δηλοω • DHLOW • dēloō

Search: δηλωσαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δηλωσαι; δηλωσαι; δηλωσαιδηλόωδηλω·σαι; δηλω·σαι; δηλω·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δηλωσαιδηλόωδηλω·σαι1aor mp imp 2nd sg
δηλωσαιδηλόωδηλω·σαι1aor act opt 3rd sg
δηλωσαιδηλόωδηλω·σαι1aor act inf

δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδηλωδηλ(ο)·ωδηλουμαιδηλ(ο)·ομαι
2ndδηλοις[LXX]δηλ(ο)·ειςδηλοι[GNT], δηλουσαιδηλ(ο)·ῃ, δηλ(ο)·ει classical, δηλ(ο)·εσαι alt
3rdδηλοι[GNT]δηλ(ο)·ειδηλουταιδηλ(ο)·εται
Pl1stδηλουμενδηλ(ο)·ομενδηλουμεθαδηλ(ο)·ομεθα
2ndδηλουτεδηλ(ο)·ετεδηλουσθεδηλ(ο)·εσθε
3rdδηλουσιν, δηλουσιδηλ(ο)·ουσι(ν)δηλουνταιδηλ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδηλωδηλ(ο)·ωδηλωμαιδηλ(ο)·ωμαι
2ndδηλοις[LXX]δηλ(ο)·ῃςδηλοι[GNT]δηλ(ο)·ῃ
3rdδηλοι[GNT]δηλ(ο)·ῃδηλωταιδηλ(ο)·ηται
Pl1stδηλωμενδηλ(ο)·ωμενδηλωμεθαδηλ(ο)·ωμεθα
2ndδηλωτεδηλ(ο)·ητεδηλωσθεδηλ(ο)·ησθε
3rdδηλωσιν[LXX], δηλωσιδηλ(ο)·ωσι(ν), δηλ(ο)·ωσι(ν)δηλωνταιδηλ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδηλοιμιδηλ(ο)·οιμιδηλοιμηνδηλ(ο)·οιμην
2ndδηλοις[LXX]δηλ(ο)·οιςδηλοιοδηλ(ο)·οιο
3rdδηλοι[GNT]δηλ(ο)·οιδηλοιτοδηλ(ο)·οιτο
Pl1stδηλοιμενδηλ(ο)·οιμενδηλοιμεθαδηλ(ο)·οιμεθα
2ndδηλοιτεδηλ(ο)·οιτεδηλοισθεδηλ(ο)·οισθε
3rdδηλοιεν, δηλοισανδηλ(ο)·οιεν, δηλ(ο)·οισαν altδηλοιντοδηλ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδηλουδηλ(ο)·εδηλουδηλ(ο)·ου
3rdδηλουτωδηλ(ο)·ετωδηλουσθωδηλ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndδηλουτεδηλ(ο)·ετεδηλουσθεδηλ(ο)·εσθε
3rdδηλουτωσαν, δηλουντωνδηλ(ο)·ετωσαν, δηλ(ο)·οντων classicalδηλουσθωσαν, δηλουσθωνδηλ(ο)·εσθωσαν, δηλ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δηλουν​δηλ(ο)·ειν​δηλουσθαι​δηλ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδηλουσαδηλουνδηλ(ο)·ουσ·αδηλ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomδηλων[LXX]δηλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδηλουσανδηλουνταδηλ(ο)·ουσ·ανδηλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datδηλουσῃδηλουντιδηλ(ο)·ουσ·ῃδηλ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genδηλουσηςδηλουντος[GNT]δηλ(ο)·ουσ·ηςδηλ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδηλουσαιδηλουντεςδηλουνταδηλ(ο)·ουσ·αιδηλ(ο)·ο[υ]ντ·εςδηλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδηλουσαςδηλουνταςδηλ(ο)·ουσ·αςδηλ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datδηλουσαιςδηλουσι, δηλουσινδηλ(ο)·ουσ·αιςδηλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδηλουσωνδηλουντωνδηλ(ο)·ουσ·ωνδηλ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδηλουμενηδηλουμενεδηλ(ο)·ομεν·ηδηλ(ο)·ομεν·ε
