διαρπαζω • DIARPAZW • diarpazō

Search: διαρπασαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαρπασαι; διαρπασαι; διαρπασαι; διαρπασαιδιαρπάζωδι·αρπα·σαι; δι·αρπα·σαι; δι·αρπα·σαι; δι·αρπ(α)·[σ]εσαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf; fut mp ind 2nd sg alt
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαρπασαιδιαρπάζωδι·αρπα·σαι1aor mp imp 2nd sg
διαρπασαιδιαρπάζωδι·αρπα·σαι1aor act opt 3rd sg
διαρπασαιδιαρπάζωδι·αρπα·σαι1aor act inf
διαρπασαιδιαρπάζωδι·αρπ(α)·[σ]εσαιfut mp ind 2nd sg alt

δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρπαζωδι·αρπαζ·ωδιαρπαζομαιδι·αρπαζ·ομαι
2ndδιαρπαζειςδι·αρπαζ·ειςδιαρπαζῃ, διαρπαζει, διαρπαζεσαιδι·αρπαζ·ῃ, δι·αρπαζ·ει classical, δι·αρπαζ·εσαι alt
3rdδιαρπαζειδι·αρπαζ·ειδιαρπαζεταιδι·αρπαζ·εται
Pl1stδιαρπαζομενδι·αρπαζ·ομενδιαρπαζομεθαδι·αρπαζ·ομεθα
2ndδιαρπαζετεδι·αρπαζ·ετεδιαρπαζεσθεδι·αρπαζ·εσθε
3rdδιαρπαζουσιν[LXX], διαρπαζουσιδι·αρπαζ·ουσι(ν), δι·αρπαζ·ουσι(ν)διαρπαζονταιδι·αρπαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρπαζωδι·αρπαζ·ωδιαρπαζωμαιδι·αρπαζ·ωμαι
2ndδιαρπαζῃςδι·αρπαζ·ῃςδιαρπαζῃδι·αρπαζ·ῃ
3rdδιαρπαζῃδι·αρπαζ·ῃδιαρπαζηταιδι·αρπαζ·ηται
Pl1stδιαρπαζωμενδι·αρπαζ·ωμενδιαρπαζωμεθαδι·αρπαζ·ωμεθα
2ndδιαρπαζητεδι·αρπαζ·ητεδιαρπαζησθεδι·αρπαζ·ησθε
3rdδιαρπαζωσιν, διαρπαζωσιδι·αρπαζ·ωσι(ν)διαρπαζωνταιδι·αρπαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρπαζοιμιδι·αρπαζ·οιμιδιαρπαζοιμηνδι·αρπαζ·οιμην
2ndδιαρπαζοιςδι·αρπαζ·οιςδιαρπαζοιοδι·αρπαζ·οιο
3rdδιαρπαζοιδι·αρπαζ·οιδιαρπαζοιτοδι·αρπαζ·οιτο
Pl1stδιαρπαζοιμενδι·αρπαζ·οιμενδιαρπαζοιμεθαδι·αρπαζ·οιμεθα
2ndδιαρπαζοιτεδι·αρπαζ·οιτεδιαρπαζοισθεδι·αρπαζ·οισθε
3rdδιαρπαζοιεν, διαρπαζοισανδι·αρπαζ·οιεν, δι·αρπαζ·οισαν altδιαρπαζοιντοδι·αρπαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαρπαζεδι·αρπαζ·εδιαρπαζουδι·αρπαζ·ου
3rdδιαρπαζετωδι·αρπαζ·ετωδιαρπαζεσθωδι·αρπαζ·εσθω
Pl1st
2ndδιαρπαζετεδι·αρπαζ·ετεδιαρπαζεσθεδι·αρπαζ·εσθε
3rdδιαρπαζετωσαν, διαρπαζοντων[LXX]δι·αρπαζ·ετωσαν, δι·αρπαζ·οντων classicalδιαρπαζεσθωσαν, διαρπαζεσθωνδι·αρπαζ·εσθωσαν, δι·αρπαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαρπαζειν​δι·αρπαζ·ειν​διαρπαζεσθαι​δι·αρπαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρπαζουσαδιαρπαζονδι·αρπαζ·ουσ·αδι·αρπαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαρπαζωνδι·αρπαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαρπαζουσανδιαρπαζονταδι·αρπαζ·ουσ·ανδι·αρπαζ·ο[υ]ντ·α
