διανοιγω • DIANOIGW • dianoigō

Search: διανοιγοντων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διανοιγοντων; διανοιγοντων; διανοιγοντωνδιανοίγωδι·ανοιγ·οντων; δι·ανοιγ·ο[υ]ντ·ων; δι·ανοιγ·ο[υ]ντ·ωνpres act imp 3rd pl classical; pres act ptcp mas gen pl; pres act ptcp neu gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διανοιγοντωνδιανοίγωδι·ανοιγ·οντωνpres act imp 3rd pl classical
διανοιγοντωνδιανοίγωδι·ανοιγ·ο[υ]ντ·ωνpres act ptcp mas gen pl
διανοιγοντωνδιανοίγωδι·ανοιγ·ο[υ]ντ·ωνpres act ptcp neu gen pl

δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανοιγωδι·ανοιγ·ωδιανοιγομαιδι·ανοιγ·ομαι
2ndδιανοιγειςδι·ανοιγ·ειςδιανοιγῃ, διανοιγει, διανοιγεσαιδι·ανοιγ·ῃ, δι·ανοιγ·ει classical, δι·ανοιγ·εσαι alt
3rdδιανοιγειδι·ανοιγ·ειδιανοιγεταιδι·ανοιγ·εται
Pl1stδιανοιγομενδι·ανοιγ·ομενδιανοιγομεθαδι·ανοιγ·ομεθα
2ndδιανοιγετεδι·ανοιγ·ετεδιανοιγεσθεδι·ανοιγ·εσθε
3rdδιανοιγουσιν, διανοιγουσιδι·ανοιγ·ουσι(ν)διανοιγονταιδι·ανοιγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανοιγωδι·ανοιγ·ωδιανοιγωμαιδι·ανοιγ·ωμαι
2ndδιανοιγῃςδι·ανοιγ·ῃςδιανοιγῃδι·ανοιγ·ῃ
3rdδιανοιγῃδι·ανοιγ·ῃδιανοιγηταιδι·ανοιγ·ηται
Pl1stδιανοιγωμενδι·ανοιγ·ωμενδιανοιγωμεθαδι·ανοιγ·ωμεθα
2ndδιανοιγητεδι·ανοιγ·ητεδιανοιγησθεδι·ανοιγ·ησθε
3rdδιανοιγωσιν, διανοιγωσιδι·ανοιγ·ωσι(ν)διανοιγωνταιδι·ανοιγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανοιγοιμιδι·ανοιγ·οιμιδιανοιγοιμηνδι·ανοιγ·οιμην
2ndδιανοιγοιςδι·ανοιγ·οιςδιανοιγοιοδι·ανοιγ·οιο
3rdδιανοιγοιδι·ανοιγ·οιδιανοιγοιτοδι·ανοιγ·οιτο
Pl1stδιανοιγοιμενδι·ανοιγ·οιμενδιανοιγοιμεθαδι·ανοιγ·οιμεθα
2ndδιανοιγοιτεδι·ανοιγ·οιτεδιανοιγοισθεδι·ανοιγ·οισθε
3rdδιανοιγοιεν, διανοιγοισανδι·ανοιγ·οιεν, δι·ανοιγ·οισαν altδιανοιγοιντοδι·ανοιγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιανοιγεδι·ανοιγ·εδιανοιγουδι·ανοιγ·ου
3rdδιανοιγετωδι·ανοιγ·ετωδιανοιγεσθωδι·ανοιγ·εσθω
Pl1st
2ndδιανοιγετεδι·ανοιγ·ετεδιανοιγεσθεδι·ανοιγ·εσθε
