διαμεριζω • DIAMERIZW • diamerizō

Search: διαμερισατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαμερισατεδιαμερίζωδια·μερι·σατε1aor act imp 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαμερισατεδιαμερίζωδια·μερι·σατε1aor act imp 2nd pl

δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμεριζωδια·μεριζ·ωδιαμεριζομαιδια·μεριζ·ομαι
2ndδιαμεριζειςδια·μεριζ·ειςδιαμεριζῃ, διαμεριζει, διαμεριζεσαιδια·μεριζ·ῃ, δια·μεριζ·ει classical, δια·μεριζ·εσαι alt
3rdδιαμεριζειδια·μεριζ·ειδιαμεριζεταιδια·μεριζ·εται
Pl1stδιαμεριζομενδια·μεριζ·ομενδιαμεριζομεθαδια·μεριζ·ομεθα
2ndδιαμεριζετεδια·μεριζ·ετεδιαμεριζεσθεδια·μεριζ·εσθε
3rdδιαμεριζουσιν, διαμεριζουσιδια·μεριζ·ουσι(ν)διαμεριζονται[GNT]δια·μεριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμεριζωδια·μεριζ·ωδιαμεριζωμαιδια·μεριζ·ωμαι
2ndδιαμεριζῃςδια·μεριζ·ῃςδιαμεριζῃδια·μεριζ·ῃ
3rdδιαμεριζῃδια·μεριζ·ῃδιαμεριζηταιδια·μεριζ·ηται
Pl1stδιαμεριζωμενδια·μεριζ·ωμενδιαμεριζωμεθαδια·μεριζ·ωμεθα
2ndδιαμεριζητεδια·μεριζ·ητεδιαμεριζησθεδια·μεριζ·ησθε
3rdδιαμεριζωσιν, διαμεριζωσιδια·μεριζ·ωσι(ν)διαμεριζωνταιδια·μεριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμεριζοιμιδια·μεριζ·οιμιδιαμεριζοιμηνδια·μεριζ·οιμην
2ndδιαμεριζοιςδια·μεριζ·οιςδιαμεριζοιοδια·μεριζ·οιο
3rdδιαμεριζοιδια·μεριζ·οιδιαμεριζοιτοδια·μεριζ·οιτο
Pl1stδιαμεριζοιμενδια·μεριζ·οιμενδιαμεριζοιμεθαδια·μεριζ·οιμεθα
2ndδιαμεριζοιτεδια·μεριζ·οιτεδιαμεριζοισθεδια·μεριζ·οισθε
3rdδιαμεριζοιεν, διαμεριζοισανδια·μεριζ·οιεν, δια·μεριζ·οισαν altδιαμεριζοιντοδια·μεριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαμεριζεδια·μεριζ·εδιαμεριζουδια·μεριζ·ου
3rdδιαμεριζετωδια·μεριζ·ετωδιαμεριζεσθωδια·μεριζ·εσθω
Pl1st
2ndδιαμεριζετεδια·μεριζ·ετεδιαμεριζεσθεδια·μεριζ·εσθε
3rdδιαμεριζετωσαν, διαμεριζοντωνδια·μεριζ·ετωσαν, δια·μεριζ·οντων classicalδιαμεριζεσθωσαν, διαμεριζεσθωνδια·μεριζ·εσθωσαν, δια·μεριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαμεριζειν​δια·μεριζ·ειν​διαμεριζεσθαι​δια·μεριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμεριζουσαδιαμεριζονδια·μεριζ·ουσ·αδια·μεριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαμεριζωνδια·μεριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαμεριζουσανδιαμεριζοντα[LXX]δια·μεριζ·ουσ·ανδια·μεριζ·ο[υ]ντ·α
Datδιαμεριζουσῃδιαμεριζοντιδια·μεριζ·ουσ·ῃδια·μεριζ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαμεριζουσηςδιαμεριζοντοςδια·μεριζ·ουσ·ηςδια·μεριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαμεριζουσαιδιαμεριζοντεςδιαμεριζοντα[LXX]δια·μεριζ·ουσ·αιδια·μεριζ·ο[υ]ντ·εςδια·μεριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαμεριζουσαςδιαμεριζονταςδια·μεριζ·ουσ·αςδια·μεριζ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαμεριζουσαιςδιαμεριζουσι, διαμεριζουσινδια·μεριζ·ουσ·αιςδια·μεριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαμεριζουσωνδιαμεριζοντωνδια·μεριζ·ουσ·ωνδια·μεριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμεριζομενηδιαμεριζομενεδια·μεριζ·ομεν·ηδια·μεριζ·ομεν·ε
