διαστρεφω • DIASTREFW • diastrephō

Search: διαστρεφων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαστρεφωνδιαστρέφωδια·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαστρεφωνδιαστρέφωδια·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαστρεφω[LXX]δια·στρεφ·ωδιαστρεφομαιδια·στρεφ·ομαι
2ndδιαστρεφειςδια·στρεφ·ειςδιαστρεφῃ, διαστρεφει, διαστρεφεσαιδια·στρεφ·ῃ, δια·στρεφ·ει classical, δια·στρεφ·εσαι alt
3rdδιαστρεφειδια·στρεφ·ειδιαστρεφεταιδια·στρεφ·εται
Pl1stδιαστρεφομενδια·στρεφ·ομενδιαστρεφομεθαδια·στρεφ·ομεθα
2ndδιαστρεφετε[LXX]δια·στρεφ·ετεδιαστρεφεσθεδια·στρεφ·εσθε
3rdδιαστρεφουσιν, διαστρεφουσιδια·στρεφ·ουσι(ν)διαστρεφονταιδια·στρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαστρεφω[LXX]δια·στρεφ·ωδιαστρεφωμαιδια·στρεφ·ωμαι
2ndδιαστρεφῃςδια·στρεφ·ῃςδιαστρεφῃδια·στρεφ·ῃ
3rdδιαστρεφῃδια·στρεφ·ῃδιαστρεφηταιδια·στρεφ·ηται
Pl1stδιαστρεφωμενδια·στρεφ·ωμενδιαστρεφωμεθαδια·στρεφ·ωμεθα
2ndδιαστρεφητεδια·στρεφ·ητεδιαστρεφησθεδια·στρεφ·ησθε
3rdδιαστρεφωσιν, διαστρεφωσιδια·στρεφ·ωσι(ν)διαστρεφωνταιδια·στρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαστρεφοιμιδια·στρεφ·οιμιδιαστρεφοιμηνδια·στρεφ·οιμην
2ndδιαστρεφοιςδια·στρεφ·οιςδιαστρεφοιοδια·στρεφ·οιο
3rdδιαστρεφοιδια·στρεφ·οιδιαστρεφοιτοδια·στρεφ·οιτο
Pl1stδιαστρεφοιμενδια·στρεφ·οιμενδιαστρεφοιμεθαδια·στρεφ·οιμεθα
2ndδιαστρεφοιτεδια·στρεφ·οιτεδιαστρεφοισθεδια·στρεφ·οισθε
3rdδιαστρεφοιεν, διαστρεφοισανδια·στρεφ·οιεν, δια·στρεφ·οισαν altδιαστρεφοιντοδια·στρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαστρεφεδια·στρεφ·εδιαστρεφουδια·στρεφ·ου
3rdδιαστρεφετωδια·στρεφ·ετωδιαστρεφεσθωδια·στρεφ·εσθω
Pl1st
2ndδιαστρεφετε[LXX]δια·στρεφ·ετεδιαστρεφεσθεδια·στρεφ·εσθε
3rdδιαστρεφετωσαν, διαστρεφοντωνδια·στρεφ·ετωσαν, δια·στρεφ·οντων classicalδιαστρεφεσθωσαν, διαστρεφεσθωνδια·στρεφ·εσθωσαν, δια·στρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαστρεφειν[LXX]​δια·στρεφ·εινδιαστρεφεσθαι​δια·στρεφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαστρεφουσαδιαστρεφονδια·στρεφ·ουσ·αδια·στρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαστρεφων[GNT][LXX]δια·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαστρεφουσανδιαστρεφοντα[GNT]δια·στρεφ·ουσ·ανδια·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Datδιαστρεφουσῃδιαστρεφοντιδια·στρεφ·ουσ·ῃδια·στρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαστρεφουσηςδιαστρεφοντοςδια·στρεφ·ουσ·ηςδια·στρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαστρεφουσαιδιαστρεφοντες[LXX]διαστρεφοντα[GNT]δια·στρεφ·ουσ·αιδια·στρεφ·ο[υ]ντ·εςδια·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαστρεφουσαςδιαστρεφονταςδια·στρεφ·ουσ·αςδια·στρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαστρεφουσαιςδιαστρεφουσι, διαστρεφουσινδια·στρεφ·ουσ·αιςδια·στρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαστρεφουσωνδιαστρεφοντωνδια·στρεφ·ουσ·ωνδια·στρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαστρεφομενηδιαστρεφομενεδια·στρεφ·ομεν·ηδια·στρεφ·ομεν·ε
Nomδιαστρεφομενοςδια·στρεφ·ομεν·ος
Accδιαστρεφομενηνδιαστρεφομενονδια·στρεφ·ομεν·ηνδια·στρεφ·ομεν·ον
Datδιαστρεφομενῃδιαστρεφομενῳδια·στρεφ·ομεν·ῃδια·στρεφ·ομεν·ῳ
Genδιαστρεφομενηςδιαστρεφομενουδια·στρεφ·ομεν·ηςδια·στρεφ·ομεν·ου
PlVocδιαστρεφομεναιδιαστρεφομενοιδιαστρεφομεναδια·στρεφ·ομεν·αιδια·στρεφ·ομεν·οιδια·στρεφ·ομεν·α
Nom
Accδιαστρεφομεναςδιαστρεφομενουςδια·στρεφ·ομεν·αςδια·στρεφ·ομεν·ους
Datδιαστρεφομεναιςδιαστρεφομενοιςδια·στρεφ·ομεν·αιςδια·στρεφ·ομεν·οις
Genδιαστρεφομενωνδιαστρεφομενωνδια·στρεφ·ομεν·ωνδια·στρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεστρεφον[LXX]δια·ε·στρεφ·ονδιεστρεφομηνδια·ε·στρεφ·ομην
2ndδιεστρεφεςδια·ε·στρεφ·εςδιεστρεφουδια·ε·στρεφ·ου
3rdδιεστρεφεν, διεστρεφεδια·ε·στρεφ·ε(ν)διεστρεφετοδια·ε·στρεφ·ετο
Pl1stδιεστρεφομενδια·ε·στρεφ·ομενδιεστρεφομεθαδια·ε·στρεφ·ομεθα
2ndδιεστρεφετε[LXX]δια·ε·στρεφ·ετεδιεστρεφεσθεδια·ε·στρεφ·εσθε
3rdδιεστρεφον[LXX], διεστρεφοσανδια·ε·στρεφ·ον, δια·ε·στρεφ·οσαν altδιεστρεφοντοδια·ε·στρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαστρεψωδια·στρεφ·σωδιαστρεψομαιδια·στρεφ·σομαι
2ndδιαστρεψεις[LXX]δια·στρεφ·σειςδιαστρεψῃ[LXX], διαστρεψει[LXX], διαστρεψεσαιδια·στρεφ·σῃ, δια·στρεφ·σει classical, δια·στρεφ·σεσαι alt
3rdδιαστρεψει[LXX]δια·στρεφ·σειδιαστρεψεταιδια·στρεφ·σεται
Pl1stδιαστρεψομενδια·στρεφ·σομενδιαστρεψομεθαδια·στρεφ·σομεθα
2ndδιαστρεψετεδια·στρεφ·σετεδιαστρεψεσθεδια·στρεφ·σεσθε
3rdδιαστρεψουσιν, διαστρεψουσιδια·στρεφ·σουσι(ν)διαστρεψονταιδια·στρεφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαστρεψοιμιδια·στρεφ·σοιμιδιαστρεψοιμηνδια·στρεφ·σοιμην
2ndδιαστρεψοιςδια·στρεφ·σοιςδιαστρεψοιοδια·στρεφ·σοιο
3rdδιαστρεψοιδια·στρεφ·σοιδιαστρεψοιτοδια·στρεφ·σοιτο
Pl1stδιαστρεψοιμενδια·στρεφ·σοιμενδιαστρεψοιμεθαδια·στρεφ·σοιμεθα
2ndδιαστρεψοιτεδια·στρεφ·σοιτεδιαστρεψοισθεδια·στρεφ·σοισθε
3rdδιαστρεψοιενδια·στρεφ·σοιενδιαστρεψοιντοδια·στρεφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαστρεψειν​δια·στρεφ·σειν​διαστρεψεσθαι​δια·στρεφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαστρεψουσαδιαστρεψονδια·στρεφ·σουσ·αδια·στρεφ·σο[υ]ν[τ]