3rdδιανοιγετωσαν, διανοιγοντων[LXX]δι·ανοιγ·ετωσαν, δι·ανοιγ·οντων classicalδιανοιγεσθωσαν, διανοιγεσθωνδι·ανοιγ·εσθωσαν, δι·ανοιγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διανοιγειν[LXX]​δι·ανοιγ·εινδιανοιγεσθαι​δι·ανοιγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοιγουσαδιανοιγον[GNT][LXX]δι·ανοιγ·ουσ·αδι·ανοιγ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιανοιγων[GNT]δι·ανοιγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιανοιγουσανδιανοιγονταδι·ανοιγ·ουσ·ανδι·ανοιγ·ο[υ]ντ·α
Datδιανοιγουσῃδιανοιγοντιδι·ανοιγ·ουσ·ῃδι·ανοιγ·ο[υ]ντ·ι
Genδιανοιγουσηςδιανοιγοντος[LXX]δι·ανοιγ·ουσ·ηςδι·ανοιγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιανοιγουσαιδιανοιγοντεςδιανοιγονταδι·ανοιγ·ουσ·αιδι·ανοιγ·ο[υ]ντ·εςδι·ανοιγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιανοιγουσαςδιανοιγονταςδι·ανοιγ·ουσ·αςδι·ανοιγ·ο[υ]ντ·ας
Datδιανοιγουσαιςδιανοιγουσι, διανοιγουσινδι·ανοιγ·ουσ·αιςδι·ανοιγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιανοιγουσωνδιανοιγοντων[LXX]δι·ανοιγ·ουσ·ωνδι·ανοιγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοιγομενηδιανοιγομενεδι·ανοιγ·ομεν·ηδι·ανοιγ·ομεν·ε
Nomδιανοιγομενος[LXX]δι·ανοιγ·ομεν·ος
Accδιανοιγομενηνδιανοιγομενονδι·ανοιγ·ομεν·ηνδι·ανοιγ·ομεν·ον
Datδιανοιγομενῃδιανοιγομενῳδι·ανοιγ·ομεν·ῃδι·ανοιγ·ομεν·ῳ
Genδιανοιγομενηςδιανοιγομενουδι·ανοιγ·ομεν·ηςδι·ανοιγ·ομεν·ου
PlVocδιανοιγομεναιδιανοιγομενοιδιανοιγομεναδι·ανοιγ·ομεν·αιδι·ανοιγ·ομεν·οιδι·ανοιγ·ομεν·α
Nom
Accδιανοιγομεναςδιανοιγομενουςδι·ανοιγ·ομεν·αςδι·ανοιγ·ομεν·ους
Datδιανοιγομεναιςδιανοιγομενοιςδι·ανοιγ·ομεν·αιςδι·ανοιγ·ομεν·οις
Genδιανοιγομενωνδιανοιγομενωνδι·ανοιγ·ομεν·ωνδι·ανοιγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηνοιγονδι·ε·ανοιγ·ονδιηνοιγομηνδι·ε·ανοιγ·ομην
2ndδιηνοιγεςδι·ε·ανοιγ·εςδιηνοιγουδι·ε·ανοιγ·ου
3rdδιηνοιγεν[GNT], διηνοιγεδι·ε·ανοιγ·ε(ν), δι·ε·ανοιγ·ε(ν)διηνοιγετοδι·ε·ανοιγ·ετο
Pl1stδιηνοιγομενδι·ε·ανοιγ·ομενδιηνοιγομεθαδι·ε·ανοιγ·ομεθα
2ndδιηνοιγετεδι·ε·ανοιγ·ετεδιηνοιγεσθεδι·ε·ανοιγ·εσθε
3rdδιηνοιγον, διηνοιγοσανδι·ε·ανοιγ·ον, δι·ε·ανοιγ·οσαν altδιηνοιγοντοδι·ε·ανοιγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανοιξω[LXX]δι·ανοιγ·σωδιανοιξομαιδι·ανοιγ·σομαι
