διαλειπω • DIALEIPW • dialeipō

Search: διαλιπητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαλιπητεδιαλείπωδια·λιπ·ητε2aor act sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαλιπητεδιαλείπωδια·λιπ·ητε2aor act sub 2nd pl

δια·λείπω (δια+λειπ-, δια+λειψ-, 2nd δια+λιπ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλειπωδια·λειπ·ωδιαλειπομαιδια·λειπ·ομαι
2ndδιαλειπειςδια·λειπ·ειςδιαλειπῃ, διαλειπει, διαλειπεσαιδια·λειπ·ῃ, δια·λειπ·ει classical, δια·λειπ·εσαι alt
3rdδιαλειπειδια·λειπ·ειδιαλειπεταιδια·λειπ·εται
Pl1stδιαλειπομενδια·λειπ·ομενδιαλειπομεθαδια·λειπ·ομεθα
2ndδιαλειπετεδια·λειπ·ετεδιαλειπεσθεδια·λειπ·εσθε
3rdδιαλειπουσιν, διαλειπουσιδια·λειπ·ουσι(ν)διαλειπονταιδια·λειπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλειπωδια·λειπ·ωδιαλειπωμαιδια·λειπ·ωμαι
2ndδιαλειπῃςδια·λειπ·ῃςδιαλειπῃδια·λειπ·ῃ
3rdδιαλειπῃδια·λειπ·ῃδιαλειπηταιδια·λειπ·ηται
Pl1stδιαλειπωμενδια·λειπ·ωμενδιαλειπωμεθαδια·λειπ·ωμεθα
2ndδιαλειπητεδια·λειπ·ητεδιαλειπησθεδια·λειπ·ησθε
3rdδιαλειπωσιν, διαλειπωσιδια·λειπ·ωσι(ν)διαλειπωνταιδια·λειπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλειποιμιδια·λειπ·οιμιδιαλειποιμηνδια·λειπ·οιμην
2ndδιαλειποιςδια·λειπ·οιςδιαλειποιοδια·λειπ·οιο
3rdδιαλειποιδια·λειπ·οιδιαλειποιτοδια·λειπ·οιτο
Pl1stδιαλειποιμενδια·λειπ·οιμενδιαλειποιμεθαδια·λειπ·οιμεθα
2ndδιαλειποιτεδια·λειπ·οιτεδιαλειποισθεδια·λειπ·οισθε
3rdδιαλειποιεν, διαλειποισανδια·λειπ·οιεν, δια·λειπ·οισαν altδιαλειποιντοδια·λειπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαλειπεδια·λειπ·εδιαλειπουδια·λειπ·ου
3rdδιαλειπετωδια·λειπ·ετωδιαλειπεσθωδια·λειπ·εσθω
Pl1st
2ndδιαλειπετεδια·λειπ·ετεδιαλειπεσθεδια·λειπ·εσθε
3rdδιαλειπετωσαν, διαλειποντωνδια·λειπ·ετωσαν, δια·λειπ·οντων classicalδιαλειπεσθωσαν, διαλειπεσθωνδια·λειπ·εσθωσαν, δια·λειπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαλειπειν​δια·λειπ·ειν​διαλειπεσθαι​δια·λειπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλειπουσαδιαλειπονδια·λειπ·ουσ·αδια·λειπ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαλειπωνδια·λειπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαλειπουσανδιαλειπονταδια·λειπ·ουσ·ανδια·λειπ·ο[υ]ντ·α
Datδιαλειπουσῃδιαλειποντιδια·λειπ·ουσ·ῃδια·λειπ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαλειπουσηςδιαλειποντοςδια·λειπ·ουσ·ηςδια·λειπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαλειπουσαιδιαλειποντεςδιαλειπονταδια·λειπ·ουσ·αιδια·λειπ·ο[υ]ντ·εςδια·λειπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαλειπουσαςδιαλειπονταςδια·λειπ·ουσ·αςδια·λειπ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαλειπουσαιςδιαλειπουσι, διαλειπουσινδια·λειπ·ουσ·αιςδια·λειπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαλειπουσωνδιαλειποντωνδια·λειπ·ουσ·ωνδια·λειπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλειπομενηδιαλειπομενεδια·λειπ·ομεν·ηδια·λειπ·ομεν·ε
Nomδιαλειπομενοςδια·λειπ·ομεν·ος
Accδιαλειπομενηνδιαλειπομενονδια·λειπ·ομεν·ηνδια·λειπ·ομεν·ον
Datδιαλειπομενῃδιαλειπομενῳδια·λειπ·ομεν·ῃδια·λειπ·ομεν·ῳ
