διαβαινω • DIABAINW • diabainō

Search: διαβησῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαβησῃδιαβαίνωδια·βη·σῃfut mp ind 2nd sg

δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβαινω[LXX]δια·βαιν·ωδιαβαινομαιδια·βαιν·ομαι
2ndδιαβαινεις[LXX]δια·βαιν·ειςδιαβαινῃ, διαβαινει[LXX], διαβαινεσαιδια·βαιν·ῃ, δια·βαιν·ει classical, δια·βαιν·εσαι alt
3rdδιαβαινει[LXX]δια·βαιν·ειδιαβαινεταιδια·βαιν·εται
Pl1stδιαβαινομεν[LXX]δια·βαιν·ομενδιαβαινομεθαδια·βαιν·ομεθα
2ndδιαβαινετε[LXX]δια·βαιν·ετεδιαβαινεσθεδια·βαιν·εσθε
3rdδιαβαινουσιν, διαβαινουσιδια·βαιν·ουσι(ν)διαβαινονταιδια·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβαινω[LXX]δια·βαιν·ωδιαβαινωμαιδια·βαιν·ωμαι
2ndδιαβαινῃς[LXX]δια·βαιν·ῃςδιαβαινῃδια·βαιν·ῃ
3rdδιαβαινῃδια·βαιν·ῃδιαβαινηταιδια·βαιν·ηται
Pl1stδιαβαινωμενδια·βαιν·ωμενδιαβαινωμεθαδια·βαιν·ωμεθα
2ndδιαβαινητεδια·βαιν·ητεδιαβαινησθεδια·βαιν·ησθε
3rdδιαβαινωσιν, διαβαινωσιδια·βαιν·ωσι(ν)διαβαινωνταιδια·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβαινοιμιδια·βαιν·οιμιδιαβαινοιμηνδια·βαιν·οιμην
2ndδιαβαινοιςδια·βαιν·οιςδιαβαινοιοδια·βαιν·οιο
3rdδιαβαινοιδια·βαιν·οιδιαβαινοιτοδια·βαιν·οιτο
Pl1stδιαβαινοιμενδια·βαιν·οιμενδιαβαινοιμεθαδια·βαιν·οιμεθα
2ndδιαβαινοιτεδια·βαιν·οιτεδιαβαινοισθεδια·βαιν·οισθε
3rdδιαβαινοιεν, διαβαινοισανδια·βαιν·οιεν, δια·βαιν·οισαν altδιαβαινοιντοδια·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαβαινε[LXX]δια·βαιν·εδιαβαινουδια·βαιν·ου
3rdδιαβαινετωδια·βαιν·ετωδιαβαινεσθωδια·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndδιαβαινετε[LXX]δια·βαιν·ετεδιαβαινεσθεδια·βαιν·εσθε
3rdδιαβαινετωσαν, διαβαινοντωνδια·βαιν·ετωσαν, δια·βαιν·οντων classicalδιαβαινεσθωσαν, διαβαινεσθωνδια·βαιν·εσθωσαν, δια·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαβαινειν[LXX]​δια·βαιν·εινδιαβαινεσθαι​δια·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβαινουσαδιαβαινονδια·βαιν·ουσ·αδια·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomδιαβαινων[LXX]δια·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιαβαινουσανδιαβαινοντα[LXX]δια·βαιν·ουσ·ανδια·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datδιαβαινουσῃδιαβαινοντιδια·βαιν·ουσ·ῃδια·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genδιαβαινουσηςδιαβαινοντος[LXX]δια·βαιν·ουσ·ηςδια·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιαβαινουσαιδιαβαινοντες[LXX]διαβαινοντα[LXX]δια·βαιν·ουσ·αιδια·βαιν·ο[υ]ντ·εςδια·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαβαινουσαςδιαβαινονταςδια·βαιν·ουσ·αςδια·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datδιαβαινουσαιςδιαβαινουσι, διαβαινουσινδια·βαιν·ουσ·αιςδια·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιαβαινουσωνδιαβαινοντωνδια·βαιν·ουσ·ωνδια·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβαινομενηδιαβαινομενεδια·βαιν·ομεν·ηδια·βαιν·ομεν·ε
