διαφυλασσω διαφυλαττω • DIAFULASSW DIAFULATTW • diaphulassō diaphulattō

Search: διαφυλαξῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαφυλαξῃςδιαφυλάσσωδια·φυλασσ·σῃς1aor act sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαφυλαξῃςδιαφυλάσσωδια·φυλασσ·σῃς1aor act sub 2nd sg

δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλασσω, διαφυλαττωδια·φυλασσ·ω, δια·φυλαττ·ωδιαφυλασσομαι, διαφυλαττομαιδια·φυλασσ·ομαι, δια·φυλαττ·ομαι
2ndδιαφυλασσεις, διαφυλαττειςδια·φυλασσ·εις, δια·φυλαττ·ειςδιαφυλασσῃ, διαφυλασσει, διαφυλασσεσαι, διαφυλαττῃ, διαφυλαττει, διαφυλαττεσαιδια·φυλασσ·ῃ, δια·φυλασσ·ει classical, δια·φυλασσ·εσαι alt, δια·φυλαττ·ῃ, δια·φυλαττ·ει classical, δια·φυλαττ·εσαι alt
3rdδιαφυλασσει, διαφυλαττειδια·φυλασσ·ει, δια·φυλαττ·ειδιαφυλασσεται, διαφυλαττεταιδια·φυλασσ·εται, δια·φυλαττ·εται
Pl1stδιαφυλασσομεν, διαφυλαττομενδια·φυλασσ·ομεν, δια·φυλαττ·ομενδιαφυλασσομεθα, διαφυλαττομεθαδια·φυλασσ·ομεθα, δια·φυλαττ·ομεθα
2ndδιαφυλασσετε, διαφυλαττετεδια·φυλασσ·ετε, δια·φυλαττ·ετεδιαφυλασσεσθε, διαφυλαττεσθεδια·φυλασσ·εσθε, δια·φυλαττ·εσθε
3rdδιαφυλασσουσιν, διαφυλασσουσι, διαφυλαττουσιν, διαφυλαττουσιδια·φυλασσ·ουσι(ν), δια·φυλαττ·ουσι(ν)διαφυλασσονται, διαφυλαττονταιδια·φυλασσ·ονται, δια·φυλαττ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλασσω, διαφυλαττωδια·φυλασσ·ω, δια·φυλαττ·ωδιαφυλασσωμαι, διαφυλαττωμαιδια·φυλασσ·ωμαι, δια·φυλαττ·ωμαι
2ndδιαφυλασσῃς, διαφυλαττῃςδια·φυλασσ·ῃς, δια·φυλαττ·ῃςδιαφυλασσῃ, διαφυλαττῃδια·φυλασσ·ῃ, δια·φυλαττ·ῃ
3rdδιαφυλασσῃ, διαφυλαττῃδια·φυλασσ·ῃ, δια·φυλαττ·ῃδιαφυλασσηται, διαφυλαττηταιδια·φυλασσ·ηται, δια·φυλαττ·ηται
Pl1stδιαφυλασσωμεν, διαφυλαττωμενδια·φυλασσ·ωμεν, δια·φυλαττ·ωμενδιαφυλασσωμεθα, διαφυλαττωμεθαδια·φυλασσ·ωμεθα, δια·φυλαττ·ωμεθα
2ndδιαφυλασσητε, διαφυλαττητεδια·φυλασσ·ητε, δια·φυλαττ·ητεδιαφυλασσησθε, διαφυλαττησθεδια·φυλασσ·ησθε, δια·φυλαττ·ησθε
3rdδιαφυλασσωσιν, διαφυλασσωσι, διαφυλαττωσιν, διαφυλαττωσιδια·φυλασσ·ωσι(ν), δια·φυλαττ·ωσι(ν)διαφυλασσωνται, διαφυλαττωνταιδια·φυλασσ·ωνται, δια·φυλαττ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλασσοιμι, διαφυλαττοιμιδια·φυλασσ·οιμι, δια·φυλαττ·οιμιδιαφυλασσοιμην, διαφυλαττοιμηνδια·φυλασσ·οιμην, δια·φυλαττ·οιμην
2ndδιαφυλασσοις, διαφυλαττοιςδια·φυλασσ·οις, δια·φυλαττ·οιςδιαφυλασσοιο, διαφυλαττοιοδια·φυλασσ·οιο, δια·φυλαττ·οιο
3rdδιαφυλασσοι, διαφυλαττοιδια·φυλασσ·οι, δια·φυλαττ·οιδιαφυλασσοιτο, διαφυλαττοιτοδια·φυλασσ·οιτο, δια·φυλαττ·οιτο