Datδιαρπαζουσῃδιαρπαζοντιδι·αρπαζ·ουσ·ῃδι·αρπαζ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαρπαζουσηςδιαρπαζοντοςδι·αρπαζ·ουσ·ηςδι·αρπαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαρπαζουσαιδιαρπαζοντες[LXX]διαρπαζονταδι·αρπαζ·ουσ·αιδι·αρπαζ·ο[υ]ντ·εςδι·αρπαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαρπαζουσαςδιαρπαζονταςδι·αρπαζ·ουσ·αςδι·αρπαζ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαρπαζουσαιςδιαρπαζουσι, διαρπαζουσιν[LXX]δι·αρπαζ·ουσ·αιςδι·αρπαζ·ου[ντ]·σι(ν), δι·αρπαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαρπαζουσωνδιαρπαζοντων[LXX]δι·αρπαζ·ουσ·ωνδι·αρπαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρπαζομενηδιαρπαζομενεδι·αρπαζ·ομεν·ηδι·αρπαζ·ομεν·ε
Nomδιαρπαζομενος[LXX]δι·αρπαζ·ομεν·ος
Accδιαρπαζομενηνδιαρπαζομενονδι·αρπαζ·ομεν·ηνδι·αρπαζ·ομεν·ον
Datδιαρπαζομενῃδιαρπαζομενῳδι·αρπαζ·ομεν·ῃδι·αρπαζ·ομεν·ῳ
Genδιαρπαζομενηςδιαρπαζομενουδι·αρπαζ·ομεν·ηςδι·αρπαζ·ομεν·ου
PlVocδιαρπαζομεναιδιαρπαζομενοιδιαρπαζομεναδι·αρπαζ·ομεν·αιδι·αρπαζ·ομεν·οιδι·αρπαζ·ομεν·α
Nom
Accδιαρπαζομεναςδιαρπαζομενουςδι·αρπαζ·ομεν·αςδι·αρπαζ·ομεν·ους
Datδιαρπαζομεναιςδιαρπαζομενοιςδι·αρπαζ·ομεν·αιςδι·αρπαζ·ομεν·οις
Genδιαρπαζομενωνδιαρπαζομενωνδι·αρπαζ·ομεν·ωνδι·αρπαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηρπαζον[LXX]δι·ε·αρπαζ·ονδιηρπαζομηνδι·ε·αρπαζ·ομην
2ndδιηρπαζεςδι·ε·αρπαζ·εςδιηρπαζουδι·ε·αρπαζ·ου
3rdδιηρπαζεν, διηρπαζεδι·ε·αρπαζ·ε(ν)διηρπαζετοδι·ε·αρπαζ·ετο
Pl1stδιηρπαζομενδι·ε·αρπαζ·ομενδιηρπαζομεθαδι·ε·αρπαζ·ομεθα
2ndδιηρπαζετεδι·ε·αρπαζ·ετεδιηρπαζεσθεδι·ε·αρπαζ·εσθε
3rdδιηρπαζον[LXX], διηρπαζοσαν[LXX]δι·ε·αρπαζ·ον, δι·ε·αρπαζ·οσαν altδιηρπαζοντο[LXX]δι·ε·αρπαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρπω, διαρπασωδι·αρπ(α)·[σ]ω, δι·αρπα·σωδιαρπωμαι, διαρπασομαιδι·αρπ(α)·[σ]ομαι, δι·αρπα·σομαι
2ndδιαρπᾳς, διαρπασειςδι·αρπ(α)·[σ]εις, δι·αρπα·σειςδιαρπᾳ, διαρπασαι[GNT][LXX], διαρπασῃ[GNT], διαρπασει[GNT], διαρπασεσαιδι·αρπ(α)·[σ]ῃ, δι·αρπ(α)·[σ]ει classical, δι·αρπ(α)·[σ]εσαι alt, δι·αρπα·σῃ, δι·αρπα·σει classical, δι·αρπα·σεσαι alt
3rdδιαρπᾳ, διαρπασει[GNT]δι·αρπ(α)·[σ]ει, δι·αρπα·σειδιαρπαται, διαρπασεταιδι·αρπ(α)·[σ]εται, δι·αρπα·σεται
Pl1stδιαρπωμεν, διαρπασομενδι·αρπ(α)·[σ]ομεν, δι·αρπα·σομενδιαρπωμεθα, διαρπασομεθαδι·αρπ(α)·[σ]ομεθα, δι·αρπα·σομεθα
2ndδιαρπατε, διαρπασετεδι·αρπ(α)·[σ]ετε, δι·αρπα·σετεδιαρπασθε, διαρπασεσθεδι·αρπ(α)·[σ]εσθε, δι·αρπα·σεσθε
3rdδιαρπωσιν, διαρπωσι, διαρπασουσιν, διαρπασουσιδι·αρπ(α)·[σ]ουσι(ν), δι·αρπα·σουσι(ν)διαρπωνται[LXX], διαρπασονταιδι·αρπ(α)·[σ]ονται, δι·αρπα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρπῳμι, διαρπασοιμιδι·αρπ(α)·[σ]οιμι, δι·αρπα·σοιμιδιαρπῳμην, διαρπασοιμηνδι·αρπ(α)·[σ]οιμην, δι·αρπα·σοιμην
2ndδιαρπῳς, διαρπασοιςδι·αρπ(α)·[σ]οις, δι·αρπα·σοιςδιαρπῳο, διαρπασοιοδι·αρπ(α)·[σ]οιο, δι·αρπα·σοιο
