διανεμω • DIANEMW • dianemō

Search: διανεμηθῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διανεμηθῃδιανέμωδια·νεμη·θῃaor θη sub 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διανεμηθῃδιανέμωδια·νεμη·θῃaor θη sub 3rd sg

δια·νέμω (-, -, δια+νειμ·[σ]-, -, -, δια+νεμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιενειμαδια·ε·νειμ·[σ]αδιενειμαμηνδια·ε·νειμ·[σ]αμην
2ndδιενειμαςδια·ε·νειμ·[σ]αςδιενειμωδια·ε·νειμ·[σ]ω
3rdδιενειμεν[LXX], διενειμεδια·ε·νειμ·[σ]ε(ν), δια·ε·νειμ·[σ]ε(ν)διενειματοδια·ε·νειμ·[σ]ατο
Pl1stδιενειμαμενδια·ε·νειμ·[σ]αμενδιενειμαμεθαδια·ε·νειμ·[σ]αμεθα
2ndδιενειματεδια·ε·νειμ·[σ]ατεδιενειμασθεδια·ε·νειμ·[σ]ασθε
3rdδιενειμανδια·ε·νειμ·[σ]ανδιενειμαντοδια·ε·νειμ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανειμωδια·νειμ·[σ]ωδιανειμωμαιδια·νειμ·[σ]ωμαι
2ndδιανειμῃςδια·νειμ·[σ]ῃςδιανειμῃδια·νειμ·[σ]ῃ
3rdδιανειμῃδια·νειμ·[σ]ῃδιανειμηταιδια·νειμ·[σ]ηται
Pl1stδιανειμωμενδια·νειμ·[σ]ωμενδιανειμωμεθαδια·νειμ·[σ]ωμεθα
2ndδιανειμητεδια·νειμ·[σ]ητεδιανειμησθεδια·νειμ·[σ]ησθε
3rdδιανειμωσιν, διανειμωσιδια·νειμ·[σ]ωσι(ν)διανειμωνταιδια·νειμ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιανειμαιμιδια·νειμ·[σ]αιμιδιανειμαιμηνδια·νειμ·[σ]αιμην
2ndδιανειμαις, διανειμειαςδια·νειμ·[σ]αις, δια·νειμ·[σ]ειας classicalδιανειμαιοδια·νειμ·[σ]αιο
3rdδιανειμαι, διανειμειεδια·νειμ·[σ]αι, δια·νειμ·[σ]ειε classicalδιανειμαιτοδια·νειμ·[σ]αιτο
Pl1stδιανειμαιμενδια·νειμ·[σ]αιμενδιανειμαιμεθαδια·νειμ·[σ]αιμεθα
2ndδιανειμαιτεδια·νειμ·[σ]αιτεδιανειμαισθεδια·νειμ·[σ]αισθε
3rdδιανειμαιεν, διανειμαισαν, διανειμειαν, διανειμειενδια·νειμ·[σ]αιεν, δια·νειμ·[σ]αισαν alt, δια·νειμ·[σ]ειαν classical, δια·νειμ·[σ]ειεν classicalδιανειμαιντοδια·νειμ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιανειμονδια·νειμ·[σ]ονδιανειμαιδια·νειμ·[σ]αι
3rdδιανειματωδια·νειμ·[σ]ατωδιανειμασθωδια·νειμ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδιανειματεδια·νειμ·[σ]ατεδιανειμασθεδια·νειμ·[σ]ασθε
3rdδιανειματωσαν, διανειμαντωνδια·νειμ·[σ]ατωσαν, δια·νειμ·[σ]αντων classicalδιανειμασθωσαν, διανειμασθωνδια·νειμ·[σ]ασθωσαν, δια·νειμ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διανειμαι​δια·νειμ·[σ]αι​διανειμασθαι​δια·νειμ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανειμασαδιανειμαςδιανειμανδια·νειμ·[σ]ασ·αδια·νειμ·[σ]α[ντ]·ςδια·νειμ·[σ]αν[τ]
Nom
Accδιανειμασανδιανειμανταδια·νειμ·[σ]ασ·ανδια·νειμ·[σ]αντ·α
Datδιανειμασῃδιανειμαντιδια·νειμ·[σ]ασ·ῃδια·νειμ·[σ]αντ·ι
Genδιανειμασηςδιανειμαντοςδια·νειμ·[σ]ασ·ηςδια·νειμ·[σ]αντ·ος
PlVocδιανειμασαιδιανειμαντεςδιανειμανταδια·νειμ·[σ]ασ·αιδια·νειμ·[σ]αντ·εςδια·νειμ·[σ]αντ·α
Nom
Accδιανειμασαςδιανειμανταςδια·νειμ·[σ]ασ·αςδια·νειμ·[σ]αντ·ας
Datδιανειμασαιςδιανειμασι, διανειμασινδια·νειμ·[σ]ασ·αιςδια·νειμ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδιανειμασωνδιανειμαντωνδια·νειμ·[σ]ασ·ωνδια·νειμ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανειμαμενηδιανειμαμενεδια·νειμ·[σ]αμεν·ηδια·νειμ·[σ]αμεν·ε
Nomδιανειμαμενοςδια·νειμ·[σ]αμεν·ος
Accδιανειμαμενηνδιανειμαμενονδια·νειμ·[σ]αμεν·ηνδια·νειμ·[σ]αμεν·ον
Datδιανειμαμενῃδιανειμαμενῳδια·νειμ·[σ]αμεν·ῃδια·νειμ·[σ]αμεν·ῳ
Genδιανειμαμενηςδιανειμαμενουδια·νειμ·[σ]αμεν·ηςδια·νειμ·[σ]αμεν·ου
PlVocδιανειμαμεναιδιανειμαμενοιδιανειμαμεναδια·νειμ·[σ]αμεν·αιδια·νειμ·[σ]αμεν·οιδια·νειμ·[σ]αμεν·α
Nom
Accδιανειμαμεναςδιανειμαμενουςδια·νειμ·[σ]αμεν·αςδια·νειμ·[σ]αμεν·ους