Nomδιαστρεψωνδια·στρεφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιαστρεψουσανδιαστρεψονταδια·στρεφ·σουσ·ανδια·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Datδιαστρεψουσῃδιαστρεψοντιδια·στρεφ·σουσ·ῃδια·στρεφ·σο[υ]ντ·ι
Genδιαστρεψουσηςδιαστρεψοντοςδια·στρεφ·σουσ·ηςδια·στρεφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιαστρεψουσαιδιαστρεψοντεςδιαστρεψονταδια·στρεφ·σουσ·αιδια·στρεφ·σο[υ]ντ·εςδια·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαστρεψουσαςδιαστρεψονταςδια·στρεφ·σουσ·αςδια·στρεφ·σο[υ]ντ·ας
Datδιαστρεψουσαιςδιαστρεψουσι, διαστρεψουσινδια·στρεφ·σουσ·αιςδια·στρεφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιαστρεψουσωνδιαστρεψοντωνδια·στρεφ·σουσ·ωνδια·στρεφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαστρεψομενηδιαστρεψομενεδια·στρεφ·σομεν·ηδια·στρεφ·σομεν·ε
Nomδιαστρεψομενοςδια·στρεφ·σομεν·ος
Accδιαστρεψομενηνδιαστρεψομενονδια·στρεφ·σομεν·ηνδια·στρεφ·σομεν·ον
Datδιαστρεψομενῃδιαστρεψομενῳδια·στρεφ·σομεν·ῃδια·στρεφ·σομεν·ῳ
Genδιαστρεψομενηςδιαστρεψομενουδια·στρεφ·σομεν·ηςδια·στρεφ·σομεν·ου
PlVocδιαστρεψομεναιδιαστρεψομενοιδιαστρεψομεναδια·στρεφ·σομεν·αιδια·στρεφ·σομεν·οιδια·στρεφ·σομεν·α
Nom
Accδιαστρεψομεναςδιαστρεψομενουςδια·στρεφ·σομεν·αςδια·στρεφ·σομεν·ους
Datδιαστρεψομεναιςδιαστρεψομενοιςδια·στρεφ·σομεν·αιςδια·στρεφ·σομεν·οις
Genδιαστρεψομενωνδιαστρεψομενωνδια·στρεφ·σομεν·ωνδια·στρεφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεστρεψαδια·ε·στρεφ·σαδιεστρεψαμηνδια·ε·στρεφ·σαμην
2ndδιεστρεψαςδια·ε·στρεφ·σαςδιεστρεψωδια·ε·στρεφ·σω
3rdδιεστρεψεν[LXX], διεστρεψεδια·ε·στρεφ·σε(ν), δια·ε·στρεφ·σε(ν)διεστρεψατοδια·ε·στρεφ·σατο
Pl1stδιεστρεψαμενδια·ε·στρεφ·σαμενδιεστρεψαμεθαδια·ε·στρεφ·σαμεθα
2ndδιεστρεψατεδια·ε·στρεφ·σατεδιεστρεψασθεδια·ε·στρεφ·σασθε
3rdδιεστρεψαν[LXX]δια·ε·στρεφ·σανδιεστρεψαντοδια·ε·στρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαστρεψωδια·στρεφ·σωδιαστρεψωμαιδια·στρεφ·σωμαι
2ndδιαστρεψῃςδια·στρεφ·σῃςδιαστρεψῃ[LXX]δια·στρεφ·σῃ
3rdδιαστρεψῃ[LXX]δια·στρεφ·σῃδιαστρεψηταιδια·στρεφ·σηται
Pl1stδιαστρεψωμενδια·στρεφ·σωμενδιαστρεψωμεθαδια·στρεφ·σωμεθα
2ndδιαστρεψητεδια·στρεφ·σητεδιαστρεψησθεδια·στρεφ·σησθε
3rdδιαστρεψωσιν, διαστρεψωσιδια·στρεφ·σωσι(ν)διαστρεψωνταιδια·στρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαστρεψαιμιδια·στρεφ·σαιμιδιαστρεψαιμηνδια·στρεφ·σαιμην
2ndδιαστρεψαις, διαστρεψειαςδια·στρεφ·σαις, δια·στρεφ·σειας classicalδιαστρεψαιοδια·στρεφ·σαιο
3rdδιαστρεψαι[GNT], διαστρεψειεδια·στρεφ·σαι, δια·στρεφ·σειε classicalδιαστρεψαιτοδια·στρεφ·σαιτο
Pl1stδιαστρεψαιμενδια·στρεφ·σαιμενδιαστρεψαιμεθαδια·στρεφ·σαιμεθα
2ndδιαστρεψαιτεδια·στρεφ·σαιτεδιαστρεψαισθεδια·στρεφ·σαισθε
