διαβιβαζω • DIABIBAZW • diabibazō

Search: διαβιβασῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαβιβασῃςδιαβιβάζωδια·βιβα·σῃς1aor act sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
διαβιβασῃςδιαβιβάζωδια·βιβα·σῃς1aor act sub 2nd sg

δια·βιβάζω [LXX] (-, δια+βιβα·σ-, δια+βιβα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβιβασωδια·βιβα·σωδιαβιβασομαιδια·βιβα·σομαι
2ndδιαβιβασειςδια·βιβα·σειςδιαβιβασῃ, διαβιβασει, διαβιβασεσαιδια·βιβα·σῃ, δια·βιβα·σει classical, δια·βιβα·σεσαι alt
3rdδιαβιβασειδια·βιβα·σειδιαβιβασεταιδια·βιβα·σεται
Pl1stδιαβιβασομενδια·βιβα·σομενδιαβιβασομεθαδια·βιβα·σομεθα
2ndδιαβιβασετε[LXX]δια·βιβα·σετεδιαβιβασεσθεδια·βιβα·σεσθε
3rdδιαβιβασουσιν, διαβιβασουσιδια·βιβα·σουσι(ν)διαβιβασονταιδια·βιβα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβιβασοιμιδια·βιβα·σοιμιδιαβιβασοιμηνδια·βιβα·σοιμην
2ndδιαβιβασοιςδια·βιβα·σοιςδιαβιβασοιοδια·βιβα·σοιο
3rdδιαβιβασοιδια·βιβα·σοιδιαβιβασοιτοδια·βιβα·σοιτο
Pl1stδιαβιβασοιμενδια·βιβα·σοιμενδιαβιβασοιμεθαδια·βιβα·σοιμεθα
2ndδιαβιβασοιτεδια·βιβα·σοιτεδιαβιβασοισθεδια·βιβα·σοισθε
3rdδιαβιβασοιενδια·βιβα·σοιενδιαβιβασοιντοδια·βιβα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαβιβασειν​δια·βιβα·σειν​διαβιβασεσθαι​δια·βιβα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβιβασουσαδιαβιβασονδια·βιβα·σουσ·αδια·βιβα·σο[υ]ν[τ]
Nomδιαβιβασωνδια·βιβα·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιαβιβασουσανδιαβιβασονταδια·βιβα·σουσ·ανδια·βιβα·σο[υ]ντ·α
Datδιαβιβασουσῃδιαβιβασοντιδια·βιβα·σουσ·ῃδια·βιβα·σο[υ]ντ·ι
Genδιαβιβασουσηςδιαβιβασοντοςδια·βιβα·σουσ·ηςδια·βιβα·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιαβιβασουσαιδιαβιβασοντεςδιαβιβασονταδια·βιβα·σουσ·αιδια·βιβα·σο[υ]ντ·εςδια·βιβα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιαβιβασουσαςδιαβιβασονταςδια·βιβα·σουσ·αςδια·βιβα·σο[υ]ντ·ας
Datδιαβιβασουσαιςδιαβιβασουσι, διαβιβασουσινδια·βιβα·σουσ·αιςδια·βιβα·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιαβιβασουσωνδιαβιβασοντωνδια·βιβα·σουσ·ωνδια·βιβα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβιβασομενηδιαβιβασομενεδια·βιβα·σομεν·ηδια·βιβα·σομεν·ε
Nomδιαβιβασομενοςδια·βιβα·σομεν·ος
Accδιαβιβασομενηνδιαβιβασομενονδια·βιβα·σομεν·ηνδια·βιβα·σομεν·ον
Datδιαβιβασομενῃδιαβιβασομενῳδια·βιβα·σομεν·ῃδια·βιβα·σομεν·ῳ
Genδιαβιβασομενηςδιαβιβασομενουδια·βιβα·σομεν·ηςδια·βιβα·σομεν·ου
PlVocδιαβιβασομεναιδιαβιβασομενοιδιαβιβασομεναδια·βιβα·σομεν·αιδια·βιβα·σομεν·οιδια·βιβα·σομεν·α
Nom
Accδιαβιβασομεναςδιαβιβασομενουςδια·βιβα·σομεν·αςδια·βιβα·σομεν·ους
Datδιαβιβασομεναιςδιαβιβασομενοιςδια·βιβα·σομεν·αιςδια·βιβα·σομεν·οις
Genδιαβιβασομενωνδιαβιβασομενωνδια·βιβα·σομεν·ωνδια·βιβα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεβιβασαδια·ε·βιβα·σαδιεβιβασαμηνδια·ε·βιβα·σαμην
2ndδιεβιβασαςδια·ε·βιβα·σαςδιεβιβασωδια·ε·βιβα·σω
3rdδιεβιβασεν[LXX], διεβιβασεδια·ε·βιβα·σε(ν), δια·ε·βιβα·σε(ν)διεβιβασατοδια·ε·βιβα·σατο