Pl1stδιαφυλασσοιμεν, διαφυλαττοιμενδια·φυλασσ·οιμεν, δια·φυλαττ·οιμενδιαφυλασσοιμεθα, διαφυλαττοιμεθαδια·φυλασσ·οιμεθα, δια·φυλαττ·οιμεθα
2ndδιαφυλασσοιτε, διαφυλαττοιτεδια·φυλασσ·οιτε, δια·φυλαττ·οιτεδιαφυλασσοισθε, διαφυλαττοισθεδια·φυλασσ·οισθε, δια·φυλαττ·οισθε
3rdδιαφυλασσοιεν, διαφυλασσοισαν, διαφυλαττοιεν, διαφυλαττοισανδια·φυλασσ·οιεν, δια·φυλασσ·οισαν alt, δια·φυλαττ·οιεν, δια·φυλαττ·οισαν altδιαφυλασσοιντο, διαφυλαττοιντοδια·φυλασσ·οιντο, δια·φυλαττ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαφυλασσε, διαφυλαττεδια·φυλασσ·ε, δια·φυλαττ·εδιαφυλασσου, διαφυλαττουδια·φυλασσ·ου, δια·φυλαττ·ου
3rdδιαφυλασσετω, διαφυλαττετωδια·φυλασσ·ετω, δια·φυλαττ·ετωδιαφυλασσεσθω, διαφυλαττεσθωδια·φυλασσ·εσθω, δια·φυλαττ·εσθω
Pl1st
2ndδιαφυλασσετε, διαφυλαττετεδια·φυλασσ·ετε, δια·φυλαττ·ετεδιαφυλασσεσθε, διαφυλαττεσθεδια·φυλασσ·εσθε, δια·φυλαττ·εσθε
3rdδιαφυλασσετωσαν, διαφυλασσοντων, διαφυλαττετωσαν, διαφυλαττοντωνδια·φυλασσ·ετωσαν, δια·φυλασσ·οντων classical, δια·φυλαττ·ετωσαν, δια·φυλαττ·οντων classicalδιαφυλασσεσθωσαν, διαφυλασσεσθων, διαφυλαττεσθωσαν, διαφυλαττεσθωνδια·φυλασσ·εσθωσαν, δια·φυλασσ·εσθων classical, δια·φυλαττ·εσθωσαν, δια·φυλαττ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαφυλασσειν[LXX], διαφυλαττειν[LXX]​δια·φυλασσ·ειν, δια·φυλαττ·εινδιαφυλασσεσθαι, διαφυλαττεσθαι​δια·φυλασσ·εσθαι, δια·φυλαττ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφυλασσουσα, διαφυλαττουσαδιαφυλασσον, διαφυλαττονδια·φυλασσ·ουσ·α, δια·φυλαττ·ουσ·αδια·φυλασσ·ο[υ]ν[τ], δια·φυλαττ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαφυλασσων[LXX], διαφυλαττωνδια·φυλασσ·ο[υ]ν[τ]·^, δια·φυλαττ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαφυλασσουσαν, διαφυλαττουσανδιαφυλασσοντα, διαφυλαττονταδια·φυλασσ·ουσ·αν, δια·φυλαττ·ουσ·ανδια·φυλασσ·ο[υ]ντ·α, δια·φυλαττ·ο[υ]ντ·α
Datδιαφυλασσουσῃ, διαφυλαττουσῃδιαφυλασσοντι, διαφυλαττοντιδια·φυλασσ·ουσ·ῃ, δια·φυλαττ·ουσ·ῃδια·φυλασσ·ο[υ]ντ·ι, δια·φυλαττ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαφυλασσουσης, διαφυλαττουσηςδιαφυλασσοντος, διαφυλαττοντοςδια·φυλασσ·ουσ·ης, δια·φυλαττ·ουσ·ηςδια·φυλασσ·ο[υ]ντ·ος, δια·φυλαττ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαφυλασσουσαι, διαφυλαττουσαιδιαφυλασσοντες, διαφυλαττοντεςδιαφυλασσοντα, διαφυλαττονταδια·φυλασσ·ουσ·αι, δια·φυλαττ·ουσ·αιδια·φυλασσ·ο[υ]ντ·ες, δια·φυλαττ·ο[υ]ντ·εςδια·φυλασσ·ο[υ]ντ·α, δια·φυλαττ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαφυλασσουσας, διαφυλαττουσαςδιαφυλασσοντας[LXX], διαφυλαττονταςδια·φυλασσ·ουσ·ας, δια·φυλαττ·ουσ·αςδια·φυλασσ·ο[υ]ντ·ας, δια·φυλαττ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαφυλασσουσαις, διαφυλαττουσαιςδιαφυλασσουσι, διαφυλασσουσιν, διαφυλαττουσι, διαφυλαττουσινδια·φυλασσ·ουσ·αις, δια·φυλαττ·ουσ·αιςδια·φυλασσ·ου[ντ]·σι(ν), δια·φυλαττ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαφυλασσουσων, διαφυλαττουσωνδιαφυλασσοντων, διαφυλαττοντωνδια·φυλασσ·ουσ·ων, δια·φυλαττ·ουσ·ωνδια·φυλασσ·ο[υ]ντ·ων, δια·φυλαττ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφυλασσομενη, διαφυλαττομενηδιαφυλασσομενε, διαφυλαττομενεδια·φυλασσ·ομεν·η, δια·φυλαττ·ομεν·ηδια·φυλασσ·ομεν·ε, δια·φυλαττ·ομεν·ε
Nomδιαφυλασσομενος, διαφυλαττομενοςδια·φυλασσ·ομεν·ος, δια·φυλαττ·ομεν·ος
Accδιαφυλασσομενην, διαφυλαττομενηνδιαφυλασσομενον, διαφυλαττομενονδια·φυλασσ·ομεν·ην, δια·φυλαττ·ομεν·ηνδια·φυλασσ·ομεν·ον, δια·φυλαττ·ομεν·ον
Datδιαφυλασσομενῃ, διαφυλαττομενῃδιαφυλασσομενῳ, διαφυλαττομενῳδια·φυλασσ·ομεν·ῃ, δια·φυλαττ·ομεν·ῃδια·φυλασσ·ομεν·ῳ, δια·φυλαττ·ομεν·ῳ
Genδιαφυλασσομενης, διαφυλαττομενηςδιαφυλασσομενου, διαφυλαττομενουδια·φυλασσ·ομεν·ης, δια·φυλαττ·ομεν·ηςδια·φυλασσ·ομεν·ου, δια·φυλαττ·ομεν·ου
PlVocδιαφυλασσομεναι, διαφυλαττομεναιδιαφυλασσομενοι, διαφυλαττομενοιδιαφυλασσομενα, διαφυλαττομεναδια·φυλασσ·ομεν·αι, δια·φυλαττ·ομεν·αιδια·φυλασσ·ομεν·οι, δια·φυλαττ·ομεν·οιδια·φυλασσ·ομεν·α, δια·φυλαττ·ομεν·α
Nom
Accδιαφυλασσομενας, διαφυλαττομεναςδιαφυλασσομενους, διαφυλαττομενουςδια·φυλασσ·ομεν·ας, δια·φυλαττ·ομεν·αςδια·φυλασσ·ομεν·ους, δια·φυλαττ·ομεν·ους
Datδιαφυλασσομεναις, διαφυλαττομεναιςδιαφυλασσομενοις, διαφυλαττομενοιςδια·φυλασσ·ομεν·αις, δια·φυλαττ·ομεν·αιςδια·φυλασσ·ομεν·οις, δια·φυλαττ·ομεν·οις
Genδιαφυλασσομενων, διαφυλαττομενωνδιαφυλασσομενων, διαφυλαττομενωνδια·φυλασσ·ομεν·ων, δια·φυλαττ·ομεν·ωνδια·φυλασσ·ομεν·ων, δια·φυλαττ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεφυλασσον, διεφυλαττον[LXX]δια·ε·φυλασσ·ον, δια·ε·φυλαττ·ονδιεφυλασσομην, διεφυλαττομηνδια·ε·φυλασσ·ομην, δια·ε·φυλαττ·ομην
2ndδιεφυλασσες, διεφυλαττεςδια·ε·φυλασσ·ες, δια·ε·φυλαττ·εςδιεφυλασσου, διεφυλαττουδια·ε·φυλασσ·ου, δια·ε·φυλαττ·ου
3rdδιεφυλασσεν, διεφυλασσε, διεφυλαττεν[LXX], διεφυλαττεδια·ε·φυλασσ·ε(ν), δια·ε·φυλαττ·ε(ν), δια·ε·φυλαττ·ε(ν)διεφυλασσετο, διεφυλαττετοδια·ε·φυλασσ·ετο, δια·ε·φυλαττ·ετο
