διαλλασσω • DIALLASSW • diallassō

Search: διαλλαξας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαλλαξαςδιαλλάσσωδι·αλλασσ·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

δι·αλλάσσω (δι+αλλασσ-, -, δι+αλλαξ-, -, δι+ηλλασσ-, δι+αλλαγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλλασσωδι·αλλασσ·ωδιαλλασσομαιδι·αλλασσ·ομαι
2ndδιαλλασσειςδι·αλλασσ·ειςδιαλλασσῃ, διαλλασσει, διαλλασσεσαιδι·αλλασσ·ῃ, δι·αλλασσ·ει classical, δι·αλλασσ·εσαι alt
3rdδιαλλασσειδι·αλλασσ·ειδιαλλασσεται[LXX]δι·αλλασσ·εται
Pl1stδιαλλασσομενδι·αλλασσ·ομενδιαλλασσομεθαδι·αλλασσ·ομεθα
2ndδιαλλασσετεδι·αλλασσ·ετεδιαλλασσεσθεδι·αλλασσ·εσθε
3rdδιαλλασσουσιν[LXX], διαλλασσουσιδι·αλλασσ·ουσι(ν), δι·αλλασσ·ουσι(ν)διαλλασσονταιδι·αλλασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλλασσωδι·αλλασσ·ωδιαλλασσωμαιδι·αλλασσ·ωμαι
2ndδιαλλασσῃςδι·αλλασσ·ῃςδιαλλασσῃδι·αλλασσ·ῃ
3rdδιαλλασσῃδι·αλλασσ·ῃδιαλλασσηταιδι·αλλασσ·ηται
Pl1stδιαλλασσωμενδι·αλλασσ·ωμενδιαλλασσωμεθαδι·αλλασσ·ωμεθα
2ndδιαλλασσητεδι·αλλασσ·ητεδιαλλασσησθεδι·αλλασσ·ησθε
3rdδιαλλασσωσιν, διαλλασσωσιδι·αλλασσ·ωσι(ν)διαλλασσωνταιδι·αλλασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλλασσοιμιδι·αλλασσ·οιμιδιαλλασσοιμηνδι·αλλασσ·οιμην
2ndδιαλλασσοιςδι·αλλασσ·οιςδιαλλασσοιοδι·αλλασσ·οιο
3rdδιαλλασσοιδι·αλλασσ·οιδιαλλασσοιτοδι·αλλασσ·οιτο
Pl1stδιαλλασσοιμενδι·αλλασσ·οιμενδιαλλασσοιμεθαδι·αλλασσ·οιμεθα
2ndδιαλλασσοιτεδι·αλλασσ·οιτεδιαλλασσοισθεδι·αλλασσ·οισθε
3rdδιαλλασσοιεν, διαλλασσοισανδι·αλλασσ·οιεν, δι·αλλασσ·οισαν altδιαλλασσοιντοδι·αλλασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαλλασσεδι·αλλασσ·εδιαλλασσουδι·αλλασσ·ου
3rdδιαλλασσετωδι·αλλασσ·ετωδιαλλασσεσθωδι·αλλασσ·εσθω
Pl1st
2ndδιαλλασσετεδι·αλλασσ·ετεδιαλλασσεσθεδι·αλλασσ·εσθε
3rdδιαλλασσετωσαν, διαλλασσοντωνδι·αλλασσ·ετωσαν, δι·αλλασσ·οντων classicalδιαλλασσεσθωσαν, διαλλασσεσθωνδι·αλλασσ·εσθωσαν, δι·αλλασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαλλασσειν​δι·αλλασσ·ειν​διαλλασσεσθαι​δι·αλλασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλλασσουσαδιαλλασσονδι·αλλασσ·ουσ·αδι·αλλασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαλλασσων[LXX]δι·αλλασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαλλασσουσανδιαλλασσοντα[LXX]δι·αλλασσ·ουσ·ανδι·αλλασσ·ο[υ]ντ·α
Datδιαλλασσουσῃδιαλλασσοντιδι·αλλασσ·ουσ·ῃδι·αλλασσ·ο[υ]ντ·ι
Genδιαλλασσουσηςδιαλλασσοντοςδι·αλλασσ·ουσ·ηςδι·αλλασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαλλασσουσαιδιαλλασσοντεςδιαλλασσοντα[LXX]δι·αλλασσ·ουσ·αιδι·αλλασσ·ο[υ]ντ·εςδι·αλλασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαλλασσουσαςδιαλλασσονταςδι·αλλασσ·ουσ·αςδι·αλλασσ·ο[υ]ντ·ας
