διαλεγομαι • DIALEGOMAI • dialegomai

Search: διαλεγομενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαλεγομενοιδιαλέγομαιδια·λεγ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαλεγομενοιδιαλέγομαιδια·λεγ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

δια·λέγομαι (δια+λεγ-, -, δια+λεξ-, -, -, δια+λεχ·θ-/δια+λεγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλεγομαι[LXX]δια·λεγ·ομαι
2ndδιαλεγῃ, διαλεγει, διαλεγεσαιδια·λεγ·ῃ, δια·λεγ·ει classical, δια·λεγ·εσαι alt
3rdδιαλεγεται[GNT]δια·λεγ·εται
Pl1stδιαλεγομεθαδια·λεγ·ομεθα
2ndδιαλεγεσθεδια·λεγ·εσθε
3rdδιαλεγονταιδια·λεγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλεγωμαιδια·λεγ·ωμαι
2ndδιαλεγῃδια·λεγ·ῃ
3rdδιαλεγηταιδια·λεγ·ηται
Pl1stδιαλεγωμεθαδια·λεγ·ωμεθα
2ndδιαλεγησθεδια·λεγ·ησθε
3rdδιαλεγωνταιδια·λεγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλεγοιμηνδια·λεγ·οιμην
2ndδιαλεγοιοδια·λεγ·οιο
3rdδιαλεγοιτοδια·λεγ·οιτο
Pl1stδιαλεγοιμεθαδια·λεγ·οιμεθα
2ndδιαλεγοισθεδια·λεγ·οισθε
3rdδιαλεγοιντοδια·λεγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαλεγουδια·λεγ·ου
3rdδιαλεγεσθωδια·λεγ·εσθω
Pl1st
2ndδιαλεγεσθεδια·λεγ·εσθε
3rdδιαλεγεσθωσαν, διαλεγεσθωνδια·λεγ·εσθωσαν, δια·λεγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαλεγεσθαι[LXX]​δια·λεγ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλεγομενηδιαλεγομενεδια·λεγ·ομεν·ηδια·λεγ·ομεν·ε
Nomδιαλεγομενος[GNT]δια·λεγ·ομεν·ος
Accδιαλεγομενηνδιαλεγομενον[GNT]δια·λεγ·ομεν·ηνδια·λεγ·ομεν·ον
Datδιαλεγομενῃδιαλεγομενῳδια·λεγ·ομεν·ῃδια·λεγ·ομεν·ῳ
Genδιαλεγομενηςδιαλεγομενου[GNT]δια·λεγ·ομεν·ηςδια·λεγ·ομεν·ου
PlVocδιαλεγομεναιδιαλεγομενοι[LXX]διαλεγομεναδια·λεγ·ομεν·αιδια·λεγ·ομεν·οιδια·λεγ·ομεν·α
Nom
Accδιαλεγομεναςδιαλεγομενουςδια·λεγ·ομεν·αςδια·λεγ·ομεν·ους
Datδιαλεγομεναιςδιαλεγομενοιςδια·λεγ·ομεν·αιςδια·λεγ·ομεν·οις
Genδιαλεγομενωνδιαλεγομενωνδια·λεγ·ομεν·ωνδια·λεγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελεγομηνδια·ε·λεγ·ομην
2ndδιελεγουδια·ε·λεγ·ου
3rdδιελεγετο[GNT]δια·ε·λεγ·ετο
Pl1stδιελεγομεθαδια·ε·λεγ·ομεθα
2ndδιελεγεσθεδια·ε·λεγ·εσθε
3rdδιελεγοντοδια·ε·λεγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιελεξαμηνδια·ε·λεγ·σαμην
2ndδιελεξωδια·ε·λεγ·σω
3rdδιελεξατο[GNT]δια·ε·λεγ·σατο
Pl1stδιελεξαμεθαδια·ε·λεγ·σαμεθα
2ndδιελεξασθεδια·ε·λεγ·σασθε
3rdδιελεξαντο[LXX]δια·ε·λεγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλεξωμαιδια·λεγ·σωμαι
2ndδιαλεξῃδια·λεγ·σῃ
3rdδιαλεξηταιδια·λεγ·σηται
Pl1stδιαλεξωμεθαδια·λεγ·σωμεθα