3rdδιαστρεψαιεν, διαστρεψαισαν, διαστρεψειαν, διαστρεψειενδια·στρεφ·σαιεν, δια·στρεφ·σαισαν alt, δια·στρεφ·σειαν classical, δια·στρεφ·σειεν classicalδιαστρεψαιντοδια·στρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαστρεψονδια·στρεφ·σονδιαστρεψαι[GNT]δια·στρεφ·σαι
3rdδιαστρεψατωδια·στρεφ·σατωδιαστρεψασθωδια·στρεφ·σασθω
Pl1st
2ndδιαστρεψατεδια·στρεφ·σατεδιαστρεψασθεδια·στρεφ·σασθε
3rdδιαστρεψατωσαν, διαστρεψαντωνδια·στρεφ·σατωσαν, δια·στρεφ·σαντων classicalδιαστρεψασθωσαν, διαστρεψασθωνδια·στρεφ·σασθωσαν, δια·στρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαστρεψαι[GNT]​δια·στρεφ·σαιδιαστρεψασθαι​δια·στρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαστρεψασαδιαστρεψαςδιαστρεψανδια·στρεφ·σασ·αδια·στρεφ·σα[ντ]·ςδια·στρεφ·σαν[τ]
Nom
Accδιαστρεψασανδιαστρεψανταδια·στρεφ·σασ·ανδια·στρεφ·σαντ·α
Datδιαστρεψασῃδιαστρεψαντιδια·στρεφ·σασ·ῃδια·στρεφ·σαντ·ι
Genδιαστρεψασηςδιαστρεψαντοςδια·στρεφ·σασ·ηςδια·στρεφ·σαντ·ος
PlVocδιαστρεψασαιδιαστρεψαντεςδιαστρεψανταδια·στρεφ·σασ·αιδια·στρεφ·σαντ·εςδια·στρεφ·σαντ·α
Nom
Accδιαστρεψασαςδιαστρεψανταςδια·στρεφ·σασ·αςδια·στρεφ·σαντ·ας
Datδιαστρεψασαιςδιαστρεψασι, διαστρεψασινδια·στρεφ·σασ·αιςδια·στρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαστρεψασωνδιαστρεψαντωνδια·στρεφ·σασ·ωνδια·στρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαστρεψαμενηδιαστρεψαμενεδια·στρεφ·σαμεν·ηδια·στρεφ·σαμεν·ε
Nomδιαστρεψαμενοςδια·στρεφ·σαμεν·ος
Accδιαστρεψαμενηνδιαστρεψαμενονδια·στρεφ·σαμεν·ηνδια·στρεφ·σαμεν·ον
Datδιαστρεψαμενῃδιαστρεψαμενῳδια·στρεφ·σαμεν·ῃδια·στρεφ·σαμεν·ῳ
Genδιαστρεψαμενηςδιαστρεψαμενουδια·στρεφ·σαμεν·ηςδια·στρεφ·σαμεν·ου
PlVocδιαστρεψαμεναιδιαστρεψαμενοιδιαστρεψαμεναδια·στρεφ·σαμεν·αιδια·στρεφ·σαμεν·οιδια·στρεφ·σαμεν·α
Nom
Accδιαστρεψαμεναςδιαστρεψαμενουςδια·στρεφ·σαμεν·αςδια·στρεφ·σαμεν·ους
Datδιαστρεψαμεναιςδιαστρεψαμενοιςδια·στρεφ·σαμεν·αιςδια·στρεφ·σαμεν·οις
Genδιαστρεψαμενωνδιαστρεψαμενωνδια·στρεφ·σαμεν·ωνδια·στρεφ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεστραμμαιδι·εστραφ·μαι
2ndδιεστραψαιδι·εστραφ·σαι
3rdδιεστραπταιδι·εστραφ·ται
Pl1stδιεστραμμεθαδι·εστραφ·μεθα
2ndδιεστραφθεδι·εστραφ·σθε
3rdδιεστραφαταιδι·εστραφ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεστραψομαιδι·εστραφ·σομαι
2ndδιεστραψῃ, διεστραψειδι·εστραφ·σῃ, δι·εστραφ·σει classical
3rdδιεστραψεταιδι·εστραφ·σεται
Pl1stδιεστραψομεθαδι·εστραφ·σομεθα
2ndδιεστραψεσθεδι·εστραφ·σεσθε
3rdδιεστραψονταιδι·εστραφ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεστραψοιμηνδι·εστραφ·σοιμην
2ndδιεστραψοιοδι·εστραφ·σοιο
3rdδιεστραψοιτοδι·εστραφ·σοιτο
Pl1stδιεστραψοιμεθαδι·εστραφ·σοιμεθα