Datδιαλλασσουσαιςδιαλλασσουσι, διαλλασσουσιν[LXX]δι·αλλασσ·ουσ·αιςδι·αλλασσ·ου[ντ]·σι(ν), δι·αλλασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαλλασσουσωνδιαλλασσοντωνδι·αλλασσ·ουσ·ωνδι·αλλασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλλασσομενηδιαλλασσομενεδι·αλλασσ·ομεν·ηδι·αλλασσ·ομεν·ε
Nomδιαλλασσομενοςδι·αλλασσ·ομεν·ος
Accδιαλλασσομενηνδιαλλασσομενονδι·αλλασσ·ομεν·ηνδι·αλλασσ·ομεν·ον
Datδιαλλασσομενῃδιαλλασσομενῳδι·αλλασσ·ομεν·ῃδι·αλλασσ·ομεν·ῳ
Genδιαλλασσομενηςδιαλλασσομενουδι·αλλασσ·ομεν·ηςδι·αλλασσ·ομεν·ου
PlVocδιαλλασσομεναιδιαλλασσομενοιδιαλλασσομεναδι·αλλασσ·ομεν·αιδι·αλλασσ·ομεν·οιδι·αλλασσ·ομεν·α
Nom
Accδιαλλασσομεναςδιαλλασσομενουςδι·αλλασσ·ομεν·αςδι·αλλασσ·ομεν·ους
Datδιαλλασσομεναιςδιαλλασσομενοιςδι·αλλασσ·ομεν·αιςδι·αλλασσ·ομεν·οις
Genδιαλλασσομενωνδιαλλασσομενωνδι·αλλασσ·ομεν·ωνδι·αλλασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηλλασσονδι·ε·αλλασσ·ονδιηλλασσομηνδι·ε·αλλασσ·ομην
2ndδιηλλασσεςδι·ε·αλλασσ·εςδιηλλασσουδι·ε·αλλασσ·ου
3rdδιηλλασσεν, διηλλασσεδι·ε·αλλασσ·ε(ν)διηλλασσετοδι·ε·αλλασσ·ετο
Pl1stδιηλλασσομενδι·ε·αλλασσ·ομενδιηλλασσομεθαδι·ε·αλλασσ·ομεθα
2ndδιηλλασσετεδι·ε·αλλασσ·ετεδιηλλασσεσθεδι·ε·αλλασσ·εσθε
3rdδιηλλασσον, διηλλασσοσανδι·ε·αλλασσ·ον, δι·ε·αλλασσ·οσαν altδιηλλασσοντοδι·ε·αλλασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηλλαξαδι·ε·αλλασσ·σαδιηλλαξαμηνδι·ε·αλλασσ·σαμην
2ndδιηλλαξαςδι·ε·αλλασσ·σαςδιηλλαξωδι·ε·αλλασσ·σω
3rdδιηλλαξεν, διηλλαξεδι·ε·αλλασσ·σε(ν)διηλλαξατοδι·ε·αλλασσ·σατο
Pl1stδιηλλαξαμενδι·ε·αλλασσ·σαμενδιηλλαξαμεθαδι·ε·αλλασσ·σαμεθα
2ndδιηλλαξατεδι·ε·αλλασσ·σατεδιηλλαξασθεδι·ε·αλλασσ·σασθε
3rdδιηλλαξανδι·ε·αλλασσ·σανδιηλλαξαντοδι·ε·αλλασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλλαξωδι·αλλασσ·σωδιαλλαξωμαιδι·αλλασσ·σωμαι
2ndδιαλλαξῃςδι·αλλασσ·σῃςδιαλλαξῃδι·αλλασσ·σῃ
3rdδιαλλαξῃδι·αλλασσ·σῃδιαλλαξηταιδι·αλλασσ·σηται
Pl1stδιαλλαξωμενδι·αλλασσ·σωμενδιαλλαξωμεθαδι·αλλασσ·σωμεθα
2ndδιαλλαξητεδι·αλλασσ·σητεδιαλλαξησθεδι·αλλασσ·σησθε
3rdδιαλλαξωσιν, διαλλαξωσιδι·αλλασσ·σωσι(ν)διαλλαξωνταιδι·αλλασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλλαξαιμιδι·αλλασσ·σαιμιδιαλλαξαιμηνδι·αλλασσ·σαιμην
2ndδιαλλαξαις, διαλλαξειαςδι·αλλασσ·σαις, δι·αλλασσ·σειας classicalδιαλλαξαιοδι·αλλασσ·σαιο
3rdδιαλλαξαι[LXX], διαλλαξειεδι·αλλασσ·σαι, δι·αλλασσ·σειε classicalδιαλλαξαιτοδι·αλλασσ·σαιτο
Pl1stδιαλλαξαιμενδι·αλλασσ·σαιμενδιαλλαξαιμεθαδι·αλλασσ·σαιμεθα
2ndδιαλλαξαιτεδι·αλλασσ·σαιτεδιαλλαξαισθεδι·αλλασσ·σαισθε