Nomδιαμεριζομενοςδια·μεριζ·ομεν·ος
Accδιαμεριζομενηνδιαμεριζομενονδια·μεριζ·ομεν·ηνδια·μεριζ·ομεν·ον
Datδιαμεριζομενῃδιαμεριζομενῳδια·μεριζ·ομεν·ῃδια·μεριζ·ομεν·ῳ
Genδιαμεριζομενηςδιαμεριζομενουδια·μεριζ·ομεν·ηςδια·μεριζ·ομεν·ου
PlVocδιαμεριζομεναι[GNT]διαμεριζομενοι[GNT]διαμεριζομεναδια·μεριζ·ομεν·αιδια·μεριζ·ομεν·οιδια·μεριζ·ομεν·α
Nom
Accδιαμεριζομεναςδιαμεριζομενουςδια·μεριζ·ομεν·αςδια·μεριζ·ομεν·ους
Datδιαμεριζομεναιςδιαμεριζομενοιςδια·μεριζ·ομεν·αιςδια·μεριζ·ομεν·οις
Genδιαμεριζομενωνδιαμεριζομενωνδια·μεριζ·ομεν·ωνδια·μεριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεμεριζον[GNT]δια·ε·μεριζ·ονδιεμεριζομηνδια·ε·μεριζ·ομην
2ndδιεμεριζεςδια·ε·μεριζ·εςδιεμεριζουδια·ε·μεριζ·ου
3rdδιεμεριζεν[LXX], διεμεριζεδια·ε·μεριζ·ε(ν), δια·ε·μεριζ·ε(ν)διεμεριζετοδια·ε·μεριζ·ετο
Pl1stδιεμεριζομενδια·ε·μεριζ·ομενδιεμεριζομεθαδια·ε·μεριζ·ομεθα
2ndδιεμεριζετεδια·ε·μεριζ·ετεδιεμεριζεσθεδια·ε·μεριζ·εσθε
3rdδιεμεριζον[GNT], διεμεριζοσανδια·ε·μεριζ·ον, δια·ε·μεριζ·οσαν altδιεμεριζοντοδια·ε·μεριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμεριω[LXX], διαμερισωδια·μερι(ε)·[σ]ω, δια·μερι·σωδιαμεριουμαι, διαμερισομαιδια·μερι(ε)·[σ]ομαι, δια·μερι·σομαι
2ndδιαμεριεις, διαμερισειςδια·μερι(ε)·[σ]εις, δια·μερι·σειςδιαμεριῃ, διαμεριει, διαμεριεισαι, διαμερισῃ, διαμερισει, διαμερισεσαιδια·μερι(ε)·[σ]ῃ, δια·μερι(ε)·[σ]ει classical, δια·μερι(ε)·[σ]εσαι alt, δια·μερι·σῃ, δια·μερι·σει classical, δια·μερι·σεσαι alt
3rdδιαμεριει, διαμερισειδια·μερι(ε)·[σ]ει, δια·μερι·σειδιαμεριειται, διαμερισεταιδια·μερι(ε)·[σ]εται, δια·μερι·σεται
Pl1stδιαμεριουμεν, διαμερισομενδια·μερι(ε)·[σ]ομεν, δια·μερι·σομενδιαμεριουμεθα, διαμερισομεθαδια·μερι(ε)·[σ]ομεθα, δια·μερι·σομεθα
2ndδιαμεριειτε, διαμερισετε[LXX]δια·μερι(ε)·[σ]ετε, δια·μερι·σετεδιαμεριεισθε, διαμερισεσθεδια·μερι(ε)·[σ]εσθε, δια·μερι·σεσθε
3rdδιαμεριουσιν, διαμεριουσι, διαμερισουσιν, διαμερισουσιδια·μερι(ε)·[σ]ουσι(ν), δια·μερι·σουσι(ν)διαμεριουνται, διαμερισονταιδια·μερι(ε)·[σ]ονται, δια·μερι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμεριοιμι, διαμερισοιμιδια·μερι(ε)·[σ]οιμι, δια·μερι·σοιμιδιαμεριοιμην, διαμερισοιμηνδια·μερι(ε)·[σ]οιμην, δια·μερι·σοιμην
2ndδιαμεριοις, διαμερισοιςδια·μερι(ε)·[σ]οις, δια·μερι·σοιςδιαμεριοιο, διαμερισοιοδια·μερι(ε)·[σ]οιο, δια·μερι·σοιο
3rdδιαμεριοι, διαμερισοιδια·μερι(ε)·[σ]οι, δια·μερι·σοιδιαμεριοιτο, διαμερισοιτοδια·μερι(ε)·[σ]οιτο, δια·μερι·σοιτο