3rdδιαρπῳ, διαρπασοιδι·αρπ(α)·[σ]οι, δι·αρπα·σοιδιαρπῳτο, διαρπασοιτοδι·αρπ(α)·[σ]οιτο, δι·αρπα·σοιτο
Pl1stδιαρπῳμεν, διαρπασοιμενδι·αρπ(α)·[σ]οιμεν, δι·αρπα·σοιμενδιαρπῳμεθα, διαρπασοιμεθαδι·αρπ(α)·[σ]οιμεθα, δι·αρπα·σοιμεθα
2ndδιαρπῳτε, διαρπασοιτεδι·αρπ(α)·[σ]οιτε, δι·αρπα·σοιτεδιαρπῳσθε, διαρπασοισθεδι·αρπ(α)·[σ]οισθε, δι·αρπα·σοισθε
3rdδιαρπῳεν, διαρπασοιενδι·αρπ(α)·[σ]οιεν, δι·αρπα·σοιενδιαρπῳντο, διαρπασοιντοδι·αρπ(α)·[σ]οιντο, δι·αρπα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαρπᾳν, διαρπασειν​δι·αρπ(α)·[σ]ειν, δι·αρπα·σειν​διαρπασθαι, διαρπασεσθαι​δι·αρπ(α)·[σ]εσθαι, δι·αρπα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρπωσα, διαρπασουσαδιαρπων, διαρπασονδι·αρπ(α)·[σ]ουσ·α, δι·αρπα·σουσ·αδι·αρπ(α)·[σ]ο[υ]ν[τ], δι·αρπα·σο[υ]ν[τ]
Nomδιαρπων, διαρπασωνδι·αρπ(α)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, δι·αρπα·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιαρπωσαν, διαρπασουσανδιαρπωντα, διαρπασονταδι·αρπ(α)·[σ]ουσ·αν, δι·αρπα·σουσ·ανδι·αρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·α, δι·αρπα·σο[υ]ντ·α
Datδιαρπωσῃ, διαρπασουσῃδιαρπωντι, διαρπασοντιδι·αρπ(α)·[σ]ουσ·ῃ, δι·αρπα·σουσ·ῃδι·αρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ι, δι·αρπα·σο[υ]ντ·ι
Genδιαρπωσης, διαρπασουσηςδιαρπωντος, διαρπασοντοςδι·αρπ(α)·[σ]ουσ·ης, δι·αρπα·σουσ·ηςδι·αρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ος, δι·αρπα·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιαρπωσαι, διαρπασουσαιδιαρπωντες, διαρπασοντεςδιαρπωντα, διαρπασονταδι·αρπ(α)·[σ]ουσ·αι, δι·αρπα·σουσ·αιδι·αρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ες, δι·αρπα·σο[υ]ντ·εςδι·αρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·α, δι·αρπα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαρπωσας, διαρπασουσαςδιαρπωντας, διαρπασονταςδι·αρπ(α)·[σ]ουσ·ας, δι·αρπα·σουσ·αςδι·αρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ας, δι·αρπα·σο[υ]ντ·ας
Datδιαρπωσαις, διαρπασουσαιςδιαρπωσι, διαρπωσιν, διαρπασουσι, διαρπασουσινδι·αρπ(α)·[σ]ουσ·αις, δι·αρπα·σουσ·αιςδι·αρπ(α)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), δι·αρπα·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιαρπωσων, διαρπασουσωνδιαρπωντων, διαρπασοντωνδι·αρπ(α)·[σ]ουσ·ων, δι·αρπα·σουσ·ωνδι·αρπ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ων, δι·αρπα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρπωμενη, διαρπασομενηδιαρπωμενε, διαρπασομενεδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·η, δι·αρπα·σομεν·ηδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ε, δι·αρπα·σομεν·ε
Nomδιαρπωμενος, διαρπασομενοςδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ος, δι·αρπα·σομεν·ος
