δειλιαω • DEILIAW • deiliaō

Search: δειλιασητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δειλιασητεδειλιάωδειλια·σητε1aor act sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δειλιασητεδειλιάωδειλια·σητε1aor act sub 2nd pl

δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειλιωδειλι(α)·ωδειλιωμαιδειλι(α)·ομαι
2ndδειλιᾳςδειλι(α)·ειςδειλιᾳ[LXX], δειλιασαιδειλι(α)·ῃ, δειλι(α)·ει classical, δειλι(α)·εσαι alt
3rdδειλιᾳ[LXX]δειλι(α)·ειδειλιαταιδειλι(α)·εται
Pl1stδειλιωμενδειλι(α)·ομενδειλιωμεθαδειλι(α)·ομεθα
2ndδειλιατεδειλι(α)·ετεδειλιασθεδειλι(α)·εσθε
3rdδειλιωσιν, δειλιωσιδειλι(α)·ουσι(ν)δειλιωνταιδειλι(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειλιωδειλι(α)·ωδειλιωμαιδειλι(α)·ωμαι
2ndδειλιᾳςδειλι(α)·ῃςδειλιᾳ[LXX]δειλι(α)·ῃ
3rdδειλιᾳ[LXX]δειλι(α)·ῃδειλιαταιδειλι(α)·ηται
Pl1stδειλιωμενδειλι(α)·ωμενδειλιωμεθαδειλι(α)·ωμεθα
2ndδειλιατεδειλι(α)·ητεδειλιασθεδειλι(α)·ησθε
3rdδειλιωσιν, δειλιωσιδειλι(α)·ωσι(ν)δειλιωνταιδειλι(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειλιῳμιδειλι(α)·οιμιδειλιῳμηνδειλι(α)·οιμην
2ndδειλιῳςδειλι(α)·οιςδειλιῳοδειλι(α)·οιο
3rdδειλιῳδειλι(α)·οιδειλιῳτοδειλι(α)·οιτο
Pl1stδειλιῳμενδειλι(α)·οιμενδειλιῳμεθαδειλι(α)·οιμεθα
2ndδειλιῳτεδειλι(α)·οιτεδειλιῳσθεδειλι(α)·οισθε
3rdδειλιῳεν, δειλιῳσανδειλι(α)·οιεν, δειλι(α)·οισαν altδειλιῳντοδειλι(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδειλια[LXX]δειλι(α)·εδειλιωδειλι(α)·ου
3rdδειλιατω[GNT]δειλι(α)·ετωδειλιασθωδειλι(α)·εσθω
Pl1st
2ndδειλιατεδειλι(α)·ετεδειλιασθεδειλι(α)·εσθε
3rdδειλιατωσαν, δειλιωντωνδειλι(α)·ετωσαν, δειλι(α)·οντων classicalδειλιασθωσαν, δειλιασθωνδειλι(α)·εσθωσαν, δειλι(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δειλιᾳν, δειλιαν[LXX]​δειλι(α)·ειν, δειλι(α)·ειν > δειλιανδειλιασθαι​δειλι(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειλιωσαδειλιωνδειλι(α)·ουσ·αδειλι(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomδειλιωνδειλι(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδειλιωσανδειλιωνταδειλι(α)·ουσ·ανδειλι(α)·ο[υ]ντ·α
Datδειλιωσῃδειλιωντιδειλι(α)·ουσ·ῃδειλι(α)·ο[υ]ντ·ι
Genδειλιωσηςδειλιωντοςδειλι(α)·ουσ·ηςδειλι(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδειλιωσαιδειλιωντεςδειλιωνταδειλι(α)·ουσ·αιδειλι(α)·ο[υ]ντ·εςδειλι(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδειλιωσαςδειλιωνταςδειλι(α)·ουσ·αςδειλι(α)·ο[υ]ντ·ας
Datδειλιωσαιςδειλιωσι, δειλιωσινδειλι(α)·ουσ·αιςδειλι(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδειλιωσωνδειλιωντωνδειλι(α)·ουσ·ωνδειλι(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειλιωμενηδειλιωμενεδειλι(α)·ομεν·ηδειλι(α)·ομεν·ε
Nomδειλιωμενοςδειλι(α)·ομεν·ος
Accδειλιωμενηνδειλιωμενονδειλι(α)·ομεν·ηνδειλι(α)·ομεν·ον
Datδειλιωμενῃδειλιωμενῳδειλι(α)·ομεν·ῃδειλι(α)·ομεν·ῳ
Genδειλιωμενηςδειλιωμενουδειλι(α)·ομεν·ηςδειλι(α)·ομεν·ου
PlVocδειλιωμεναιδειλιωμενοιδειλιωμεναδειλι(α)·ομεν·αιδειλι(α)·ομεν·οιδειλι(α)·ομεν·α
Nom
Accδειλιωμεναςδειλιωμενουςδειλι(α)·ομεν·αςδειλι(α)·ομεν·ους
Datδειλιωμεναιςδειλιωμενοιςδειλι(α)·ομεν·αιςδειλι(α)·ομεν·οις
Genδειλιωμενωνδειλιωμενωνδειλι(α)·ομεν·ωνδειλι(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδειλιωνε·δειλι(α)·ονεδειλιωμηνε·δειλι(α)·ομην
2ndεδειλιαςε·δειλι(α)·εςεδειλιωε·δειλι(α)·ου
3rdεδειλιαε·δειλι(α)·εεδειλιατοε·δειλι(α)·ετο
Pl1stεδειλιωμενε·δειλι(α)·ομενεδειλιωμεθαε·δειλι(α)·ομεθα
2ndεδειλιατεε·δειλι(α)·ετεεδειλιασθεε·δειλι(α)·εσθε
