διανοια • DIANOIA • dianoia

Search: διανοιας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διανοιας; διανοιαςδιάνοιαδιανοι·ας; διανοι·ας(fem) acc pl; (fem) gen sg

διά·νοια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδιανοια[LXX]διανοι·α
Nom
Accδιανοιαν[GNT][LXX]διανοι·αν
Datδιανοιᾳ[GNT][LXX]διανοι·ᾳ
Genδιανοιας[GNT][LXX]διανοι·ας
PlVocδιανοιαι[LXX]διανοι·αι
Nom
Accδιανοιας[GNT][LXX]διανοι·ας
Datδιανοιαις[LXX]διανοι·αις
Genδιανοιων[GNT][LXX]διανοι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:25:54 EDT