3rdδιαλλαξαιεν, διαλλαξαισαν, διαλλαξειαν, διαλλαξειενδι·αλλασσ·σαιεν, δι·αλλασσ·σαισαν alt, δι·αλλασσ·σειαν classical, δι·αλλασσ·σειεν classicalδιαλλαξαιντοδι·αλλασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαλλαξονδι·αλλασσ·σονδιαλλαξαι[LXX]δι·αλλασσ·σαι
3rdδιαλλαξατωδι·αλλασσ·σατωδιαλλαξασθωδι·αλλασσ·σασθω
Pl1st
2ndδιαλλαξατεδι·αλλασσ·σατεδιαλλαξασθεδι·αλλασσ·σασθε
3rdδιαλλαξατωσαν, διαλλαξαντωνδι·αλλασσ·σατωσαν, δι·αλλασσ·σαντων classicalδιαλλαξασθωσαν, διαλλαξασθωνδι·αλλασσ·σασθωσαν, δι·αλλασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαλλαξαι[LXX]​δι·αλλασσ·σαιδιαλλαξασθαι​δι·αλλασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλλαξασαδιαλλαξας[LXX]διαλλαξανδι·αλλασσ·σασ·αδι·αλλασσ·σα[ντ]·ςδι·αλλασσ·σαν[τ]
Nom
Accδιαλλαξασανδιαλλαξανταδι·αλλασσ·σασ·ανδι·αλλασσ·σαντ·α
Datδιαλλαξασῃδιαλλαξαντιδι·αλλασσ·σασ·ῃδι·αλλασσ·σαντ·ι
Genδιαλλαξασηςδιαλλαξαντοςδι·αλλασσ·σασ·ηςδι·αλλασσ·σαντ·ος
PlVocδιαλλαξασαιδιαλλαξαντεςδιαλλαξανταδι·αλλασσ·σασ·αιδι·αλλασσ·σαντ·εςδι·αλλασσ·σαντ·α
Nom
Accδιαλλαξασαςδιαλλαξανταςδι·αλλασσ·σασ·αςδι·αλλασσ·σαντ·ας
Datδιαλλαξασαιςδιαλλαξασι, διαλλαξασινδι·αλλασσ·σασ·αιςδι·αλλασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαλλαξασωνδιαλλαξαντωνδι·αλλασσ·σασ·ωνδι·αλλασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλλαξαμενηδιαλλαξαμενεδι·αλλασσ·σαμεν·ηδι·αλλασσ·σαμεν·ε
Nomδιαλλαξαμενοςδι·αλλασσ·σαμεν·ος
Accδιαλλαξαμενηνδιαλλαξαμενονδι·αλλασσ·σαμεν·ηνδι·αλλασσ·σαμεν·ον
Datδιαλλαξαμενῃδιαλλαξαμενῳδι·αλλασσ·σαμεν·ῃδι·αλλασσ·σαμεν·ῳ
Genδιαλλαξαμενηςδιαλλαξαμενουδι·αλλασσ·σαμεν·ηςδι·αλλασσ·σαμεν·ου
PlVocδιαλλαξαμεναιδιαλλαξαμενοιδιαλλαξαμεναδι·αλλασσ·σαμεν·αιδι·αλλασσ·σαμεν·οιδι·αλλασσ·σαμεν·α
Nom
Accδιαλλαξαμεναςδιαλλαξαμενουςδι·αλλασσ·σαμεν·αςδι·αλλασσ·σαμεν·ους
Datδιαλλαξαμεναιςδιαλλαξαμενοιςδι·αλλασσ·σαμεν·αιςδι·αλλασσ·σαμεν·οις
Genδιαλλαξαμενωνδιαλλαξαμενωνδι·αλλασσ·σαμεν·ωνδι·αλλασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηλλαγμαιδι·ηλλασσ·μαι
2ndδιηλλαξαιδι·ηλλασσ·σαι
3rdδιηλλακταιδι·ηλλασσ·ται
Pl1stδιηλλαγμεθαδι·ηλλασσ·μεθα
2ndδιηλλαχθεδι·ηλλασσ·σθε
3rdδιηλλαχαταιδι·ηλλασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηλλαξομαιδι·ηλλασσ·σομαι
2ndδιηλλαξῃ, διηλλαξειδι·ηλλασσ·σῃ, δι·ηλλασσ·σει classical
3rdδιηλλαξεταιδι·ηλλασσ·σεται
Pl1stδιηλλαξομεθαδι·ηλλασσ·σομεθα
2ndδιηλλαξεσθεδι·ηλλασσ·σεσθε
3rdδιηλλαξονταιδι·ηλλασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηλλαξοιμηνδι·ηλλασσ·σοιμην
2ndδιηλλαξοιοδι·ηλλασσ·σοιο
3rdδιηλλαξοιτοδι·ηλλασσ·σοιτο
Pl1stδιηλλαξοιμεθαδι·ηλλασσ·σοιμεθα
2ndδιηλλαξοισθεδι·ηλλασσ·σοισθε
3rdδιηλλαξοιντοδι·ηλλασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιηλλαξοδι·ηλλασσ·σο
