οιμιδιαχωριζοιμηνδια·χωριζ·οιμην
2ndδιαχωριζοιςδια·χωριζ·οιςδιαχωριζοιοδια·χωριζ·οιο
3rdδιαχωριζοιδια·χωριζ·οιδιαχωριζοιτοδια·χωριζ·οιτο
Pl1stδιαχωριζοιμενδια·χωριζ·οιμενδιαχωριζοιμεθαδια·χωριζ·οιμεθα
2ndδιαχωριζοιτεδια·χωριζ·οιτεδιαχωριζοισθεδια·χωριζ·οισθε
3rdδιαχωριζοιεν, διαχωριζοισανδια·χωριζ·οιεν, δια·χωριζ·οισαν altδιαχωριζοιντοδια·χωριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαχωριζεδια·χωριζ·εδιαχωριζουδια·χωριζ·ου
3rdδιαχωριζετωδια·χωριζ·ετωδιαχωριζεσθωδια·χωριζ·εσθω
Pl1st
2ndδιαχωριζετεδια·χωριζ·ετεδιαχωριζεσθεδια·χωριζ·εσθε
3rdδιαχωριζετωσαν, διαχωριζοντωνδια·χωριζ·ετωσαν, δια·χωριζ·οντων classicalδιαχωριζεσθωσαν, διαχωριζεσθωνδια·χωριζ·εσθωσαν, δια·χωριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαχωριζειν[LXX]​δια·χωριζ·εινδιαχωριζεσθαι[GNT]​δια·χωριζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχωριζουσαδιαχωριζον[LXX]δια·χωριζ·ουσ·αδια·χωριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαχωριζωνδια·χωριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαχωριζουσανδιαχωριζονταδια·χωριζ·ουσ·ανδια·χωριζ·ο[υ]ντ·α
Datδιαχωριζουσῃδιαχωριζοντιδια·χωριζ·ουσ·ῃδια·χωριζ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαχωριζουσηςδιαχωριζοντοςδια·χωριζ·ουσ·ηςδια·χωριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαχωριζουσαιδιαχωριζοντεςδιαχωριζονταδια·χωριζ·ουσ·αιδια·χωριζ·ο[υ]ντ·εςδια·χωριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαχωριζουσαςδιαχωριζονταςδια·χωριζ·ουσ·αςδια·χωριζ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαχωριζουσαιςδιαχωριζουσι, διαχωριζουσινδια·χωριζ·ουσ·αιςδια·χωριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαχωριζουσωνδιαχωριζοντωνδια·χωριζ·ουσ·ωνδια·χωριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχωριζομενηδιαχωριζομενεδια·χωριζ·ομεν·ηδια·χωριζ·ομεν·ε
Nomδιαχωριζομενοςδια·χωριζ·ομεν·ος
Accδιαχωριζομενηνδιαχωριζομενονδια·χωριζ·ομεν·ηνδια·χωριζ·ομεν·ον
Datδιαχωριζομενῃδιαχωριζομενῳδια·χωριζ·ομεν·ῃδια·χωριζ·ομεν·ῳ
Genδιαχωριζομενηςδιαχωριζομενουδια·χωριζ·ομεν·ηςδια·χωριζ·ομεν·ου
PlVocδιαχωριζομεναιδιαχωριζομενοιδιαχωριζομεναδια·χωριζ·ομεν·αιδια·χωριζ·ομεν·οιδια·χωριζ·ομεν·α
Nom
Accδιαχωριζομεναςδιαχωριζομενουςδια·χωριζ·ομεν·αςδια·χωριζ·ομεν·ους
Datδιαχωριζομεναιςδιαχωριζομενοιςδια·χωριζ·ομεν·αιςδια·χωριζ·ομεν·οις