Pl1stδιαμεριοιμεν, διαμερισοιμενδια·μερι(ε)·[σ]οιμεν, δια·μερι·σοιμενδιαμεριοιμεθα, διαμερισοιμεθαδια·μερι(ε)·[σ]οιμεθα, δια·μερι·σοιμεθα
2ndδιαμεριοιτε, διαμερισοιτεδια·μερι(ε)·[σ]οιτε, δια·μερι·σοιτεδιαμεριοισθε, διαμερισοισθεδια·μερι(ε)·[σ]οισθε, δια·μερι·σοισθε
3rdδιαμεριοιεν, διαμερισοιενδια·μερι(ε)·[σ]οιεν, δια·μερι·σοιενδιαμεριοιντο, διαμερισοιντοδια·μερι(ε)·[σ]οιντο, δια·μερι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαμεριειν, διαμερισειν​δια·μερι(ε)·[σ]ειν, δια·μερι·σειν​διαμεριεισθαι, διαμερισεσθαι​δια·μερι(ε)·[σ]εσθαι, δια·μερι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμεριουσα, διαμερισουσαδιαμεριουν, διαμερισον[LXX]δια·μερι(ε)·[σ]ουσ·α, δια·μερι·σουσ·αδια·μερι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], δια·μερι·σο[υ]ν[τ]
Nomδιαμεριων, διαμερισωνδια·μερι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, δια·μερι·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιαμεριουσαν, διαμερισουσανδιαμεριουντα, διαμερισονταδια·μερι(ε)·[σ]ουσ·αν, δια·μερι·σουσ·ανδια·μερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, δια·μερι·σο[υ]ντ·α
Datδιαμεριουσῃ, διαμερισουσῃδιαμεριουντι, διαμερισοντιδια·μερι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, δια·μερι·σουσ·ῃδια·μερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, δια·μερι·σο[υ]ντ·ι
Genδιαμεριουσης, διαμερισουσηςδιαμεριουντος, διαμερισοντοςδια·μερι(ε)·[σ]ουσ·ης, δια·μερι·σουσ·ηςδια·μερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, δια·μερι·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιαμεριουσαι, διαμερισουσαιδιαμεριουντες, διαμερισοντεςδιαμεριουντα, διαμερισονταδια·μερι(ε)·[σ]ουσ·αι, δια·μερι·σουσ·αιδια·μερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, δια·μερι·σο[υ]ντ·εςδια·μερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, δια·μερι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαμεριουσας, διαμερισουσαςδιαμεριουντας, διαμερισονταςδια·μερι(ε)·[σ]ουσ·ας, δια·μερι·σουσ·αςδια·μερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, δια·μερι·σο[υ]ντ·ας
Datδιαμεριουσαις, διαμερισουσαιςδιαμεριουσι, διαμεριουσιν, διαμερισουσι, διαμερισουσινδια·μερι(ε)·[σ]ουσ·αις, δια·μερι·σουσ·αιςδια·μερι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), δια·μερι·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιαμεριουσων, διαμερισουσωνδιαμεριουντων, διαμερισοντωνδια·μερι(ε)·[σ]ουσ·ων, δια·μερι·σουσ·ωνδια·μερι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, δια·μερι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμεριουμενη, διαμερισομενηδιαμεριουμενε, διαμερισομενεδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·η, δια·μερι·σομεν·ηδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ε, δια·μερι·σομεν·ε