Accδιαρπωμενην, διαρπασομενηνδιαρπωμενον, διαρπασομενονδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ην, δι·αρπα·σομεν·ηνδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ον, δι·αρπα·σομεν·ον
Datδιαρπωμενῃ, διαρπασομενῃδιαρπωμενῳ, διαρπασομενῳδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ῃ, δι·αρπα·σομεν·ῃδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ῳ, δι·αρπα·σομεν·ῳ
Genδιαρπωμενης, διαρπασομενηςδιαρπωμενου, διαρπασομενουδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ης, δι·αρπα·σομεν·ηςδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ου, δι·αρπα·σομεν·ου
PlVocδιαρπωμεναι, διαρπασομεναιδιαρπωμενοι, διαρπασομενοιδιαρπωμενα, διαρπασομεναδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·αι, δι·αρπα·σομεν·αιδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·οι, δι·αρπα·σομεν·οιδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·α, δι·αρπα·σομεν·α
Nom
Accδιαρπωμενας, διαρπασομεναςδιαρπωμενους, διαρπασομενουςδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ας, δι·αρπα·σομεν·αςδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ους, δι·αρπα·σομεν·ους
Datδιαρπωμεναις, διαρπασομεναιςδιαρπωμενοις, διαρπασομενοιςδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·αις, δι·αρπα·σομεν·αιςδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·οις, δι·αρπα·σομεν·οις
Genδιαρπωμενων, διαρπασομενωνδιαρπωμενων, διαρπασομενωνδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ων, δι·αρπα·σομεν·ωνδι·αρπ(α)·[σ]ομεν·ων, δι·αρπα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηρπασαδι·ε·αρπα·σαδιηρπασαμηνδι·ε·αρπα·σαμην
2ndδιηρπασαςδι·ε·αρπα·σαςδιηρπασωδι·ε·αρπα·σω
3rdδιηρπασεν[LXX], διηρπασεδι·ε·αρπα·σε(ν), δι·ε·αρπα·σε(ν)διηρπασατοδι·ε·αρπα·σατο
Pl1stδιηρπασαμενδι·ε·αρπα·σαμενδιηρπασαμεθαδι·ε·αρπα·σαμεθα
2ndδιηρπασατεδι·ε·αρπα·σατεδιηρπασασθεδι·ε·αρπα·σασθε
3rdδιηρπασαν[LXX]δι·ε·αρπα·σανδιηρπασαντοδι·ε·αρπα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρπασωδι·αρπα·σωδιαρπασωμαιδι·αρπα·σωμαι
2ndδιαρπασῃςδι·αρπα·σῃςδιαρπασῃ[GNT]δι·αρπα·σῃ
3rdδιαρπασῃ[GNT]δι·αρπα·σῃδιαρπασηταιδι·αρπα·σηται
Pl1stδιαρπασωμεν[LXX]δι·αρπα·σωμενδιαρπασωμεθαδι·αρπα·σωμεθα
2ndδιαρπασητεδι·αρπα·σητεδιαρπασησθεδι·αρπα·σησθε
3rdδιαρπασωσιν, διαρπασωσιδι·αρπα·σωσι(ν)διαρπασωνταιδι·αρπα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαρπασαιμιδι·αρπα·σαιμιδιαρπασαιμηνδι·αρπα·σαιμην
2ndδιαρπασαις, διαρπασειαςδι·αρπα·σαις, δι·αρπα·σειας classicalδιαρπασαιοδι·αρπα·σαιο
3rdδιαρπασαι[GNT][LXX], διαρπασειεδι·αρπα·σαι, δι·αρπα·σειε classicalδιαρπασαιτοδι·αρπα·σαιτο