Genδιαλειπομενηςδιαλειπομενουδια·λειπ·ομεν·ηςδια·λειπ·ομεν·ου
PlVocδιαλειπομεναιδιαλειπομενοιδιαλειπομεναδια·λειπ·ομεν·αιδια·λειπ·ομεν·οιδια·λειπ·ομεν·α
Nom
Accδιαλειπομεναςδιαλειπομενουςδια·λειπ·ομεν·αςδια·λειπ·ομεν·ους
Datδιαλειπομεναιςδιαλειπομενοιςδια·λειπ·ομεν·αιςδια·λειπ·ομεν·οις
Genδιαλειπομενωνδιαλειπομενωνδια·λειπ·ομεν·ωνδια·λειπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελειπον[LXX]δια·ε·λειπ·ονδιελειπομηνδια·ε·λειπ·ομην
2ndδιελειπεςδια·ε·λειπ·εςδιελειπουδια·ε·λειπ·ου
3rdδιελειπεν, διελειπεδια·ε·λειπ·ε(ν)διελειπετοδια·ε·λειπ·ετο
Pl1stδιελειπομενδια·ε·λειπ·ομενδιελειπομεθαδια·ε·λειπ·ομεθα
2ndδιελειπετεδια·ε·λειπ·ετεδιελειπεσθεδια·ε·λειπ·εσθε
3rdδιελειπον[LXX], διελειποσανδια·ε·λειπ·ον, δια·ε·λειπ·οσαν altδιελειποντοδια·ε·λειπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλειψωδια·λειπ·σωδιαλειψομαιδια·λειπ·σομαι
2ndδιαλειψεις[LXX]δια·λειπ·σειςδιαλειψῃ, διαλειψει[LXX], διαλειψεσαιδια·λειπ·σῃ, δια·λειπ·σει classical, δια·λειπ·σεσαι alt
3rdδιαλειψει[LXX]δια·λειπ·σειδιαλειψεταιδια·λειπ·σεται
Pl1stδιαλειψομενδια·λειπ·σομενδιαλειψομεθαδια·λειπ·σομεθα
2ndδιαλειψετεδια·λειπ·σετεδιαλειψεσθεδια·λειπ·σεσθε
3rdδιαλειψουσιν, διαλειψουσιδια·λειπ·σουσι(ν)διαλειψονταιδια·λειπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλειψοιμιδια·λειπ·σοιμιδιαλειψοιμηνδια·λειπ·σοιμην
2ndδιαλειψοιςδια·λειπ·σοιςδιαλειψοιοδια·λειπ·σοιο
3rdδιαλειψοιδια·λειπ·σοιδιαλειψοιτοδια·λειπ·σοιτο
Pl1stδιαλειψοιμενδια·λειπ·σοιμενδιαλειψοιμεθαδια·λειπ·σοιμεθα
2ndδιαλειψοιτεδια·λειπ·σοιτεδιαλειψοισθεδια·λειπ·σοισθε
3rdδιαλειψοιενδια·λειπ·σοιενδιαλειψοιντοδια·λειπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαλειψειν​δια·λειπ·σειν​διαλειψεσθαι​δια·λειπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλειψουσαδιαλειψονδια·λειπ·σουσ·αδια·λειπ·σο[υ]ν[τ]
Nomδιαλειψωνδια·λειπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιαλειψουσανδιαλειψονταδια·λειπ·σουσ·ανδια·λειπ·σο[υ]ντ·α
Datδιαλειψουσῃδιαλειψοντιδια·λειπ·σουσ·ῃδια·λειπ·σο[υ]ντ·ι
Genδιαλειψουσηςδιαλειψοντοςδια·λειπ·σουσ·ηςδια·λειπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιαλειψουσαιδιαλειψοντεςδιαλειψονταδια·λειπ·σουσ·αιδια·λειπ·σο[υ]ντ·εςδια·λειπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαλειψουσαςδιαλειψονταςδια·λειπ·σουσ·αςδια·λειπ·σο[υ]ντ·ας
Datδιαλειψουσαιςδιαλειψουσι, διαλειψουσινδια·λειπ·σουσ·αιςδια·λειπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιαλειψουσωνδιαλειψοντωνδια·λειπ·σουσ·ωνδια·λειπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλειψομενηδιαλειψομενεδια·λειπ·σομεν·ηδια·λειπ·σομεν·ε
Nomδιαλειψομενοςδια·λειπ·σομεν·ος
Accδιαλειψομενηνδιαλειψομενονδια·λειπ·σομεν·ηνδια·λειπ·σομεν·ον
Datδιαλειψομενῃδιαλειψομενῳδια·λειπ·σομεν·ῃδια·λειπ·σομεν·ῳ
Genδιαλειψομενηςδιαλειψομενουδια·λειπ·σομεν·ηςδια·λειπ·σομεν·ου
PlVocδιαλειψομεναιδιαλειψομενοιδιαλειψομεναδια·λειπ·σομεν·αιδια·λειπ·σομεν·οιδια·λειπ·σομεν·α
Nom
Accδιαλειψομεναςδιαλειψομενουςδια·λειπ·σομεν·αςδια·λειπ·σομεν·ους
Datδιαλειψομεναιςδιαλειψομενοιςδια·λειπ·σομεν·αιςδια·λειπ·σομεν·οις
