διαπιπτω • DIAPIPTW • diapiptō

Search: διαπεσειται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαπεσειταιδιαπίπτωδια·πεσ(ε)·[σ]εταιfut mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαπεσειταιδιαπίπτωδια·πεσ(ε)·[σ]εταιfut mp ind 3rd sg

δια·πίπτω [LXX] (δια+πιπτ-, δια+πεσ(ε)·[σ]-, δια+πεσ·[σ]- or 2nd δια+πεσ-, δια+πεπτω·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπιπτωδια·πιπτ·ωδιαπιπτομαιδια·πιπτ·ομαι
2ndδιαπιπτειςδια·πιπτ·ειςδιαπιπτῃ, διαπιπτει, διαπιπτεσαιδια·πιπτ·ῃ, δια·πιπτ·ει classical, δια·πιπτ·εσαι alt
3rdδιαπιπτειδια·πιπτ·ειδιαπιπτεταιδια·πιπτ·εται
Pl1stδιαπιπτομενδια·πιπτ·ομενδιαπιπτομεθαδια·πιπτ·ομεθα
2ndδιαπιπτετεδια·πιπτ·ετεδιαπιπτεσθεδια·πιπτ·εσθε
3rdδιαπιπτουσιν, διαπιπτουσιδια·πιπτ·ουσι(ν)διαπιπτονταιδια·πιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπιπτωδια·πιπτ·ωδιαπιπτωμαιδια·πιπτ·ωμαι
2ndδιαπιπτῃςδια·πιπτ·ῃςδιαπιπτῃδια·πιπτ·ῃ
3rdδιαπιπτῃδια·πιπτ·ῃδιαπιπτηταιδια·πιπτ·ηται
Pl1stδιαπιπτωμενδια·πιπτ·ωμενδιαπιπτωμεθαδια·πιπτ·ωμεθα
2ndδιαπιπτητεδια·πιπτ·ητεδιαπιπτησθεδια·πιπτ·ησθε
3rdδιαπιπτωσιν, διαπιπτωσιδια·πιπτ·ωσι(ν)διαπιπτωνταιδια·πιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπιπτοιμιδια·πιπτ·οιμιδιαπιπτοιμηνδια·πιπτ·οιμην
2ndδιαπιπτοιςδια·πιπτ·οιςδιαπιπτοιοδια·πιπτ·οιο
3rdδιαπιπτοιδια·πιπτ·οιδιαπιπτοιτοδια·πιπτ·οιτο
Pl1stδιαπιπτοιμενδια·πιπτ·οιμενδιαπιπτοιμεθαδια·πιπτ·οιμεθα
2ndδιαπιπτοιτεδια·πιπτ·οιτεδιαπιπτοισθεδια·πιπτ·οισθε
3rdδιαπιπτοιεν, διαπιπτοισανδια·πιπτ·οιεν, δια·πιπτ·οισαν altδιαπιπτοιντοδια·πιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπιπτεδια·πιπτ·εδιαπιπτουδια·πιπτ·ου
3rdδιαπιπτετωδια·πιπτ·ετωδιαπιπτεσθωδια·πιπτ·εσθω
Pl1st
2ndδιαπιπτετεδια·πιπτ·ετεδιαπιπτεσθεδια·πιπτ·εσθε
3rdδιαπιπτετωσαν, διαπιπτοντωνδια·πιπτ·ετωσαν, δια·πιπτ·οντων classicalδιαπιπτεσθωσαν, διαπιπτεσθωνδια·πιπτ·εσθωσαν, δια·πιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπιπτειν[LXX]​δια·πιπτ·εινδιαπιπτεσθαι​δια·πιπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπιπτουσαδιαπιπτονδια·πιπτ·ουσ·αδια·πιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαπιπτων[LXX]δια·πιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαπιπτουσαν[LXX]διαπιπτονταδια·πιπτ·ουσ·ανδια·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Datδιαπιπτουσῃδιαπιπτοντιδια·πιπτ·ουσ·ῃδια·πιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαπιπτουσηςδιαπιπτοντοςδια·πιπτ·ουσ·ηςδια·πιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαπιπτουσαιδιαπιπτοντεςδιαπιπτονταδια·πιπτ·ουσ·αιδια·πιπτ·ο[υ]ντ·εςδια·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαπιπτουσαςδιαπιπτονταςδια·πιπτ·ουσ·αςδια·πιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαπιπτουσαιςδιαπιπτουσι, διαπιπτουσινδια·πιπτ·ουσ·αιςδια·πιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαπιπτουσωνδιαπιπτοντωνδια·πιπτ·ουσ·ωνδια·πιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπιπτομενηδιαπιπτομενεδια·πιπτ·ομεν·ηδια·πιπτ·ομεν·ε