Pl1stδιαρπασαιμενδι·αρπα·σαιμενδιαρπασαιμεθαδι·αρπα·σαιμεθα
2ndδιαρπασαιτεδι·αρπα·σαιτεδιαρπασαισθεδι·αρπα·σαισθε
3rdδιαρπασαιεν, διαρπασαισαν, διαρπασειαν, διαρπασειενδι·αρπα·σαιεν, δι·αρπα·σαισαν alt, δι·αρπα·σειαν classical, δι·αρπα·σειεν classicalδιαρπασαιντοδι·αρπα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαρπασονδι·αρπα·σονδιαρπασαι[GNT][LXX]δι·αρπα·σαι
3rdδιαρπασατωδι·αρπα·σατωδιαρπασασθωδι·αρπα·σασθω
Pl1st
2ndδιαρπασατεδι·αρπα·σατεδιαρπασασθεδι·αρπα·σασθε
3rdδιαρπασατωσαν[LXX], διαρπασαντωνδι·αρπα·σατωσαν, δι·αρπα·σαντων classicalδιαρπασασθωσαν, διαρπασασθωνδι·αρπα·σασθωσαν, δι·αρπα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαρπασαι[GNT][LXX]​δι·αρπα·σαιδιαρπασασθαι​δι·αρπα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρπασασαδιαρπασαςδιαρπασανδι·αρπα·σασ·αδι·αρπα·σα[ντ]·ςδι·αρπα·σαν[τ]
Nom
Accδιαρπασασανδιαρπασανταδι·αρπα·σασ·ανδι·αρπα·σαντ·α
Datδιαρπασασῃδιαρπασαντιδι·αρπα·σασ·ῃδι·αρπα·σαντ·ι
Genδιαρπασασηςδιαρπασαντοςδι·αρπα·σασ·ηςδι·αρπα·σαντ·ος
PlVocδιαρπασασαιδιαρπασαντεςδιαρπασανταδι·αρπα·σασ·αιδι·αρπα·σαντ·εςδι·αρπα·σαντ·α
Nom
Accδιαρπασασαςδιαρπασανταςδι·αρπα·σασ·αςδι·αρπα·σαντ·ας
Datδιαρπασασαιςδιαρπασασι, διαρπασασινδι·αρπα·σασ·αιςδι·αρπα·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαρπασασωνδιαρπασαντωνδι·αρπα·σασ·ωνδι·αρπα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρπασαμενηδιαρπασαμενεδι·αρπα·σαμεν·ηδι·αρπα·σαμεν·ε
Nomδιαρπασαμενοςδι·αρπα·σαμεν·ος
Accδιαρπασαμενηνδιαρπασαμενονδι·αρπα·σαμεν·ηνδι·αρπα·σαμεν·ον
Datδιαρπασαμενῃδιαρπασαμενῳδι·αρπα·σαμεν·ῃδι·αρπα·σαμεν·ῳ
Genδιαρπασαμενηςδιαρπασαμενουδι·αρπα·σαμεν·ηςδι·αρπα·σαμεν·ου
PlVocδιαρπασαμεναιδιαρπασαμενοιδιαρπασαμεναδι·αρπα·σαμεν·αιδι·αρπα·σαμεν·οιδι·αρπα·σαμεν·α
Nom
Accδιαρπασαμεναςδιαρπασαμενουςδι·αρπα·σαμεν·αςδι·αρπα·σαμεν·ους
Datδιαρπασαμεναιςδιαρπασαμενοιςδι·αρπα·σαμεν·αιςδι·αρπα·σαμεν·οις
Genδιαρπασαμενωνδιαρπασαμενωνδι·αρπα·σαμεν·ωνδι·αρπα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηρπασμαιδι·ηρπασ·μαι
2ndδιηρπασαιδι·ηρπασ·[σ]αι
3rdδιηρπασταιδι·ηρπασ·ται
Pl1stδιηρπασμεθαδι·ηρπασ·μεθα
2ndδιηρπασθεδι·ηρπασ·[σ]θε
3rdδιηρπαδαταιδι·ηρπασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηρπασομαιδι·ηρπασ·[σ]ομαι
2ndδιηρπασῃ, διηρπασειδι·ηρπασ·[σ]ῃ, δι·ηρπασ·[σ]ει classical
3rdδιηρπασεταιδι·ηρπασ·[σ]εται
Pl1stδιηρπασομεθαδι·ηρπασ·[σ]ομεθα
2ndδιηρπασεσθεδι·ηρπασ·[σ]εσθε
3rdδιηρπασονταιδι·ηρπασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηρπασοιμηνδι·ηρπασ·[σ]οιμην
2ndδιηρπασοιοδι·ηρπασ·[σ]οιο
3rdδιηρπασοιτοδι·ηρπασ·[σ]οιτο
Pl1stδιηρπασοιμεθαδι·ηρπασ·[σ]οιμεθα
2ndδιηρπασοισθεδι·ηρπασ·[σ]οισθε
3rdδιηρπασοιντοδι·ηρπασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιηρπασοδι·ηρπασ·[σ]ο