Nomδιαμεριουμενος, διαμερισομενοςδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ος, δια·μερι·σομεν·ος
Accδιαμεριουμενην, διαμερισομενηνδιαμεριουμενον, διαμερισομενονδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ην, δια·μερι·σομεν·ηνδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ον, δια·μερι·σομεν·ον
Datδιαμεριουμενῃ, διαμερισομενῃδιαμεριουμενῳ, διαμερισομενῳδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, δια·μερι·σομεν·ῃδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, δια·μερι·σομεν·ῳ
Genδιαμεριουμενης, διαμερισομενηςδιαμεριουμενου, διαμερισομενουδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ης, δια·μερι·σομεν·ηςδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ου, δια·μερι·σομεν·ου
PlVocδιαμεριουμεναι, διαμερισομεναιδιαμεριουμενοι, διαμερισομενοιδιαμεριουμενα, διαμερισομεναδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·αι, δια·μερι·σομεν·αιδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·οι, δια·μερι·σομεν·οιδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·α, δια·μερι·σομεν·α
Nom
Accδιαμεριουμενας, διαμερισομεναςδιαμεριουμενους, διαμερισομενουςδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ας, δια·μερι·σομεν·αςδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ους, δια·μερι·σομεν·ους
Datδιαμεριουμεναις, διαμερισομεναιςδιαμεριουμενοις, διαμερισομενοιςδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·αις, δια·μερι·σομεν·αιςδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·οις, δια·μερι·σομεν·οις
Genδιαμεριουμενων, διαμερισομενωνδιαμεριουμενων, διαμερισομενωνδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ων, δια·μερι·σομεν·ωνδια·μερι(ε)·[σ]ομεν·ων, δια·μερι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεμερισαδια·ε·μερι·σαδιεμερισαμηνδια·ε·μερι·σαμην
2ndδιεμερισας[LXX]δια·ε·μερι·σαςδιεμερισωδια·ε·μερι·σω
3rdδιεμερισεν[LXX], διεμερισεδια·ε·μερι·σε(ν), δια·ε·μερι·σε(ν)διεμερισατοδια·ε·μερι·σατο
Pl1stδιεμερισαμενδια·ε·μερι·σαμενδιεμερισαμεθαδια·ε·μερι·σαμεθα
2ndδιεμερισατεδια·ε·μερι·σατεδιεμερισασθεδια·ε·μερι·σασθε
3rdδιεμερισανδια·ε·μερι·σανδιεμερισαντο[GNT][LXX]δια·ε·μερι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμερισωδια·μερι·σωδιαμερισωμαιδια·μερι·σωμαι
2ndδιαμερισῃςδια·μερι·σῃςδιαμερισῃδια·μερι·σῃ
3rdδιαμερισῃδια·μερι·σῃδιαμερισηταιδια·μερι·σηται
Pl1stδιαμερισωμενδια·μερι·σωμενδιαμερισωμεθαδια·μερι·σωμεθα
2ndδιαμερισητεδια·μερι·σητεδιαμερισησθεδια·μερι·σησθε
3rdδιαμερισωσιν, διαμερισωσιδια·μερι·σωσι(ν)διαμερισωνταιδια·μερι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμερισαιμιδια·μερι·σαιμιδιαμερισαιμηνδια·μερι·σαιμην