Nomδιαβαινομενοςδια·βαιν·ομεν·ος
Accδιαβαινομενηνδιαβαινομενονδια·βαιν·ομεν·ηνδια·βαιν·ομεν·ον
Datδιαβαινομενῃδιαβαινομενῳδια·βαιν·ομεν·ῃδια·βαιν·ομεν·ῳ
Genδιαβαινομενηςδιαβαινομενουδια·βαιν·ομεν·ηςδια·βαιν·ομεν·ου
PlVocδιαβαινομεναιδιαβαινομενοιδιαβαινομεναδια·βαιν·ομεν·αιδια·βαιν·ομεν·οιδια·βαιν·ομεν·α
Nom
Accδιαβαινομεναςδιαβαινομενουςδια·βαιν·ομεν·αςδια·βαιν·ομεν·ους
Datδιαβαινομεναιςδιαβαινομενοιςδια·βαιν·ομεν·αιςδια·βαιν·ομεν·οις
Genδιαβαινομενωνδιαβαινομενωνδια·βαιν·ομεν·ωνδια·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεβαινον[LXX]δια·ε·βαιν·ονδιεβαινομηνδια·ε·βαιν·ομην
2ndδιεβαινεςδια·ε·βαιν·εςδιεβαινουδια·ε·βαιν·ου
3rdδιεβαινεν[LXX], διεβαινεδια·ε·βαιν·ε(ν), δια·ε·βαιν·ε(ν)διεβαινετοδια·ε·βαιν·ετο
Pl1stδιεβαινομενδια·ε·βαιν·ομενδιεβαινομεθαδια·ε·βαιν·ομεθα
2ndδιεβαινετεδια·ε·βαιν·ετεδιεβαινεσθεδια·ε·βαιν·εσθε
3rdδιεβαινον[LXX], διεβαινοσανδια·ε·βαιν·ον, δια·ε·βαιν·οσαν altδιεβαινοντοδια·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβησομαι[LXX]δια·βη·σομαι
2ndδιαβησῃ[LXX], διαβησει, διαβησεσαιδια·βη·σῃ, δια·βη·σει classical, δια·βη·σεσαι alt
3rdδιαβησεται[LXX]δια·βη·σεται
Pl1stδιαβησομεθα[LXX]δια·βη·σομεθα
2ndδιαβησεσθε[LXX]δια·βη·σεσθε
3rdδιαβησονται[LXX]δια·βη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβησοιμηνδια·βη·σοιμην
2ndδιαβησοιοδια·βη·σοιο
3rdδιαβησοιτοδια·βη·σοιτο
Pl1stδιαβησοιμεθαδια·βη·σοιμεθα
2ndδιαβησοισθεδια·βη·σοισθε
3rdδιαβησοιντοδια·βη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαβησεσθαι​δια·βη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβησομενηδιαβησομενεδια·βη·σομεν·ηδια·βη·σομεν·ε
Nomδιαβησομενοςδια·βη·σομεν·ος
Accδιαβησομενηνδιαβησομενονδια·βη·σομεν·ηνδια·βη·σομεν·ον
Datδιαβησομενῃδιαβησομενῳδια·βη·σομεν·ῃδια·βη·σομεν·ῳ
Genδιαβησομενηςδιαβησομενουδια·βη·σομεν·ηςδια·βη·σομεν·ου
PlVocδιαβησομεναιδιαβησομενοιδιαβησομεναδια·βη·σομεν·αιδια·βη·σομεν·οιδια·βη·σομεν·α
Nom
Accδιαβησομεναςδιαβησομενουςδια·βη·σομεν·αςδια·βη·σομεν·ους
Datδιαβησομεναιςδιαβησομενοιςδια·βη·σομεν·αιςδια·βη·σομεν·οις
Genδιαβησομενωνδιαβησομενωνδια·βη·σομεν·ωνδια·βη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεβαιναδια·ε·βαιν·[σ]αδιεβαιναμηνδια·ε·βαιν·[σ]αμην