3rdδιηρπασθωδι·ηρπασ·[σ]θω
Pl1st
2ndδιηρπασθεδι·ηρπασ·[σ]θε
3rdδιηρπασθωσαν, διηρπασθωνδι·ηρπασ·[σ]θωσαν, δι·ηρπασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διηρπασθαι​δι·ηρπασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διηρπασεσθαι​δι·ηρπασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιηρπασμενη[LXX]διηρπασμενεδι·ηρπασ·μεν·ηδι·ηρπασ·μεν·ε
Nomδιηρπασμενος[LXX]δι·ηρπασ·μεν·ος
Accδιηρπασμενηνδιηρπασμενον[LXX]δι·ηρπασ·μεν·ηνδι·ηρπασ·μεν·ον
Datδιηρπασμενῃδιηρπασμενῳδι·ηρπασ·μεν·ῃδι·ηρπασ·μεν·ῳ
Genδιηρπασμενηςδιηρπασμενουδι·ηρπασ·μεν·ηςδι·ηρπασ·μεν·ου
PlVocδιηρπασμεναιδιηρπασμενοι[LXX]διηρπασμεναδι·ηρπασ·μεν·αιδι·ηρπασ·μεν·οιδι·ηρπασ·μεν·α
Nom
Accδιηρπασμεναςδιηρπασμενουςδι·ηρπασ·μεν·αςδι·ηρπασ·μεν·ους
Datδιηρπασμεναιςδιηρπασμενοιςδι·ηρπασ·μεν·αιςδι·ηρπασ·μεν·οις
Genδιηρπασμενωνδιηρπασμενωνδι·ηρπασ·μεν·ωνδι·ηρπασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηρπασμηνδι·ε·ηρπασ·μην
2ndδιηρπασοδι·ε·ηρπασ·[σ]ο
3rdδιηρπαστοδι·ε·ηρπασ·το
Pl1stδιηρπασμεθαδι·ε·ηρπασ·μεθα
2ndδιηρπασθεδι·ε·ηρπασ·[σ]θε
3rdδιηρπαδατοδι·ε·ηρπασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιηρπασθην, διηρπαγηνδι·ε·αρπασ·θην, δι·ε·αρπαγ·[θ]ην
2ndδιηρπασθης, διηρπαγηςδι·ε·αρπασ·θης, δι·ε·αρπαγ·[θ]ης
3rdδιηρπασθη, διηρπαγη[LXX]δι·ε·αρπασ·θη, δι·ε·αρπαγ·[θ]η
Pl1stδιηρπασθημεν, διηρπαγημενδι·ε·αρπασ·θημεν, δι·ε·αρπαγ·[θ]ημεν
2ndδιηρπασθητε, διηρπαγητεδι·ε·αρπασ·θητε, δι·ε·αρπαγ·[θ]ητε
3rdδιηρπασθησαν, διηρπαγησανδι·ε·αρπασ·θησαν, δι·ε·αρπαγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαρπασθησομαι, διαρπαγησομαιδι·αρπασ·θησομαι, δι·αρπαγ·[θ]ησομαι
2ndδιαρπασθησῃ, διαρπασθησει, διαρπαγησῃ, διαρπαγησειδι·αρπασ·θησῃ, δι·αρπασ·θησει classical, δι·αρπαγ·[θ]ησῃ, δι·αρπαγ·[θ]ησει classical
3rdδιαρπασθησεται, διαρπαγησεται[LXX]δι·αρπασ·θησεται, δι·αρπαγ·[θ]ησεται
Pl1stδιαρπασθησομεθα, διαρπαγησομεθαδι·αρπασ·θησομεθα, δι·αρπαγ·[θ]ησομεθα
2ndδιαρπασθησεσθε, διαρπαγησεσθεδι·αρπασ·θησεσθε, δι·αρπαγ·[θ]ησεσθε
3rdδιαρπασθησονται, διαρπαγησονται[LXX]δι·αρπασ·θησονται, δι·αρπαγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαρπασθω, διαρπαγωδι·αρπασ·θω, δι·αρπαγ·[θ]ω
2ndδιαρπασθῃς, διαρπαγῃςδι·αρπασ·θῃς, δι·αρπαγ·[θ]ῃς
3rdδιαρπασθῃ, διαρπαγῃ[LXX]δι·αρπασ·θῃ, δι·αρπαγ·[θ]ῃ
Pl1stδιαρπασθωμεν, διαρπαγωμενδι·αρπασ·θωμεν, δι·αρπαγ·[θ]ωμεν
2ndδιαρπασθητε, διαρπαγητεδι·αρπασ·θητε, δι·αρπαγ·[θ]ητε
3rdδιαρπασθωσιν, διαρπασθωσι, διαρπαγωσιν, διαρπαγωσιδι·αρπασ·θωσι(ν), δι·αρπαγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαρπασθειην, διαρπαγειηνδι·αρπασ·θειην, δι·αρπαγ·[θ]ειην