Datδιανειμαμεναιςδιανειμαμενοιςδια·νειμ·[σ]αμεν·αιςδια·νειμ·[σ]αμεν·οις
Genδιανειμαμενωνδιανειμαμενωνδια·νειμ·[σ]αμεν·ωνδια·νειμ·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιενεμηθηνδια·ε·νεμη·θην
2ndδιενεμηθηςδια·ε·νεμη·θης
3rdδιενεμηθηδια·ε·νεμη·θη
Pl1stδιενεμηθημενδια·ε·νεμη·θημεν
2ndδιενεμηθητεδια·ε·νεμη·θητε
3rdδιενεμηθησανδια·ε·νεμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιανεμηθησομαιδια·νεμη·θησομαι
2ndδιανεμηθησῃ, διανεμηθησειδια·νεμη·θησῃ, δια·νεμη·θησει classical
3rdδιανεμηθησεταιδια·νεμη·θησεται
Pl1stδιανεμηθησομεθαδια·νεμη·θησομεθα
2ndδιανεμηθησεσθεδια·νεμη·θησεσθε
3rdδιανεμηθησονταιδια·νεμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιανεμηθωδια·νεμη·θω
2ndδιανεμηθῃςδια·νεμη·θῃς
3rdδιανεμηθῃ[GNT]δια·νεμη·θῃ
Pl1stδιανεμηθωμενδια·νεμη·θωμεν
2ndδιανεμηθητεδια·νεμη·θητε
3rdδιανεμηθωσιν, διανεμηθωσιδια·νεμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιανεμηθειηνδια·νεμη·θειην
2ndδιανεμηθειηςδια·νεμη·θειης
3rdδιανεμηθειηδια·νεμη·θειη
Pl1stδιανεμηθειημεν, διανεμηθειμενδια·νεμη·θειημεν, δια·νεμη·θειμεν classical
2ndδιανεμηθειητε, διανεμηθειτεδια·νεμη·θειητε, δια·νεμη·θειτε classical
3rdδιανεμηθειησαν, διανεμηθειενδια·νεμη·θειησαν, δια·νεμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιανεμηθησοιμηνδια·νεμη·θησοιμην
2ndδιανεμηθησοιοδια·νεμη·θησοιο
3rdδιανεμηθησοιτοδια·νεμη·θησοιτο
Pl1stδιανεμηθησοιμεθαδια·νεμη·θησοιμεθα
2ndδιανεμηθησοισθεδια·νεμη·θησοισθε
3rdδιανεμηθησοιντοδια·νεμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιανεμηθητιδια·νεμη·θητι
3rdδιανεμηθητωδια·νεμη·θητω
Pl1st
2ndδιανεμηθητεδια·νεμη·θητε
3rdδιανεμηθητωσαν, διανεμηθεντωνδια·νεμη·θητωσαν, δια·νεμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διανεμηθηναι​δια·νεμη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διανεμηθησεσθαι​δια·νεμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανεμηθεισαδιανεμηθειςδιανεμηθενδια·νεμη·θεισ·αδια·νεμη·θει[ντ]·ςδια·νεμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιανεμηθεισανδιανεμηθενταδια·νεμη·θεισ·ανδια·νεμη·θε[ι]ντ·α
Datδιανεμηθεισῃδιανεμηθεντιδια·νεμη·θεισ·ῃδια·νεμη·θε[ι]ντ·ι
Genδιανεμηθεισηςδιανεμηθεντοςδια·νεμη·θεισ·ηςδια·νεμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιανεμηθεισαιδιανεμηθεντεςδιανεμηθενταδια·νεμη·θεισ·αιδια·νεμη·θε[ι]ντ·εςδια·νεμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιανεμηθεισαςδιανεμηθενταςδια·νεμη·θεισ·αςδια·νεμη·θε[ι]ντ·ας
Datδιανεμηθεισαιςδιανεμηθεισι, διανεμηθεισινδια·νεμη·θεισ·αιςδια·νεμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιανεμηθεισωνδιανεμηθεντωνδια·νεμη·θεισ·ωνδια·νεμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιανεμηθησομενηδιανεμηθησομενεδια·νεμη·θησομεν·ηδια·νεμη·θησομεν·ε
Nomδιανεμηθησομενοςδια·νεμη·θησομεν·ος
Accδιανεμηθησομενηνδιανεμηθησομενονδια·νεμη·θησομεν·ηνδια·νεμη·θησομεν·ον
Datδιανεμηθησομενῃδιανεμηθησομενῳδια·νεμη·θησομεν·ῃδια·νεμη·θησομεν·ῳ
Genδιανεμηθησομενηςδιανεμηθησομενουδια·νεμη·θησομεν·ηςδια·νεμη·θησομεν·ου
PlVocδιανεμηθησομεναιδιανεμηθησομενοιδιανεμηθησομεναδια·νεμη·θησομεν·αιδια·νεμη·θησομεν·οιδια·νεμη·θησομεν·α
Nom
Accδιανεμηθησομεναςδιανεμηθησομενουςδια·νεμη·θησομεν·αςδια·νεμη·θησομεν·ους
Datδιανεμηθησομεναιςδιανεμηθησομενοιςδια·νεμη·θησομεν·αιςδια·νεμη·θησομεν·οις
Genδιανεμηθησομενωνδιανεμηθησομενωνδια·νεμη·θησομεν·ωνδια·νεμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 18:05:57 EST