2ndδιεβαιναςδια·ε·βαιν·[σ]αςδιεβαινωδια·ε·βαιν·[σ]ω
3rdδιεβαινεν[LXX], διεβαινεδια·ε·βαιν·[σ]ε(ν), δια·ε·βαιν·[σ]ε(ν)διεβαινατοδια·ε·βαιν·[σ]ατο
Pl1stδιεβαιναμενδια·ε·βαιν·[σ]αμενδιεβαιναμεθαδια·ε·βαιν·[σ]αμεθα
2ndδιεβαινατεδια·ε·βαιν·[σ]ατεδιεβαινασθεδια·ε·βαιν·[σ]ασθε
3rdδιεβαιναν[LXX]δια·ε·βαιν·[σ]ανδιεβαιναντοδια·ε·βαιν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβαινω[LXX]δια·βαιν·[σ]ωδιαβαινωμαιδια·βαιν·[σ]ωμαι
2ndδιαβαινῃς[LXX]δια·βαιν·[σ]ῃςδιαβαινῃδια·βαιν·[σ]ῃ
3rdδιαβαινῃδια·βαιν·[σ]ῃδιαβαινηταιδια·βαιν·[σ]ηται
Pl1stδιαβαινωμενδια·βαιν·[σ]ωμενδιαβαινωμεθαδια·βαιν·[σ]ωμεθα
2ndδιαβαινητεδια·βαιν·[σ]ητεδιαβαινησθεδια·βαιν·[σ]ησθε
3rdδιαβαινωσιν, διαβαινωσιδια·βαιν·[σ]ωσι(ν)διαβαινωνταιδια·βαιν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβαιναιμιδια·βαιν·[σ]αιμιδιαβαιναιμηνδια·βαιν·[σ]αιμην
2ndδιαβαιναις, διαβαινειαςδια·βαιν·[σ]αις, δια·βαιν·[σ]ειας classicalδιαβαιναιοδια·βαιν·[σ]αιο
3rdδιαβαιναι, διαβαινειεδια·βαιν·[σ]αι, δια·βαιν·[σ]ειε classicalδιαβαιναιτοδια·βαιν·[σ]αιτο
Pl1stδιαβαιναιμενδια·βαιν·[σ]αιμενδιαβαιναιμεθαδια·βαιν·[σ]αιμεθα
2ndδιαβαιναιτεδια·βαιν·[σ]αιτεδιαβαιναισθεδια·βαιν·[σ]αισθε
3rdδιαβαιναιεν, διαβαιναισαν, διαβαινειαν, διαβαινειενδια·βαιν·[σ]αιεν, δια·βαιν·[σ]αισαν alt, δια·βαιν·[σ]ειαν classical, δια·βαιν·[σ]ειεν classicalδιαβαιναιντοδια·βαιν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαβαινονδια·βαιν·[σ]ονδιαβαιναιδια·βαιν·[σ]αι
3rdδιαβαινατωδια·βαιν·[σ]ατωδιαβαινασθωδια·βαιν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδιαβαινατεδια·βαιν·[σ]ατεδιαβαινασθεδια·βαιν·[σ]ασθε
3rdδιαβαινατωσαν, διαβαιναντωνδια·βαιν·[σ]ατωσαν, δια·βαιν·[σ]αντων classicalδιαβαινασθωσαν, διαβαινασθωνδια·βαιν·[σ]ασθωσαν, δια·βαιν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαβαιναι​δια·βαιν·[σ]αι​διαβαινασθαι​δια·βαιν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβαινασαδιαβαιναςδιαβαινανδια·βαιν·[σ]ασ·αδια·βαιν·[σ]α[ντ]·ςδια·βαιν·[σ]αν[τ]
Nom
Accδιαβαινασανδιαβαινανταδια·βαιν·[σ]ασ·ανδια·βαιν·[σ]αντ·α
Datδιαβαινασῃδιαβαιναντιδια·βαιν·[σ]ασ·ῃδια·βαιν·[σ]αντ·ι
Genδιαβαινασηςδιαβαιναντοςδια·βαιν·[σ]ασ·ηςδια·βαιν·[σ]αντ·ος
PlVocδιαβαινασαιδιαβαιναντεςδιαβαινανταδια·βαιν·[σ]ασ·αιδια·βαιν·[σ]αντ·εςδια·βαιν·[σ]αντ·α
Nom
Accδιαβαινασαςδιαβαινανταςδια·βαιν·[σ]ασ·αςδια·βαιν·[σ]αντ·ας