2ndδιαρπασθειης, διαρπαγειηςδι·αρπασ·θειης, δι·αρπαγ·[θ]ειης
3rdδιαρπασθειη, διαρπαγειηδι·αρπασ·θειη, δι·αρπαγ·[θ]ειη
Pl1stδιαρπασθειημεν, διαρπασθειμεν, διαρπαγειημεν, διαρπαγειμενδι·αρπασ·θειημεν, δι·αρπασ·θειμεν classical, δι·αρπαγ·[θ]ειημεν, δι·αρπαγ·[θ]ειμεν classical
2ndδιαρπασθειητε, διαρπασθειτε, διαρπαγειητε, διαρπαγειτεδι·αρπασ·θειητε, δι·αρπασ·θειτε classical, δι·αρπαγ·[θ]ειητε, δι·αρπαγ·[θ]ειτε classical
3rdδιαρπασθειησαν, διαρπασθειεν, διαρπαγειησαν, διαρπαγειενδι·αρπασ·θειησαν, δι·αρπασ·θειεν classical, δι·αρπαγ·[θ]ειησαν, δι·αρπαγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαρπασθησοιμην, διαρπαγησοιμηνδι·αρπασ·θησοιμην, δι·αρπαγ·[θ]ησοιμην
2ndδιαρπασθησοιο, διαρπαγησοιοδι·αρπασ·θησοιο, δι·αρπαγ·[θ]ησοιο
3rdδιαρπασθησοιτο, διαρπαγησοιτοδι·αρπασ·θησοιτο, δι·αρπαγ·[θ]ησοιτο
Pl1stδιαρπασθησοιμεθα, διαρπαγησοιμεθαδι·αρπασ·θησοιμεθα, δι·αρπαγ·[θ]ησοιμεθα
2ndδιαρπασθησοισθε, διαρπαγησοισθεδι·αρπασ·θησοισθε, δι·αρπαγ·[θ]ησοισθε
3rdδιαρπασθησοιντο, διαρπαγησοιντοδι·αρπασ·θησοιντο, δι·αρπαγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαρπασθητι, διαρπαγηθιδι·αρπασ·θητι, δι·αρπαγ·[θ]ητι
3rdδιαρπασθητω, διαρπαγητωδι·αρπασ·θητω, δι·αρπαγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndδιαρπασθητε, διαρπαγητεδι·αρπασ·θητε, δι·αρπαγ·[θ]ητε
3rdδιαρπασθητωσαν, διαρπασθεντων, διαρπαγητωσαν, διαρπαγεντωνδι·αρπασ·θητωσαν, δι·αρπασ·θεντων classical, δι·αρπαγ·[θ]ητωσαν, δι·αρπαγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαρπασθηναι[LXX], διαρπαγηναι​δι·αρπασ·θηναι, δι·αρπαγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαρπασθησεσθαι, διαρπαγησεσθαι​δι·αρπασ·θησεσθαι, δι·αρπαγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρπασθεισα, διαρπαγεισαδιαρπασθεις, διαρπαγειςδιαρπασθεν, διαρπαγενδι·αρπασ·θεισ·α, δι·αρπαγ·[θ]εισ·αδι·αρπασ·θει[ντ]·ς, δι·αρπαγ·[θ]ει[ντ]·ςδι·αρπασ·θε[ι]ν[τ], δι·αρπαγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαρπασθεισαν, διαρπαγεισανδιαρπασθεντα, διαρπαγενταδι·αρπασ·θεισ·αν, δι·αρπαγ·[θ]εισ·ανδι·αρπασ·θε[ι]ντ·α, δι·αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datδιαρπασθεισῃ, διαρπαγεισῃδιαρπασθεντι, διαρπαγεντιδι·αρπασ·θεισ·ῃ, δι·αρπαγ·[θ]εισ·ῃδι·αρπασ·θε[ι]ντ·ι, δι·αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genδιαρπασθεισης, διαρπαγεισηςδιαρπασθεντος, διαρπαγεντοςδι·αρπασ·θεισ·ης, δι·αρπαγ·[θ]εισ·ηςδι·αρπασ·θε[ι]ντ·ος, δι·αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocδιαρπασθεισαι, διαρπαγεισαιδιαρπασθεντες, διαρπαγεντεςδιαρπασθεντα, διαρπαγενταδι·αρπασ·θεισ·αι, δι·αρπαγ·[θ]εισ·αιδι·αρπασ·θε[ι]ντ·ες, δι·αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·εςδι·αρπασ·θε[ι]ντ·α