2ndδιαλεξησθεδια·λεγ·σησθε
3rdδιαλεξωνταιδια·λεγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαλεξαιμηνδια·λεγ·σαιμην
2ndδιαλεξαιοδια·λεγ·σαιο
3rdδιαλεξαιτοδια·λεγ·σαιτο
Pl1stδιαλεξαιμεθαδια·λεγ·σαιμεθα
2ndδιαλεξαισθεδια·λεγ·σαισθε
3rdδιαλεξαιντοδια·λεγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαλεξαιδια·λεγ·σαι
3rdδιαλεξασθωδια·λεγ·σασθω
Pl1st
2ndδιαλεξασθεδια·λεγ·σασθε
3rdδιαλεξασθωσαν, διαλεξασθωνδια·λεγ·σασθωσαν, δια·λεγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαλεξασθαι​δια·λεγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλεξαμενηδιαλεξαμενεδια·λεγ·σαμεν·ηδια·λεγ·σαμεν·ε
Nomδιαλεξαμενοςδια·λεγ·σαμεν·ος
Accδιαλεξαμενηνδιαλεξαμενονδια·λεγ·σαμεν·ηνδια·λεγ·σαμεν·ον
Datδιαλεξαμενῃδιαλεξαμενῳδια·λεγ·σαμεν·ῃδια·λεγ·σαμεν·ῳ
Genδιαλεξαμενηςδιαλεξαμενουδια·λεγ·σαμεν·ηςδια·λεγ·σαμεν·ου
PlVocδιαλεξαμεναιδιαλεξαμενοιδιαλεξαμεναδια·λεγ·σαμεν·αιδια·λεγ·σαμεν·οιδια·λεγ·σαμεν·α
Nom
Accδιαλεξαμεναςδιαλεξαμενουςδια·λεγ·σαμεν·αςδια·λεγ·σαμεν·ους
Datδιαλεξαμεναιςδιαλεξαμενοιςδια·λεγ·σαμεν·αιςδια·λεγ·σαμεν·οις
Genδιαλεξαμενωνδιαλεξαμενωνδια·λεγ·σαμεν·ωνδια·λεγ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιελεχθην, διελεγηνδια·ε·λεγ·θην, δια·ε·λεγ·[θ]ην
2ndδιελεχθης, διελεγηςδια·ε·λεγ·θης, δια·ε·λεγ·[θ]ης
3rdδιελεχθη[GNT], διελεγηδια·ε·λεγ·θη, δια·ε·λεγ·[θ]η
Pl1stδιελεχθημεν, διελεγημενδια·ε·λεγ·θημεν, δια·ε·λεγ·[θ]ημεν
2ndδιελεχθητε, διελεγητεδια·ε·λεγ·θητε, δια·ε·λεγ·[θ]ητε
3rdδιελεχθησαν[GNT], διελεγησανδια·ε·λεγ·θησαν, δια·ε·λεγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαλεχθησομαι, διαλεγησομαιδια·λεγ·θησομαι, δια·λεγ·[θ]ησομαι
2ndδιαλεχθησῃ, διαλεχθησει, διαλεγησῃ, διαλεγησειδια·λεγ·θησῃ, δια·λεγ·θησει classical, δια·λεγ·[θ]ησῃ, δια·λεγ·[θ]ησει classical
3rdδιαλεχθησεται[LXX], διαλεγησεταιδια·λεγ·θησεται, δια·λεγ·[θ]ησεται
Pl1stδιαλεχθησομεθα, διαλεγησομεθαδια·λεγ·θησομεθα, δια·λεγ·[θ]ησομεθα
2ndδιαλεχθησεσθε, διαλεγησεσθεδια·λεγ·θησεσθε, δια·λεγ·[θ]ησεσθε
3rdδιαλεχθησονται, διαλεγησονταιδια·λεγ·θησονται, δια·λεγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαλεχθω, διαλεγωδια·λεγ·θω, δια·λεγ·[θ]ω
2ndδιαλεχθῃς, διαλεγῃςδια·λεγ·θῃς, δια·λεγ·[θ]ῃς
3rdδιαλεχθῃ, διαλεγῃδια·λεγ·θῃ, δια·λεγ·[θ]ῃ
Pl1stδιαλεχθωμεν, διαλεγωμενδια·λεγ·θωμεν, δια·λεγ·[θ]ωμεν
2ndδιαλεχθητε, διαλεγητεδια·λεγ·θητε, δια·λεγ·[θ]ητε
3rdδιαλεχθωσιν, διαλεχθωσι, διαλεγωσιν, διαλεγωσιδια·λεγ·θωσι(ν), δια·λεγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαλεχθειην, διαλεγειηνδια·λεγ·θειην, δια·λεγ·[θ]ειην
