διασῳζω • DIASWiZW • diasō(i)zō

Search: διασεσῳσμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διασεσῳσμενοιδιασῴζωδια·σεσῳσ·μεν·οιperf mp ptcp mas nom|voc pl

δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασῳζωδια·σῳζ·ωδιασῳζομαιδια·σῳζ·ομαι
2ndδιασῳζειςδια·σῳζ·ειςδιασῳζῃ, διασῳζει[LXX], διασῳζεσαιδια·σῳζ·ῃ, δια·σῳζ·ει classical, δια·σῳζ·εσαι alt
3rdδιασῳζει[LXX]δια·σῳζ·ειδιασῳζεται[LXX]δια·σῳζ·εται
Pl1stδιασῳζομενδια·σῳζ·ομενδιασῳζομεθαδια·σῳζ·ομεθα
2ndδιασῳζετεδια·σῳζ·ετεδιασῳζεσθεδια·σῳζ·εσθε
3rdδιασῳζουσιν, διασῳζουσιδια·σῳζ·ουσι(ν)διασῳζονται[LXX]δια·σῳζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασῳζωδια·σῳζ·ωδιασῳζωμαιδια·σῳζ·ωμαι
2ndδιασῳζῃςδια·σῳζ·ῃςδιασῳζῃδια·σῳζ·ῃ
3rdδιασῳζῃδια·σῳζ·ῃδιασῳζηταιδια·σῳζ·ηται
Pl1stδιασῳζωμενδια·σῳζ·ωμενδιασῳζωμεθαδια·σῳζ·ωμεθα
2ndδιασῳζητεδια·σῳζ·ητεδιασῳζησθεδια·σῳζ·ησθε
3rdδιασῳζωσιν, διασῳζωσιδια·σῳζ·ωσι(ν)διασῳζωνταιδια·σῳζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασῳζοιμιδια·σῳζ·οιμιδιασῳζοιμηνδια·σῳζ·οιμην
2ndδιασῳζοιςδια·σῳζ·οιςδιασῳζοιοδια·σῳζ·οιο
3rdδιασῳζοιδια·σῳζ·οιδιασῳζοιτοδια·σῳζ·οιτο
Pl1stδιασῳζοιμενδια·σῳζ·οιμενδιασῳζοιμεθαδια·σῳζ·οιμεθα
2ndδιασῳζοιτεδια·σῳζ·οιτεδιασῳζοισθεδια·σῳζ·οισθε
3rdδιασῳζοιεν, διασῳζοισανδια·σῳζ·οιεν, δια·σῳζ·οισαν altδιασῳζοιντοδια·σῳζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιασῳζεδια·σῳζ·εδιασῳζουδια·σῳζ·ου
3rdδιασῳζετωδια·σῳζ·ετωδιασῳζεσθωδια·σῳζ·εσθω
Pl1st
2ndδιασῳζετεδια·σῳζ·ετεδιασῳζεσθεδια·σῳζ·εσθε
3rdδιασῳζετωσαν, διασῳζοντωνδια·σῳζ·ετωσαν, δια·σῳζ·οντων classicalδιασῳζεσθωσαν, διασῳζεσθωνδια·σῳζ·εσθωσαν, δια·σῳζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασῳζειν​δια·σῳζ·ειν​διασῳζεσθαι[LXX]​δια·σῳζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασῳζουσα[LXX]διασῳζονδια·σῳζ·ουσ·αδια·σῳζ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιασῳζων[LXX]δια·σῳζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιασῳζουσανδιασῳζονταδια·σῳζ·ουσ·ανδια·σῳζ·ο[υ]ντ·α
Datδιασῳζουσῃδιασῳζοντιδια·σῳζ·ουσ·ῃδια·σῳζ·ο[υ]ντ·ι
Genδιασῳζουσηςδιασῳζοντοςδια·σῳζ·ουσ·ηςδια·σῳζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιασῳζουσαιδιασῳζοντεςδιασῳζονταδια·σῳζ·ουσ·αιδια·σῳζ·ο[υ]ντ·εςδια·σῳζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιασῳζουσαςδιασῳζονταςδια·σῳζ·ουσ·αςδια·σῳζ·ο[υ]ντ·ας
Datδιασῳζουσαιςδιασῳζουσι, διασῳζουσινδια·σῳζ·ουσ·αιςδια·σῳζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιασῳζουσωνδιασῳζοντωνδια·σῳζ·ουσ·ωνδια·σῳζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασῳζομενηδιασῳζομενεδια·σῳζ·ομεν·ηδια·σῳζ·ομεν·ε
