διατηρεω • DIATHREW • diatēreō

Search: διατηρει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διατηρει; διατηρει; διατηρειδιατηρέωδια·τηρ(ε)·ε; δια·τηρ(ε)·ει; δια·τηρ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διατηρειδιατηρέωδια·τηρ(ε)·εpres act imp 2nd sg
διατηρειδιατηρέωδια·τηρ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
διατηρειδιατηρέωδια·τηρ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical

δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατηρωδια·τηρ(ε)·ωδιατηρουμαιδια·τηρ(ε)·ομαι
2ndδιατηρειςδια·τηρ(ε)·ειςδιατηρῃ, διατηρει[LXX], διατηρεισαιδια·τηρ(ε)·ῃ, δια·τηρ(ε)·ει classical, δια·τηρ(ε)·εσαι alt
3rdδιατηρει[LXX]δια·τηρ(ε)·ειδιατηρειταιδια·τηρ(ε)·εται
Pl1stδιατηρουμενδια·τηρ(ε)·ομενδιατηρουμεθαδια·τηρ(ε)·ομεθα
2ndδιατηρειτεδια·τηρ(ε)·ετεδιατηρεισθεδια·τηρ(ε)·εσθε
3rdδιατηρουσιν[LXX], διατηρουσιδια·τηρ(ε)·ουσι(ν), δια·τηρ(ε)·ουσι(ν)διατηρουνταιδια·τηρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατηρωδια·τηρ(ε)·ωδιατηρωμαιδια·τηρ(ε)·ωμαι
2ndδιατηρῃςδια·τηρ(ε)·ῃςδιατηρῃδια·τηρ(ε)·ῃ
3rdδιατηρῃδια·τηρ(ε)·ῃδιατηρηταιδια·τηρ(ε)·ηται
Pl1stδιατηρωμενδια·τηρ(ε)·ωμενδιατηρωμεθαδια·τηρ(ε)·ωμεθα
2ndδιατηρητεδια·τηρ(ε)·ητεδιατηρησθεδια·τηρ(ε)·ησθε
3rdδιατηρωσιν, διατηρωσιδια·τηρ(ε)·ωσι(ν)διατηρωνταιδια·τηρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατηροιμιδια·τηρ(ε)·οιμιδιατηροιμηνδια·τηρ(ε)·οιμην
2ndδιατηροιςδια·τηρ(ε)·οιςδιατηροιοδια·τηρ(ε)·οιο
3rdδιατηροιδια·τηρ(ε)·οιδιατηροιτοδια·τηρ(ε)·οιτο
Pl1stδιατηροιμενδια·τηρ(ε)·οιμενδιατηροιμεθαδια·τηρ(ε)·οιμεθα
2ndδιατηροιτεδια·τηρ(ε)·οιτεδιατηροισθεδια·τηρ(ε)·οισθε
3rdδιατηροιεν, διατηροισανδια·τηρ(ε)·οιεν, δια·τηρ(ε)·οισαν altδιατηροιντοδια·τηρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατηρει[LXX]δια·τηρ(ε)·εδιατηρουδια·τηρ(ε)·ου
3rdδιατηρειτωδια·τηρ(ε)·ετωδιατηρεισθωδια·τηρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδιατηρειτεδια·τηρ(ε)·ετεδιατηρεισθεδια·τηρ(ε)·εσθε
3rdδιατηρειτωσαν, διατηρουντωνδια·τηρ(ε)·ετωσαν, δια·τηρ(ε)·οντων classicalδιατηρεισθωσαν, διατηρεισθωνδια·τηρ(ε)·εσθωσαν, δια·τηρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατηρειν​δια·τηρ(ε)·ειν​διατηρεισθαι​δια·τηρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατηρουσαδιατηρουνδια·τηρ(ε)·ουσ·αδια·τηρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιατηρων[LXX]δια·τηρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιατηρουσανδιατηρουνταδια·τηρ(ε)·ουσ·ανδια·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδιατηρουσῃδιατηρουντιδια·τηρ(ε)·ουσ·ῃδια·