δεκατοω • DEKATOW • dekatoō

Search: δεκατου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεκατου; δεκατουδεκατόωδεκατ(ο)·ου; δεκατ(ο)·εpres mp imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg
δεκατου; δεκατουδέκατοςδεκατ·ου; δεκατ·ουneu gen sg; mas gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δεκατουδεκατόωδεκατ(ο)·ουpres mp imp 2nd sg
δεκατουδεκατόωδεκατ(ο)·εpres act imp 2nd sg
δεκατουδέκατοςδεκατ·ουneu gen sg
δεκατουδέκατοςδεκατ·ουmas gen sg

δεκατόω (δεκατ(ο)-, -, -, δεδεκατω·κ-, δεδεκατω-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεκατωδεκατ(ο)·ωδεκατουμαιδεκατ(ο)·ομαι
2ndδεκατοιςδεκατ(ο)·ειςδεκατοι, δεκατουσαιδεκατ(ο)·ῃ, δεκατ(ο)·ει classical, δεκατ(ο)·εσαι alt
3rdδεκατοιδεκατ(ο)·ειδεκατουταιδεκατ(ο)·εται
Pl1stδεκατουμενδεκατ(ο)·ομενδεκατουμεθαδεκατ(ο)·ομεθα
2ndδεκατουτεδεκατ(ο)·ετεδεκατουσθεδεκατ(ο)·εσθε
3rdδεκατουσιν, δεκατουσιδεκατ(ο)·ουσι(ν)δεκατουνταιδεκατ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεκατωδεκατ(ο)·ωδεκατωμαιδεκατ(ο)·ωμαι
2ndδεκατοιςδεκατ(ο)·ῃςδεκατοιδεκατ(ο)·ῃ
3rdδεκατοιδεκατ(ο)·ῃδεκατωταιδεκατ(ο)·ηται
Pl1stδεκατωμενδεκατ(ο)·ωμενδεκατωμεθαδεκατ(ο)·ωμεθα
2ndδεκατωτεδεκατ(ο)·ητεδεκατωσθεδεκατ(ο)·ησθε
3rdδεκατωσιν, δεκατωσιδεκατ(ο)·ωσι(ν)δεκατωνταιδεκατ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεκατοιμιδεκατ(ο)·οιμιδεκατοιμηνδεκατ(ο)·οιμην
2ndδεκατοιςδεκατ(ο)·οιςδεκατοιοδεκατ(ο)·οιο
3rdδεκατοιδεκατ(ο)·οιδεκατοιτοδεκατ(ο)·οιτο
Pl1stδεκατοιμενδεκατ(ο)·οιμενδεκατοιμεθαδεκατ(ο)·οιμεθα
2ndδεκατοιτεδεκατ(ο)·οιτεδεκατοισθεδεκατ(ο)·οισθε
3rdδεκατοιεν, δεκατοισανδεκατ(ο)·οιεν, δεκατ(ο)·οισαν altδεκατοιντοδεκατ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεκατου[LXX]δεκατ(ο)·εδεκατου[LXX]δεκατ(ο)·ου
3rdδεκατουτωδεκατ(ο)·ετωδεκατουσθωδεκατ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndδεκατουτεδεκατ(ο)·ετεδεκατουσθεδεκατ(ο)·εσθε
3rdδεκατουτωσαν, δεκατουντωνδεκατ(ο)·ετωσαν, δεκατ(ο)·οντων classicalδεκατουσθωσαν, δεκατουσθωνδεκατ(ο)·εσθωσαν, δεκατ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεκατουν​δεκατ(ο)·ειν​δεκατουσθαι​δεκατ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεκατουσαδεκατουνδεκατ(ο)·ουσ·αδεκατ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomδεκατων[LXX]δεκατ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδεκατουσανδεκατουνταδεκατ(ο)·ουσ·ανδεκατ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datδεκατουσῃδεκατουντιδεκατ(ο)·ουσ·ῃδεκατ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genδεκατουσηςδεκατουντοςδεκατ(ο)·ουσ·ηςδεκατ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδεκατουσαιδεκατουντες[LXX]δεκατουνταδεκατ(ο)·ουσ·αιδεκατ(ο)·ο[υ]ντ·εςδεκατ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδεκατουσαςδεκατουνταςδεκατ(ο)·ουσ·αςδεκατ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datδεκατουσαιςδεκατουσι, δεκατουσινδεκατ(ο)·ουσ·αιςδεκατ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδεκατουσωνδεκατουντωνδεκατ(ο)·ουσ·ωνδεκατ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεκατουμενηδεκατουμενεδεκατ(ο)·ομεν·ηδεκατ(ο)·ομεν·ε