Nomδιασῳζομενος[LXX]δια·σῳζ·ομεν·ος
Accδιασῳζομενηνδιασῳζομενον[LXX]δια·σῳζ·ομεν·ηνδια·σῳζ·ομεν·ον
Datδιασῳζομενῃδιασῳζομενῳδια·σῳζ·ομεν·ῃδια·σῳζ·ομεν·ῳ
Genδιασῳζομενηςδιασῳζομενουδια·σῳζ·ομεν·ηςδια·σῳζ·ομεν·ου
PlVocδιασῳζομεναιδιασῳζομενοι[LXX]διασῳζομεναδια·σῳζ·ομεν·αιδια·σῳζ·ομεν·οιδια·σῳζ·ομεν·α
Nom
Accδιασῳζομεναςδιασῳζομενουςδια·σῳζ·ομεν·αςδια·σῳζ·ομεν·ους
Datδιασῳζομεναιςδιασῳζομενοιςδια·σῳζ·ομεν·αιςδια·σῳζ·ομεν·οις
Genδιασῳζομενων[LXX]διασῳζομενων[LXX]δια·σῳζ·ομεν·ωνδια·σῳζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσῳζονδια·ε·σῳζ·ονδιεσῳζομηνδια·ε·σῳζ·ομην
2ndδιεσῳζεςδια·ε·σῳζ·εςδιεσῳζουδια·ε·σῳζ·ου
3rdδιεσῳζεν, διεσῳζεδια·ε·σῳζ·ε(ν)διεσῳζετοδια·ε·σῳζ·ετο
Pl1stδιεσῳζομενδια·ε·σῳζ·ομενδιεσῳζομεθαδια·ε·σῳζ·ομεθα
2ndδιεσῳζετεδια·ε·σῳζ·ετεδιεσῳζεσθεδια·ε·σῳζ·εσθε
3rdδιεσῳζον, διεσῳζοσανδια·ε·σῳζ·ον, δια·ε·σῳζ·οσαν altδιεσῳζοντο[LXX]δια·ε·σῳζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασωσω[LXX]δια·σω·σωδιασωσομαιδια·σω·σομαι
2ndδιασωσειςδια·σω·σειςδιασωσῃ[GNT][LXX], διασωσει[LXX], διασωσεσαιδια·σω·σῃ, δια·σω·σει classical, δια·σω·σεσαι alt
3rdδιασωσει[LXX]δια·σω·σειδιασωσεταιδια·σω·σεται
Pl1stδιασωσομενδια·σω·σομενδιασωσομεθαδια·σω·σομεθα
2ndδιασωσετεδια·σω·σετεδιασωσεσθεδια·σω·σεσθε
3rdδιασωσουσιν, διασωσουσιδια·σω·σουσι(ν)διασωσονταιδια·σω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασωσοιμιδια·σω·σοιμιδιασωσοιμηνδια·σω·σοιμην
2ndδιασωσοιςδια·σω·σοιςδιασωσοιοδια·σω·σοιο
3rdδιασωσοιδια·σω·σοιδιασωσοιτοδια·σω·σοιτο
Pl1stδιασωσοιμενδια·σω·σοιμενδιασωσοιμεθαδια·σω·σοιμεθα
2ndδιασωσοιτεδια·σω·σοιτεδιασωσοισθεδια·σω·σοισθε
3rdδιασωσοιενδια·σω·σοιενδιασωσοιντοδια·σω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασωσειν​δια·σω·σειν​διασωσεσθαι​δια·σω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασωσουσαδιασωσονδια·σω·σουσ·αδια·σω·σο[υ]ν[τ]
Nomδιασωσωνδια·σω·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιασωσουσανδιασωσονταδια·σω·σουσ·ανδια·σω·σο[υ]ντ·α
Datδιασωσουσῃδιασωσοντιδια·σω·σουσ·ῃδια·σω·σο[υ]ντ·ι
Genδιασωσουσηςδιασωσοντοςδια·σω·σουσ·ηςδια·σω·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιασωσουσαιδιασωσοντεςδιασωσονταδια·σω·σουσ·αιδια·σω·σο[υ]ντ·εςδια·σω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιασωσουσαςδιασωσονταςδια·σω·σουσ·αςδια·σω·σο[υ]ντ·ας
Datδιασωσουσαιςδιασωσουσι, διασωσουσινδια·σω·σουσ·αιςδια·σω·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιασωσουσωνδιασωσοντωνδια·σω·σουσ·ωνδια·σω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασωσομενηδιασωσομενεδια·σω·σομεν·ηδια·σω·σομεν·ε