Pl1stδιεφυλασσομεν, διεφυλαττομενδια·ε·φυλασσ·ομεν, δια·ε·φυλαττ·ομενδιεφυλασσομεθα, διεφυλαττομεθαδια·ε·φυλασσ·ομεθα, δια·ε·φυλαττ·ομεθα
2ndδιεφυλασσετε, διεφυλαττετεδια·ε·φυλασσ·ετε, δια·ε·φυλαττ·ετεδιεφυλασσεσθε, διεφυλαττεσθεδια·ε·φυλασσ·εσθε, δια·ε·φυλαττ·εσθε
3rdδιεφυλασσον, διεφυλασσοσαν, διεφυλαττον[LXX], διεφυλαττοσανδια·ε·φυλασσ·ον, δια·ε·φυλασσ·οσαν alt, δια·ε·φυλαττ·ον, δια·ε·φυλαττ·οσαν altδιεφυλασσοντο, διεφυλαττοντοδια·ε·φυλασσ·οντο, δια·ε·φυλαττ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλαξωδια·φυλασσ·σωδιαφυλαξομαιδια·φυλασσ·σομαι
2ndδιαφυλαξειςδια·φυλασσ·σειςδιαφυλαξῃ[LXX], διαφυλαξει[LXX], διαφυλαξεσαιδια·φυλασσ·σῃ, δια·φυλασσ·σει classical, δια·φυλασσ·σεσαι alt
3rdδιαφυλαξει[LXX]δια·φυλασσ·σειδιαφυλαξεταιδια·φυλασσ·σεται
Pl1stδιαφυλαξομενδια·φυλασσ·σομενδιαφυλαξομεθαδια·φυλασσ·σομεθα
2ndδιαφυλαξετεδια·φυλασσ·σετεδιαφυλαξεσθεδια·φυλασσ·σεσθε
3rdδιαφυλαξουσιν, διαφυλαξουσιδια·φυλασσ·σουσι(ν)διαφυλαξονταιδια·φυλασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλαξοιμιδια·φυλασσ·σοιμιδιαφυλαξοιμηνδια·φυλασσ·σοιμην
2ndδιαφυλαξοιςδια·φυλασσ·σοιςδιαφυλαξοιοδια·φυλασσ·σοιο
3rdδιαφυλαξοιδια·φυλασσ·σοιδιαφυλαξοιτοδια·φυλασσ·σοιτο
Pl1stδιαφυλαξοιμενδια·φυλασσ·σοιμενδιαφυλαξοιμεθαδια·φυλασσ·σοιμεθα
2ndδιαφυλαξοιτεδια·φυλασσ·σοιτεδιαφυλαξοισθεδια·φυλασσ·σοισθε
3rdδιαφυλαξοιενδια·φυλασσ·σοιενδιαφυλαξοιντοδια·φυλασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαφυλαξειν​δια·φυλασσ·σειν​διαφυλαξεσθαι​δια·φυλασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφυλαξουσαδιαφυλαξον[LXX]δια·φυλασσ·σουσ·αδια·φυλασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomδιαφυλαξωνδια·φυλασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιαφυλαξουσανδιαφυλαξονταδια·φυλασσ·σουσ·ανδια·φυλασσ·σο[υ]ντ·α
Datδιαφυλαξουσῃδιαφυλαξοντιδια·φυλασσ·σουσ·ῃδια·φυλασσ·σο[υ]ντ·ι
Genδιαφυλαξουσηςδιαφυλαξοντοςδια·φυλασσ·σουσ·ηςδια·φυλασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιαφυλαξουσαιδιαφυλαξοντεςδιαφυλαξονταδια·φυλασσ·σουσ·αιδια·φυλασσ·σο[υ]ντ·εςδια·φυλασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαφυλαξουσαςδιαφυλαξονταςδια·φυλασσ·σουσ·αςδια·φυλασσ·σο[υ]ντ·ας
Datδιαφυλαξουσαιςδιαφυλαξουσι, διαφυλαξουσινδια·φυλασσ·σουσ·αιςδια·φυλασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιαφυλαξουσωνδιαφυλαξοντωνδια·φυλασσ·σουσ·ωνδια·φυλασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφυλαξομενηδιαφυλαξομενεδια·φυλασσ·σομεν·ηδια·φυλασσ·σομεν·ε
Nomδιαφυλαξομενοςδια·φυλασσ·σομεν·ος