Pl1stδιεβιβασαμενδια·ε·βιβα·σαμενδιεβιβασαμεθαδια·ε·βιβα·σαμεθα
2ndδιεβιβασατεδια·ε·βιβα·σατεδιεβιβασασθεδια·ε·βιβα·σασθε
3rdδιεβιβασαν[LXX]δια·ε·βιβα·σανδιεβιβασαντοδια·ε·βιβα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβιβασωδια·βιβα·σωδιαβιβασωμαιδια·βιβα·σωμαι
2ndδιαβιβασῃς[LXX]δια·βιβα·σῃςδιαβιβασῃδια·βιβα·σῃ
3rdδιαβιβασῃδια·βιβα·σῃδιαβιβασηταιδια·βιβα·σηται
Pl1stδιαβιβασωμενδια·βιβα·σωμενδιαβιβασωμεθαδια·βιβα·σωμεθα
2ndδιαβιβασητεδια·βιβα·σητεδιαβιβασησθεδια·βιβα·σησθε
3rdδιαβιβασωσιν, διαβιβασωσιδια·βιβα·σωσι(ν)διαβιβασωνταιδια·βιβα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαβιβασαιμιδια·βιβα·σαιμιδιαβιβασαιμηνδια·βιβα·σαιμην
2ndδιαβιβασαις, διαβιβασειαςδια·βιβα·σαις, δια·βιβα·σειας classicalδιαβιβασαιοδια·βιβα·σαιο
3rdδιαβιβασαι[LXX], διαβιβασειεδια·βιβα·σαι, δια·βιβα·σειε classicalδιαβιβασαιτοδια·βιβα·σαιτο
Pl1stδιαβιβασαιμενδια·βιβα·σαιμενδιαβιβασαιμεθαδια·βιβα·σαιμεθα
2ndδιαβιβασαιτεδια·βιβα·σαιτεδιαβιβασαισθεδια·βιβα·σαισθε
3rdδιαβιβασαιεν, διαβιβασαισαν, διαβιβασειαν, διαβιβασειενδια·βιβα·σαιεν, δια·βιβα·σαισαν alt, δια·βιβα·σειαν classical, δια·βιβα·σειεν classicalδιαβιβασαιντοδια·βιβα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαβιβασονδια·βιβα·σονδιαβιβασαι[LXX]δια·βιβα·σαι
3rdδιαβιβασατωδια·βιβα·σατωδιαβιβασασθωδια·βιβα·σασθω
Pl1st
2ndδιαβιβασατεδια·βιβα·σατεδιαβιβασασθεδια·βιβα·σασθε
3rdδιαβιβασατωσαν, διαβιβασαντωνδια·βιβα·σατωσαν, δια·βιβα·σαντων classicalδιαβιβασασθωσαν, διαβιβασασθωνδια·βιβα·σασθωσαν, δια·βιβα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαβιβασαι[LXX]​δια·βιβα·σαιδιαβιβασασθαι​δια·βιβα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβιβασασαδιαβιβασαςδιαβιβασανδια·βιβα·σασ·αδια·βιβα·σα[ντ]·ςδια·βιβα·σαν[τ]
Nom
Accδιαβιβασασανδιαβιβασανταδια·βιβα·σασ·ανδια·βιβα·σαντ·α
Datδιαβιβασασῃδιαβιβασαντιδια·βιβα·σασ·ῃδια·βιβα·σαντ·ι
Genδιαβιβασασηςδιαβιβασαντοςδια·βιβα·σασ·ηςδια·βιβα·σαντ·ος
PlVocδιαβιβασασαιδιαβιβασαντεςδιαβιβασανταδια·βιβα·σασ·αιδια·βιβα·σαντ·εςδια·βιβα·σαντ·α
Nom
Accδιαβιβασασαςδιαβιβασανταςδια·βιβα·σασ·αςδια·βιβα·σαντ·ας
Datδιαβιβασασαιςδιαβιβασασι, διαβιβασασινδια·βιβα·σασ·αιςδια·βιβα·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιαβιβασασωνδιαβιβασαντωνδια·βιβα·σασ·ωνδια·βιβα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβιβασαμενηδιαβιβασαμενεδια·βιβα·σαμεν·ηδια·βιβα·σαμεν·ε
Nomδιαβιβασαμενοςδια·βιβα·σαμεν·ος
Accδιαβιβασαμενηνδιαβιβασαμενονδια·βιβα·σαμεν·ηνδια·βιβα·σαμεν·ον
Datδιαβιβασαμενῃδιαβιβασαμενῳδια·βιβα·σαμεν·ῃδια·βιβα·σαμεν·ῳ
Genδιαβιβασαμενηςδιαβιβασαμενουδια·βιβα·σαμεν·ηςδια·βιβα·σαμεν·ου
PlVocδιαβιβασαμεναιδιαβιβασαμενοιδιαβιβασαμεναδια·βιβα·σαμεν·αιδια·βιβα·σαμεν·οιδια·βιβα·σαμεν·α
Nom
Accδιαβιβασαμεναςδιαβιβασαμενουςδια·βιβα·σαμεν·αςδια·βιβα·σαμεν·ους
Datδιαβιβασαμεναιςδιαβιβασαμενοιςδια·βιβα·σαμεν·αιςδια·βιβα·σαμεν·οις
Genδιαβιβασαμενωνδιαβιβασαμενωνδια·βιβα·σαμεν·ωνδια·βιβα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 05:34:25 EST