2ndδιανοιξεις[LXX]δι·ανοιγ·σειςδιανοιξῃ, διανοιξει, διανοιξεσαιδι·ανοιγ·σῃ, δι·ανοιγ·σει classical, δι·ανοιγ·σεσαι alt
3rdδιανοιξειδι·ανοιγ·σειδιανοιξεταιδι·ανοιγ·σεται
Pl1stδιανοιξομενδι·ανοιγ·σομενδιανοιξομεθαδι·ανοιγ·σομεθα
2ndδιανοιξετεδι·ανοιγ·σετεδιανοιξεσθεδι·ανοιγ·σεσθε
3rdδιανοιξουσιν[LXX], διανοιξουσιδι·ανοιγ·σουσι(ν), δι·ανοιγ·σουσι(ν)διανοιξονταιδι·ανοιγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανοιξοιμιδι·ανοιγ·σοιμιδιανοιξοιμηνδι·ανοιγ·σοιμην
2ndδιανοιξοιςδι·ανοιγ·σοιςδιανοιξοιοδι·ανοιγ·σοιο
3rdδιανοιξοιδι·ανοιγ·σοιδιανοιξοιτοδι·ανοιγ·σοιτο
Pl1stδιανοιξοιμενδι·ανοιγ·σοιμενδιανοιξοιμεθαδι·ανοιγ·σοιμεθα
2ndδιανοιξοιτεδι·ανοιγ·σοιτεδιανοιξοισθεδι·ανοιγ·σοισθε
3rdδιανοιξοιενδι·ανοιγ·σοιενδιανοιξοιντοδι·ανοιγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διανοιξειν​δι·ανοιγ·σειν​διανοιξεσθαι​δι·ανοιγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοιξουσαδιανοιξον[LXX]δι·ανοιγ·σουσ·αδι·ανοιγ·σο[υ]ν[τ]
Nomδιανοιξωνδι·ανοιγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιανοιξουσανδιανοιξονταδι·ανοιγ·σουσ·ανδι·ανοιγ·σο[υ]ντ·α
Datδιανοιξουσῃδιανοιξοντιδι·ανοιγ·σουσ·ῃδι·ανοιγ·σο[υ]ντ·ι
Genδιανοιξουσηςδιανοιξοντοςδι·ανοιγ·σουσ·ηςδι·ανοιγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιανοιξουσαιδιανοιξοντεςδιανοιξονταδι·ανοιγ·σουσ·αιδι·ανοιγ·σο[υ]ντ·εςδι·ανοιγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιανοιξουσαςδιανοιξονταςδι·ανοιγ·σουσ·αςδι·ανοιγ·σο[υ]ντ·ας
Datδιανοιξουσαιςδιανοιξουσι, διανοιξουσιν[LXX]δι·ανοιγ·σουσ·αιςδι·ανοιγ·σου[ντ]·σι(ν), δι·ανοιγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιανοιξουσωνδιανοιξοντωνδι·ανοιγ·σουσ·ωνδι·ανοιγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοιξομενηδιανοιξομενεδι·ανοιγ·σομεν·ηδι·ανοιγ·σομεν·ε
Nomδιανοιξομενοςδι·ανοιγ·σομεν·ος
Accδιανοιξομενηνδιανοιξομενονδι·ανοιγ·σομεν·ηνδι·ανοιγ·σομεν·ον
Datδιανοιξομενῃδιανοιξομενῳδι·ανοιγ·σομεν·ῃδι·ανοιγ·σομεν·ῳ
Genδιανοιξομενηςδιανοιξομενουδι·ανοιγ·σομεν·ηςδι·ανοιγ·σομεν·ου
PlVocδιανοιξομεναιδιανοιξομενοιδιανοιξομεναδι·ανοιγ·σομεν·αιδι·ανοιγ·σομεν·οιδι·ανοιγ·σομεν·α
Nom