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδιατηρουσηςδιατηρουντοςδια·τηρ(ε)·ουσ·ηςδια·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιατηρουσαιδιατηρουντες[GNT]διατηρουνταδια·τηρ(ε)·ουσ·αιδια·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·εςδια·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιατηρουσαςδιατηρουνταςδια·τηρ(ε)·ουσ·αςδια·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδιατηρουσαιςδιατηρουσι, διατηρουσιν[LXX]δια·τηρ(ε)·ουσ·αιςδια·τηρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), δια·τηρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιατηρουσωνδιατηρουντωνδια·τηρ(ε)·ουσ·ωνδια·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατηρουμενηδιατηρουμενεδια·τηρ(ε)·ομεν·ηδια·τηρ(ε)·ομεν·ε
Nomδιατηρουμενοςδια·τηρ(ε)·ομεν·ος
Accδιατηρουμενηνδιατηρουμενονδια·τηρ(ε)·ομεν·ηνδια·τηρ(ε)·ομεν·ον
Datδιατηρουμενῃδιατηρουμενῳδια·τηρ(ε)·ομεν·ῃδια·τηρ(ε)·ομεν·ῳ
Genδιατηρουμενηςδιατηρουμενουδια·τηρ(ε)·ομεν·ηςδια·τηρ(ε)·ομεν·ου
PlVocδιατηρουμεναιδιατηρουμενοιδιατηρουμεναδια·τηρ(ε)·ομεν·αιδια·τηρ(ε)·ομεν·οιδια·τηρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accδιατηρουμεναςδιατηρουμενουςδια·τηρ(ε)·ομεν·αςδια·τηρ(ε)·ομεν·ους
Datδιατηρουμεναιςδιατηρουμενοιςδια·τηρ(ε)·ομεν·αιςδια·τηρ(ε)·ομεν·οις
Genδιατηρουμενωνδιατηρουμενωνδια·τηρ(ε)·ομεν·ωνδια·τηρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετηρουνδια·ε·τηρ(ε)·ονδιετηρουμηνδια·ε·τηρ(ε)·ομην
2ndδιετηρειςδια·ε·τηρ(ε)·εςδιετηρουδια·ε·τηρ(ε)·ου
3rdδιετηρει[GNT]δια·ε·τηρ(ε)·εδιετηρειτοδια·ε·τηρ(ε)·ετο
Pl1stδιετηρουμενδια·ε·τηρ(ε)·ομενδιετηρουμεθαδια·ε·τηρ(ε)·ομεθα
2ndδιετηρειτεδια·ε·τηρ(ε)·ετεδιετηρεισθεδια·ε·τηρ(ε)·εσθε
3rdδιετηρουν, διετηρουσανδια·ε·τηρ(ε)·ον, δια·ε·τηρ(ε)·οσαν altδιετηρουντοδια·ε·τηρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατηρησωδια·τηρη·σωδιατηρησομαιδια·τηρη·σομαι
2ndδιατηρησεις[LXX]δια·τηρη·σειςδιατηρησῃ, διατηρησει[LXX], διατηρησεσαιδια·τηρη·σῃ, δια·τηρη·σει classical, δια·τηρη·σεσαι alt
3rdδιατηρησει[LXX]δια·τηρη·σειδιατηρησεταιδια·τηρη·σεται
Pl1stδιατηρησομενδια·τηρη·σομενδιατηρησομεθαδια·τηρη·σομεθα
2ndδιατηρησετε[LXX]δια·τηρη·σετεδιατηρησεσθεδια·τηρη·σεσθε
3rdδιατηρησουσιν, διατηρησουσιδια·τηρη·σουσι(ν)διατηρησονταιδια·τηρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατηρησοιμιδια·τηρη·σοιμιδιατηρησοιμηνδια·τηρη·σοιμην
2ndδιατηρησοιςδια·τηρη·σοιςδιατηρησοιοδια·τηρη·σοιο
3rdδιατηρησοιδια·τηρη·σοιδιατηρησοιτοδια·τηρη·σοιτο
Pl1stδιατηρησοιμενδια·τηρη·σοιμενδιατηρησοιμεθαδια·τηρη·σοιμεθα
2ndδιατηρησοιτεδια·τηρη·σοιτεδιατηρησοισθεδια·τηρη·σοισθε