Nomδιασωσομενοςδια·σω·σομεν·ος
Accδιασωσομενηνδιασωσομενονδια·σω·σομεν·ηνδια·σω·σομεν·ον
Datδιασωσομενῃδιασωσομενῳδια·σω·σομεν·ῃδια·σω·σομεν·ῳ
Genδιασωσομενηςδιασωσομενουδια·σω·σομεν·ηςδια·σω·σομεν·ου
PlVocδιασωσομεναιδιασωσομενοιδιασωσομεναδια·σω·σομεν·αιδια·σω·σομεν·οιδια·σω·σομεν·α
Nom
Accδιασωσομεναςδιασωσομενουςδια·σω·σομεν·αςδια·σω·σομεν·ους
Datδιασωσομεναιςδιασωσομενοιςδια·σω·σομεν·αιςδια·σω·σομεν·οις
Genδιασωσομενωνδιασωσομενωνδια·σω·σομεν·ωνδια·σω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσωσα[LXX]δια·ε·σω·σαδιεσωσαμηνδια·ε·σω·σαμην
2ndδιεσωσαςδια·ε·σω·σαςδιεσωσωδια·ε·σω·σω
3rdδιεσωσεν[LXX], διεσωσεδια·ε·σω·σε(ν), δια·ε·σω·σε(ν)διεσωσατοδια·ε·σω·σατο
Pl1stδιεσωσαμενδια·ε·σω·σαμενδιεσωσαμεθαδια·ε·σω·σαμεθα
2ndδιεσωσατεδια·ε·σω·σατεδιεσωσασθεδια·ε·σω·σασθε
3rdδιεσωσανδια·ε·σω·σανδιεσωσαντοδια·ε·σω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασωσω[LXX]δια·σω·σωδιασωσωμαιδια·σω·σωμαι
2ndδιασωσῃςδια·σω·σῃςδιασωσῃ[GNT][LXX]δια·σω·σῃ
3rdδιασωσῃ[GNT][LXX]δια·σω·σῃδιασωσηταιδια·σω·σηται
Pl1stδιασωσωμενδια·σω·σωμενδιασωσωμεθαδια·σω·σωμεθα
2ndδιασωσητεδια·σω·σητεδιασωσησθεδια·σω·σησθε
3rdδιασωσωσιν[GNT], διασωσωσιδια·σω·σωσι(ν), δια·σω·σωσι(ν)διασωσωνταιδια·σω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασωσαιμιδια·σω·σαιμιδιασωσαιμηνδια·σω·σαιμην
2ndδιασωσαις, διασωσειαςδια·σω·σαις, δια·σω·σειας classicalδιασωσαιοδια·σω·σαιο
3rdδιασωσαι[GNT][LXX], διασωσειεδια·σω·σαι, δια·σω·σειε classicalδιασωσαιτοδια·σω·σαιτο
Pl1stδιασωσαιμενδια·σω·σαιμενδιασωσαιμεθαδια·σω·σαιμεθα
2ndδιασωσαιτεδια·σω·σαιτεδιασωσαισθεδια·σω·σαισθε
3rdδιασωσαιεν, διασωσαισαν, διασωσειαν, διασωσειενδια·σω·σαιεν, δια·σω·σαισαν alt, δια·σω·σειαν classical, δια·σω·σειεν classicalδιασωσαιντοδια·σω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιασωσονδια·σω·σονδιασωσαι[GNT][LXX]δια·σω·σαι
3rdδιασωσατω[LXX]δια·σω·σατωδιασωσασθωδια·σω·σασθω
Pl1st
2ndδιασωσατεδια·σω·σατεδιασωσασθεδια·σω·σασθε
3rdδιασωσατωσαν, διασωσαντωνδια·σω·σατωσαν, δια·σω·σαντων classicalδιασωσασθωσαν, διασωσασθωνδια·σω·σασθωσαν, δια·σω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασωσαι[GNT][LXX]​δια·σω·σαιδιασωσασθαι​δια·σω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασωσασαδιασωσαςδιασωσανδια·σω·σασ·αδια·σω·σα[ντ]·ςδια·σω·σαν[τ]
Nom
Accδιασωσασανδιασωσανταδια·σω·σασ·ανδια·σω·σαντ·α
Datδιασωσασῃδιασωσαντι[LXX]δια·σω·σασ·ῃδια·σω·σαντ·ι