Accδιαφυλαξομενηνδιαφυλαξομενονδια·φυλασσ·σομεν·ηνδια·φυλασσ·σομεν·ον
Datδιαφυλαξομενῃδιαφυλαξομενῳδια·φυλασσ·σομεν·ῃδια·φυλασσ·σομεν·ῳ
Genδιαφυλαξομενηςδιαφυλαξομενουδια·φυλασσ·σομεν·ηςδια·φυλασσ·σομεν·ου
PlVocδιαφυλαξομεναιδιαφυλαξομενοιδιαφυλαξομεναδια·φυλασσ·σομεν·αιδια·φυλασσ·σομεν·οιδια·φυλασσ·σομεν·α
Nom
Accδιαφυλαξομεναςδιαφυλαξομενουςδια·φυλασσ·σομεν·αςδια·φυλασσ·σομεν·ους
Datδιαφυλαξομεναιςδιαφυλαξομενοιςδια·φυλασσ·σομεν·αιςδια·φυλασσ·σομεν·οις
Genδιαφυλαξομενωνδιαφυλαξομενωνδια·φυλασσ·σομεν·ωνδια·φυλασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεφυλαξαδια·ε·φυλασσ·σαδιεφυλαξαμηνδια·ε·φυλασσ·σαμην
2ndδιεφυλαξαςδια·ε·φυλασσ·σαςδιεφυλαξωδια·ε·φυλασσ·σω
3rdδιεφυλαξεν[LXX], διεφυλαξεδια·ε·φυλασσ·σε(ν), δια·ε·φυλασσ·σε(ν)διεφυλαξατοδια·ε·φυλασσ·σατο
Pl1stδιεφυλαξαμενδια·ε·φυλασσ·σαμενδιεφυλαξαμεθαδια·ε·φυλασσ·σαμεθα
2ndδιεφυλαξατεδια·ε·φυλασσ·σατεδιεφυλαξασθεδια·ε·φυλασσ·σασθε
3rdδιεφυλαξαν[LXX]δια·ε·φυλασσ·σανδιεφυλαξαντοδια·ε·φυλασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλαξωδια·φυλασσ·σωδιαφυλαξωμαιδια·φυλασσ·σωμαι
2ndδιαφυλαξῃς[LXX]δια·φυλασσ·σῃςδιαφυλαξῃ[LXX]δια·φυλασσ·σῃ
3rdδιαφυλαξῃ[LXX]δια·φυλασσ·σῃδιαφυλαξηταιδια·φυλασσ·σηται
Pl1stδιαφυλαξωμενδια·φυλασσ·σωμενδιαφυλαξωμεθαδια·φυλασσ·σωμεθα
2ndδιαφυλαξητεδια·φυλασσ·σητεδιαφυλαξησθεδια·φυλασσ·σησθε
3rdδιαφυλαξωσιν, διαφυλαξωσιδια·φυλασσ·σωσι(ν)διαφυλαξωνταιδια·φυλασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλαξαιμιδια·φυλασσ·σαιμιδιαφυλαξαιμηνδια·φυλασσ·σαιμην
2ndδιαφυλαξαις, διαφυλαξειαςδια·φυλασσ·σαις, δια·φυλασσ·σειας classicalδιαφυλαξαιοδια·φυλασσ·σαιο
3rdδιαφυλαξαι[GNT][LXX], διαφυλαξειεδια·φυλασσ·σαι, δια·φυλασσ·σειε classicalδιαφυλαξαιτοδια·φυλασσ·σαιτο
Pl1stδιαφυλαξαιμενδια·φυλασσ·σαιμενδιαφυλαξαιμεθαδια·φυλασσ·σαιμεθα
2ndδιαφυλαξαιτεδια·φυλασσ·σαιτεδιαφυλαξαισθεδια·φυλασσ·σαισθε
3rdδιαφυλαξαιεν, διαφυλαξαισαν, διαφυλαξειαν, διαφυλαξειενδια·φυλασσ·σαιεν, δια·φυλασσ·σαισαν alt, δια·φυλασσ·σειαν classical, δια·φυλασσ·σειεν classicalδιαφυλαξαιντοδια·φυλασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαφυλαξον[LXX]δια·φυλασσ·σονδιαφυλαξαι[GNT][LXX]δια·φυλασσ·σαι
3rdδιαφυλαξατωδια·φυλασσ·σατωδιαφυλαξασθωδια·φυλασσ·σασθω
Pl1st
2ndδιαφυλαξατεδια·φυλασσ·σατεδιαφυλαξασθεδια·φυλασσ·σασθε