3rdδιατηρησοιενδια·τηρη·σοιενδιατηρησοιντοδια·τηρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατηρησειν​δια·τηρη·σειν​διατηρησεσθαι​δια·τηρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατηρησουσαδιατηρησον[LXX]δια·τηρη·σουσ·αδια·τηρη·σο[υ]ν[τ]
Nomδιατηρησωνδια·τηρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιατηρησουσανδιατηρησονταδια·τηρη·σουσ·ανδια·τηρη·σο[υ]ντ·α
Datδιατηρησουσῃδιατηρησοντιδια·τηρη·σουσ·ῃδια·τηρη·σο[υ]ντ·ι
Genδιατηρησουσηςδιατηρησοντοςδια·τηρη·σουσ·ηςδια·τηρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιατηρησουσαιδιατηρησοντεςδιατηρησονταδια·τηρη·σουσ·αιδια·τηρη·σο[υ]ντ·εςδια·τηρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιατηρησουσαςδιατηρησονταςδια·τηρη·σουσ·αςδια·τηρη·σο[υ]ντ·ας
Datδιατηρησουσαιςδιατηρησουσι, διατηρησουσινδια·τηρη·σουσ·αιςδια·τηρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιατηρησουσωνδιατηρησοντωνδια·τηρη·σουσ·ωνδια·τηρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατηρησομενηδιατηρησομενεδια·τηρη·σομεν·ηδια·τηρη·σομεν·ε
Nomδιατηρησομενοςδια·τηρη·σομεν·ος
Accδιατηρησομενηνδιατηρησομενονδια·τηρη·σομεν·ηνδια·τηρη·σομεν·ον
Datδιατηρησομενῃδιατηρησομενῳδια·τηρη·σομεν·ῃδια·τηρη·σομεν·ῳ
Genδιατηρησομενηςδιατηρησομενουδια·τηρη·σομεν·ηςδια·τηρη·σομεν·ου
PlVocδιατηρησομεναιδιατηρησομενοιδιατηρησομεναδια·τηρη·σομεν·αιδια·τηρη·σομεν·οιδια·τηρη·σομεν·α
Nom
Accδιατηρησομεναςδιατηρησομενουςδια·τηρη·σομεν·αςδια·τηρη·σομεν·ους
Datδιατηρησομεναιςδιατηρησομενοιςδια·τηρη·σομεν·αιςδια·τηρη·σομεν·οις
Genδιατηρησομενωνδιατηρησομενωνδια·τηρη·σομεν·ωνδια·τηρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετηρησαδια·ε·τηρη·σαδιετηρησαμηνδια·ε·τηρη·σαμην
2ndδιετηρησαςδια·ε·τηρη·σαςδιετηρησωδια·ε·τηρη·σω
3rdδιετηρησεν[LXX], διετηρησεδια·ε·τηρη·σε(ν), δια·ε·τηρη·σε(ν)διετηρησατοδια·ε·τηρη·σατο
Pl1stδιετηρησαμενδια·ε·τηρη·σαμενδιετηρησαμεθαδια·ε·τηρη·σαμεθα
2ndδιετηρησατεδια·ε·τηρη·σατεδιετηρησασθεδια·ε·τηρη·σασθε
3rdδιετηρησανδια·ε·τηρη·σανδιετηρησαντοδια·ε·τηρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατηρησωδια·τηρη·σωδιατηρησωμαιδια·τηρη·σωμαι
2ndδιατηρησῃςδια·τηρη·σῃςδιατηρησῃδια·τηρη·σῃ
3rdδιατηρησῃδια·τηρη·σῃδιατηρησηταιδια·τηρη·σηται
Pl1stδιατηρησωμενδια·τηρη·σωμενδιατηρησωμεθαδια·τηρη·σωμεθα
2ndδιατηρησητεδια·τηρη·σητεδιατηρησησθεδια·τηρη·σησθε
3rdδιατηρησωσιν, διατηρησωσιδια·τηρη·σωσι(ν)διατηρησωνταιδια·τηρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατηρησαιμιδια·τηρη·σαιμιδιατηρησαιμηνδια·τηρη·σαιμην
2ndδιατηρησαις, διατηρησειαςδια·τηρη·σαις, δια·τηρη·σειας classicalδιατηρησαιοδια·τηρη·σαιο