, δι·αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαρπασθεισας, διαρπαγεισαςδιαρπασθεντας, διαρπαγενταςδι·αρπασ·θεισ·ας, δι·αρπαγ·[θ]εισ·αςδι·αρπασ·θε[ι]ντ·ας, δι·αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datδιαρπασθεισαις, διαρπαγεισαιςδιαρπασθεισι, διαρπασθεισιν, διαρπαγεισι, διαρπαγεισινδι·αρπασ·θεισ·αις, δι·αρπαγ·[θ]εισ·αιςδι·αρπασ·θει[ντ]·σι(ν), δι·αρπαγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genδιαρπασθεισων, διαρπαγεισωνδιαρπασθεντων, διαρπαγεντωνδι·αρπασ·θεισ·ων, δι·αρπαγ·[θ]εισ·ωνδι·αρπασ·θε[ι]ντ·ος, δι·αρπαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαρπασθησομενη, διαρπαγησομενηδιαρπασθησομενε, διαρπαγησομενεδι·αρπασ·θησομεν·η, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ηδι·αρπασ·θησομεν·ε, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ε
Nomδιαρπασθησομενος, διαρπαγησομενοςδι·αρπασ·θησομεν·ος, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ος
Accδιαρπασθησομενην, διαρπαγησομενηνδιαρπασθησομενον, διαρπαγησομενονδι·αρπασ·θησομεν·ην, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ηνδι·αρπασ·θησομεν·ον, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ον
Datδιαρπασθησομενῃ, διαρπαγησομενῃδιαρπασθησομενῳ, διαρπαγησομενῳδι·αρπασ·θησομεν·ῃ, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ῃδι·αρπασ·θησομεν·ῳ, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genδιαρπασθησομενης, διαρπαγησομενηςδιαρπασθησομενου, διαρπαγησομενουδι·αρπασ·θησομεν·ης, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ηςδι·αρπασ·θησομεν·ου, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocδιαρπασθησομεναι, διαρπαγησομεναιδιαρπασθησομενοι, διαρπαγησομενοιδιαρπασθησομενα, διαρπαγησομεναδι·αρπασ·θησομεν·αι, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·αιδι·αρπασ·θησομεν·οι, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·οιδι·αρπασ·θησομεν·α, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accδιαρπασθησομενας, διαρπαγησομεναςδιαρπασθησομενους, διαρπαγησομενουςδι·αρπασ·θησομεν·ας, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·αςδι·αρπασ·θησομεν·ους, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ους
Datδιαρπασθησομεναις, διαρπαγησομεναιςδιαρπασθησομενοις, διαρπαγησομενοιςδι·αρπασ·θησομεν·αις, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·αιςδι·αρπασ·θησομεν·οις, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·οις
Genδιαρπασθησομενων, διαρπαγησομενωνδιαρπασθησομενων, διαρπαγησομενωνδι·αρπασ·θησομεν·ων, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ωνδι·αρπασ·θησομεν·ου, δι·αρπαγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 10:04:30 EST