Nomδιαπιπτομενοςδια·πιπτ·ομεν·ος
Accδιαπιπτομενηνδιαπιπτομενονδια·πιπτ·ομεν·ηνδια·πιπτ·ομεν·ον
Datδιαπιπτομενῃδιαπιπτομενῳδια·πιπτ·ομεν·ῃδια·πιπτ·ομεν·ῳ
Genδιαπιπτομενηςδιαπιπτομενουδια·πιπτ·ομεν·ηςδια·πιπτ·ομεν·ου
PlVocδιαπιπτομεναιδιαπιπτομενοιδιαπιπτομεναδια·πιπτ·ομεν·αιδια·πιπτ·ομεν·οιδια·πιπτ·ομεν·α
Nom
Accδιαπιπτομεναςδιαπιπτομενουςδια·πιπτ·ομεν·αςδια·πιπτ·ομεν·ους
Datδιαπιπτομεναιςδιαπιπτομενοιςδια·πιπτ·ομεν·αιςδια·πιπτ·ομεν·οις
Genδιαπιπτομενωνδιαπιπτομενωνδια·πιπτ·ομεν·ωνδια·πιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεπιπτονδια·ε·πιπτ·ονδιεπιπτομηνδια·ε·πιπτ·ομην
2ndδιεπιπτεςδια·ε·πιπτ·εςδιεπιπτουδια·ε·πιπτ·ου
3rdδιεπιπτεν, διεπιπτεδια·ε·πιπτ·ε(ν)διεπιπτετοδια·ε·πιπτ·ετο
Pl1stδιεπιπτομενδια·ε·πιπτ·ομενδιεπιπτομεθαδια·ε·πιπτ·ομεθα
2ndδιεπιπτετεδια·ε·πιπτ·ετεδιεπιπτεσθεδια·ε·πιπτ·εσθε
3rdδιεπιπτον, διεπιπτοσανδια·ε·πιπτ·ον, δια·ε·πιπτ·οσαν altδιεπιπτοντοδια·ε·πιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεσωδια·πεσ(ε)·[σ]ωδιαπεσουμαιδια·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndδιαπεσειςδια·πεσ(ε)·[σ]ειςδιαπεσῃ[LXX], διαπεσει, διαπεσεισαιδια·πεσ(ε)·[σ]ῃ, δια·πεσ(ε)·[σ]ει classical, δια·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdδιαπεσειδια·πεσ(ε)·[σ]ειδιαπεσειται[LXX]δια·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stδιαπεσουμενδια·πεσ(ε)·[σ]ομενδιαπεσουμεθαδια·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndδιαπεσειτεδια·πεσ(ε)·[σ]ετεδιαπεσεισθεδια·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdδιαπεσουσιν, διαπεσουσιδια·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)διαπεσουνταιδια·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεσοιμιδια·πεσ(ε)·[σ]οιμιδιαπεσοιμηνδια·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndδιαπεσοιςδια·πεσ(ε)·[σ]οιςδιαπεσοιοδια·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdδιαπεσοιδια·πεσ(ε)·[σ]οιδιαπεσοιτοδια·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stδιαπεσοιμενδια·πεσ(ε)·[σ]οιμενδιαπεσοιμεθαδια·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndδιαπεσοιτεδια·πεσ(ε)·[σ]οιτεδιαπεσοισθεδια·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdδιαπεσοιενδια·πεσ(ε)·[σ]οιενδιαπεσοιντοδια·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπεσειν[LXX]​δια·πεσ(ε)·[σ]εινδιαπεσεισθαι​δια·πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπεσουσαδιαπεσουνδια·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αδια·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomδιαπεσωνδια·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαπεσουσανδιαπεσουνταδια·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανδια·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datδιαπεσουσῃδιαπεσουντιδια·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃδια·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genδιαπεσουσηςδιαπεσουντοςδια·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςδια·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαπεσουσαιδιαπεσουντεςδιαπεσουνταδια·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιδια·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςδια·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαπεσουσαςδιαπεσουνταςδια·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςδια·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datδιαπεσουσαιςδιαπεσουσι, διαπεσουσινδια·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςδια·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαπεσουσωνδιαπεσουντωνδια·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνδια·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπεσουμενηδιαπεσουμενεδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomδιαπεσουμενοςδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accδιαπεσουμενηνδιαπεσουμενονδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datδιαπεσουμενῃδιαπεσουμενῳδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genδιαπεσουμενηςδιαπεσουμενουδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocδιαπεσουμεναιδιαπεσουμενοιδιαπεσουμεναδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οιδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accδιαπεσουμεναςδιαπεσουμενουςδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datδιαπεσουμεναιςδιαπεσουμενοιςδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genδιαπεσουμενωνδιαπεσουμενωνδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνδια·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεπεσαδια·ε·πεσ·[σ]αδιεπεσαμηνδια·ε·πεσ·[σ]αμην
2ndδιεπεσαςδια·ε·πεσ·[σ]αςδιεπεσωδια·ε·πεσ·[σ]ω
3rdδιεπεσεν[LXX], διεπεσεδια·ε·πεσ·[σ]ε(ν), δια·ε·πεσ·[σ]ε(ν)διεπεσατοδια·ε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stδιεπεσαμενδια·ε·πεσ·[σ]αμενδιεπεσαμεθαδια·ε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndδιεπεσατεδια·ε·πεσ·[σ]ατεδιεπεσασθεδια·ε·πεσ·[σ]ασθε
3rdδιεπεσαν[LXX]δια·ε·πεσ·[σ]ανδιεπεσαντοδια·ε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεσωδια·πεσ·[σ]ωδιαπεσωμαιδια·πεσ·[σ]ωμαι
2ndδιαπεσῃςδια·πεσ·[σ]ῃςδιαπεσῃ[LXX]δια·πεσ·[σ]ῃ
3rdδιαπεσῃ[LXX]δια·πεσ·[σ]ῃδιαπεσηταιδια·πεσ·[σ]ηται
Pl1stδιαπεσωμενδια·πεσ·[σ]ωμενδιαπεσωμεθαδια·πεσ·[σ]ωμεθα
2ndδιαπεσητε[LXX]δια·πεσ·[σ]ητεδιαπεσησθεδια·πεσ·[σ]ησθε