3rdδιατηρησαι, διατηρησειεδια·τηρη·σαι, δια·τηρη·σειε classicalδιατηρησαιτοδια·τηρη·σαιτο
Pl1stδιατηρησαιμενδια·τηρη·σαιμενδιατηρησαιμεθαδια·τηρη·σαιμεθα
2ndδιατηρησαιτεδια·τηρη·σαιτεδιατηρησαισθεδια·τηρη·σαισθε
3rdδιατηρησαιεν, διατηρησαισαν, διατηρησειαν, διατηρησειενδια·τηρη·σαιεν, δια·τηρη·σαισαν alt, δια·τηρη·σειαν classical, δια·τηρη·σειεν classicalδιατηρησαιντοδια·τηρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατηρησον[LXX]δια·τηρη·σονδιατηρησαιδια·τηρη·σαι
3rdδιατηρησατωδια·τηρη·σατωδιατηρησασθωδια·τηρη·σασθω
Pl1st
2ndδιατηρησατεδια·τηρη·σατεδιατηρησασθεδια·τηρη·σασθε
3rdδιατηρησατωσαν, διατηρησαντωνδια·τηρη·σατωσαν, δια·τηρη·σαντων classicalδιατηρησασθωσαν, διατηρησασθωνδια·τηρη·σασθωσαν, δια·τηρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατηρησαι​δια·τηρη·σαι​διατηρησασθαι​δια·τηρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατηρησασαδιατηρησας[LXX]διατηρησανδια·τηρη·σασ·αδια·τηρη·σα[ντ]·ςδια·τηρη·σαν[τ]
Nom
Accδιατηρησασανδιατηρησανταδια·τηρη·σασ·ανδια·τηρη·σαντ·α
Datδιατηρησασῃδιατηρησαντιδια·τηρη·σασ·ῃδια·τηρη·σαντ·ι
Genδιατηρησασηςδιατηρησαντοςδια·τηρη·σασ·ηςδια·τηρη·σαντ·ος
PlVocδιατηρησασαιδιατηρησαντεςδιατηρησανταδια·τηρη·σασ·αιδια·τηρη·σαντ·εςδια·τηρη·σαντ·α
Nom
Accδιατηρησασαςδιατηρησανταςδια·τηρη·σασ·αςδια·τηρη·σαντ·ας
Datδιατηρησασαιςδιατηρησασι, διατηρησασινδια·τηρη·σασ·αιςδια·τηρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιατηρησασωνδιατηρησαντωνδια·τηρη·σασ·ωνδια·τηρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατηρησαμενηδιατηρησαμενεδια·τηρη·σαμεν·ηδια·τηρη·σαμεν·ε
Nomδιατηρησαμενοςδια·τηρη·σαμεν·ος
Accδιατηρησαμενηνδιατηρησαμενονδια·τηρη·σαμεν·ηνδια·τηρη·σαμεν·ον
Datδιατηρησαμενῃδιατηρησαμενῳδια·τηρη·σαμεν·ῃδια·τηρη·σαμεν·ῳ
Genδιατηρησαμενηςδιατηρησαμενουδια·τηρη·σαμεν·ηςδια·τηρη·σαμεν·ου
PlVocδιατηρησαμεναιδιατηρησαμενοιδιατηρησαμεναδια·τηρη·σαμεν·αιδια·τηρη·σαμεν·οιδια·τηρη·σαμεν·α
Nom
Accδιατηρησαμεναςδιατηρησαμενουςδια·τηρη·σαμεν·αςδια·τηρη·σαμεν·ους
Datδιατηρησαμεναιςδιατηρησαμενοιςδια·τηρη·σαμεν·αιςδια·τηρη·σαμεν·οις
Genδιατηρησαμενωνδιατηρησαμενωνδια·τηρη·σαμεν·ωνδια·τηρη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατετηρημαιδια·τετηρη·μαι
2ndδιατετηρησαιδια·τετηρη·σαι
3rdδιατετηρηταιδια·τετηρη·ται
Pl1stδιατετηρημεθαδια·τετηρη·μεθα
2ndδιατετηρησθεδια·τετηρη·σθε
3rdδιατετηρηνταιδια·τετηρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατετηρησομαιδια·τετηρη·σομαι
2ndδιατετηρησῃ, διατετηρησειδια·τετηρη·σῃ, δια·τετηρη·σει classical
3rdδιατετηρησεταιδια·τετηρη·σεται