2ndδιαμερισαις, διαμερισειαςδια·μερι·σαις, δια·μερι·σειας classicalδιαμερισαιοδια·μερι·σαιο
3rdδιαμερισαι, διαμερισειεδια·μερι·σαι, δια·μερι·σειε classicalδιαμερισαιτοδια·μερι·σαιτο
Pl1stδιαμερισαιμενδια·μερι·σαιμενδιαμερισαιμεθαδια·μερι·σαιμεθα
2ndδιαμερισαιτεδια·μερι·σαιτεδιαμερισαισθεδια·μερι·σαισθε
3rdδιαμερισαιεν, διαμερισαισαν, διαμερισειαν, διαμερισειενδια·μερι·σαιεν, δια·μερι·σαισαν alt, δια·μερι·σειαν classical, δια·μερι·σειεν classicalδιαμερισαιντοδια·μερι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαμερισον[LXX]δια·μερι·σονδιαμερισαιδια·μερι·σαι
3rdδιαμερισατωδια·μερι·σατωδιαμερισασθωδια·μερι·σασθω
Pl1st
2ndδιαμερισατε[GNT]δια·μερι·σατεδιαμερισασθεδια·μερι·σασθε
3rdδιαμερισατωσαν, διαμερισαντωνδια·μερι·σατωσαν, δια·μερι·σαντων classicalδιαμερισασθωσαν, διαμερισασθωνδια·μερι·σασθωσαν, δια·μερι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαμερισαι​δια·μερι·σαι​διαμερισασθαι​δια·μερι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμερισασαδιαμερισας[LXX]διαμερισανδια·μερι·σασ·αδια·μερι·σα[ντ]·ςδια·μερι·σαν[τ]
Nom
Accδιαμερισασανδιαμερισανταδια·μερι·σασ·ανδια·μερι·σαντ·α
Datδιαμερισασῃδιαμερισαντιδια·μερι·σασ·ῃδια·μερι·σαντ·ι
Genδιαμερισασηςδιαμερισαντοςδια·μερι·σασ·ηςδια·μερι·σαντ·ος
PlVocδιαμερισασαιδιαμερισαντεςδιαμερισανταδια·μερι·σασ·αιδια·μερι·σαντ·εςδια·μερι·σαντ·α
Nom
Accδιαμερισασαςδιαμερισανταςδια·μερι·σασ·αςδια·μερι·σαντ·ας
Datδιαμερισασαιςδιαμερισασι, διαμερισασινδια·μερι·σασ·αιςδια·μερι·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαμερισασωνδιαμερισαντωνδια·μερι·σασ·ωνδια·μερι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμερισαμενηδιαμερισαμενεδια·μερι·σαμεν·ηδια·μερι·σαμεν·ε
Nomδιαμερισαμενοςδια·μερι·σαμεν·ος
Accδιαμερισαμενηνδιαμερισαμενονδια·μερι·σαμεν·ηνδια·μερι·σαμεν·ον
Datδιαμερισαμενῃδιαμερισαμενῳδια·μερι·σαμεν·ῃδια·μερι·σαμεν·ῳ
Genδιαμερισαμενηςδιαμερισαμενουδια·μερι·σαμεν·ηςδια·μερι·σαμεν·ου
PlVocδιαμερισαμεναιδιαμερισαμενοιδιαμερισαμεναδια·μερι·σαμεν·αιδια·μερι·σαμεν·οιδια·μερι·σαμεν·α
Nom
Accδιαμερισαμεναςδιαμερισαμενουςδια·μερι·σαμεν·αςδια·μερι·σαμεν·ους
Datδιαμερισαμεναιςδιαμερισαμενοιςδια·μερι·σαμεν·αιςδια·μερι·σαμεν·οις
Genδιαμερισαμενωνδιαμερισαμενωνδια·μερι·σαμεν·ωνδια·μερι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμεμερισμαιδια·μεμερισ·μαι
2ndδιαμεμερισαιδια·μεμερισ·[σ]αι
3rdδιαμεμερισταιδια·μεμερισ·ται
Pl1stδιαμεμερισμεθαδια·μεμερισ·μεθα
2ndδιαμεμερισθεδια·μεμερισ·[σ]θε
3rdδιαμεμεριδαταιδια·μεμερισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμεμερισομαιδια·μεμερισ·[σ]ομαι
2ndδιαμεμερισῃ, διαμεμερισειδια·μεμερισ·[σ]ῃ, δια·μεμερισ·[σ]ει classical
3rdδιαμεμερισεταιδια·μεμερισ·[σ]εται
Pl1stδιαμεμερισομεθαδια·μεμερισ·[σ]ομεθα