Genδιαλειψομενωνδιαλειψομενωνδια·λειπ·σομεν·ωνδια·λειπ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελιπον[LXX]δια·ε·λιπ·ονδιελιπομηνδια·ε·λιπ·ομην
2ndδιελιπεςδια·ε·λιπ·εςδιελιπουδια·ε·λιπ·ου
3rdδιελιπεν[GNT][LXX], διελιπεδια·ε·λιπ·ε(ν), δια·ε·λιπ·ε(ν)διελιπετοδια·ε·λιπ·ετο
Pl1stδιελιπομεν[LXX]δια·ε·λιπ·ομενδιελιπομεθαδια·ε·λιπ·ομεθα
2ndδιελιπετεδια·ε·λιπ·ετεδιελιπεσθεδια·ε·λιπ·εσθε
3rdδιελιπον[LXX], διελιποσανδια·ε·λιπ·ον, δια·ε·λιπ·οσαν altδιελιποντοδια·ε·λιπ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλιπωδια·λιπ·ωδιαλιπωμαιδια·λιπ·ωμαι
2ndδιαλιπῃςδια·λιπ·ῃςδιαλιπῃδια·λιπ·ῃ
3rdδιαλιπῃδια·λιπ·ῃδιαλιπηταιδια·λιπ·ηται
Pl1stδιαλιπωμενδια·λιπ·ωμενδιαλιπωμεθαδια·λιπ·ωμεθα
2ndδιαλιπητε[LXX]δια·λιπ·ητεδιαλιπησθεδια·λιπ·ησθε
3rdδιαλιπωσιν, διαλιπωσιδια·λιπ·ωσι(ν)διαλιπωνταιδια·λιπ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλιποιμιδια·λιπ·οιμιδιαλιποιμηνδια·λιπ·οιμην
2ndδιαλιποιςδια·λιπ·οιςδιαλιποιοδια·λιπ·οιο
3rdδιαλιποιδια·λιπ·οιδιαλιποιτοδια·λιπ·οιτο
Pl1stδιαλιποιμενδια·λιπ·οιμενδιαλιποιμεθαδια·λιπ·οιμεθα
2ndδιαλιποιτεδια·λιπ·οιτεδιαλιποισθεδια·λιπ·οισθε
3rdδιαλιποιεν, διαλιποισανδια·λιπ·οιεν, δια·λιπ·οισαν altδιαλιποιντοδια·λιπ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαλιπεδια·λιπ·εδιαλιπουδια·λιπ·ου
3rdδιαλιπετω[LXX]δια·λιπ·ετωδιαλιπεσθωδια·λιπ·εσθω
Pl1st
2ndδιαλιπετεδια·λιπ·ετεδιαλιπεσθεδια·λιπ·εσθε
3rdδιαλιπετωσαν[LXX], διαλιποντωνδια·λιπ·ετωσαν, δια·λιπ·οντων classicalδιαλιπεσθωσαν, διαλιπεσθωνδια·λιπ·εσθωσαν, δια·λιπ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαλιπειν[LXX]​δια·λιπ·εινδιαλιπεσθαι​δια·λιπ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλιπουσαδιαλιπονδια·λιπ·ουσ·αδια·λιπ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαλιπωνδια·λιπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαλιπουσανδιαλιπονταδια·λιπ·ουσ·ανδια·λιπ·ο[υ]ντ·α
Datδιαλιπουσῃδιαλιποντιδια·λιπ·ουσ·ῃδια·λιπ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαλιπουσηςδιαλιποντοςδια·λιπ·ουσ·ηςδια·λιπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαλιπουσαιδιαλιποντεςδιαλιπονταδια·λιπ·ουσ·αιδια·λιπ·ο[υ]ντ·εςδια·λιπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαλιπουσαςδιαλιπονταςδια·λιπ·ουσ·αςδια·λιπ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαλιπουσαιςδιαλιπουσι, διαλιπουσινδια·λιπ·ουσ·αιςδια·λιπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαλιπουσωνδιαλιποντωνδια·λιπ·ουσ·ωνδια·λιπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλιπομενηδιαλιπομενεδια·λιπ·ομεν·ηδια·λιπ·ομεν·ε
Nomδιαλιπομενοςδια·λιπ·ομεν·ος
Accδιαλιπομενηνδιαλιπομενονδια·λιπ·ομεν·ηνδια·λιπ·ομεν·ον
Datδιαλιπομενῃδιαλιπομενῳδια·λιπ·ομεν·ῃδια·λιπ·ομεν·ῳ
Genδιαλιπομενηςδιαλιπομενουδια·λιπ·ομεν·ηςδια·λιπ·ομεν·ου
PlVocδιαλιπομεναιδιαλιπομενοιδιαλιπομεναδια·λιπ·ομεν·αιδια·λιπ·ομεν·οιδια·λιπ·ομεν·α
Nom
Accδιαλιπομεναςδιαλιπομενουςδια·λιπ·ομεν·αςδια·λιπ·ομεν·ους
Datδιαλιπομεναιςδιαλιπομενοιςδια·λιπ·ομεν·αιςδια·λιπ·ομεν·οις
Genδιαλιπομενωνδιαλιπομενωνδια·λιπ·ομεν·ωνδια·λιπ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 01:33:04 EST