3rdδιηλλαχθωδι·ηλλασσ·σθω
Pl1st
2ndδιηλλαχθεδι·ηλλασσ·σθε
3rdδιηλλαχθωσαν, διηλλαχθωνδι·ηλλασσ·σθωσαν, δι·ηλλασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διηλλαχθαι​δι·ηλλασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διηλλαξεσθαι​δι·ηλλασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιηλλαγμενηδιηλλαγμενεδι·ηλλασσ·μεν·ηδι·ηλλασσ·μεν·ε
Nomδιηλλαγμενοςδι·ηλλασσ·μεν·ος
Accδιηλλαγμενηνδιηλλαγμενονδι·ηλλασσ·μεν·ηνδι·ηλλασσ·μεν·ον
Datδιηλλαγμενῃδιηλλαγμενῳδι·ηλλασσ·μεν·ῃδι·ηλλασσ·μεν·ῳ
Genδιηλλαγμενηςδιηλλαγμενουδι·ηλλασσ·μεν·ηςδι·ηλλασσ·μεν·ου
PlVocδιηλλαγμεναιδιηλλαγμενοιδιηλλαγμεναδι·ηλλασσ·μεν·αιδι·ηλλασσ·μεν·οιδι·ηλλασσ·μεν·α
Nom
Accδιηλλαγμεναςδιηλλαγμενουςδι·ηλλασσ·μεν·αςδι·ηλλασσ·μεν·ους
Datδιηλλαγμεναιςδιηλλαγμενοις[LXX]δι·ηλλασσ·μεν·αιςδι·ηλλασσ·μεν·οις
Genδιηλλαγμενωνδιηλλαγμενωνδι·ηλλασσ·μεν·ωνδι·ηλλασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιηλλαγμηνδι·ε·ηλλασσ·μην
2ndδιηλλαξοδι·ε·ηλλασσ·σο
3rdδιηλλακτοδι·ε·ηλλασσ·το
Pl1stδιηλλαγμεθαδι·ε·ηλλασσ·μεθα
2ndδιηλλαχθεδι·ε·ηλλασσ·σθε
3rdδιηλλαχατοδι·ε·ηλλασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιηλλαγηνδι·ε·αλλαγ·[θ]ην
2ndδιηλλαγηςδι·ε·αλλαγ·[θ]ης
3rdδιηλλαγηδι·ε·αλλαγ·[θ]η
Pl1stδιηλλαγημενδι·ε·αλλαγ·[θ]ημεν
2ndδιηλλαγητεδι·ε·αλλαγ·[θ]ητε
3rdδιηλλαγησανδι·ε·αλλαγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαλλαγησομαιδι·αλλαγ·[θ]ησομαι
2ndδιαλλαγησῃ, διαλλαγησειδι·αλλαγ·[θ]ησῃ, δι·αλλαγ·[θ]ησει classical
3rdδιαλλαγησεται[LXX]δι·αλλαγ·[θ]ησεται
Pl1stδιαλλαγησομεθαδι·αλλαγ·[θ]ησομεθα
2ndδιαλλαγησεσθεδι·αλλαγ·[θ]ησεσθε
3rdδιαλλαγησονταιδι·αλλαγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαλλαγωδι·αλλαγ·[θ]ω
2ndδιαλλαγῃςδι·αλλαγ·[θ]ῃς
3rdδιαλλαγῃ[LXX]δι·αλλαγ·[θ]ῃ
Pl1stδιαλλαγωμενδι·αλλαγ·[θ]ωμεν
2ndδιαλλαγητεδι·αλλαγ·[θ]ητε
3rdδιαλλαγωσιν, διαλλαγωσιδι·αλλαγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαλλαγειηνδι·αλλαγ·[θ]ειην
2ndδιαλλαγειηςδι·αλλαγ·[θ]ειης
3rdδιαλλαγειηδι·αλλαγ·[θ]ειη
Pl1stδιαλλαγειημεν, διαλλαγειμενδι·αλλαγ·[θ]ειημεν, δι·αλλαγ·[θ]ειμεν classical
2ndδιαλλαγειητε, διαλλαγειτεδι·αλλαγ·[θ]ειητε, δι·αλλαγ·[θ]ειτε classical
3rdδιαλλαγειησαν, διαλλαγειενδι·αλλαγ·[θ]ειησαν, δι·αλλαγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαλλαγησοιμηνδι·αλλαγ·[θ]ησοιμην
2ndδιαλλαγησοιοδι·αλλαγ·[θ]ησοιο
3rdδιαλλαγησοιτοδι·αλλαγ·[θ]ησοιτο
Pl1stδιαλλαγησοιμεθαδι·αλλαγ·[θ]ησοιμεθα
2ndδιαλλαγησοισθεδι·αλλαγ·[θ]ησοισθε
3rdδιαλλαγησοιντοδι·αλλαγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαλλαγηθι[GNT]δι·αλλαγ·[θ]ητι