Accδιανοιξομεναςδιανοιξομενουςδι·ανοιγ·σομεν·αςδι·ανοιγ·σομεν·ους
Datδιανοιξομεναιςδιανοιξομενοιςδι·ανοιγ·σομεν·αιςδι·ανοιγ·σομεν·οις
Genδιανοιξομενωνδιανοιξομενωνδι·ανοιγ·σομεν·ωνδι·ανοιγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηνοιξα[LXX]δι·ε·ανοιγ·σαδιηνοιξαμηνδι·ε·ανοιγ·σαμην
2ndδιηνοιξαςδι·ε·ανοιγ·σαςδιηνοιξωδι·ε·ανοιγ·σω
3rdδιηνοιξεν[GNT][LXX], διηνοιξεδι·ε·ανοιγ·σε(ν), δι·ε·ανοιγ·σε(ν)διηνοιξατοδι·ε·ανοιγ·σατο
Pl1stδιηνοιξαμενδι·ε·ανοιγ·σαμενδιηνοιξαμεθαδι·ε·ανοιγ·σαμεθα
2ndδιηνοιξατεδι·ε·ανοιγ·σατεδιηνοιξασθεδι·ε·ανοιγ·σασθε
3rdδιηνοιξαν[LXX]δι·ε·ανοιγ·σανδιηνοιξαντοδι·ε·ανοιγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανοιξω[LXX]δι·ανοιγ·σωδιανοιξωμαιδι·ανοιγ·σωμαι
2ndδιανοιξῃςδι·ανοιγ·σῃςδιανοιξῃδι·ανοιγ·σῃ
3rdδιανοιξῃδι·ανοιγ·σῃδιανοιξηταιδι·ανοιγ·σηται
Pl1stδιανοιξωμενδι·ανοιγ·σωμενδιανοιξωμεθαδι·ανοιγ·σωμεθα
2ndδιανοιξητεδι·ανοιγ·σητεδιανοιξησθεδι·ανοιγ·σησθε
3rdδιανοιξωσιν, διανοιξωσιδι·ανοιγ·σωσι(ν)διανοιξωνταιδι·ανοιγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανοιξαιμιδι·ανοιγ·σαιμιδιανοιξαιμηνδι·ανοιγ·σαιμην
2ndδιανοιξαις, διανοιξειαςδι·ανοιγ·σαις, δι·ανοιγ·σειας classicalδιανοιξαιοδι·ανοιγ·σαιο
3rdδιανοιξαι[LXX], διανοιξειεδι·ανοιγ·σαι, δι·ανοιγ·σειε classicalδιανοιξαιτοδι·ανοιγ·σαιτο
Pl1stδιανοιξαιμενδι·ανοιγ·σαιμενδιανοιξαιμεθαδι·ανοιγ·σαιμεθα
2ndδιανοιξαιτεδι·ανοιγ·σαιτεδιανοιξαισθεδι·ανοιγ·σαισθε
3rdδιανοιξαιεν, διανοιξαισαν, διανοιξειαν, διανοιξειενδι·ανοιγ·σαιεν, δι·ανοιγ·σαισαν alt, δι·ανοιγ·σειαν classical, δι·ανοιγ·σειεν classicalδιανοιξαιντοδι·ανοιγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιανοιξον[LXX]δι·ανοιγ·σονδιανοιξαι[LXX]δι·ανοιγ·σαι
3rdδιανοιξατωδι·ανοιγ·σατωδιανοιξασθωδι·ανοιγ·σασθω
Pl1st
2ndδιανοιξατεδι·ανοιγ·σατεδιανοιξασθεδι·ανοιγ·σασθε
3rdδιανοιξατωσαν, διανοιξαντωνδι·ανοιγ·σατωσαν, δι·ανοιγ·σαντων classicalδιανοιξασθωσαν, διανοιξασθωνδι·ανοιγ·σασθωσαν, δι·ανοιγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διανοιξαι[LXX]​δι·ανοιγ·σαιδιανοιξασθαι​δι·ανοιγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοιξασαδιανοιξαςδιανοιξανδι·ανοιγ·σασ·αδι·ανοιγ·σα[ντ]·ςδι·ανοιγ·σαν[τ]
Nom
Accδιανοιξασανδιανοιξανταδι·ανοιγ·σασ·ανδι·ανοιγ·σαντ·α
Datδιανοιξασῃδιανοιξαντιδι·ανοιγ·σασ·ῃδι·ανοιγ·σαντ·ι
Genδιανοιξασηςδιανοιξαντοςδι·ανοιγ·σασ·ηςδι·ανοιγ·σαντ·ος
PlVocδιανοιξασαιδιανοιξαντεςδιανοιξανταδι·ανοιγ·σασ·αιδι·ανοιγ·σαντ·εςδι·ανοιγ·σαντ·α
Nom
Accδιανοιξασαςδιανοιξανταςδι·ανοιγ·σασ·αςδι·ανοιγ·σαντ·ας
Datδιανοιξασαιςδιανοιξασι, διανοιξασινδι·ανοιγ·σασ·αιςδι·ανοιγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιανοιξασωνδιανοιξαντωνδι·ανοιγ·σασ·ωνδι·ανοιγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοιξαμενηδιανοιξαμενεδι·ανοιγ·σαμεν·ηδι·ανοιγ·σαμεν·ε
Nomδιανοιξαμενοςδι·ανοιγ·σαμεν·ος
Accδιανοιξαμενηνδιανοιξαμενονδι·ανοιγ·σαμεν·ηνδι·ανοιγ·σαμεν·ον
Datδιανοιξαμενῃδιανοιξαμενῳδι·ανοιγ·σαμεν·ῃδι·ανοιγ·σαμεν·ῳ
Genδιανοιξαμενηςδιανοιξαμενουδι·ανοιγ·σαμεν·ηςδι·ανοιγ·σαμεν·ου
PlVocδιανοιξαμεναιδιανοιξαμενοιδιανοιξαμεναδι·ανοιγ·σαμεν·αιδι·ανοιγ·σαμεν·οιδι·ανοιγ·σαμεν·α
Nom
Accδιανοιξαμεναςδιανοιξαμενουςδι·ανοιγ·σαμεν·αςδι·ανοιγ·σαμεν·ους
Datδιανοιξαμεναιςδιανοιξαμενοιςδι·ανοιγ·σαμεν·αιςδι·ανοιγ·σαμεν·οις
Genδιανοιξαμενωνδιανοιξαμενωνδι·ανοιγ·σαμεν·ωνδι·ανοιγ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηνοιγμαιδι·ηνοιγ·μαι
2ndδιηνοιξαιδι·ηνοιγ·σαι
3rdδιηνοικται[LXX]δι·ηνοιγ·ται
Pl1stδιηνοιγμεθαδι·ηνοιγ·μεθα
2ndδιηνοιχθεδι·ηνοιγ·σθε
3rdδιηνοιχαταιδι·ηνοιγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηνοιξομαιδι·ηνοιγ·σομαι
2ndδιηνοιξῃ, διηνοιξειδι·ηνοιγ·σῃ, δι·ηνοιγ·σει classical
3rdδιηνοιξεταιδι·ηνοιγ·σεται
Pl1stδιηνοιξομεθαδι·ηνοιγ·σομεθα
2ndδιηνοιξεσθεδι·ηνοιγ·σεσθε
3rdδιηνοιξονταιδι·ηνοιγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηνοιξοιμηνδι·ηνοιγ·σοιμην
2ndδιηνοιξοιοδι·ηνοιγ·σοιο
3rdδιηνοιξοιτοδι·ηνοιγ·σοιτο
Pl1stδιηνοιξοιμεθαδι·ηνοιγ·σοιμεθα
2ndδιηνοιξοισθεδι·ηνοιγ·σοισθε
3rdδιηνοιξοιντοδι·ηνοιγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιηνοιξοδι·ηνοιγ·σο
3rdδιηνοιχθωδι·ηνοιγ·σθω
Pl1st
2ndδιηνοιχθεδι·ηνοιγ·σθε