3rdδιαπεσωσιν, διαπεσωσιδια·πεσ·[σ]ωσι(ν)διαπεσωνταιδια·πεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεσαιμιδια·πεσ·[σ]αιμιδιαπεσαιμηνδια·πεσ·[σ]αιμην
2ndδιαπεσαις, διαπεσειαςδια·πεσ·[σ]αις, δια·πεσ·[σ]ειας classicalδιαπεσαιοδια·πεσ·[σ]αιο
3rdδιαπεσαι, διαπεσειεδια·πεσ·[σ]αι, δια·πεσ·[σ]ειε classicalδιαπεσαιτοδια·πεσ·[σ]αιτο
Pl1stδιαπεσαιμενδια·πεσ·[σ]αιμενδιαπεσαιμεθαδια·πεσ·[σ]αιμεθα
2ndδιαπεσαιτεδια·πεσ·[σ]αιτεδιαπεσαισθεδια·πεσ·[σ]αισθε
3rdδιαπεσαιεν, διαπεσαισαν, διαπεσειαν, διαπεσειενδια·πεσ·[σ]αιεν, δια·πεσ·[σ]αισαν alt, δια·πεσ·[σ]ειαν classical, δια·πεσ·[σ]ειεν classicalδιαπεσαιντοδια·πεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπεσονδια·πεσ·[σ]ονδιαπεσαιδια·πεσ·[σ]αι
3rdδιαπεσατωδια·πεσ·[σ]ατωδιαπεσασθωδια·πεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδιαπεσατεδια·πεσ·[σ]ατεδιαπεσασθεδια·πεσ·[σ]ασθε
3rdδιαπεσατωσαν, διαπεσαντωνδια·πεσ·[σ]ατωσαν, δια·πεσ·[σ]αντων classicalδιαπεσασθωσαν, διαπεσασθωνδια·πεσ·[σ]ασθωσαν, δια·πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπεσαι​δια·πεσ·[σ]αι​διαπεσασθαι​δια·πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπεσασαδιαπεσαςδιαπεσανδια·πεσ·[σ]ασ·αδια·πεσ·[σ]α[ντ]·ςδια·πεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accδιαπεσασανδιαπεσανταδια·πεσ·[σ]ασ·ανδια·πεσ·[σ]αντ·α
Datδιαπεσασῃδιαπεσαντιδια·πεσ·[σ]ασ·ῃδια·πεσ·[σ]αντ·ι
Genδιαπεσασηςδιαπεσαντοςδια·πεσ·[σ]ασ·ηςδια·πεσ·[σ]αντ·ος
PlVocδιαπεσασαιδιαπεσαντεςδιαπεσανταδια·πεσ·[σ]ασ·αιδια·πεσ·[σ]αντ·εςδια·πεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accδιαπεσασαςδιαπεσανταςδια·πεσ·[σ]ασ·αςδια·πεσ·[σ]αντ·ας
Datδιαπεσασαιςδιαπεσασι, διαπεσασινδια·πεσ·[σ]ασ·αιςδια·πεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδιαπεσασωνδιαπεσαντωνδια·πεσ·[σ]ασ·ωνδια·πεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπεσαμενηδιαπεσαμενεδια·πεσ·[σ]αμεν·ηδια·πεσ·[σ]αμεν·ε
Nomδιαπεσαμενοςδια·πεσ·[σ]αμεν·ος
Accδιαπεσαμενηνδιαπεσαμενονδια·πεσ·[σ]αμεν·ηνδια·πεσ·[σ]αμεν·ον
Datδιαπεσαμενῃδιαπεσαμενῳδια·πεσ·[σ]αμεν·ῃδια·πεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genδιαπεσαμενηςδιαπεσαμενουδια·πεσ·[σ]αμεν·ηςδια·πεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocδιαπεσαμεναιδιαπεσαμενοιδιαπεσαμεναδια·πεσ·[σ]αμεν·αιδια·πεσ·[σ]αμεν·οιδια·πεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accδιαπεσαμεναςδιαπεσαμενουςδια·πεσ·[σ]αμεν·αςδια·πεσ·[σ]αμεν·ους
Datδιαπεσαμεναιςδιαπεσαμενοιςδια·πεσ·[σ]αμεν·αιςδια·πεσ·[σ]αμεν·οις
Genδιαπεσαμενωνδιαπεσαμενωνδια·πεσ·[σ]αμεν·ωνδια·πεσ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεπεσονδια·ε·πεσ·ονδιεπεσομηνδια·ε·πεσ·ομην
2ndδιεπεσεςδια·ε·πεσ·εςδιεπεσουδια·ε·πεσ·ου
3rdδιεπεσεν[LXX], διεπεσεδια·ε·πεσ·ε(ν), δια·ε·πεσ·ε(ν)διεπεσετοδια·ε·πεσ·ετο