2ndδιεστραψοισθεδι·εστραφ·σοισθε
3rdδιεστραψοιντοδι·εστραφ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιεστραψοδι·εστραφ·σο
3rdδιεστραφθωδι·εστραφ·σθω
Pl1st
2ndδιεστραφθεδι·εστραφ·σθε
3rdδιεστραφθωσαν, διεστραφθωνδι·εστραφ·σθωσαν, δι·εστραφ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεστραφθαι​δι·εστραφ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεστραψεσθαι​δι·εστραφ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεστραμμενη[GNT][LXX]διεστραμμενεδι·εστραφ·μεν·ηδι·εστραφ·μεν·ε
Nomδιεστραμμενοςδι·εστραφ·μεν·ος
Accδιεστραμμενηνδιεστραμμενον[LXX]δι·εστραφ·μεν·ηνδι·εστραφ·μεν·ον
Datδιεστραμμενῃ[LXX]διεστραμμενῳδι·εστραφ·μεν·ῃδι·εστραφ·μεν·ῳ
Genδιεστραμμενης[GNT]διεστραμμενουδι·εστραφ·μεν·ηςδι·εστραφ·μεν·ου
PlVocδιεστραμμεναι[LXX]διεστραμμενοιδιεστραμμενα[GNT][LXX]δι·εστραφ·μεν·αιδι·εστραφ·μεν·οιδι·εστραφ·μεν·α
Nom
Accδιεστραμμενας[LXX]διεστραμμενουςδι·εστραφ·μεν·αςδι·εστραφ·μεν·ους
Datδιεστραμμεναιςδιεστραμμενοιςδι·εστραφ·μεν·αιςδι·εστραφ·μεν·οις
Genδιεστραμμενωνδιεστραμμενωνδι·εστραφ·μεν·ωνδι·εστραφ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεστραμμηνδι·ε·εστραφ·μην
2ndδιεστραψοδι·ε·εστραφ·σο
3rdδιεστραπτοδι·ε·εστραφ·το
Pl1stδιεστραμμεθαδι·ε·εστραφ·μεθα
2ndδιεστραφθεδι·ε·εστραφ·σθε
3rdδιεστραφατοδι·ε·εστραφ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεστραφηνδια·ε·στραφ·[θ]ην
2ndδιεστραφηςδια·ε·στραφ·[θ]ης
3rdδιεστραφηδια·ε·στραφ·[θ]η
Pl1stδιεστραφημενδια·ε·στραφ·[θ]ημεν
2ndδιεστραφητεδια·ε·στραφ·[θ]ητε
3rdδιεστραφησαν[LXX]δια·ε·στραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαστραφησομαιδια·στραφ·[θ]ησομαι
2ndδιαστραφησῃ, διαστραφησειδια·στραφ·[θ]ησῃ, δια·στραφ·[θ]ησει classical
3rdδιαστραφησεταιδια·στραφ·[θ]ησεται
Pl1stδιαστραφησομεθαδια·στραφ·[θ]ησομεθα
2ndδιαστραφησεσθε[LXX]δια·στραφ·[θ]ησεσθε
3rdδιαστραφησονταιδια·στραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαστραφωδια·στραφ·[θ]ω
2ndδιαστραφῃςδια·στραφ·[θ]ῃς
3rdδιαστραφῃδια·στραφ·[θ]ῃ
Pl1stδιαστραφωμενδια·στραφ·[θ]ωμεν
2ndδιαστραφητεδια·στραφ·[θ]ητε
3rdδιαστραφωσιν[LXX], διαστραφωσιδια·στραφ·[θ]ωσι(ν), δια·στραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαστραφειηνδια·στραφ·[θ]ειην
2ndδιαστραφειηςδια·στραφ·[θ]ειης
3rdδιαστραφειηδια·στραφ·[θ]ειη
Pl1stδιαστραφειημεν, διαστραφειμενδια·στραφ·[θ]ειημεν, δια·στραφ·[θ]ειμεν classical
2ndδιαστραφειητε, διαστραφειτεδια·στραφ·[θ]ειητε, δια·στραφ·[θ]ειτε classical
3rdδιαστραφειησαν, διαστραφειενδια·στραφ·[θ]ειησαν, δια·στραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαστραφησοιμηνδια·στραφ·[θ]ησοιμην