3rdδιαλλαγητωδι·αλλαγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndδιαλλαγητεδι·αλλαγ·[θ]ητε
3rdδιαλλαγητωσαν, διαλλαγεντωνδι·αλλαγ·[θ]ητωσαν, δι·αλλαγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαλλαγηναι​δι·αλλαγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαλλαγησεσθαι​δι·αλλαγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλλαγεισαδιαλλαγειςδιαλλαγενδι·αλλαγ·[θ]εισ·αδι·αλλαγ·[θ]ει[ντ]·ςδι·αλλαγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαλλαγεισανδιαλλαγενταδι·αλλαγ·[θ]εισ·ανδι·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datδιαλλαγεισῃδιαλλαγεντιδι·αλλαγ·[θ]εισ·ῃδι·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genδιαλλαγεισηςδιαλλαγεντοςδι·αλλαγ·[θ]εισ·ηςδι·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocδιαλλαγεισαιδιαλλαγεντεςδιαλλαγενταδι·αλλαγ·[θ]εισ·αιδι·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·εςδι·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαλλαγεισαςδιαλλαγενταςδι·αλλαγ·[θ]εισ·αςδι·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datδιαλλαγεισαιςδιαλλαγεισι, διαλλαγεισινδι·αλλαγ·[θ]εισ·αιςδι·αλλαγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genδιαλλαγεισωνδιαλλαγεντωνδι·αλλαγ·[θ]εισ·ωνδι·αλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλλαγησομενηδιαλλαγησομενεδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ηδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ε
Nomδιαλλαγησομενοςδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ος
Accδιαλλαγησομενηνδιαλλαγησομενονδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ηνδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ον
Datδιαλλαγησομενῃδιαλλαγησομενῳδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ῃδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genδιαλλαγησομενηςδιαλλαγησομενουδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ηςδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocδιαλλαγησομεναιδιαλλαγησομενοιδιαλλαγησομεναδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·αιδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·οιδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accδιαλλαγησομεναςδιαλλαγησομενουςδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·αςδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ους
Datδιαλλαγησομεναιςδιαλλαγησομενοιςδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·αιςδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·οις
Genδιαλλαγησομενωνδιαλλαγησομενωνδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ωνδι·αλλαγ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 10:09:52 EDT