Pl1stδιεπεσομενδια·ε·πεσ·ομενδιεπεσομεθαδια·ε·πεσ·ομεθα
2ndδιεπεσετεδια·ε·πεσ·ετεδιεπεσεσθεδια·ε·πεσ·εσθε
3rdδιεπεσον, διεπεσοσανδια·ε·πεσ·ον, δια·ε·πεσ·οσαν altδιεπεσοντοδια·ε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεσωδια·πεσ·ωδιαπεσωμαιδια·πεσ·ωμαι
2ndδιαπεσῃςδια·πεσ·ῃςδιαπεσῃ[LXX]δια·πεσ·ῃ
3rdδιαπεσῃ[LXX]δια·πεσ·ῃδιαπεσηταιδια·πεσ·ηται
Pl1stδιαπεσωμενδια·πεσ·ωμενδιαπεσωμεθαδια·πεσ·ωμεθα
2ndδιαπεσητε[LXX]δια·πεσ·ητεδιαπεσησθεδια·πεσ·ησθε
3rdδιαπεσωσιν, διαπεσωσιδια·πεσ·ωσι(ν)διαπεσωνταιδια·πεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεσοιμιδια·πεσ·οιμιδιαπεσοιμηνδια·πεσ·οιμην
2ndδιαπεσοιςδια·πεσ·οιςδιαπεσοιοδια·πεσ·οιο
3rdδιαπεσοιδια·πεσ·οιδιαπεσοιτοδια·πεσ·οιτο
Pl1stδιαπεσοιμενδια·πεσ·οιμενδιαπεσοιμεθαδια·πεσ·οιμεθα
2ndδιαπεσοιτεδια·πεσ·οιτεδιαπεσοισθεδια·πεσ·οισθε
3rdδιαπεσοιεν, διαπεσοισανδια·πεσ·οιεν, δια·πεσ·οισαν altδιαπεσοιντοδια·πεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπεσεδια·πεσ·εδιαπεσουδια·πεσ·ου
3rdδιαπεσετωδια·πεσ·ετωδιαπεσεσθωδια·πεσ·εσθω
Pl1st
2ndδιαπεσετεδια·πεσ·ετεδιαπεσεσθεδια·πεσ·εσθε
3rdδιαπεσετωσαν, διαπεσοντωνδια·πεσ·ετωσαν, δια·πεσ·οντων classicalδιαπεσεσθωσαν, διαπεσεσθωνδια·πεσ·εσθωσαν, δια·πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπεσειν[LXX]​δια·πεσ·εινδιαπεσεσθαι​δια·πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπεσουσαδιαπεσονδια·πεσ·ουσ·αδια·πεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαπεσωνδια·πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαπεσουσανδιαπεσονταδια·πεσ·ουσ·ανδια·πεσ·ο[υ]ντ·α
Datδιαπεσουσῃδιαπεσοντιδια·πεσ·ουσ·ῃδια·πεσ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαπεσουσηςδιαπεσοντοςδια·πεσ·ουσ·ηςδια·πεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαπεσουσαιδιαπεσοντεςδιαπεσονταδια·πεσ·ουσ·αιδια·πεσ·ο[υ]ντ·εςδια·πεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαπεσουσαςδιαπεσονταςδια·πεσ·ουσ·αςδια·πεσ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαπεσουσαιςδιαπεσουσι, διαπεσουσινδια·πεσ·ουσ·αιςδια·πεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαπεσουσωνδιαπεσοντωνδια·πεσ·ουσ·ωνδια·πεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπεσομενηδιαπεσομενεδια·πεσ·ομεν·ηδια·πεσ·ομεν·ε
Nomδιαπεσομενοςδια·πεσ·ομεν·ος
Accδιαπεσομενηνδιαπεσομενονδια·πεσ·ομεν·ηνδια·πεσ·ομεν·ον
Datδιαπεσομενῃδιαπεσομενῳδια·πεσ·ομεν·ῃδια·πεσ·ομεν·ῳ
Genδιαπεσομενηςδιαπεσομενουδια·πεσ·ομεν·ηςδια·πεσ·ομεν·ου
PlVocδιαπεσομεναιδιαπεσομενοιδιαπεσομεναδια·πεσ·ομεν·αιδια·πεσ·ομεν·οιδια·πεσ·ομεν·α
Nom
Accδιαπεσομεναςδιαπεσομενουςδια·πεσ·ομεν·αςδια·πεσ·ομεν·ους
Datδιαπεσομεναιςδιαπεσομενοιςδια·πεσ·ομεν·αιςδια·πεσ·ομεν·οις
Genδιαπεσομενωνδιαπεσομενωνδια·πεσ·ομεν·ωνδια·πεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεπτωκαδια·πεπτω·κα