3rdδιαφυλαξατωσαν, διαφυλαξαντωνδια·φυλασσ·σατωσαν, δια·φυλασσ·σαντων classicalδιαφυλαξασθωσαν, διαφυλαξασθωνδια·φυλασσ·σασθωσαν, δια·φυλασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαφυλαξαι[GNT][LXX]​δια·φυλασσ·σαιδιαφυλαξασθαι​δια·φυλασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφυλαξασαδιαφυλαξας[LXX]διαφυλαξανδια·φυλασσ·σασ·αδια·φυλασσ·σα[ντ]·ςδια·φυλασσ·σαν[τ]
Nom
Accδιαφυλαξασανδιαφυλαξανταδια·φυλασσ·σασ·ανδια·φυλασσ·σαντ·α
Datδιαφυλαξασῃδιαφυλαξαντιδια·φυλασσ·σασ·ῃδια·φυλασσ·σαντ·ι
Genδιαφυλαξασηςδιαφυλαξαντοςδια·φυλασσ·σασ·ηςδια·φυλασσ·σαντ·ος
PlVocδιαφυλαξασαιδιαφυλαξαντεςδιαφυλαξανταδια·φυλασσ·σασ·αιδια·φυλασσ·σαντ·εςδια·φυλασσ·σαντ·α
Nom
Accδιαφυλαξασαςδιαφυλαξανταςδια·φυλασσ·σασ·αςδια·φυλασσ·σαντ·ας
Datδιαφυλαξασαιςδιαφυλαξασι, διαφυλαξασινδια·φυλασσ·σασ·αιςδια·φυλασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαφυλαξασωνδιαφυλαξαντωνδια·φυλασσ·σασ·ωνδια·φυλασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφυλαξαμενηδιαφυλαξαμενεδια·φυλασσ·σαμεν·ηδια·φυλασσ·σαμεν·ε
Nomδιαφυλαξαμενοςδια·φυλασσ·σαμεν·ος
Accδιαφυλαξαμενηνδιαφυλαξαμενονδια·φυλασσ·σαμεν·ηνδια·φυλασσ·σαμεν·ον
Datδιαφυλαξαμενῃδιαφυλαξαμενῳδια·φυλασσ·σαμεν·ῃδια·φυλασσ·σαμεν·ῳ
Genδιαφυλαξαμενηςδιαφυλαξαμενουδια·φυλασσ·σαμεν·ηςδια·φυλασσ·σαμεν·ου
PlVocδιαφυλαξαμεναιδιαφυλαξαμενοιδιαφυλαξαμεναδια·φυλασσ·σαμεν·αιδια·φυλασσ·σαμεν·οιδια·φυλασσ·σαμεν·α
Nom
Accδιαφυλαξαμεναςδιαφυλαξαμενουςδια·φυλασσ·σαμεν·αςδια·φυλασσ·σαμεν·ους
Datδιαφυλαξαμεναιςδιαφυλαξαμενοιςδια·φυλασσ·σαμεν·αιςδια·φυλασσ·σαμεν·οις
Genδιαφυλαξαμενωνδιαφυλαξαμενωνδια·φυλασσ·σαμεν·ωνδια·φυλασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεφυλαγμαιδια·πεφυλασσ·μαι
2ndδιαπεφυλαξαιδια·πεφυλασσ·σαι
3rdδιαπεφυλακταιδια·πεφυλασσ·ται
Pl1stδιαπεφυλαγμεθαδια·πεφυλασσ·μεθα
2ndδιαπεφυλαχθεδια·πεφυλασσ·σθε
3rdδιαπεφυλαχαταιδια·πεφυλασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεφυλαξομαιδια·πεφυλασσ·σομαι
2ndδιαπεφυλαξῃ, διαπεφυλαξειδια·πεφυλασσ·σῃ, δια·πεφυλασσ·σει classical
3rdδιαπεφυλαξεταιδια·πεφυλασσ·σεται
Pl1stδιαπεφυλαξομεθαδια·πεφυλασσ·σομεθα
2ndδιαπεφυλαξεσθεδια·πεφυλασσ·σεσθε
3rdδιαπεφυλαξονταιδια·πεφυλασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεφυλαξοιμηνδια·πεφυλασσ·σοιμην
2ndδιαπεφυλαξοιοδια·πεφυλασσ·σοιο
3rdδιαπεφυλαξοιτοδια·πεφυλασσ·σοιτο
Pl1stδιαπεφυλαξοιμεθαδια·πεφυλασσ·σοιμεθα
2ndδιαπεφυλαξοισθεδια·πεφυλασσ·σοισθε
3rdδιαπεφυλαξοιντοδια·πεφυλασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπεφυλαξοδια·πεφυλασσ·σο
3rdδιαπεφυλαχθωδια·πεφυλασσ·σθω
Pl1st
2ndδιαπεφυλαχθεδια·πεφυλασσ·σθε
