δειλος • DEILOS • deilos

Search: δειλη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δειλῃ; δειληδειλόςδειλ·ῃ; δειλ·ηfem dat sg; fem nom|voc sg

δειλός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειλη[LXX]δειλεδειλ·ηδειλ·ε
Nomδειλος[LXX]δειλ·ος
Accδειληνδειλον[LXX]δειλ·ηνδειλ·ον
Datδειλῃδειλῳδειλ·ῃδειλ·ῳ
Genδειλης[LXX]δειλου[LXX]δειλ·ηςδειλ·ου
PlVocδειλαιδειλοι[GNT][LXX]δειλαδειλ·αιδειλ·οιδειλ·α
Nom
Accδειλαςδειλους[LXX]δειλ·αςδειλ·ους
Datδειλαις[LXX]δειλοις[GNT][LXX]δειλ·αιςδειλ·οις
Genδειλωνδειλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 05:06:33 EDT