2ndδιαπεπτωκας, διαπεπτωκεςδια·πεπτω·κας, δια·πεπτω·κες alt
3rdδιαπεπτωκεν, διαπεπτωκεδια·πεπτω·κε(ν)
Pl1stδιαπεπτωκαμενδια·πεπτω·καμεν
2ndδιαπεπτωκατεδια·πεπτω·κατε
3rdδιαπεπτωκασιν, διαπεπτωκασι, διαπεπτωκανδια·πεπτω·κασι(ν), δια·πεπτω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεπτωκωδια·πεπτω·κω
2ndδιαπεπτωκῃςδια·πεπτω·κῃς
3rdδιαπεπτωκῃδια·πεπτω·κῃ
Pl1stδιαπεπτωκωμενδια·πεπτω·κωμεν
2ndδιαπεπτωκητεδια·πεπτω·κητε
3rdδιαπεπτωκωσιν, διαπεπτωκωσιδια·πεπτω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεπτωκοιμι, διαπεπτωκοιηνδια·πεπτω·κοιμι, δια·πεπτω·κοιην classical
2ndδιαπεπτωκοις, διαπεπτωκοιηςδια·πεπτω·κοις, δια·πεπτω·κοιης classical
3rdδιαπεπτωκοι, διαπεπτωκοιηδια·πεπτω·κοι, δια·πεπτω·κοιη classical
Pl1stδιαπεπτωκοιμενδια·πεπτω·κοιμεν
2ndδιαπεπτωκοιτεδια·πεπτω·κοιτε
3rdδιαπεπτωκοιενδια·πεπτω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαπεπτωκεδια·πεπτω·κε
3rdδιαπεπτωκετωδια·πεπτω·κετω
Pl1st
2ndδιαπεπτωκετεδια·πεπτω·κετε
3rdδιαπεπτωκετωσανδια·πεπτω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαπεπτωκεναι​δια·πεπτω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαπεπτωκυιαδιαπεπτωκοςδια·πεπτω·κυι·αδια·πεπτω·κο[τ]·ς
Nomδιαπεπτωκωςδια·πεπτω·κο[τ]·^ς
Accδιαπεπτωκυιανδιαπεπτωκοτα[LXX]δια·πεπτω·κυι·ανδια·πεπτω·κοτ·α
Datδιαπεπτωκυιᾳδιαπεπτωκοτιδια·πεπτω·κυι·ᾳδια·πεπτω·κοτ·ι
Genδιαπεπτωκυιαςδιαπεπτωκοτοςδια·πεπτω·κυι·αςδια·πεπτω·κοτ·ος
PlVocδιαπεπτωκυιαιδιαπεπτωκοτεςδιαπεπτωκοτα[LXX]δια·πεπτω·κυι·αιδια·πεπτω·κοτ·εςδια·πεπτω·κοτ·α
Nom
Accδιαπεπτωκυιαςδιαπεπτωκοταςδια·πεπτω·κυι·αςδια·πεπτω·κοτ·ας
Datδιαπεπτωκυιαιςδιαπεπτωκοσι, διαπεπτωκοσινδια·πεπτω·κυι·αιςδια·πεπτω·κο[τ]·σι(ν)
Genδιαπεπτωκυιωνδιαπεπτωκοτωνδια·πεπτω·κυι·ωνδια·πεπτω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεπεπτωκειν, διεπεπτωκηδια·ε·πεπτω·κειν, δια·ε·πεπτω·κη classical
2ndδιεπεπτωκεις, διεπεπτωκηςδια·ε·πεπτω·κεις, δια·ε·πεπτω·κης classical
3rdδιεπεπτωκειδια·ε·πεπτω·κει
Pl1stδιεπεπτωκειμεν, διεπεπτωκεμενδια·ε·πεπτω·κειμεν, δια·ε·πεπτω·κεμεν classical
2ndδιεπεπτωκειτε, διεπεπτωκετεδια·ε·πεπτω·κειτε, δια·ε·πεπτω·κετε classical
3rdδιεπεπτωκεισαν, διεπεπτωκεσανδια·ε·πεπτω·κεισαν, δια·ε·πεπτω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαπεπτωκειν, διαπεπτωκηδια·[ε]·πεπτω·κειν, δια·[ε]·πεπτω·κη classical
2ndδιαπεπτωκεις, διαπεπτωκηςδια·[ε]·πεπτω·κεις, δια·[ε]·πεπτω·κης classical
3rdδιαπεπτωκειδια·[ε]·πεπτω·κει
Pl1stδιαπεπτωκειμεν, διαπεπτωκεμενδια·[ε]·πεπτω·κειμεν, δια·[ε]·πεπτω·κεμεν classical
2ndδιαπεπτωκειτε, διαπεπτωκετεδια·[ε]·πεπτω·κειτε, δια·[ε]·πεπτω·κετε classical
3rdδιαπεπτωκεισαν, διαπεπτωκεσανδια·[ε]·πεπτω·κεισαν, δια·[ε]·πεπτω·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 05:08:45 EST