Nomδεκατουμενοςδεκατ(ο)·ομεν·ος
Accδεκατουμενηνδεκατουμενονδεκατ(ο)·ομεν·ηνδεκατ(ο)·ομεν·ον
Datδεκατουμενῃδεκατουμενῳδεκατ(ο)·ομεν·ῃδεκατ(ο)·ομεν·ῳ
Genδεκατουμενηςδεκατουμενουδεκατ(ο)·ομεν·ηςδεκατ(ο)·ομεν·ου
PlVocδεκατουμεναιδεκατουμενοιδεκατουμεναδεκατ(ο)·ομεν·αιδεκατ(ο)·ομεν·οιδεκατ(ο)·ομεν·α
Nom
Accδεκατουμεναςδεκατουμενουςδεκατ(ο)·ομεν·αςδεκατ(ο)·ομεν·ους
Datδεκατουμεναιςδεκατουμενοιςδεκατ(ο)·ομεν·αιςδεκατ(ο)·ομεν·οις
Genδεκατουμενωνδεκατουμενωνδεκατ(ο)·ομεν·ωνδεκατ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεκατουνε·δεκατ(ο)·ονεδεκατουμηνε·δεκατ(ο)·ομην
2ndεδεκατουςε·δεκατ(ο)·εςεδεκατουε·δεκατ(ο)·ου
3rdεδεκατουε·δεκατ(ο)·εεδεκατουτοε·δεκατ(ο)·ετο
Pl1stεδεκατουμενε·δεκατ(ο)·ομενεδεκατουμεθαε·δεκατ(ο)·ομεθα
2ndεδεκατουτεε·δεκατ(ο)·ετεεδεκατουσθεε·δεκατ(ο)·εσθε
3rdεδεκατουν, εδεκατουσανε·δεκατ(ο)·ον, ε·δεκατ(ο)·οσαν altεδεκατουντοε·δεκατ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκατωκαδεδεκατω·καδεδεκατωμαιδεδεκατω·μαι
2ndδεδεκατωκας, δεδεκατωκεςδεδεκατω·κας, δεδεκατω·κες altδεδεκατωσαιδεδεκατω·σαι
3rdδεδεκατωκεν[GNT], δεδεκατωκεδεδεκατω·κε(ν), δεδεκατω·κε(ν)δεδεκατωται[GNT]δεδεκατω·ται
Pl1stδεδεκατωκαμενδεδεκατω·καμενδεδεκατωμεθαδεδεκατω·μεθα
2ndδεδεκατωκατεδεδεκατω·κατεδεδεκατωσθεδεδεκατω·σθε
3rdδεδεκατωκασιν, δεδεκατωκασι, δεδεκατωκανδεδεκατω·κασι(ν), δεδεκατω·καν altδεδεκατωνταιδεδεκατω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκατωσομαιδεδεκατω·σομαι
2ndδεδεκατωσῃ, δεδεκατωσειδεδεκατω·σῃ, δεδεκατω·σει classical
3rdδεδεκατωσεταιδεδεκατω·σεται
Pl1stδεδεκατωσομεθαδεδεκατω·σομεθα
2ndδεδεκατωσεσθεδεδεκατω·σεσθε
3rdδεδεκατωσονταιδεδεκατω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκατωκωδεδεκατω·κω
2ndδεδεκατωκῃςδεδεκατω·κῃς
3rdδεδεκατωκῃδεδεκατω·κῃ
Pl1stδεδεκατωκωμενδεδεκατω·κωμεν
2ndδεδεκατωκητεδεδεκατω·κητε
3rdδεδεκατωκωσιν, δεδεκατωκωσιδεδεκατω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκατωκοιμι, δεδεκατωκοιηνδεδεκατω·κοιμι, δεδεκατω·κοιην classical
2ndδεδεκατωκοις, δεδεκατωκοιηςδεδεκατω·κοις, δεδεκατω·κοιης classical
3rdδεδεκατωκοι, δεδεκατωκοιηδεδεκατω·κοι, δεδεκατω·κοιη classical
Pl1stδεδεκατωκοιμενδεδεκατω·κοιμεν
2ndδεδεκατωκοιτεδεδεκατω·κοιτε
3rdδεδεκατωκοιενδεδεκατω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκατωσοιμηνδεδεκατω·σοιμην
2ndδεδεκατωσοιοδεδεκατω·σοιο
3rdδεδεκατωσοιτοδεδεκατω·σοιτο
Pl1stδεδεκατωσοιμεθαδεδεκατω·σοιμεθα
2ndδεδεκατωσοισθεδεδεκατω·σοισθε
3rdδεδεκατωσοιντοδεδεκατω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδεκατωκεδεδεκατω·κεδεδεκατωσοδεδεκατω·σο
3rdδεδεκατωκετωδεδεκατω·κετωδεδεκατωσθωδεδεκατω·σθω
Pl1st
