δειπνεω • DEIPNEW • deipneō

Search: δειπνου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δειπνουδειπνέωδειπν(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
δειπνουδεῖπνονδειπν·ου(neu) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δειπνουδειπνέωδειπν(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
δειπνουδεῖπνονδειπν·ου(neu) gen sg

δειπνέω (δειπν(ε)-, δειπνη·σ-, δειπνη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειπνωδειπν(ε)·ωδειπνουμαιδειπν(ε)·ομαι
2ndδειπνειςδειπν(ε)·ειςδειπνῃ, δειπνει, δειπνεισαιδειπν(ε)·ῃ, δειπν(ε)·ει classical, δειπν(ε)·εσαι alt
3rdδειπνειδειπν(ε)·ειδειπνειταιδειπν(ε)·εται
Pl1stδειπνουμενδειπν(ε)·ομενδειπνουμεθαδειπν(ε)·ομεθα
2ndδειπνειτεδειπν(ε)·ετεδειπνεισθεδειπν(ε)·εσθε
3rdδειπνουσιν, δειπνουσιδειπν(ε)·ουσι(ν)δειπνουνταιδειπν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειπνωδειπν(ε)·ωδειπνωμαιδειπν(ε)·ωμαι
2ndδειπνῃςδειπν(ε)·ῃςδειπνῃδειπν(ε)·ῃ
3rdδειπνῃδειπν(ε)·ῃδειπνηταιδειπν(ε)·ηται
Pl1stδειπνωμενδειπν(ε)·ωμενδειπνωμεθαδειπν(ε)·ωμεθα
2ndδειπνητεδειπν(ε)·ητεδειπνησθεδειπν(ε)·ησθε
3rdδειπνωσιν, δειπνωσιδειπν(ε)·ωσι(ν)δειπνωνταιδειπν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειπνοιμιδειπν(ε)·οιμιδειπνοιμηνδειπν(ε)·οιμην
2ndδειπνοις[GNT]δειπν(ε)·οιςδειπνοιοδειπν(ε)·οιο
3rdδειπνοιδειπν(ε)·οιδειπνοιτοδειπν(ε)·οιτο
Pl1stδειπνοιμενδειπν(ε)·οιμενδειπνοιμεθαδειπν(ε)·οιμεθα
2ndδειπνοιτεδειπν(ε)·οιτεδειπνοισθεδειπν(ε)·οισθε
3rdδειπνοιεν, δειπνοισανδειπν(ε)·οιεν, δειπν(ε)·οισαν altδειπνοιντοδειπν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδειπνειδειπν(ε)·εδειπνου[GNT][LXX]δειπν(ε)·ου
3rdδειπνειτωδειπν(ε)·ετωδειπνεισθωδειπν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδειπνειτεδειπν(ε)·ετεδειπνεισθεδειπν(ε)·εσθε
3rdδειπνειτωσαν, δειπνουντωνδειπν(ε)·ετωσαν, δειπν(ε)·οντων classicalδειπνεισθωσαν, δειπνεισθωνδειπν(ε)·εσθωσαν, δειπν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δειπνειν[LXX]​δειπν(ε)·εινδειπνεισθαι​δειπν(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειπνουσαδειπνουνδειπν(ε)·ουσ·αδειπν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδειπνωνδειπν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδειπνουσανδειπνουνταδειπν(ε)·ουσ·ανδειπν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδειπνουσῃδειπνουντιδειπν(ε)·ουσ·ῃδειπν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδειπνουσηςδειπνουντοςδειπν(ε)·ουσ·ηςδειπν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδειπνουσαιδειπνουντες[LXX]δειπνουνταδειπν(ε)·ουσ·αιδειπν(ε)·ο[υ]ντ·εςδειπν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδειπνουσαςδειπνουνταςδειπν(ε)·ουσ·αςδειπν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδειπνουσαιςδειπνουσι, δειπνουσινδειπν(ε)·ουσ·αιςδειπν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδειπνουσωνδειπνουντωνδειπν(ε)·ουσ·ωνδειπν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειπνουμενηδειπνουμενεδειπν(ε)·ομεν·ηδειπν(ε)·ομεν·ε