Nomδηλουμενοςδηλ(ο)·ομεν·ος
Accδηλουμενηνδηλουμενονδηλ(ο)·ομεν·ηνδηλ(ο)·ομεν·ον
Datδηλουμενῃδηλουμενῳδηλ(ο)·ομεν·ῃδηλ(ο)·ομεν·ῳ
Genδηλουμενηςδηλουμενουδηλ(ο)·ομεν·ηςδηλ(ο)·ομεν·ου
PlVocδηλουμεναιδηλουμενοιδηλουμεναδηλ(ο)·ομεν·αιδηλ(ο)·ομεν·οιδηλ(ο)·ομεν·α
Nom
Accδηλουμεναςδηλουμενουςδηλ(ο)·ομεν·αςδηλ(ο)·ομεν·ους
Datδηλουμεναιςδηλουμενοιςδηλ(ο)·ομεν·αιςδηλ(ο)·ομεν·οις
Genδηλουμενωνδηλουμενωνδηλ(ο)·ομεν·ωνδηλ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδηλουνε·δηλ(ο)·ονεδηλουμηνε·δηλ(ο)·ομην
2ndεδηλουςε·δηλ(ο)·εςεδηλου[GNT]ε·δηλ(ο)·ου
3rdεδηλου[GNT]ε·δηλ(ο)·εεδηλουτο[LXX]ε·δηλ(ο)·ετο
Pl1stεδηλουμενε·δηλ(ο)·ομενεδηλουμεθαε·δηλ(ο)·ομεθα
2ndεδηλουτεε·δηλ(ο)·ετεεδηλουσθεε·δηλ(ο)·εσθε
3rdεδηλουν, εδηλουσανε·δηλ(ο)·ον, ε·δηλ(ο)·οσαν altεδηλουντοε·δηλ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδηλωσω[LXX]δηλω·σωδηλωσομαιδηλω·σομαι
2ndδηλωσεις[LXX]δηλω·σειςδηλωσῃ[LXX], δηλωσει[GNT][LXX], δηλωσεσαιδηλω·σῃ, δηλω·σει classical, δηλω·σεσαι alt
3rdδηλωσει[GNT][LXX]δηλω·σειδηλωσεταιδηλω·σεται
Pl1stδηλωσομεν[LXX]δηλω·σομενδηλωσομεθαδηλω·σομεθα
2ndδηλωσετε[LXX]δηλω·σετεδηλωσεσθεδηλω·σεσθε
3rdδηλωσουσιν[LXX], δηλωσουσιδηλω·σουσι(ν), δηλω·σουσι(ν)δηλωσονταιδηλω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδηλωσοιμιδηλω·σοιμιδηλωσοιμηνδηλω·σοιμην
2ndδηλωσοιςδηλω·σοιςδηλωσοιοδηλω·σοιο
3rdδηλωσοιδηλω·σοιδηλωσοιτοδηλω·σοιτο
Pl1stδηλωσοιμενδηλω·σοιμενδηλωσοιμεθαδηλω·σοιμεθα
2ndδηλωσοιτεδηλω·σοιτεδηλωσοισθεδηλω·σοισθε
3rdδηλωσοιενδηλω·σοιενδηλωσοιντοδηλω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δηλωσειν​δηλω·σειν​δηλωσεσθαι​δηλω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδηλωσουσαδηλωσονδηλω·σουσ·αδηλω·σο[υ]ν[τ]
Nomδηλωσων[LXX]δηλω·σο[υ]ν[τ]·^
Accδηλωσουσανδηλωσονταδηλω·σουσ·ανδηλω·σο[υ]ντ·α
Datδηλωσουσῃδηλωσοντιδηλω·σουσ·ῃδηλω·σο[υ]ντ·ι
Genδηλωσουσηςδηλωσοντοςδηλω·σουσ·ηςδηλω·σο[υ]ντ·ος
PlVocδηλωσουσαιδηλωσοντεςδηλωσονταδηλω·σουσ·αιδηλω·σο[υ]ντ·εςδηλω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδηλωσουσαςδηλωσονταςδηλω·σουσ·αςδηλω·σο[υ]ντ·ας
Datδηλωσουσαιςδηλωσουσι, δηλωσουσιν[LXX]δηλω·σουσ·αιςδηλω·σου[ντ]·σι(ν), δηλω·σου[ντ]·σι(ν)
Genδηλωσουσωνδηλωσοντωνδηλω·σουσ·ωνδηλω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδηλωσομενηδηλωσομενεδηλω·σομεν·ηδηλω·σομεν·ε
Nomδηλωσομενοςδηλω·σομεν·ος
Accδηλωσομενηνδηλωσομενονδηλω·σομεν·ηνδηλω·σομεν·ον