Genδιαχωριζομενωνδιαχωριζομενωνδια·χωριζ·ομεν·ωνδια·χωριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεχωριζονδια·ε·χωριζ·ονδιεχωριζομηνδια·ε·χωριζ·ομην
2ndδιεχωριζεςδια·ε·χωριζ·εςδιεχωριζουδια·ε·χωριζ·ου
3rdδιεχωριζεν, διεχωριζεδια·ε·χωριζ·ε(ν)διεχωριζετοδια·ε·χωριζ·ετο
Pl1stδιεχωριζομενδια·ε·χωριζ·ομενδιεχωριζομεθαδια·ε·χωριζ·ομεθα
2ndδιεχωριζετεδια·ε·χωριζ·ετεδιεχωριζεσθεδια·ε·χωριζ·εσθε
3rdδιεχωριζον, διεχωριζοσανδια·ε·χωριζ·ον, δια·ε·χωριζ·οσαν altδιεχωριζοντοδια·ε·χωριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεχωρισαδια·ε·χωρι·σαδιεχωρισαμηνδια·ε·χωρι·σαμην
2ndδιεχωρισαςδια·ε·χωρι·σαςδιεχωρισωδια·ε·χωρι·σω
3rdδιεχωρισεν[LXX], διεχωρισεδια·ε·χωρι·σε(ν), δια·ε·χωρι·σε(ν)διεχωρισατοδια·ε·χωρι·σατο
Pl1stδιεχωρισαμενδια·ε·χωρι·σαμενδιεχωρισαμεθαδια·ε·χωρι·σαμεθα
2ndδιεχωρισατεδια·ε·χωρι·σατεδιεχωρισασθεδια·ε·χωρι·σασθε
3rdδιεχωρισανδια·ε·χωρι·σανδιεχωρισαντοδια·ε·χωρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαχωρισωδια·χωρι·σωδιαχωρισωμαιδια·χωρι·σωμαι
2ndδιαχωρισῃςδια·χωρι·σῃςδιαχωρισῃδια·χωρι·σῃ
3rdδιαχωρισῃδια·χωρι·σῃδιαχωρισηταιδια·χωρι·σηται
Pl1stδιαχωρισωμενδια·χωρι·σωμενδιαχωρισωμεθαδια·χωρι·σωμεθα
2ndδιαχωρισητεδια·χωρι·σητεδιαχωρισησθεδια·χωρι·σησθε
3rdδιαχωρισωσιν, διαχωρισωσιδια·χωρι·σωσι(ν)διαχωρισωνταιδια·χωρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαχωρισαιμιδια·χωρι·σαιμιδιαχωρισαιμηνδια·χωρι·σαιμην
2ndδιαχωρισαις, διαχωρισειαςδια·χωρι·σαις, δια·χωρι·σειας classicalδιαχωρισαιοδια·χωρι·σαιο
3rdδιαχωρισαι, διαχωρισειεδια·χωρι·σαι, δια·χωρι·σειε classicalδιαχωρισαιτοδια·χωρι·σαιτο
Pl1stδιαχωρισαιμενδια·χωρι·σαιμενδιαχωρισαιμεθαδια·χωρι·σαιμεθα
2ndδιαχωρισαιτεδια·χωρι·σαιτεδιαχωρισαισθεδια·χωρι·σαισθε
3rdδιαχωρισαιεν, διαχωρισαισαν, διαχωρισειαν, διαχωρισειενδια·χωρι·σαιεν, δια·χωρι·σαισαν alt, δια·χωρι·σειαν classical, δια·χωρι·σειεν classicalδιαχωρισαιντοδια·χωρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαχωρισον[LXX]δια·χωρι·σονδιαχωρισαιδια·χωρι·σαι
3rdδιαχωρισατωδια·χωρι·σατωδιαχωρισασθωδια·χωρι·σασθω
Pl1st
2ndδιαχωρισατε[LXX]δια·χωρι·σατεδιαχωρισασθεδια·χωρι·σασθε
3rdδιαχωρισατωσαν, διαχωρισαντωνδια·χωρι·σατωσαν, δια·χωρι·σαντων classicalδιαχωρισασθωσαν, διαχωρισασθωνδια·χωρι·σασθωσαν, δια·χωρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαχωρισαι​δια·χωρι·σαι​διαχωρισασθαι​δια·χωρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχωρισασαδιαχωρισαςδιαχωρισανδια·χωρι·σασ·αδια·χωρι·σα[ντ]·ςδια·χωρι·σαν[τ]