3rdδιαπεφυλαχθωσαν, διαπεφυλαχθωνδια·πεφυλασσ·σθωσαν, δια·πεφυλασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπεφυλαχθαι​δια·πεφυλασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπεφυλαξεσθαι​δια·πεφυλασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπεφυλαγμενη[LXX]διαπεφυλαγμενεδια·πεφυλασσ·μεν·ηδια·πεφυλασσ·μεν·ε
Nomδιαπεφυλαγμενοςδια·πεφυλασσ·μεν·ος
Accδιαπεφυλαγμενηνδιαπεφυλαγμενονδια·πεφυλασσ·μεν·ηνδια·πεφυλασσ·μεν·ον
Datδιαπεφυλαγμενῃδιαπεφυλαγμενῳδια·πεφυλασσ·μεν·ῃδια·πεφυλασσ·μεν·ῳ
Genδιαπεφυλαγμενηςδιαπεφυλαγμενουδια·πεφυλασσ·μεν·ηςδια·πεφυλασσ·μεν·ου
PlVocδιαπεφυλαγμεναιδιαπεφυλαγμενοιδιαπεφυλαγμεναδια·πεφυλασσ·μεν·αιδια·πεφυλασσ·μεν·οιδια·πεφυλασσ·μεν·α
Nom
Accδιαπεφυλαγμεναςδιαπεφυλαγμενουςδια·πεφυλασσ·μεν·αςδια·πεφυλασσ·μεν·ους
Datδιαπεφυλαγμεναιςδιαπεφυλαγμενοιςδια·πεφυλασσ·μεν·αιςδια·πεφυλασσ·μεν·οις
Genδιαπεφυλαγμενωνδιαπεφυλαγμενωνδια·πεφυλασσ·μεν·ωνδια·πεφυλασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεπεφυλαγμηνδια·ε·πεφυλασσ·μην
2ndδιεπεφυλαξοδια·ε·πεφυλασσ·σο
3rdδιεπεφυλακτοδια·ε·πεφυλασσ·το
Pl1stδιεπεφυλαγμεθαδια·ε·πεφυλασσ·μεθα
2ndδιεπεφυλαχθεδια·ε·πεφυλασσ·σθε
3rdδιεπεφυλαχατοδια·ε·πεφυλασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεφυλαγμηνδια·[ε]·πεφυλασσ·μην
2ndδιαπεφυλαξοδια·[ε]·πεφυλασσ·σο
3rdδιαπεφυλακτοδια·[ε]·πεφυλασσ·το
Pl1stδιαπεφυλαγμεθαδια·[ε]·πεφυλασσ·μεθα
2ndδιαπεφυλαχθεδια·[ε]·πεφυλασσ·σθε
3rdδιαπεφυλαχατοδια·[ε]·πεφυλασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεφυλαχθηνδια·ε·φυλασσ·θην
2ndδιεφυλαχθηςδια·ε·φυλασσ·θης
3rdδιεφυλαχθη[LXX]δια·ε·φυλασσ·θη
Pl1stδιεφυλαχθημενδια·ε·φυλασσ·θημεν
2ndδιεφυλαχθητεδια·ε·φυλασσ·θητε
3rdδιεφυλαχθησανδια·ε·φυλασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλαχθησομαιδια·φυλασσ·θησομαι
2ndδιαφυλαχθησῃ, διαφυλαχθησειδια·φυλασσ·θησῃ, δια·φυλασσ·θησει classical
3rdδιαφυλαχθησεται[LXX]δια·φυλασσ·θησεται
Pl1stδιαφυλαχθησομεθαδια·φυλασσ·θησομεθα
2ndδιαφυλαχθησεσθεδια·φυλασσ·θησεσθε
3rdδιαφυλαχθησονταιδια·φυλασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλαχθωδια·φυλασσ·θω
2ndδιαφυλαχθῃςδια·φυλασσ·θῃς
3rdδιαφυλαχθῃδια·φυλασσ·θῃ
Pl1stδιαφυλαχθωμενδια·φυλασσ·θωμεν
2ndδιαφυλαχθητεδια·φυλασσ·θητε
3rdδιαφυλαχθωσιν, διαφυλαχθωσιδια·φυλασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλαχθειηνδια·φυλασσ·θειην
2ndδιαφυλαχθειηςδια·φυλασσ·θειης
3rdδιαφυλαχθειηδια·φυλασσ·θειη
Pl1stδιαφυλαχθειημεν, διαφυλαχθειμενδια·φυλασσ·θειημεν, δια·φυλασσ·θειμεν classical