Datδηλωσομενῃδηλωσομενῳδηλω·σομεν·ῃδηλω·σομεν·ῳ
Genδηλωσομενηςδηλωσομενουδηλω·σομεν·ηςδηλω·σομεν·ου
PlVocδηλωσομεναιδηλωσομενοιδηλωσομεναδηλω·σομεν·αιδηλω·σομεν·οιδηλω·σομεν·α
Nom
Accδηλωσομεναςδηλωσομενουςδηλω·σομεν·αςδηλω·σομεν·ους
Datδηλωσομεναιςδηλωσομενοιςδηλω·σομεν·αιςδηλω·σομεν·οις
Genδηλωσομενωνδηλωσομενωνδηλω·σομεν·ωνδηλω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδηλωσα[LXX]ε·δηλω·σαεδηλωσαμηνε·δηλω·σαμην
2ndεδηλωσας[LXX]ε·δηλω·σαςεδηλωσωε·δηλω·σω
3rdεδηλωσεν[GNT][LXX], εδηλωσε[LXX]ε·δηλω·σε(ν)εδηλωσατοε·δηλω·σατο
Pl1stεδηλωσαμενε·δηλω·σαμενεδηλωσαμεθαε·δηλω·σαμεθα
2ndεδηλωσατεε·δηλω·σατεεδηλωσασθεε·δηλω·σασθε
3rdεδηλωσανε·δηλω·σανεδηλωσαντοε·δηλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδηλωσω[LXX]δηλω·σωδηλωσωμαιδηλω·σωμαι
2ndδηλωσῃςδηλω·σῃςδηλωσῃ[LXX]δηλω·σῃ
3rdδηλωσῃ[LXX]δηλω·σῃδηλωσηταιδηλω·σηται
Pl1stδηλωσωμενδηλω·σωμενδηλωσωμεθαδηλω·σωμεθα
2ndδηλωσητε[LXX]δηλω·σητεδηλωσησθεδηλω·σησθε
3rdδηλωσωσιν, δηλωσωσιδηλω·σωσι(ν)δηλωσωνταιδηλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδηλωσαιμιδηλω·σαιμιδηλωσαιμηνδηλω·σαιμην
2ndδηλωσαις, δηλωσειαςδηλω·σαις, δηλω·σειας classicalδηλωσαιοδηλω·σαιο
3rdδηλωσαι[LXX], δηλωσειεδηλω·σαι, δηλω·σειε classicalδηλωσαιτοδηλω·σαιτο
Pl1stδηλωσαιμενδηλω·σαιμενδηλωσαιμεθαδηλω·σαιμεθα
2ndδηλωσαιτεδηλω·σαιτεδηλωσαισθεδηλω·σαισθε
3rdδηλωσαιεν, δηλωσαισαν, δηλωσειαν, δηλωσειενδηλω·σαιεν, δηλω·σαισαν alt, δηλω·σειαν classical, δηλω·σειεν classicalδηλωσαιντοδηλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδηλωσονδηλω·σονδηλωσαι[LXX]δηλω·σαι
3rdδηλωσατωδηλω·σατωδηλωσασθωδηλω·σασθω
Pl1st
2ndδηλωσατε[LXX]δηλω·σατεδηλωσασθεδηλω·σασθε
3rdδηλωσατωσαν, δηλωσαντωνδηλω·σατωσαν, δηλω·σαντων classicalδηλωσασθωσαν, δηλωσασθωνδηλω·σασθωσαν, δηλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δηλωσαι[LXX]​δηλω·σαιδηλωσασθαι​δηλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδηλωσασαδηλωσας[GNT]δηλωσανδηλω·σασ·αδηλω·σα[ντ]·ςδηλω·σαν[τ]
Nom
Accδηλωσασανδηλωσανταδηλω·σασ·ανδηλω·σαντ·α
Datδηλωσασῃδηλωσαντιδηλω·σασ·ῃδηλω·σαντ·ι
Genδηλωσασηςδηλωσαντοςδηλω·σασ·ηςδηλω·σαντ·ος
PlVocδηλωσασαιδηλωσαντεςδηλωσανταδηλω·σασ·αιδηλω·σαντ·εςδηλω·σαντ·α
Nom
Accδηλωσασαςδηλωσανταςδηλω·σασ·αςδηλω·σαντ·ας
Datδηλωσασαιςδηλωσασι, δηλωσασινδηλω·σασ·αιςδηλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genδηλωσασωνδηλωσαντωνδηλω·σασ·ωνδηλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδηλωσαμενηδηλωσαμενεδηλω·σαμεν·ηδηλω·σαμεν·ε
Nomδηλωσαμενοςδηλω·σαμεν·ος