Nom
Accδιαχωρισασανδιαχωρισανταδια·χωρι·σασ·ανδια·χωρι·σαντ·α
Datδιαχωρισασῃδιαχωρισαντιδια·χωρι·σασ·ῃδια·χωρι·σαντ·ι
Genδιαχωρισασηςδιαχωρισαντοςδια·χωρι·σασ·ηςδια·χωρι·σαντ·ος
PlVocδιαχωρισασαιδιαχωρισαντεςδιαχωρισανταδια·χωρι·σασ·αιδια·χωρι·σαντ·εςδια·χωρι·σαντ·α
Nom
Accδιαχωρισασαςδιαχωρισανταςδια·χωρι·σασ·αςδια·χωρι·σαντ·ας
Datδιαχωρισασαιςδιαχωρισασι, διαχωρισασινδια·χωρι·σασ·αιςδια·χωρι·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαχωρισασωνδιαχωρισαντωνδια·χωρι·σασ·ωνδια·χωρι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχωρισαμενηδιαχωρισαμενεδια·χωρι·σαμεν·ηδια·χωρι·σαμεν·ε
Nomδιαχωρισαμενοςδια·χωρι·σαμεν·ος
Accδιαχωρισαμενηνδιαχωρισαμενονδια·χωρι·σαμεν·ηνδια·χωρι·σαμεν·ον
Datδιαχωρισαμενῃδιαχωρισαμενῳδια·χωρι·σαμεν·ῃδια·χωρι·σαμεν·ῳ
Genδιαχωρισαμενηςδιαχωρισαμενουδια·χωρι·σαμεν·ηςδια·χωρι·σαμεν·ου
PlVocδιαχωρισαμεναιδιαχωρισαμενοιδιαχωρισαμεναδια·χωρι·σαμεν·αιδια·χωρι·σαμεν·οιδια·χωρι·σαμεν·α
Nom
Accδιαχωρισαμεναςδιαχωρισαμενουςδια·χωρι·σαμεν·αςδια·χωρι·σαμεν·ους
Datδιαχωρισαμεναιςδιαχωρισαμενοιςδια·χωρι·σαμεν·αιςδια·χωρι·σαμεν·οις
Genδιαχωρισαμενωνδιαχωρισαμενωνδια·χωρι·σαμεν·ωνδια·χωρι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακεχωρισμαιδια·κεχωρισ·μαι
2ndδιακεχωρισαιδια·κεχωρισ·[σ]αι
3rdδιακεχωρισταιδια·κεχωρισ·ται
Pl1stδιακεχωρισμεθαδια·κεχωρισ·μεθα
2ndδιακεχωρισθεδια·κεχωρισ·[σ]θε
3rdδιακεχωριδαταιδια·κεχωρισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακεχωρισομαιδια·κεχωρισ·[σ]ομαι
2ndδιακεχωρισῃ, διακεχωρισειδια·κεχωρισ·[σ]ῃ, δια·κεχωρισ·[σ]ει classical
3rdδιακεχωρισεταιδια·κεχωρισ·[σ]εται
Pl1stδιακεχωρισομεθαδια·κεχωρισ·[σ]ομεθα
2ndδιακεχωρισεσθεδια·κεχωρισ·[σ]εσθε
3rdδιακεχωρισονταιδια·κεχωρισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακεχωρισοιμηνδια·κεχωρισ·[σ]οιμην
2ndδιακεχωρισοιοδια·κεχωρισ·[σ]οιο
3rdδιακεχωρισοιτοδια·κεχωρισ·[σ]οιτο
Pl1stδιακεχωρισοιμεθαδια·κεχωρισ·[σ]οιμεθα
2ndδιακεχωρισοισθεδια·κεχωρισ·[σ]οισθε
3rdδιακεχωρισοιντοδια·κεχωρισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιακεχωρισοδια·κεχωρισ·[σ]ο
3rdδιακεχωρισθωδια·κεχωρισ·[σ]θω
Pl1st
2ndδιακεχωρισθεδια·κεχωρισ·[σ]θε