Nomδειπνουμενοςδειπν(ε)·ομεν·ος
Accδειπνουμενηνδειπνουμενονδειπν(ε)·ομεν·ηνδειπν(ε)·ομεν·ον
Datδειπνουμενῃδειπνουμενῳδειπν(ε)·ομεν·ῃδειπν(ε)·ομεν·ῳ
Genδειπνουμενηςδειπνουμενουδειπν(ε)·ομεν·ηςδειπν(ε)·ομεν·ου
PlVocδειπνουμεναιδειπνουμενοιδειπνουμεναδειπν(ε)·ομεν·αιδειπν(ε)·ομεν·οιδειπν(ε)·ομεν·α
Nom
Accδειπνουμεναςδειπνουμενουςδειπν(ε)·ομεν·αςδειπν(ε)·ομεν·ους
Datδειπνουμεναιςδειπνουμενοιςδειπν(ε)·ομεν·αιςδειπν(ε)·ομεν·οις
Genδειπνουμενωνδειπνουμενωνδειπν(ε)·ομεν·ωνδειπν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδειπνουνε·δειπν(ε)·ονεδειπνουμηνε·δειπν(ε)·ομην
2ndεδειπνειςε·δειπν(ε)·εςεδειπνουε·δειπν(ε)·ου
3rdεδειπνειε·δειπν(ε)·εεδειπνειτοε·δειπν(ε)·ετο
Pl1stεδειπνουμενε·δειπν(ε)·ομενεδειπνουμεθαε·δειπν(ε)·ομεθα
2ndεδειπνειτεε·δειπν(ε)·ετεεδειπνεισθεε·δειπν(ε)·εσθε
3rdεδειπνουν, εδειπνουσανε·δειπν(ε)·ον, ε·δειπν(ε)·οσαν altεδειπνουντοε·δειπν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειπνησω[GNT]δειπνη·σωδειπνησομαιδειπνη·σομαι
2ndδειπνησειςδειπνη·σειςδειπνησῃ, δειπνησει, δειπνησεσαιδειπνη·σῃ, δειπνη·σει classical, δειπνη·σεσαι alt
3rdδειπνησειδειπνη·σειδειπνησεταιδειπνη·σεται
Pl1stδειπνησομενδειπνη·σομενδειπνησομεθαδειπνη·σομεθα
2ndδειπνησετεδειπνη·σετεδειπνησεσθεδειπνη·σεσθε
3rdδειπνησουσιν[LXX], δειπνησουσιδειπνη·σουσι(ν), δειπνη·σουσι(ν)δειπνησονταιδειπνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειπνησοιμιδειπνη·σοιμιδειπνησοιμηνδειπνη·σοιμην
2ndδειπνησοιςδειπνη·σοιςδειπνησοιοδειπνη·σοιο
3rdδειπνησοιδειπνη·σοιδειπνησοιτοδειπνη·σοιτο
Pl1stδειπνησοιμενδειπνη·σοιμενδειπνησοιμεθαδειπνη·σοιμεθα
2ndδειπνησοιτεδειπνη·σοιτεδειπνησοισθεδειπνη·σοισθε
3rdδειπνησοιενδειπνη·σοιενδειπνησοιντοδειπνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δειπνησειν​δειπνη·σειν​δειπνησεσθαι​δειπνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειπνησουσαδειπνησονδειπνη·σουσ·αδειπνη·σο[υ]ν[τ]
Nomδειπνησωνδειπνη·σο[υ]ν[τ]·^
Accδειπνησουσανδειπνησονταδειπνη·σουσ·ανδειπνη·σο[υ]ντ·α
Datδειπνησουσῃδειπνησοντιδειπνη·σουσ·ῃδειπνη·σο[υ]ντ·ι
Genδειπνησουσηςδειπνησοντοςδειπνη·σουσ·ηςδειπνη·σο[υ]ντ·ος
PlVocδειπνησουσαιδειπνησοντεςδειπνησονταδειπνη·σουσ·αιδειπνη·σο[υ]ντ·εςδειπνη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδειπνησουσαςδειπνησονταςδειπνη·σουσ·αςδειπνη·σο[υ]ντ·ας
Datδειπνησουσαιςδειπνησουσι, δειπνησουσιν[LXX]δειπνη·σουσ·αιςδειπνη·σου[ντ]·σι(ν), δειπνη·σου[ντ]·σι(ν)
Genδειπνησουσωνδειπνησοντωνδειπνη·σουσ·ωνδειπνη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειπνησομενηδειπνησομενεδειπνη·σομεν·ηδειπνη·σομεν·ε
Nomδειπνησομενοςδειπνη·σομεν·ος
Accδειπνησομενηνδειπνησομενονδειπνη·σομεν·ηνδειπνη·σομεν·ον
Datδειπνησομενῃδειπνησομενῳδειπνη·σομεν·ῃδειπνη·σομεν·ῳ
Genδειπνησομενηςδειπνησομενουδειπνη·σομεν·ηςδειπνη·σομεν·ου
PlVocδειπνησομεναιδειπνησομενοιδειπνησομεναδειπνη·σομεν·αιδειπνη·σομεν·οιδειπνη·σομεν·α
Nom
Accδειπνησομεναςδειπνησομενουςδειπνη·σομεν·αςδειπνη·σομεν·ους
Datδειπνησομεναιςδειπνησομενοιςδειπνη·σομεν·αιςδειπνη·σομεν·οις