Pl1stδιατετηρησομεθαδια·τετηρη·σομεθα
2ndδιατετηρησεσθεδια·τετηρη·σεσθε
3rdδιατετηρησονταιδια·τετηρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατετηρησοιμηνδια·τετηρη·σοιμην
2ndδιατετηρησοιοδια·τετηρη·σοιο
3rdδιατετηρησοιτοδια·τετηρη·σοιτο
Pl1stδιατετηρησοιμεθαδια·τετηρη·σοιμεθα
2ndδιατετηρησοισθεδια·τετηρη·σοισθε
3rdδιατετηρησοιντοδια·τετηρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατετηρησοδια·τετηρη·σο
3rdδιατετηρησθωδια·τετηρη·σθω
Pl1st
2ndδιατετηρησθεδια·τετηρη·σθε
3rdδιατετηρησθωσαν, διατετηρησθωνδια·τετηρη·σθωσαν, δια·τετηρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατετηρησθαι​δια·τετηρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατετηρησεσθαι​δια·τετηρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατετηρημενηδιατετηρημενεδια·τετηρη·μεν·ηδια·τετηρη·μεν·ε
Nomδιατετηρημενοςδια·τετηρη·μεν·ος
Accδιατετηρημενηνδιατετηρημενον[LXX]δια·τετηρη·μεν·ηνδια·τετηρη·μεν·ον
Datδιατετηρημενῃδιατετηρημενῳδια·τετηρη·μεν·ῃδια·τετηρη·μεν·ῳ
Genδιατετηρημενηςδιατετηρημενουδια·τετηρη·μεν·ηςδια·τετηρη·μεν·ου
PlVocδιατετηρημεναιδιατετηρημενοιδιατετηρημεναδια·τετηρη·μεν·αιδια·τετηρη·μεν·οιδια·τετηρη·μεν·α
Nom
Accδιατετηρημεναςδιατετηρημενουςδια·τετηρη·μεν·αςδια·τετηρη·μεν·ους
Datδιατετηρημεναιςδιατετηρημενοιςδια·τετηρη·μεν·αιςδια·τετηρη·μεν·οις
Genδιατετηρημενωνδιατετηρημενωνδια·τετηρη·μεν·ωνδια·τετηρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετετηρημηνδια·ε·τετηρη·μην
2ndδιετετηρησοδια·ε·τετηρη·σο
3rdδιετετηρητοδια·ε·τετηρη·το
Pl1stδιετετηρημεθαδια·ε·τετηρη·μεθα
2ndδιετετηρησθεδια·ε·τετηρη·σθε
3rdδιετετηρηντοδια·ε·τετηρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατετηρημηνδια·[ε]·τετηρη·μην
2ndδιατετηρησοδια·[ε]·τετηρη·σο
3rdδιατετηρητοδια·[ε]·τετηρη·το
Pl1stδιατετηρημεθαδια·[ε]·τετηρη·μεθα
2ndδιατετηρησθεδια·[ε]·τετηρη·σθε
3rdδιατετηρηντοδια·[ε]·τετηρη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιετηρηθηνδια·ε·τηρη·θην
2ndδιετηρηθης[LXX]δια·ε·τηρη·θης
3rdδιετηρηθη[LXX]δια·ε·τηρη·θη
Pl1stδιετηρηθημενδια·ε·τηρη·θημεν
2ndδιετηρηθητεδια·ε·τηρη·θητε
3rdδιετηρηθησανδια·ε·τηρη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιατηρηθησομαιδια·τηρη·θησομαι
2ndδιατηρηθησῃ, διατηρηθησειδια·τηρη·θησῃ, δια·τηρη·θησει classical
3rdδιατηρηθησεταιδια·τηρη·θησεται
Pl1stδιατηρηθησομεθαδια·τηρη·θησομεθα
2ndδιατηρηθησεσθεδια·τηρη·θησεσθε
3rdδιατηρηθησονταιδια·τηρη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιατηρηθωδια·τηρη·θω
2ndδιατηρηθῃςδια·τηρη·θῃς
3rdδιατηρηθῃδια·τηρη·θῃ
Pl1stδιατηρηθωμενδια·τηρη·θωμεν
2ndδιατηρηθητεδια·τηρη·θητε