3rdδιακεχωρισθωσαν, διακεχωρισθωνδια·κεχωρισ·[σ]θωσαν, δια·κεχωρισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διακεχωρισθαι​δια·κεχωρισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διακεχωρισεσθαι​δια·κεχωρισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιακεχωρισμενηδιακεχωρισμενεδια·κεχωρισ·μεν·ηδια·κεχωρισ·μεν·ε
Nomδιακεχωρισμενος[LXX]δια·κεχωρισ·μεν·ος
Accδιακεχωρισμενηνδιακεχωρισμενονδια·κεχωρισ·μεν·ηνδια·κεχωρισ·μεν·ον
Datδιακεχωρισμενῃδιακεχωρισμενῳδια·κεχωρισ·μεν·ῃδια·κεχωρισ·μεν·ῳ
Genδιακεχωρισμενηςδιακεχωρισμενουδια·κεχωρισ·μεν·ηςδια·κεχωρισ·μεν·ου
PlVocδιακεχωρισμεναιδιακεχωρισμενοι[LXX]διακεχωρισμεναδια·κεχωρισ·μεν·αιδια·κεχωρισ·μεν·οιδια·κεχωρισ·μεν·α
Nom
Accδιακεχωρισμεναςδιακεχωρισμενουςδια·κεχωρισ·μεν·αςδια·κεχωρισ·μεν·ους
Datδιακεχωρισμεναιςδιακεχωρισμενοιςδια·κεχωρισ·μεν·αιςδια·κεχωρισ·μεν·οις
Genδιακεχωρισμενων[LXX]διακεχωρισμενων[LXX]δια·κεχωρισ·μεν·ωνδια·κεχωρισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεκεχωρισμηνδια·ε·κεχωρισ·μην
2ndδιεκεχωρισοδια·ε·κεχωρισ·[σ]ο
3rdδιεκεχωριστοδια·ε·κεχωρισ·το
Pl1stδιεκεχωρισμεθαδια·ε·κεχωρισ·μεθα
2ndδιεκεχωρισθεδια·ε·κεχωρισ·[σ]θε
3rdδιεκεχωριδατοδια·ε·κεχωρισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακεχωρισμηνδια·[ε]·κεχωρισ·μην
2ndδιακεχωρισοδια·[ε]·κεχωρισ·[σ]ο
3rdδιακεχωριστοδια·[ε]·κεχωρισ·το
Pl1stδιακεχωρισμεθαδια·[ε]·κεχωρισ·μεθα
2ndδιακεχωρισθεδια·[ε]·κεχωρισ·[σ]θε
3rdδιακεχωριδατοδια·[ε]·κεχωρισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεχωρισθηνδια·ε·χωρισ·θην
2ndδιεχωρισθηςδια·ε·χωρισ·θης
3rdδιεχωρισθηδια·ε·χωρισ·θη
Pl1stδιεχωρισθημενδια·ε·χωρισ·θημεν
2ndδιεχωρισθητεδια·ε·χωρισ·θητε
3rdδιεχωρισθησαν[LXX]δια·ε·χωρισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαχωρισθησομαιδια·χωρισ·θησομαι
2ndδιαχωρισθησῃ, διαχωρισθησειδια·χωρισ·θησῃ, δια·χωρισ·θησει classical
3rdδιαχωρισθησεται[LXX]δια·χωρισ·θησεται
Pl1stδιαχωρισθησομεθαδια·χωρισ·θησομεθα
2ndδιαχωρισθησεσθεδια·χωρισ·θησεσθε
3rdδιαχωρισθησονταιδια·χωρισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαχωρισθωδια·χωρισ·θω
2ndδιαχωρισθῃςδια·χωρισ·θῃς
3rdδιαχωρισθῃδια·χωρισ·θῃ
Pl1stδιαχωρισθωμενδια·χωρισ·θωμεν
2ndδιαχωρισθητεδια·χωρισ·θητε
3rdδιαχωρισθωσιν, διαχωρισθωσιδια·χωρισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαχωρισθειηνδια·χωρισ·θειην
2ndδιαχωρισθειηςδια·χωρισ·θειης
3rdδιαχωρισθειηδια·χωρισ·θειη
Pl1stδιαχωρισθειημεν, διαχωρισθειμενδια·χωρισ·θειημεν, δια·χωρισ·θειμεν classical
2ndδιαχωρισθειητε, διαχωρισθειτεδια·χωρισ·θειητε, δια·χωρισ·θειτε classical