Genδειπνησομενωνδειπνησομενωνδειπνη·σομεν·ωνδειπνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδειπνησαε·δειπνη·σαεδειπνησαμηνε·δειπνη·σαμην
2ndεδειπνησαςε·δειπνη·σαςεδειπνησωε·δειπνη·σω
3rdεδειπνησεν, εδειπνησεε·δειπνη·σε(ν)εδειπνησατοε·δειπνη·σατο
Pl1stεδειπνησαμενε·δειπνη·σαμενεδειπνησαμεθαε·δειπνη·σαμεθα
2ndεδειπνησατεε·δειπνη·σατεεδειπνησασθεε·δειπνη·σασθε
3rdεδειπνησανε·δειπνη·σανεδειπνησαντοε·δειπνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειπνησω[GNT]δειπνη·σωδειπνησωμαιδειπνη·σωμαι
2ndδειπνησῃςδειπνη·σῃςδειπνησῃδειπνη·σῃ
3rdδειπνησῃδειπνη·σῃδειπνησηταιδειπνη·σηται
Pl1stδειπνησωμενδειπνη·σωμενδειπνησωμεθαδειπνη·σωμεθα
2ndδειπνησητεδειπνη·σητεδειπνησησθεδειπνη·σησθε
3rdδειπνησωσιν, δειπνησωσιδειπνη·σωσι(ν)δειπνησωνταιδειπνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειπνησαιμιδειπνη·σαιμιδειπνησαιμηνδειπνη·σαιμην
2ndδειπνησαις, δειπνησειαςδειπνη·σαις, δειπνη·σειας classicalδειπνησαιοδειπνη·σαιο
3rdδειπνησαι[GNT][LXX], δειπνησειεδειπνη·σαι, δειπνη·σειε classicalδειπνησαιτοδειπνη·σαιτο
Pl1stδειπνησαιμενδειπνη·σαιμενδειπνησαιμεθαδειπνη·σαιμεθα
2ndδειπνησαιτεδειπνη·σαιτεδειπνησαισθεδειπνη·σαισθε
3rdδειπνησαιεν, δειπνησαισαν, δειπνησειαν, δειπνησειενδειπνη·σαιεν, δειπνη·σαισαν alt, δειπνη·σειαν classical, δειπνη·σειεν classicalδειπνησαιντοδειπνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδειπνησονδειπνη·σονδειπνησαι[GNT][LXX]δειπνη·σαι
3rdδειπνησατωδειπνη·σατωδειπνησασθωδειπνη·σασθω
Pl1st
2ndδειπνησατεδειπνη·σατεδειπνησασθεδειπνη·σασθε
3rdδειπνησατωσαν, δειπνησαντωνδειπνη·σατωσαν, δειπνη·σαντων classicalδειπνησασθωσαν, δειπνησασθωνδειπνη·σασθωσαν, δειπνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δειπνησαι[GNT][LXX]​δειπνη·σαιδειπνησασθαι​δειπνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειπνησασαδειπνησαςδειπνησανδειπνη·σασ·αδειπνη·σα[ντ]·ςδειπνη·σαν[τ]
Nom
Accδειπνησασανδειπνησανταδειπνη·σασ·ανδειπνη·σαντ·α
Datδειπνησασῃδειπνησαντιδειπνη·σασ·ῃδειπνη·σαντ·ι
Genδειπνησασηςδειπνησαντοςδειπνη·σασ·ηςδειπνη·σαντ·ος
PlVocδειπνησασαιδειπνησαντεςδειπνησανταδειπνη·σασ·αιδειπνη·σαντ·εςδειπνη·σαντ·α
Nom
Accδειπνησασαςδειπνησανταςδειπνη·σασ·αςδειπνη·σαντ·ας
Datδειπνησασαιςδειπνησασι, δειπνησασινδειπνη·σασ·αιςδειπνη·σα[ντ]·σι(ν)
Genδειπνησασωνδειπνησαντωνδειπνη·σασ·ωνδειπνη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειπνησαμενηδειπνησαμενεδειπνη·σαμεν·ηδειπνη·σαμεν·ε
Nomδειπνησαμενοςδειπνη·σαμεν·ος
Accδειπνησαμενηνδειπνησαμενονδειπνη·σαμεν·ηνδειπνη·σαμεν·ον
Datδειπνησαμενῃδειπνησαμενῳδειπνη·σαμεν·ῃδειπνη·σαμεν·ῳ
Genδειπνησαμενηςδειπνησαμενουδειπνη·σαμεν·ηςδειπνη·σαμεν·ου
PlVocδειπνησαμεναιδειπνησαμενοιδειπνησαμεναδειπνη·σαμεν·αιδειπνη·σαμεν·οιδειπνη·σαμεν·α
Nom
Accδειπνησαμεναςδειπνησαμενουςδειπνη·σαμεν·αςδειπνη·σαμεν·ους
Datδειπνησαμεναιςδειπνησαμενοιςδειπνη·σαμεν·αιςδειπνη·σαμεν·οις
Genδειπνησαμενωνδειπνησαμενωνδειπνη·σαμεν·ωνδειπνη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 20:08:29 EST