Datδιαβαινασαιςδιαβαινασι, διαβαινασινδια·βαιν·[σ]ασ·αιςδια·βαιν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδιαβαινασωνδιαβαιναντωνδια·βαιν·[σ]ασ·ωνδια·βαιν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβαιναμενηδιαβαιναμενεδια·βαιν·[σ]αμεν·ηδια·βαιν·[σ]αμεν·ε
Nomδιαβαιναμενοςδια·βαιν·[σ]αμεν·ος
Accδιαβαιναμενηνδιαβαιναμενονδια·βαιν·[σ]αμεν·ηνδια·βαιν·[σ]αμεν·ον
Datδιαβαιναμενῃδιαβαιναμενῳδια·βαιν·[σ]αμεν·ῃδια·βαιν·[σ]αμεν·ῳ
Genδιαβαιναμενηςδιαβαιναμενουδια·βαιν·[σ]αμεν·ηςδια·βαιν·[σ]αμεν·ου
PlVocδιαβαιναμεναιδιαβαιναμενοιδιαβαιναμεναδια·βαιν·[σ]αμεν·αιδια·βαιν·[σ]αμεν·οιδια·βαιν·[σ]αμεν·α
Nom
Accδιαβαιναμεναςδιαβαιναμενουςδια·βαιν·[σ]αμεν·αςδια·βαιν·[σ]αμεν·ους
Datδιαβαιναμεναιςδιαβαιναμενοιςδια·βαιν·[σ]αμεν·αιςδια·βαιν·[σ]αμεν·οις
Genδιαβαιναμενωνδιαβαιναμενωνδια·βαιν·[σ]αμεν·ωνδια·βαιν·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεβην[LXX]δια·ε·β(η)·^ν
2ndδιεβης, διεβησθαδια·ε·β(η)·^ς, δια·ε·β(η)·^σθα classical
3rdδιεβη[LXX]δια·ε·β(η)·^
Pl1stδιεβημενδια·ε·β(η)·μεν
2ndδιεβητε[LXX]δια·ε·β(η)·τε
3rdδιεβησαν[GNT][LXX]δια·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβω[LXX]δια·β(η)·ω
2ndδιαβῃς[LXX]δια·β(η)·ῃς
3rdδιαβῃ[LXX]δια·β(η)·ῃ
Pl1stδιαβωμεν[LXX]δια·β(η)·ωμεν
2ndδιαβητε[LXX]δια·β(η)·ητε
3rdδιαβωσιν[LXX], διαβωσιδια·β(η)·ωσι(ν), δια·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβαιηνδια·β(α)·ιην
2ndδιαβαιηςδια·β(α)·ιης
3rdδιαβαιηδια·β(α)·ιη
Pl1stδιαβαιημεν, διαβαιμενδια·β(α)·ιημεν, δια·β(α)·ιμεν classical
2ndδιαβαιητε, διαβαιτεδια·β(α)·ιητε, δια·β(α)·ιτε classical
3rdδιαβαιησαν, διαβαιενδια·β(α)·ιησαν, δια·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαβαδια·β(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαβηθι[LXX], διαβηςδια·β(η)·θι, δια·β(η)·ς
3rdδιαβητω[LXX]δια·β(η)·τω
Pl1st
2ndδιαβητε[LXX]δια·β(η)·τε
3rdδιαβητωσαν, διαβηντωνδια·β(η)·τωσαν, δια·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαβηναι[GNT][LXX]​δια·β(η)·ναι, δια·β(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβασαδιαβας[GNT][LXX]διαβανδια·β(α)·εσ·αδια·β(α)·[ντ]·ςδια·β(α)·ν[τ]
Nom
Accδιαβασανδιαβανταδια·β(α)·εσ·ανδια·β(α)·ντ·α
Datδιαβασῃδιαβαντιδια·β(α)·εσ·ῃδια·β(α)·ντ·ι
Genδιαβασης[LXX]διαβαντοςδια·β(α)·εσ·ηςδια·β(α)·ντ·ος
PlVocδιαβασαιδιαβαντες[LXX]διαβανταδια·β(α)·εσ·αιδια·β(α)·ντ·εςδια·β(α)·ντ·α
Nom
Accδιαβασαςδιαβανταςδια·β(α)·εσ·αςδια·β(α)·ντ·ας
Datδιαβασαιςδιαβασι, διαβασιν[LXX]δια·β(α)·εσ·αιςδια·β(α)·[ντ]·σι(ν), δια·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genδιαβασωνδιαβαντωνδια·β(α)·εσ·ωνδια·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 09:03:00 EDT