2ndδιαστραφησοιοδια·στραφ·[θ]ησοιο
3rdδιαστραφησοιτοδια·στραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stδιαστραφησοιμεθαδια·στραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndδιαστραφησοισθεδια·στραφ·[θ]ησοισθε
3rdδιαστραφησοιντοδια·στραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαστραφηθιδια·στραφ·[θ]ητι
3rdδιαστραφητωδια·στραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndδιαστραφητεδια·στραφ·[θ]ητε
3rdδιαστραφητωσαν, διαστραφεντωνδια·στραφ·[θ]ητωσαν, δια·στραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαστραφηναι​δια·στραφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαστραφησεσθαι​δια·στραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαστραφεισαδιαστραφειςδιαστραφενδια·στραφ·[θ]εισ·αδια·στραφ·[θ]ει[ντ]·ςδια·στραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαστραφεισανδιαστραφενταδια·στραφ·[θ]εισ·ανδια·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datδιαστραφεισῃδιαστραφεντιδια·στραφ·[θ]εισ·ῃδια·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genδιαστραφεισηςδιαστραφεντοςδια·στραφ·[θ]εισ·ηςδια·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocδιαστραφεισαιδιαστραφεντεςδιαστραφενταδια·στραφ·[θ]εισ·αιδια·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςδια·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαστραφεισαςδιαστραφενταςδια·στραφ·[θ]εισ·αςδια·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datδιαστραφεισαιςδιαστραφεισι, διαστραφεισινδια·στραφ·[θ]εισ·αιςδια·στραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genδιαστραφεισωνδιαστραφεντωνδια·στραφ·[θ]εισ·ωνδια·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαστραφησομενηδιαστραφησομενεδια·στραφ·[θ]ησομεν·ηδια·στραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomδιαστραφησομενοςδια·στραφ·[θ]ησομεν·ος
Accδιαστραφησομενηνδιαστραφησομενονδια·στραφ·[θ]ησομεν·ηνδια·στραφ·[θ]ησομεν·ον
Datδιαστραφησομενῃδιαστραφησομενῳδια·στραφ·[θ]ησομεν·ῃδια·στραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genδιαστραφησομενηςδιαστραφησομενουδια·στραφ·[θ]ησομεν·ηςδια·στραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocδιαστραφησομεναιδιαστραφησομενοιδιαστραφησομεναδια·στραφ·[θ]ησομεν·αιδια·στραφ·[θ]ησομεν·οιδια·στραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accδιαστραφησομεναςδιαστραφησομενουςδια·στραφ·[θ]ησομεν·αςδια·στραφ·[θ]ησομεν·ους
Datδιαστραφησομεναιςδιαστραφησομενοιςδια·στραφ·[θ]ησομεν·αιςδια·στραφ·[θ]ησομεν·οις
Genδιαστραφησομενωνδιαστραφησομενωνδια·στραφ·[θ]ησομεν·ωνδια·στραφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 01:10:05 EST