Genδιασωσασηςδιασωσαντοςδια·σω·σασ·ηςδια·σω·σαντ·ος
PlVocδιασωσασαιδιασωσαντεςδιασωσανταδια·σω·σασ·αιδια·σω·σαντ·εςδια·σω·σαντ·α
Nom
Accδιασωσασαςδιασωσανταςδια·σω·σασ·αςδια·σω·σαντ·ας
Datδιασωσασαιςδιασωσασι, διασωσασινδια·σω·σασ·αιςδια·σω·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιασωσασωνδιασωσαντωνδια·σω·σασ·ωνδια·σω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασωσαμενηδιασωσαμενεδια·σω·σαμεν·ηδια·σω·σαμεν·ε
Nomδιασωσαμενοςδια·σω·σαμεν·ος
Accδιασωσαμενηνδιασωσαμενονδια·σω·σαμεν·ηνδια·σω·σαμεν·ον
Datδιασωσαμενῃδιασωσαμενῳδια·σω·σαμεν·ῃδια·σω·σαμεν·ῳ
Genδιασωσαμενηςδιασωσαμενουδια·σω·σαμεν·ηςδια·σω·σαμεν·ου
PlVocδιασωσαμεναιδιασωσαμενοιδιασωσαμεναδια·σω·σαμεν·αιδια·σω·σαμεν·οιδια·σω·σαμεν·α
Nom
Accδιασωσαμεναςδιασωσαμενουςδια·σω·σαμεν·αςδια·σω·σαμεν·ους
Datδιασωσαμεναιςδιασωσαμενοιςδια·σω·σαμεν·αιςδια·σω·σαμεν·οις
Genδιασωσαμενωνδιασωσαμενωνδια·σω·σαμεν·ωνδια·σω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασεσωμαι, διασεσῳσμαι[LXX]δια·σεσω·μαι, δια·σεσῳσ·μαι
2ndδιασεσωσαι, διασεσῳσαιδια·σεσω·σαι, δια·σεσῳσ·[σ]αι
3rdδιασεσωται[LXX], διασεσῳσταιδια·σεσω·ται, δια·σεσῳσ·ται
Pl1stδιασεσωμεθα, διασεσῳσμεθαδια·σεσω·μεθα, δια·σεσῳσ·μεθα
2ndδιασεσωσθε, διασεσῳσθεδια·σεσω·σθε, δια·σεσῳσ·[σ]θε
3rdδιασεσωνται, διασεσῳδαταιδια·σεσω·νται, δια·σεσῳσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασεσωσομαι, διασεσῳσομαιδια·σεσω·σομαι, δια·σεσῳσ·[σ]ομαι
2ndδιασεσωσῃ, διασεσωσει, διασεσῳσῃ, διασεσῳσειδια·σεσω·σῃ, δια·σεσω·σει classical, δια·σεσῳσ·[σ]ῃ, δια·σεσῳσ·[σ]ει classical
3rdδιασεσωσεται, διασεσῳσεταιδια·σεσω·σεται, δια·σεσῳσ·[σ]εται
Pl1stδιασεσωσομεθα, διασεσῳσομεθαδια·σεσω·σομεθα, δια·σεσῳσ·[σ]ομεθα
2ndδιασεσωσεσθε, διασεσῳσεσθεδια·σεσω·σεσθε, δια·σεσῳσ·[σ]εσθε
3rdδιασεσωσονται, διασεσῳσονταιδια·σεσω·σονται, δια·σεσῳσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασεσωσοιμην, διασεσῳσοιμηνδια·σεσω·σοιμην, δια·σεσῳσ·[σ]οιμην
2ndδιασεσωσοιο, διασεσῳσοιοδια·σεσω·σοιο, δια·σεσῳσ·[σ]οιο
3rdδιασεσωσοιτο, διασεσῳσοιτοδια·σεσω·σοιτο, δια·σεσῳσ·[σ]οιτο
Pl1stδιασεσωσοιμεθα, διασεσῳσοιμεθαδια·σεσω·σοιμεθα, δια·σεσῳσ·[σ]οιμεθα
2ndδιασεσωσοισθε, διασεσῳσοισθεδια·σεσω·σοισθε, δια·σεσῳσ·[σ]οισθε
3rdδιασεσωσοιντο, διασεσῳσοιντοδια·σεσω·σοιντο, δια·σεσῳσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιασεσωσο, διασεσῳσοδια·σεσω·σο, δια·σεσῳσ·[σ]ο
3rdδιασεσωσθω, διασεσῳσθωδια·σεσω·σθω, δια·σεσῳσ·[σ]θω
Pl1st
2ndδιασεσωσθε, διασεσῳσθεδια·σεσω·σθε, δια·σεσῳσ·[σ]θε