3rdδιατηρηθωσιν, διατηρηθωσιδια·τηρη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιατηρηθειηνδια·τηρη·θειην
2ndδιατηρηθειηςδια·τηρη·θειης
3rdδιατηρηθειηδια·τηρη·θειη
Pl1stδιατηρηθειημεν, διατηρηθειμενδια·τηρη·θειημεν, δια·τηρη·θειμεν classical
2ndδιατηρηθειητε, διατηρηθειτεδια·τηρη·θειητε, δια·τηρη·θειτε classical
3rdδιατηρηθειησαν, διατηρηθειενδια·τηρη·θειησαν, δια·τηρη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιατηρηθησοιμηνδια·τηρη·θησοιμην
2ndδιατηρηθησοιοδια·τηρη·θησοιο
3rdδιατηρηθησοιτοδια·τηρη·θησοιτο
Pl1stδιατηρηθησοιμεθαδια·τηρη·θησοιμεθα
2ndδιατηρηθησοισθεδια·τηρη·θησοισθε
3rdδιατηρηθησοιντοδια·τηρη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατηρηθητιδια·τηρη·θητι
3rdδιατηρηθητωδια·τηρη·θητω
Pl1st
2ndδιατηρηθητεδια·τηρη·θητε
3rdδιατηρηθητωσαν, διατηρηθεντωνδια·τηρη·θητωσαν, δια·τηρη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διατηρηθηναι​δια·τηρη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διατηρηθησεσθαι​δια·τηρη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατηρηθεισαδιατηρηθειςδιατηρηθενδια·τηρη·θεισ·αδια·τηρη·θει[ντ]·ςδια·τηρη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιατηρηθεισανδιατηρηθενταδια·τηρη·θεισ·ανδια·τηρη·θε[ι]ντ·α
Datδιατηρηθεισῃδιατηρηθεντιδια·τηρη·θεισ·ῃδια·τηρη·θε[ι]ντ·ι
Genδιατηρηθεισηςδιατηρηθεντοςδια·τηρη·θεισ·ηςδια·τηρη·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιατηρηθεισαιδιατηρηθεντεςδιατηρηθενταδια·τηρη·θεισ·αιδια·τηρη·θε[ι]ντ·εςδια·τηρη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιατηρηθεισαςδιατηρηθενταςδια·τηρη·θεισ·αςδια·τηρη·θε[ι]ντ·ας
Datδιατηρηθεισαιςδιατηρηθεισι, διατηρηθεισινδια·τηρη·θεισ·αιςδια·τηρη·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιατηρηθεισωνδιατηρηθεντωνδια·τηρη·θεισ·ωνδια·τηρη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατηρηθησομενηδιατηρηθησομενεδια·τηρη·θησομεν·ηδια·τηρη·θησομεν·ε
Nomδιατηρηθησομενοςδια·τηρη·θησομεν·ος
Accδιατηρηθησομενηνδιατηρηθησομενονδια·τηρη·θησομεν·ηνδια·τηρη·θησομεν·ον
Datδιατηρηθησομενῃδιατηρηθησομενῳδια·τηρη·θησομεν·ῃδια·τηρη·θησομεν·ῳ
Genδιατηρηθησομενηςδιατηρηθησομενουδια·τηρη·θησομεν·ηςδια·τηρη·θησομεν·ου
PlVocδιατηρηθησομεναιδιατηρηθησομενοιδιατηρηθησομεναδια·τηρη·θησομεν·αιδια·τηρη·θησομεν·οιδια·τηρη·θησομεν·α
Nom
Accδιατηρηθησομεναςδιατηρηθησομενουςδια·τηρη·θησομεν·αςδια·τηρη·θησομεν·ους
Datδιατηρηθησομεναιςδιατηρηθησομενοιςδια·τηρη·θησομεν·αιςδια·τηρη·θησομεν·οις
Genδιατηρηθησομενωνδιατηρηθησομενωνδια·τηρη·θησομεν·ωνδια·τηρη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 04:44:14 EST