2ndδιαμεμερισεσθεδια·μεμερισ·[σ]εσθε
3rdδιαμεμερισονταιδια·μεμερισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμεμερισοιμηνδια·μεμερισ·[σ]οιμην
2ndδιαμεμερισοιοδια·μεμερισ·[σ]οιο
3rdδιαμεμερισοιτοδια·μεμερισ·[σ]οιτο
Pl1stδιαμεμερισοιμεθαδια·μεμερισ·[σ]οιμεθα
2ndδιαμεμερισοισθεδια·μεμερισ·[σ]οισθε
3rdδιαμεμερισοιντοδια·μεμερισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαμεμερισοδια·μεμερισ·[σ]ο
3rdδιαμεμερισθωδια·μεμερισ·[σ]θω
Pl1st
2ndδιαμεμερισθεδια·μεμερισ·[σ]θε
3rdδιαμεμερισθωσαν, διαμεμερισθωνδια·μεμερισ·[σ]θωσαν, δια·μεμερισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαμεμερισθαι​δια·μεμερισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαμεμερισεσθαι​δια·μεμερισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμεμερισμενηδιαμεμερισμενεδια·μεμερισ·μεν·ηδια·μεμερισ·μεν·ε
Nomδιαμεμερισμενοςδια·μεμερισ·μεν·ος
Accδιαμεμερισμενηνδιαμεμερισμενονδια·μεμερισ·μεν·ηνδια·μεμερισ·μεν·ον
Datδιαμεμερισμενῃδιαμεμερισμενῳδια·μεμερισ·μεν·ῃδια·μεμερισ·μεν·ῳ
Genδιαμεμερισμενηςδιαμεμερισμενουδια·μεμερισ·μεν·ηςδια·μεμερισ·μεν·ου
PlVocδιαμεμερισμεναιδιαμεμερισμενοι[GNT]διαμεμερισμεναδια·μεμερισ·μεν·αιδια·μεμερισ·μεν·οιδια·μεμερισ·μεν·α
Nom
Accδιαμεμερισμεναςδιαμεμερισμενουςδια·μεμερισ·μεν·αςδια·μεμερισ·μεν·ους
Datδιαμεμερισμεναιςδιαμεμερισμενοιςδια·μεμερισ·μεν·αιςδια·μεμερισ·μεν·οις
Genδιαμεμερισμενωνδιαμεμερισμενωνδια·μεμερισ·μεν·ωνδια·μεμερισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεμεμερισμηνδια·ε·μεμερισ·μην
2ndδιεμεμερισοδια·ε·μεμερισ·[σ]ο
3rdδιεμεμεριστοδια·ε·μεμερισ·το
Pl1stδιεμεμερισμεθαδια·ε·μεμερισ·μεθα
2ndδιεμεμερισθεδια·ε·μεμερισ·[σ]θε
3rdδιεμεμεριδατοδια·ε·μεμερισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμεμερισμηνδια·[ε]·μεμερισ·μην
2ndδιαμεμερισοδια·[ε]·μεμερισ·[σ]ο
3rdδιαμεμεριστοδια·[ε]·μεμερισ·το
Pl1stδιαμεμερισμεθαδια·[ε]·μεμερισ·μεθα
2ndδιαμεμερισθεδια·[ε]·μεμερισ·[σ]θε
3rdδιαμεμεριδατοδια·[ε]·μεμερισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεμερισθηνδια·ε·μερισ·θην
2ndδιεμερισθηςδια·ε·μερισ·θης
3rdδιεμερισθη[GNT][LXX]δια·ε·μερισ·θη
Pl1stδιεμερισθημενδια·ε·μερισ·θημεν
2ndδιεμερισθητεδια·ε·μερισ·θητε
3rdδιεμερισθησαν[LXX]δια·ε·μερισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαμερισθησομαιδια·μερισ·θησομαι
2ndδιαμερισθησῃ, διαμερισθησειδια·μερισ·θησῃ, δια·μερισ·θησει classical
3rdδιαμερισθησεται[GNT][LXX]δια·μερισ·θησεται
Pl1stδιαμερισθησομεθαδια·μερισ·θησομεθα
2ndδιαμερισθησεσθεδια·μερισ·θησεσθε
3rdδιαμερισθησονται[GNT]δια·μερισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαμερισθωδια·μερισ·θω
2ndδιαμερισθῃςδια·μερισ·θῃς
3rdδιαμερισθῃδια·μερισ·θῃ
Pl1stδιαμερισθωμενδια·μερισ·θωμεν
2ndδιαμερισθητεδια·μερισ·θητε