2ndδιαλεχθειης, διαλεγειηςδια·λεγ·θειης, δια·λεγ·[θ]ειης
3rdδιαλεχθειη, διαλεγειηδια·λεγ·θειη, δια·λεγ·[θ]ειη
Pl1stδιαλεχθειημεν, διαλεχθειμεν, διαλεγειημεν, διαλεγειμενδια·λεγ·θειημεν, δια·λεγ·θειμεν classical, δια·λεγ·[θ]ειημεν, δια·λεγ·[θ]ειμεν classical
2ndδιαλεχθειητε, διαλεχθειτε, διαλεγειητε, διαλεγειτεδια·λεγ·θειητε, δια·λεγ·θειτε classical, δια·λεγ·[θ]ειητε, δια·λεγ·[θ]ειτε classical
3rdδιαλεχθειησαν, διαλεχθειεν, διαλεγειησαν, διαλεγειενδια·λεγ·θειησαν, δια·λεγ·θειεν classical, δια·λεγ·[θ]ειησαν, δια·λεγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαλεχθησοιμην, διαλεγησοιμηνδια·λεγ·θησοιμην, δια·λεγ·[θ]ησοιμην
2ndδιαλεχθησοιο, διαλεγησοιοδια·λεγ·θησοιο, δια·λεγ·[θ]ησοιο
3rdδιαλεχθησοιτο, διαλεγησοιτοδια·λεγ·θησοιτο, δια·λεγ·[θ]ησοιτο
Pl1stδιαλεχθησοιμεθα, διαλεγησοιμεθαδια·λεγ·θησοιμεθα, δια·λεγ·[θ]ησοιμεθα
2ndδιαλεχθησοισθε, διαλεγησοισθεδια·λεγ·θησοισθε, δια·λεγ·[θ]ησοισθε
3rdδιαλεχθησοιντο, διαλεγησοιντοδια·λεγ·θησοιντο, δια·λεγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαλεχθητι, διαλεγηθιδια·λεγ·θητι, δια·λεγ·[θ]ητι
3rdδιαλεχθητω, διαλεγητωδια·λεγ·θητω, δια·λεγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndδιαλεχθητε, διαλεγητεδια·λεγ·θητε, δια·λεγ·[θ]ητε
3rdδιαλεχθητωσαν, διαλεχθεντων, διαλεγητωσαν, διαλεγεντωνδια·λεγ·θητωσαν, δια·λεγ·θεντων classical, δια·λεγ·[θ]ητωσαν, δια·λεγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαλεχθηναι[LXX], διαλεγηναι[LXX]​δια·λεγ·θηναι, δια·λεγ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαλεχθησεσθαι, διαλεγησεσθαι​δια·λεγ·θησεσθαι, δια·λεγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλεχθεισα, διαλεγεισαδιαλεχθεις, διαλεγειςδιαλεχθεν, διαλεγενδια·λεγ·θεισ·α, δια·λεγ·[θ]εισ·αδια·λεγ·θει[ντ]·ς, δια·λεγ·[θ]ει[ντ]·ςδια·λεγ·θε[ι]ν[τ], δια·λεγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαλεχθεισαν, διαλεγεισανδιαλεχθεντα, διαλεγενταδια·λεγ·θεισ·αν, δια·λεγ·[θ]εισ·ανδια·λεγ·θε[ι]ντ·α, δια·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datδιαλεχθεισῃ, διαλεγεισῃδιαλεχθεντι, διαλεγεντιδια·λεγ·θεισ·ῃ, δια·λεγ·[θ]εισ·ῃδια·λεγ·θε[ι]ντ·ι, δια·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genδιαλεχθεισης, διαλεγεισηςδιαλεχθεντος, διαλεγεντοςδια·λεγ·θεισ·ης, δια·λεγ·[θ]εισ·ηςδια·λεγ·θε[ι]ντ·ος, δια·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocδιαλεχθεισαι, διαλεγεισαιδιαλεχθεντες, διαλεγεντεςδιαλεχθεντα, διαλεγενταδια·λεγ·θεισ·αι, δια·λεγ·[θ]εισ·αιδια·λεγ·θε[ι]ντ·ες, δια·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·εςδια·λεγ·θε[ι]ντ·α, δια·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαλεχθεισας, διαλεγεισαςδιαλεχθεντας, διαλεγενταςδια·λεγ·θεισ·ας, δια·λεγ·[θ]εισ·αςδια·λεγ·θε[ι]ντ·ας, δια·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datδιαλεχθεισαις, διαλεγεισαιςδιαλεχθεισι, διαλεχθεισιν, διαλεγεισι, διαλεγεισινδια·λεγ·θεισ·αις, δια·λεγ·[θ]εισ·αιςδια·λεγ·θει[ντ]·σι(ν), δια·λεγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genδιαλεχθεισων, διαλεγεισωνδιαλεχθεντων, διαλεγεντωνδια·λεγ·θεισ·ων, δια·λεγ·[θ]εισ·ωνδια·λεγ·θε[ι]ντ·ος, δια·λεγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαλεχθησομενη, διαλεγησομενηδιαλεχθησομενε, διαλεγησομενεδια·λεγ·θησομεν·η, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ηδια·λεγ·θησομεν·ε, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ε
Nomδιαλεχθησομενος, διαλεγησομενοςδια·λεγ·θησομεν·ος, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ος
Accδιαλεχθησομενην, διαλεγησομενηνδιαλεχθησομενον, διαλεγησομενονδια·λεγ·θησομεν·ην, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ηνδια·λεγ·θησομεν·ον, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ον
Datδιαλεχθησομενῃ, διαλεγησομενῃδιαλεχθησομενῳ, διαλεγησομενῳδια·λεγ·θησομεν·ῃ, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ῃδια·λεγ·θησομεν·ῳ, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genδιαλεχθησομενης, διαλεγησομενηςδιαλεχθησομενου, διαλεγησομενουδια·λεγ·θησομεν·ης, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ηςδια·λεγ·θησομεν·ου, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocδιαλεχθησομεναι, διαλεγησομεναιδιαλεχθησομενοι, διαλεγησομενοιδιαλεχθησομενα, διαλεγησομεναδια·λεγ·θησομεν·αι, δια·λεγ·[θ]ησομεν·αιδια·λεγ·θησομεν·οι, δια·λεγ·[θ]ησομεν·οιδια·λεγ·θησομεν·α, δια·λεγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accδιαλεχθησομενας, διαλεγησομεναςδιαλεχθησομενους, διαλεγησομενουςδια·λεγ·θησομεν·ας, δια·λεγ·[θ]ησομεν·αςδια·λεγ·θησομεν·ους, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ους
Datδιαλεχθησομεναις, διαλεγησομεναιςδιαλεχθησομενοις, διαλεγησομενοιςδια·λεγ·θησομεν·αις, δια·λεγ·[θ]ησομεν·αιςδια·λεγ·θησομεν·οις, δια·λεγ·[θ]ησομεν·οις
Genδιαλεχθησομενων, διαλεγησομενωνδιαλεχθησομενων, διαλεγησομενωνδια·λεγ·θησομεν·ων, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ωνδια·λεγ·θησομεν·ου, δια·λεγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 20:52:56 EST