3rdδιασεσωσθωσαν, διασεσωσθων, διασεσῳσθωσαν, διασεσῳσθωνδια·σεσω·σθωσαν, δια·σεσω·σθων classical, δια·σεσῳσ·[σ]θωσαν, δια·σεσῳσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασεσωσθαι, διασεσῳσθαι​δια·σεσω·σθαι, δια·σεσῳσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασεσωσεσθαι, διασεσῳσεσθαι​δια·σεσω·σεσθαι, δια·σεσῳσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασεσωμενη, διασεσῳσμενη[LXX]διασεσωμενε, διασεσῳσμενεδια·σεσω·μεν·η, δια·σεσῳσ·μεν·ηδια·σεσω·μεν·ε, δια·σεσῳσ·μεν·ε
Nomδιασεσωμενος, διασεσῳσμενος[LXX]δια·σεσω·μεν·ος, δια·σεσῳσ·μεν·ος
Accδιασεσωμενην, διασεσῳσμενηνδιασεσωμενον, διασεσῳσμενον[LXX]δια·σεσω·μεν·ην, δια·σεσῳσ·μεν·ηνδια·σεσω·μεν·ον, δια·σεσῳσ·μεν·ον
Datδιασεσωμενῃ, διασεσῳσμενῃδιασεσωμενῳ, διασεσῳσμενῳδια·σεσω·μεν·ῃ, δια·σεσῳσ·μεν·ῃδια·σεσω·μεν·ῳ, δια·σεσῳσ·μεν·ῳ
Genδιασεσωμενης, διασεσῳσμενηςδιασεσωμενου, διασεσῳσμενουδια·σεσω·μεν·ης, δια·σεσῳσ·μεν·ηςδια·σεσω·μεν·ου, δια·σεσῳσ·μεν·ου
PlVocδιασεσωμεναι, διασεσῳσμεναιδιασεσωμενοι, διασεσῳσμενοι[LXX]διασεσωμενα, διασεσῳσμεναδια·σεσω·μεν·αι, δια·σεσῳσ·μεν·αιδια·σεσω·μεν·οι, δια·σεσῳσ·μεν·οιδια·σεσω·μεν·α, δια·σεσῳσ·μεν·α
Nom
Accδιασεσωμενας, διασεσῳσμεναςδιασεσωμενους, διασεσῳσμενουςδια·σεσω·μεν·ας, δια·σεσῳσ·μεν·αςδια·σεσω·μεν·ους, δια·σεσῳσ·μεν·ους
Datδιασεσωμεναις, διασεσῳσμεναιςδιασεσωμενοις, διασεσῳσμενοιςδια·σεσω·μεν·αις, δια·σεσῳσ·μεν·αιςδια·σεσω·μεν·οις, δια·σεσῳσ·μεν·οις
Genδιασεσωμενων, διασεσῳσμενωνδιασεσωμενων, διασεσῳσμενωνδια·σεσω·μεν·ων, δια·σεσῳσ·μεν·ωνδια·σεσω·μεν·ων, δια·σεσῳσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσεσωμην, διεσεσῳσμηνδια·ε·σεσω·μην, δια·ε·σεσῳσ·μην
2ndδιεσεσωσο, διεσεσῳσοδια·ε·σεσω·σο, δια·ε·σεσῳσ·[σ]ο
3rdδιεσεσωτο, διεσεσῳστοδια·ε·σεσω·το, δια·ε·σεσῳσ·το
Pl1stδιεσεσωμεθα, διεσεσῳσμεθαδια·ε·σεσω·μεθα, δια·ε·σεσῳσ·μεθα
2ndδιεσεσωσθε, διεσεσῳσθεδια·ε·σεσω·σθε, δια·ε·σεσῳσ·[σ]θε
3rdδιεσεσωντο, διεσεσῳδατοδια·ε·σεσω·ντο, δια·ε·σεσῳσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεσωθην[LXX]δια·ε·σω·θην
2ndδιεσωθηςδια·ε·σω·θης
3rdδιεσωθη[LXX]δια·ε·σω·θη
Pl1stδιεσωθημεν[LXX]δια·ε·σω·θημεν
2ndδιεσωθητεδια·ε·σω·θητε
3rdδιεσωθησαν[GNT][LXX]δια·ε·σω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιασωθησομαι[LXX]δια·σω·θησομαι
2ndδιασωθησῃ, διασωθησειδια·σω·θησῃ, δια·σω·θησει classical
3rdδιασωθησεται[LXX]δια·σω·θησεται
Pl1stδιασωθησομεθαδια·σω·θησομεθα
2ndδιασωθησεσθε[LXX]δια·σω·θησεσθε
3rdδιασωθησονται[LXX]δια·σω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιασωθωδια·σω·θω
2ndδιασωθῃς[LXX]δια·σω·θῃς
3rdδιασωθῃ[LXX]δια·σω·θῃ
Pl1stδιασωθωμενδια·σω·θωμεν
2ndδιασωθητε[LXX]δια·σω·θητε
3rdδιασωθωσιν[LXX], διασωθωσιδια·σω·θωσι(ν), δια·σω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιασωθειηνδια·σω·θειην
2ndδιασωθειηςδια·σω·θειης
3rdδιασωθειη[LXX]δια·σω·θειη
Pl1stδιασωθειημεν, διασωθειμενδια·σω·θειημεν, δια·σω·θειμεν classical
2ndδιασωθειητε, διασωθειτεδια·σω·θειητε, δια·σω·θειτε classical
3rdδιασωθειησαν, διασωθειενδια·σω·θειησαν, δια·σω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιασωθησοιμηνδια·σω·θησοιμην
2ndδιασωθησοιοδια·σω·θησοιο
3rdδιασωθησοιτοδια·σω·θησοιτο
Pl1stδιασωθησοιμεθαδια·σω·θησοιμεθα
2ndδιασωθησοισθεδια·σω·θησοισθε
3rdδιασωθησοιντοδια·σω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιασωθητι[LXX]δια·σω·θητι
3rdδιασωθητωδια·σω·θητω
Pl1st
2ndδιασωθητε[LXX]δια·σω·θητε
3rdδιασωθητωσαν, διασωθεντωνδια·σω·θητωσαν, δια·σω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διασωθηναι[GNT][LXX]​δια·σω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διασωθησεσθαι​δια·σω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασωθεισαδιασωθεις[LXX]διασωθενδια·σω·θεισ·αδια·σω·θει[ντ]·ςδια·σω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιασωθεισανδιασωθεντα[GNT]δια·σω·θεισ·ανδια·σω·θε[ι]ντ·α
Datδιασωθεισῃδιασωθεντι[LXX]δια·σω·θεισ·ῃδια·σω·θε[ι]ντ·ι
Genδιασωθεισηςδιασωθεντοςδια·σω·θεισ·ηςδια·σω·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιασωθεισαιδιασωθεντες[GNT]διασωθεντα[GNT]δια·σω·θεισ·αιδια·σω·θε[ι]ντ·εςδια·σω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιασωθεισαςδιασωθενταςδια·σω·θεισ·αςδια·σω·θε[ι]ντ·ας
Datδιασωθεισαιςδιασωθεισι, διασωθεισινδια·σω·θεισ·αιςδια·σω·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιασωθεισωνδιασωθεντωνδια·σω·θεισ·ωνδια·σω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασωθησομενηδιασωθησομενεδια·σω·θησομεν·ηδια·σω·θησομεν·ε
Nomδιασωθησομενοςδια·σω·θησομεν·ος
Accδιασωθησομενηνδιασωθησομενονδια·σω·θησομεν·ηνδια·σω·θησομεν·ον
Datδιασωθησομενῃδιασωθησομενῳδια·σω·θησομεν·ῃδια·σω·θησομεν·ῳ
Genδιασωθησομενηςδιασωθησομενουδια·σω·θησομεν·ηςδια·σω·θησομεν·ου
PlVocδιασωθησομεναιδιασωθησομενοιδιασωθησομεναδια·σω·θησομεν·αιδια·σω·θησομεν·οιδια·σω·θησομεν·α
Nom
Accδιασωθησομεναςδιασωθησομενουςδια·σω·θησομεν·αςδια·σω·θησομεν·ους
Datδιασωθησομεναιςδιασωθησομενοιςδια·σω·θησομεν·αιςδια·σω·θησομεν·οις
Genδιασωθησομενωνδιασωθησομενωνδια·σω·θησομεν·ωνδια·σω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Jan-2021 16:44:27 EST