2ndδιαφυλαχθειητε, διαφυλαχθειτεδια·φυλασσ·θειητε, δια·φυλασσ·θειτε classical
3rdδιαφυλαχθειησαν, διαφυλαχθειενδια·φυλασσ·θειησαν, δια·φυλασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαφυλαχθησοιμηνδια·φυλασσ·θησοιμην
2ndδιαφυλαχθησοιοδια·φυλασσ·θησοιο
3rdδιαφυλαχθησοιτοδια·φυλασσ·θησοιτο
Pl1stδιαφυλαχθησοιμεθαδια·φυλασσ·θησοιμεθα
2ndδιαφυλαχθησοισθεδια·φυλασσ·θησοισθε
3rdδιαφυλαχθησοιντοδια·φυλασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαφυλαχθητιδια·φυλασσ·θητι
3rdδιαφυλαχθητωδια·φυλασσ·θητω
Pl1st
2ndδιαφυλαχθητεδια·φυλασσ·θητε
3rdδιαφυλαχθητωσαν, διαφυλαχθεντωνδια·φυλασσ·θητωσαν, δια·φυλασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαφυλαχθηναι​δια·φυλασσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαφυλαχθησεσθαι​δια·φυλασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφυλαχθεισαδιαφυλαχθειςδιαφυλαχθενδια·φυλασσ·θεισ·αδια·φυλασσ·θει[ντ]·ςδια·φυλασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαφυλαχθεισανδιαφυλαχθενταδια·φυλασσ·θεισ·ανδια·φυλασσ·θε[ι]ντ·α
Datδιαφυλαχθεισῃδιαφυλαχθεντιδια·φυλασσ·θεισ·ῃδια·φυλασσ·θε[ι]ντ·ι
Genδιαφυλαχθεισηςδιαφυλαχθεντοςδια·φυλασσ·θεισ·ηςδια·φυλασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιαφυλαχθεισαιδιαφυλαχθεντεςδιαφυλαχθενταδια·φυλασσ·θεισ·αιδια·φυλασσ·θε[ι]ντ·εςδια·φυλασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαφυλαχθεισαςδιαφυλαχθενταςδια·φυλασσ·θεισ·αςδια·φυλασσ·θε[ι]ντ·ας
Datδιαφυλαχθεισαιςδιαφυλαχθεισι, διαφυλαχθεισινδια·φυλασσ·θεισ·αιςδια·φυλασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιαφυλαχθεισωνδιαφυλαχθεντωνδια·φυλασσ·θεισ·ωνδια·φυλασσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαφυλαχθησομενηδιαφυλαχθησομενεδια·φυλασσ·θησομεν·ηδια·φυλασσ·θησομεν·ε
Nomδιαφυλαχθησομενοςδια·φυλασσ·θησομεν·ος
Accδιαφυλαχθησομενηνδιαφυλαχθησομενονδια·φυλασσ·θησομεν·ηνδια·φυλασσ·θησομεν·ον
Datδιαφυλαχθησομενῃδιαφυλαχθησομενῳδια·φυλασσ·θησομεν·ῃδια·φυλασσ·θησομεν·ῳ
Genδιαφυλαχθησομενηςδιαφυλαχθησομενουδια·φυλασσ·θησομεν·ηςδια·φυλασσ·θησομεν·ου
PlVocδιαφυλαχθησομεναιδιαφυλαχθησομενοιδιαφυλαχθησομεναδια·φυλασσ·θησομεν·αιδια·φυλασσ·θησομεν·οιδια·φυλασσ·θησομεν·α
Nom
Accδιαφυλαχθησομεναςδιαφυλαχθησομενουςδια·φυλασσ·θησομεν·αςδια·φυλασσ·θησομεν·ους
Datδιαφυλαχθησομεναιςδιαφυλαχθησομενοιςδια·φυλασσ·θησομεν·αιςδια·φυλασσ·θησομεν·οις
Genδιαφυλαχθησομενωνδιαφυλαχθησομενωνδια·φυλασσ·θησομεν·ωνδια·φυλασσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 10:51:42 EST