3rdδιαχωρισθειησαν, διαχωρισθειενδια·χωρισ·θειησαν, δια·χωρισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαχωρισθησοιμηνδια·χωρισ·θησοιμην
2ndδιαχωρισθησοιοδια·χωρισ·θησοιο
3rdδιαχωρισθησοιτοδια·χωρισ·θησοιτο
Pl1stδιαχωρισθησοιμεθαδια·χωρισ·θησοιμεθα
2ndδιαχωρισθησοισθεδια·χωρισ·θησοισθε
3rdδιαχωρισθησοιντοδια·χωρισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαχωρισθητι[LXX]δια·χωρισ·θητι
3rdδιαχωρισθητωδια·χωρισ·θητω
Pl1st
2ndδιαχωρισθητεδια·χωρισ·θητε
3rdδιαχωρισθητωσαν, διαχωρισθεντωνδια·χωρισ·θητωσαν, δια·χωρισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαχωρισθηναι[LXX]​δια·χωρισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαχωρισθησεσθαι​δια·χωρισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχωρισθεισαδιαχωρισθειςδιαχωρισθενδια·χωρισ·θεισ·αδια·χωρισ·θει[ντ]·ςδια·χωρισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαχωρισθεισανδιαχωρισθενταδια·χωρισ·θεισ·ανδια·χωρισ·θε[ι]ντ·α
Datδιαχωρισθεισῃδιαχωρισθεντιδια·χωρισ·θεισ·ῃδια·χωρισ·θε[ι]ντ·ι
Genδιαχωρισθεισηςδιαχωρισθεντοςδια·χωρισ·θεισ·ηςδια·χωρισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιαχωρισθεισαιδιαχωρισθεντεςδιαχωρισθενταδια·χωρισ·θεισ·αιδια·χωρισ·θε[ι]ντ·εςδια·χωρισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαχωρισθεισαςδιαχωρισθενταςδια·χωρισ·θεισ·αςδια·χωρισ·θε[ι]ντ·ας
Datδιαχωρισθεισαιςδιαχωρισθεισι, διαχωρισθεισινδια·χωρισ·θεισ·αιςδια·χωρισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιαχωρισθεισωνδιαχωρισθεντωνδια·χωρισ·θεισ·ωνδια·χωρισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαχωρισθησομενηδιαχωρισθησομενεδια·χωρισ·θησομεν·ηδια·χωρισ·θησομεν·ε
Nomδιαχωρισθησομενοςδια·χωρισ·θησομεν·ος
Accδιαχωρισθησομενηνδιαχωρισθησομενονδια·χωρισ·θησομεν·ηνδια·χωρισ·θησομεν·ον
Datδιαχωρισθησομενῃδιαχωρισθησομενῳδια·χωρισ·θησομεν·ῃδια·χωρισ·θησομεν·ῳ
Genδιαχωρισθησομενηςδιαχωρισθησομενουδια·χωρισ·θησομεν·ηςδια·χωρισ·θησομεν·ου
PlVocδιαχωρισθησομεναιδιαχωρισθησομενοιδιαχωρισθησομεναδια·χωρισ·θησομεν·αιδια·χωρισ·θησομεν·οιδια·χωρισ·θησομεν·α
Nom
Accδιαχωρισθησομεναςδιαχωρισθησομενουςδια·χωρισ·θησομεν·αςδια·χωρισ·θησομεν·ους
Datδιαχωρισθησομεναιςδιαχωρισθησομενοιςδια·χωρισ·θησομεν·αιςδια·χωρισ·θησομεν·οις
Genδιαχωρισθησομενωνδιαχωρισθησομενωνδια·χωρισ·θησομεν·ωνδια·χωρισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 00:20:58 EST