Accδηλωσαμενηνδηλωσαμενονδηλω·σαμεν·ηνδηλω·σαμεν·ον
Datδηλωσαμενῃδηλωσαμενῳδηλω·σαμεν·ῃδηλω·σαμεν·ῳ
Genδηλωσαμενηςδηλωσαμενουδηλω·σαμεν·ηςδηλω·σαμεν·ου
PlVocδηλωσαμεναιδηλωσαμενοιδηλωσαμεναδηλω·σαμεν·αιδηλω·σαμεν·οιδηλω·σαμεν·α
Nom
Accδηλωσαμεναςδηλωσαμενουςδηλω·σαμεν·αςδηλω·σαμεν·ους
Datδηλωσαμεναιςδηλωσαμενοιςδηλω·σαμεν·αιςδηλω·σαμεν·οις
Genδηλωσαμενωνδηλωσαμενωνδηλω·σαμεν·ωνδηλω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδηλωμαιδεδηλω·μαι
2ndδεδηλωσαιδεδηλω·σαι
3rdδεδηλωταιδεδηλω·ται
Pl1stδεδηλωμεθαδεδηλω·μεθα
2ndδεδηλωσθεδεδηλω·σθε
3rdδεδηλωνταιδεδηλω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδηλωσομαιδεδηλω·σομαι
2ndδεδηλωσῃ, δεδηλωσειδεδηλω·σῃ, δεδηλω·σει classical
3rdδεδηλωσεταιδεδηλω·σεται
Pl1stδεδηλωσομεθαδεδηλω·σομεθα
2ndδεδηλωσεσθεδεδηλω·σεσθε
3rdδεδηλωσονταιδεδηλω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδηλωσοιμηνδεδηλω·σοιμην
2ndδεδηλωσοιοδεδηλω·σοιο
3rdδεδηλωσοιτοδεδηλω·σοιτο
Pl1stδεδηλωσοιμεθαδεδηλω·σοιμεθα
2ndδεδηλωσοισθεδεδηλω·σοισθε
3rdδεδηλωσοιντοδεδηλω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδηλωσοδεδηλω·σο
3rdδεδηλωσθω[LXX]δεδηλω·σθω
Pl1st
2ndδεδηλωσθεδεδηλω·σθε
3rdδεδηλωσθωσαν, δεδηλωσθωνδεδηλω·σθωσαν, δεδηλω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδηλωσθαι​δεδηλω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδηλωσεσθαι​δεδηλω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδηλωμενηδεδηλωμενεδεδηλω·μεν·ηδεδηλω·μεν·ε
Nomδεδηλωμενοςδεδηλω·μεν·ος
Accδεδηλωμενηνδεδηλωμενονδεδηλω·μεν·ηνδεδηλω·μεν·ον
Datδεδηλωμενῃδεδηλωμενῳδεδηλω·μεν·ῃδεδηλω·μεν·ῳ
Genδεδηλωμενηςδεδηλωμενουδεδηλω·μεν·ηςδεδηλω·μεν·ου
PlVocδεδηλωμεναιδεδηλωμενοιδεδηλωμενα[LXX]δεδηλω·μεν·αιδεδηλω·μεν·οιδεδηλω·μεν·α
Nom
Accδεδηλωμεναςδεδηλωμενουςδεδηλω·μεν·αςδεδηλω·μεν·ους
Datδεδηλωμεναιςδεδηλωμενοιςδεδηλω·μεν·αιςδεδηλω·μεν·οις
Genδεδηλωμενωνδεδηλωμενωνδεδηλω·μεν·ωνδεδηλω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδηλωμηνε·δεδηλω·μην
2ndεδεδηλωσοε·δεδηλω·σο
3rdεδεδηλωτοε·δεδηλω·το
Pl1stεδεδηλωμεθαε·δεδηλω·μεθα
2ndεδεδηλωσθεε·δεδηλω·σθε
3rdεδεδηλωντοε·δεδηλω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδηλωμην[ε]·δεδηλω·μην
2ndδεδηλωσο[ε]·δεδηλω·σο
3rdδεδηλωτο[ε]·δεδηλω·το
Pl1stδεδηλωμεθα[ε]·δεδηλω·μεθα
2ndδεδηλωσθε[ε]·δεδηλω·σθε
3rdδεδηλωντο[ε]·δεδηλω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδηλωθηνε·δηλω·θην
2ndεδηλωθηςε·δηλω·θης
3rdεδηλωθη[GNT][LXX]ε·δηλω·θη
Pl1stεδηλωθημενε·δηλω·θημεν
2ndεδηλωθητεε·δηλω·θητε