3rdδιαμερισθωσιν, διαμερισθωσιδια·μερισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαμερισθειηνδια·μερισ·θειην
2ndδιαμερισθειηςδια·μερισ·θειης
3rdδιαμερισθειηδια·μερισ·θειη
Pl1stδιαμερισθειημεν, διαμερισθειμενδια·μερισ·θειημεν, δια·μερισ·θειμεν classical
2ndδιαμερισθειητε, διαμερισθειτεδια·μερισ·θειητε, δια·μερισ·θειτε classical
3rdδιαμερισθειησαν, διαμερισθειενδια·μερισ·θειησαν, δια·μερισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαμερισθησοιμηνδια·μερισ·θησοιμην
2ndδιαμερισθησοιοδια·μερισ·θησοιο
3rdδιαμερισθησοιτοδια·μερισ·θησοιτο
Pl1stδιαμερισθησοιμεθαδια·μερισ·θησοιμεθα
2ndδιαμερισθησοισθεδια·μερισ·θησοισθε
3rdδιαμερισθησοιντοδια·μερισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαμερισθητιδια·μερισ·θητι
3rdδιαμερισθητωδια·μερισ·θητω
Pl1st
2ndδιαμερισθητεδια·μερισ·θητε
3rdδιαμερισθητωσαν, διαμερισθεντωνδια·μερισ·θητωσαν, δια·μερισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαμερισθηναι​δια·μερισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαμερισθησεσθαι​δια·μερισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμερισθεισα[GNT]διαμερισθειςδιαμερισθενδια·μερισ·θεισ·αδια·μερισ·θει[ντ]·ςδια·μερισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαμερισθεισανδιαμερισθενταδια·μερισ·θεισ·ανδια·μερισ·θε[ι]ντ·α
Datδιαμερισθεισῃδιαμερισθεντιδια·μερισ·θεισ·ῃδια·μερισ·θε[ι]ντ·ι
Genδιαμερισθεισηςδιαμερισθεντοςδια·μερισ·θεισ·ηςδια·μερισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιαμερισθεισαιδιαμερισθεντεςδιαμερισθενταδια·μερισ·θεισ·αιδια·μερισ·θε[ι]ντ·εςδια·μερισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαμερισθεισαςδιαμερισθενταςδια·μερισ·θεισ·αςδια·μερισ·θε[ι]ντ·ας
Datδιαμερισθεισαιςδιαμερισθεισι, διαμερισθεισινδια·μερισ·θεισ·αιςδια·μερισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιαμερισθεισωνδιαμερισθεντωνδια·μερισ·θεισ·ωνδια·μερισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμερισθησομενηδιαμερισθησομενεδια·μερισ·θησομεν·ηδια·μερισ·θησομεν·ε
Nomδιαμερισθησομενοςδια·μερισ·θησομεν·ος
Accδιαμερισθησομενηνδιαμερισθησομενονδια·μερισ·θησομεν·ηνδια·μερισ·θησομεν·ον
Datδιαμερισθησομενῃδιαμερισθησομενῳδια·μερισ·θησομεν·ῃδια·μερισ·θησομεν·ῳ
Genδιαμερισθησομενηςδιαμερισθησομενουδια·μερισ·θησομεν·ηςδια·μερισ·θησομεν·ου
PlVocδιαμερισθησομεναιδιαμερισθησομενοιδιαμερισθησομεναδια·μερισ·θησομεν·αιδια·μερισ·θησομεν·οιδια·μερισ·θησομεν·α
Nom
Accδιαμερισθησομεναςδιαμερισθησομενουςδια·μερισ·θησομεν·αςδια·μερισ·θησομεν·ους
Datδιαμερισθησομεναιςδιαμερισθησομενοιςδια·μερισ·θησομεν·αιςδια·μερισ·θησομεν·οις
Genδιαμερισθησομενωνδιαμερισθησομενωνδια·μερισ·θησομεν·ωνδια·μερισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 05:47:22 EST