2ndδεδεκατωκετεδεδεκατω·κετεδεδεκατωσθεδεδεκατω·σθε
3rdδεδεκατωκετωσανδεδεκατω·κετωσανδεδεκατωσθωσαν, δεδεκατωσθωνδεδεκατω·σθωσαν, δεδεκατω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδεκατωκεναι​δεδεκατω·κεναι​δεδεκατωσθαι​δεδεκατω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδεκατωσεσθαι​δεδεκατω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδεκατωκυιαδεδεκατωκοςδεδεκατω·κυι·αδεδεκατω·κο[τ]·ς
Nomδεδεκατωκωςδεδεκατω·κο[τ]·^ς
Accδεδεκατωκυιανδεδεκατωκοταδεδεκατω·κυι·ανδεδεκατω·κοτ·α
Datδεδεκατωκυιᾳδεδεκατωκοτιδεδεκατω·κυι·ᾳδεδεκατω·κοτ·ι
Genδεδεκατωκυιαςδεδεκατωκοτοςδεδεκατω·κυι·αςδεδεκατω·κοτ·ος
PlVocδεδεκατωκυιαιδεδεκατωκοτεςδεδεκατωκοταδεδεκατω·κυι·αιδεδεκατω·κοτ·εςδεδεκατω·κοτ·α
Nom
Accδεδεκατωκυιαςδεδεκατωκοταςδεδεκατω·κυι·αςδεδεκατω·κοτ·ας
Datδεδεκατωκυιαιςδεδεκατωκοσι, δεδεκατωκοσινδεδεκατω·κυι·αιςδεδεκατω·κο[τ]·σι(ν)
Genδεδεκατωκυιωνδεδεκατωκοτωνδεδεκατω·κυι·ωνδεδεκατω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδεκατωμενηδεδεκατωμενεδεδεκατω·μεν·ηδεδεκατω·μεν·ε
Nomδεδεκατωμενοςδεδεκατω·μεν·ος
Accδεδεκατωμενηνδεδεκατωμενονδεδεκατω·μεν·ηνδεδεκατω·μεν·ον
Datδεδεκατωμενῃδεδεκατωμενῳδεδεκατω·μεν·ῃδεδεκατω·μεν·ῳ
Genδεδεκατωμενηςδεδεκατωμενουδεδεκατω·μεν·ηςδεδεκατω·μεν·ου
PlVocδεδεκατωμεναιδεδεκατωμενοιδεδεκατωμεναδεδεκατω·μεν·αιδεδεκατω·μεν·οιδεδεκατω·μεν·α
Nom
Accδεδεκατωμεναςδεδεκατωμενουςδεδεκατω·μεν·αςδεδεκατω·μεν·ους
Datδεδεκατωμεναιςδεδεκατωμενοιςδεδεκατω·μεν·αιςδεδεκατω·μεν·οις
Genδεδεκατωμενωνδεδεκατωμενωνδεδεκατω·μεν·ωνδεδεκατω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδεκατωκειν, εδεδεκατωκηε·δεδεκατω·κειν, ε·δεδεκατω·κη classicalεδεδεκατωμηνε·δεδεκατω·μην
2ndεδεδεκατωκεις, εδεδεκατωκηςε·δεδεκατω·κεις, ε·δεδεκατω·κης classicalεδεδεκατωσοε·δεδεκατω·σο
3rdεδεδεκατωκειε·δεδεκατω·κειεδεδεκατωτοε·δεδεκατω·το
Pl1stεδεδεκατωκειμεν, εδεδεκατωκεμενε·δεδεκατω·κειμεν, ε·δεδεκατω·κεμεν classicalεδεδεκατωμεθαε·δεδεκατω·μεθα
2ndεδεδεκατωκειτε, εδεδεκατωκετεε·δεδεκατω·κειτε, ε·δεδεκατω·κετε classicalεδεδεκατωσθεε·δεδεκατω·σθε
3rdεδεδεκατωκεισαν, εδεδεκατωκεσανε·δεδεκατω·κεισαν, ε·δεδεκατω·κεσαν classicalεδεδεκατωντοε·δεδεκατω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκατωκειν, δεδεκατωκη[ε]·δεδεκατω·κειν, [ε]·δεδεκατω·κη classicalδεδεκατωμην[ε]·δεδεκατω·μην
2ndδεδεκατωκεις, δεδεκατωκης[ε]·δεδεκατω·κεις, [ε]·δεδεκατω·κης classicalδεδεκατωσο[ε]·δεδεκατω·σο
3rdδεδεκατωκει[ε]·δεδεκατω·κειδεδεκατωτο[ε]·δεδεκατω·το
Pl1stδεδεκατωκειμεν, δεδεκατωκεμεν[ε]·δεδεκατω·κειμεν, [ε]·δεδεκατω·κεμεν classicalδεδεκατωμεθα[ε]·δεδεκατω·μεθα
2ndδεδεκατωκειτε, δεδεκατωκετε[ε]·δεδεκατω·κειτε, [ε]·δεδεκατω·κετε classicalδεδεκατωσθε[ε]·δεδεκατω·σθε
3rdδεδεκατωκεισαν, δεδεκατωκεσαν[ε]·δεδεκατω·κεισαν, [ε]·δεδεκατω·κεσαν classicalδεδεκατωντο[ε]·δεδεκατω·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 16:08:28 EDT