3rdεδηλωθησανε·δηλω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδηλωθησομαιδηλω·θησομαι
2ndδηλωθησῃ, δηλωθησειδηλω·θησῃ, δηλω·θησει classical
3rdδηλωθησεταιδηλω·θησεται
Pl1stδηλωθησομεθαδηλω·θησομεθα
2ndδηλωθησεσθεδηλω·θησεσθε
3rdδηλωθησονταιδηλω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδηλωθωδηλω·θω
2ndδηλωθῃςδηλω·θῃς
3rdδηλωθῃδηλω·θῃ
Pl1stδηλωθωμενδηλω·θωμεν
2ndδηλωθητεδηλω·θητε
3rdδηλωθωσιν, δηλωθωσιδηλω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδηλωθειηνδηλω·θειην
2ndδηλωθειηςδηλω·θειης
3rdδηλωθειηδηλω·θειη
Pl1stδηλωθειημεν, δηλωθειμενδηλω·θειημεν, δηλω·θειμεν classical
2ndδηλωθειητε, δηλωθειτεδηλω·θειητε, δηλω·θειτε classical
3rdδηλωθειησαν, δηλωθειενδηλω·θειησαν, δηλω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδηλωθησοιμηνδηλω·θησοιμην
2ndδηλωθησοιοδηλω·θησοιο
3rdδηλωθησοιτοδηλω·θησοιτο
Pl1stδηλωθησοιμεθαδηλω·θησοιμεθα
2ndδηλωθησοισθεδηλω·θησοισθε
3rdδηλωθησοιντοδηλω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδηλωθητιδηλω·θητι
3rdδηλωθητωδηλω·θητω
Pl1st
2ndδηλωθητεδηλω·θητε
3rdδηλωθητωσαν, δηλωθεντωνδηλω·θητωσαν, δηλω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δηλωθηναι[LXX]​δηλω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δηλωθησεσθαι​δηλω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδηλωθεισαδηλωθειςδηλωθενδηλω·θεισ·αδηλω·θει[ντ]·ςδηλω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδηλωθεισανδηλωθενταδηλω·θεισ·ανδηλω·θε[ι]ντ·α
Datδηλωθεισῃδηλωθεντιδηλω·θεισ·ῃδηλω·θε[ι]ντ·ι
Genδηλωθεισηςδηλωθεντοςδηλω·θεισ·ηςδηλω·θε[ι]ντ·ος
PlVocδηλωθεισαιδηλωθεντεςδηλωθενταδηλω·θεισ·αιδηλω·θε[ι]ντ·εςδηλω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδηλωθεισαςδηλωθενταςδηλω·θεισ·αςδηλω·θε[ι]ντ·ας
Datδηλωθεισαιςδηλωθεισι, δηλωθεισινδηλω·θεισ·αιςδηλω·θει[ντ]·σι(ν)
Genδηλωθεισωνδηλωθεντωνδηλω·θεισ·ωνδηλω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδηλωθησομενηδηλωθησομενεδηλω·θησομεν·ηδηλω·θησομεν·ε
Nomδηλωθησομενοςδηλω·θησομεν·ος
Accδηλωθησομενηνδηλωθησομενονδηλω·θησομεν·ηνδηλω·θησομεν·ον
Datδηλωθησομενῃδηλωθησομενῳδηλω·θησομεν·ῃδηλω·θησομεν·ῳ
Genδηλωθησομενηςδηλωθησομενουδηλω·θησομεν·ηςδηλω·θησομεν·ου
PlVocδηλωθησομεναιδηλωθησομενοιδηλωθησομεναδηλω·θησομεν·αιδηλω·θησομεν·οιδηλω·θησομεν·α
Nom
Accδηλωθησομεναςδηλωθησομενουςδηλω·θησομεν·αςδηλω·θησομεν·ους
Datδηλωθησομεναιςδηλωθησομενοιςδηλω·θησομεν·αιςδηλω·θησομεν·οις
Genδηλωθησομενωνδηλωθησομενωνδηλω·θησομεν·ωνδηλω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 23:46:22 EST