3rdδιηνοιχθωσαν, διηνοιχθωνδι·ηνοιγ·σθωσαν, δι·ηνοιγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διηνοιχθαι​δι·ηνοιγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διηνοιξεσθαι​δι·ηνοιγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιηνοιγμενηδιηνοιγμενεδι·ηνοιγ·μεν·ηδι·ηνοιγ·μεν·ε
Nomδιηνοιγμενοςδι·ηνοιγ·μεν·ος
Accδιηνοιγμενηνδιηνοιγμενονδι·ηνοιγ·μεν·ηνδι·ηνοιγ·μεν·ον
Datδιηνοιγμενῃδιηνοιγμενῳδι·ηνοιγ·μεν·ῃδι·ηνοιγ·μεν·ῳ
Genδιηνοιγμενηςδιηνοιγμενουδι·ηνοιγ·μεν·ηςδι·ηνοιγ·μεν·ου
PlVocδιηνοιγμεναιδιηνοιγμενοιδιηνοιγμεναδι·ηνοιγ·μεν·αιδι·ηνοιγ·μεν·οιδι·ηνοιγ·μεν·α
Nom
Accδιηνοιγμεναςδιηνοιγμενους[GNT]δι·ηνοιγ·μεν·αςδι·ηνοιγ·μεν·ους
Datδιηνοιγμεναιςδιηνοιγμενοιςδι·ηνοιγ·μεν·αιςδι·ηνοιγ·μεν·οις
Genδιηνοιγμενωνδιηνοιγμενωνδι·ηνοιγ·μεν·ωνδι·ηνοιγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηνοιγμηνδι·ε·ηνοιγ·μην
2ndδιηνοιξοδι·ε·ηνοιγ·σο
3rdδιηνοικτοδι·ε·ηνοιγ·το
Pl1stδιηνοιγμεθαδι·ε·ηνοιγ·μεθα
2ndδιηνοιχθεδι·ε·ηνοιγ·σθε
3rdδιηνοιχατοδι·ε·ηνοιγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιηνοιχθηνδι·ε·ανοιγ·θην
2ndδιηνοιχθηςδι·ε·ανοιγ·θης
3rdδιηνοιχθηδι·ε·ανοιγ·θη
Pl1stδιηνοιχθημενδι·ε·ανοιγ·θημεν
2ndδιηνοιχθητεδι·ε·ανοιγ·θητε
3rdδιηνοιχθησαν[GNT][LXX]δι·ε·ανοιγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιανοιχθησομαιδι·ανοιγ·θησομαι
2ndδιανοιχθησῃ, διανοιχθησειδι·ανοιγ·θησῃ, δι·ανοιγ·θησει classical
3rdδιανοιχθησεται[LXX]δι·ανοιγ·θησεται
Pl1stδιανοιχθησομεθαδι·ανοιγ·θησομεθα
2ndδιανοιχθησεσθεδι·ανοιγ·θησεσθε
3rdδιανοιχθησονται[LXX]δι·ανοιγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιανοιχθωδι·ανοιγ·θω
2ndδιανοιχθῃςδι·ανοιγ·θῃς
3rdδιανοιχθῃδι·ανοιγ·θῃ
Pl1stδιανοιχθωμενδι·ανοιγ·θωμεν
2ndδιανοιχθητεδι·ανοιγ·θητε
3rdδιανοιχθωσιν, διανοιχθωσιδι·ανοιγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιανοιχθειηνδι·ανοιγ·θειην
2ndδιανοιχθειηςδι·ανοιγ·θειης
3rdδιανοιχθειηδι·ανοιγ·θειη
Pl1stδιανοιχθειημεν, διανοιχθειμενδι·ανοιγ·θειημεν, δι·ανοιγ·θειμεν classical
2ndδιανοιχθειητε, διανοιχθειτεδι·ανοιγ·θειητε, δι·ανοιγ·θειτε classical
3rdδιανοιχθειησαν, διανοιχθειενδι·ανοιγ·θειησαν, δι·ανοιγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιανοιχθησοιμηνδι·ανοιγ·θησοιμην
2ndδιανοιχθησοιοδι·ανοιγ·θησοιο
3rdδιανοιχθησοιτοδι·ανοιγ·θησοιτο
Pl1stδιανοιχθησοιμεθαδι·ανοιγ·θησοιμεθα
2ndδιανοιχθησοισθεδι·ανοιγ·θησοισθε
3rdδιανοιχθησοιντοδι·ανοιγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιανοιχθητι[GNT]δι·ανοιγ·θητι
3rdδιανοιχθητωδι·ανοιγ·θητω
Pl1st
2ndδιανοιχθητεδι·ανοιγ·θητε
3rdδιανοιχθητωσαν, διανοιχθεντωνδι·ανοιγ·θητωσαν, δι·ανοιγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διανοιχθηναι​δι·ανοιγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διανοιχθησεσθαι​δι·ανοιγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοιχθεισαδιανοιχθειςδιανοιχθενδι·ανοιγ·θεισ·αδι·ανοιγ·θει[ντ]·ςδι·ανοιγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιανοιχθεισανδιανοιχθενταδι·ανοιγ·θεισ·ανδι·ανοιγ·θε[ι]ντ·α
Datδιανοιχθεισῃδιανοιχθεντιδι·ανοιγ·θεισ·ῃδι·ανοιγ·θε[ι]ντ·ι
Genδιανοιχθεισηςδιανοιχθεντοςδι·ανοιγ·θεισ·ηςδι·ανοιγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιανοιχθεισαιδιανοιχθεντεςδιανοιχθενταδι·ανοιγ·θεισ·αιδι·ανοιγ·θε[ι]ντ·εςδι·ανοιγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιανοιχθεισαςδιανοιχθενταςδι·ανοιγ·θεισ·αςδι·ανοιγ·θε[ι]ντ·ας
Datδιανοιχθεισαιςδιανοιχθεισι, διανοιχθεισινδι·ανοιγ·θεισ·αιςδι·ανοιγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιανοιχθεισωνδιανοιχθεντωνδι·ανοιγ·θεισ·ωνδι·ανοιγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανοιχθησομενηδιανοιχθησομενεδι·ανοιγ·θησομεν·ηδι·ανοιγ·θησομεν·ε
Nomδιανοιχθησομενοςδι·ανοιγ·θησομεν·ος
Accδιανοιχθησομενηνδιανοιχθησομενονδι·ανοιγ·θησομεν·ηνδι·ανοιγ·θησομεν·ον
Datδιανοιχθησομενῃδιανοιχθησομενῳδι·ανοιγ·θησομεν·ῃδι·ανοιγ·θησομεν·ῳ
Genδιανοιχθησομενηςδιανοιχθησομενουδι·ανοιγ·θησομεν·ηςδι·ανοιγ·θησομεν·ου
PlVocδιανοιχθησομεναιδιανοιχθησομενοιδιανοιχθησομεναδι·ανοιγ·θησομεν·αιδι·ανοιγ·θησομεν·οιδι·ανοιγ·θησομεν·α
Nom
Accδιανοιχθησομεναςδιανοιχθησομενουςδι·ανοιγ·θησομεν·αςδι·ανοιγ·θησομεν·ους
Datδιανοιχθησομεναιςδιανοιχθησομενοιςδι·ανοιγ·θησομεν·αιςδι·ανοιγ·θησομεν·οις
Genδιανοιχθησομενωνδιανοιχθησομενωνδι·ανοιγ·θησομεν·ωνδι·ανοιγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 17:16:02 EST