3rdεδειλιων, εδειλιωσανε·δειλι(α)·ον, ε·δειλι(α)·οσαν altεδειλιωντοε·δειλι(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειλιασω[LXX]δειλια·σωδειλιασομαιδειλια·σομαι
2ndδειλιασειςδειλια·σειςδειλιασῃ[LXX], δειλιασει[LXX], δειλιασεσαιδειλια·σῃ, δειλια·σει classical, δειλια·σεσαι alt
3rdδειλιασει[LXX]δειλια·σειδειλιασεταιδειλια·σεται
Pl1stδειλιασομενδειλια·σομενδειλιασομεθαδειλια·σομεθα
2ndδειλιασετεδειλια·σετεδειλιασεσθεδειλια·σεσθε
3rdδειλιασουσιν[LXX], δειλιασουσιδειλια·σουσι(ν), δειλια·σουσι(ν)δειλιασονταιδειλια·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειλιασοιμιδειλια·σοιμιδειλιασοιμηνδειλια·σοιμην
2ndδειλιασοιςδειλια·σοιςδειλιασοιοδειλια·σοιο
3rdδειλιασοιδειλια·σοιδειλιασοιτοδειλια·σοιτο
Pl1stδειλιασοιμενδειλια·σοιμενδειλιασοιμεθαδειλια·σοιμεθα
2ndδειλιασοιτεδειλια·σοιτεδειλιασοισθεδειλια·σοισθε
3rdδειλιασοιενδειλια·σοιενδειλιασοιντοδειλια·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δειλιασειν​δειλια·σειν​δειλιασεσθαι​δειλια·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειλιασουσαδειλιασονδειλια·σουσ·αδειλια·σο[υ]ν[τ]
Nomδειλιασωνδειλια·σο[υ]ν[τ]·^
Accδειλιασουσανδειλιασονταδειλια·σουσ·ανδειλια·σο[υ]ντ·α
Datδειλιασουσῃδειλιασοντιδειλια·σουσ·ῃδειλια·σο[υ]ντ·ι
Genδειλιασουσηςδειλιασοντοςδειλια·σουσ·ηςδειλια·σο[υ]ντ·ος
PlVocδειλιασουσαιδειλιασοντεςδειλιασονταδειλια·σουσ·αιδειλια·σο[υ]ντ·εςδειλια·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδειλιασουσαςδειλιασονταςδειλια·σουσ·αςδειλια·σο[υ]ντ·ας
Datδειλιασουσαιςδειλιασουσι, δειλιασουσιν[LXX]δειλια·σουσ·αιςδειλια·σου[ντ]·σι(ν), δειλια·σου[ντ]·σι(ν)
Genδειλιασουσωνδειλιασοντωνδειλια·σουσ·ωνδειλια·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειλιασομενηδειλιασομενεδειλια·σομεν·ηδειλια·σομεν·ε
Nomδειλιασομενοςδειλια·σομεν·ος
Accδειλιασομενηνδειλιασομενονδειλια·σομεν·ηνδειλια·σομεν·ον
Datδειλιασομενῃδειλιασομενῳδειλια·σομεν·ῃδειλια·σομεν·ῳ
Genδειλιασομενηςδειλιασομενουδειλια·σομεν·ηςδειλια·σομεν·ου
PlVocδειλιασομεναιδειλιασομενοιδειλιασομεναδειλια·σομεν·αιδειλια·σομεν·οιδειλια·σομεν·α
Nom
Accδειλιασομεναςδειλιασομενουςδειλια·σομεν·αςδειλια·σομεν·ους
Datδειλιασομεναιςδειλιασομενοιςδειλια·σομεν·αιςδειλια·σομεν·οις
Genδειλιασομενωνδειλιασομενωνδειλια·σομεν·ωνδειλια·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδειλιασαε·δειλια·σαεδειλιασαμηνε·δειλια·σαμην
2ndεδειλιασαςε·δειλια·σαςεδειλιασωε·δειλια·σω
3rdεδειλιασεν[LXX], εδειλιασεε·δειλια·σε(ν), ε·δειλια·σε(ν)εδειλιασατοε·δειλια·σατο
Pl1stεδειλιασαμενε·δειλια·σαμενεδειλιασαμεθαε·δειλια·σαμεθα
2ndεδειλιασατεε·δειλια·σατεεδειλιασασθεε·δειλια·σασθε
3rdεδειλιασαν[LXX]ε·δειλια·σανεδειλιασαντοε·δειλια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειλιασω[LXX]δειλια·σωδειλιασωμαιδειλια·σωμαι
2ndδειλιασῃς[LXX]δειλια·σῃςδειλιασῃ[LXX]δειλια·σῃ
3rdδειλιασῃ[LXX]δειλια·σῃδειλιασηταιδειλια·σηται
Pl1stδειλιασωμενδειλια·σωμενδειλιασωμεθαδειλια·σωμεθα
2ndδειλιασητε[LXX]δειλια·σητεδειλιασησθεδειλια·σησθε
3rdδειλιασωσιν, δειλιασωσιδειλια·σωσι(ν)δειλιασωνταιδειλια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειλιασαιμιδειλια·σαιμιδειλιασαιμηνδειλια·σαιμην
2ndδειλιασαις, δειλιασειαςδειλια·σαις, δειλια·σειας classicalδειλιασαιοδειλια·σαιο
3rdδειλιασαι, δειλιασειεδειλια·σαι, δειλια·σειε classicalδειλιασαιτοδειλια·σαιτο
Pl1stδειλιασαιμενδειλια·σαιμενδειλιασαιμεθαδειλια·σαιμεθα
2ndδειλιασαιτεδειλια·σαιτεδειλιασαισθεδειλια·σαισθε
3rdδειλιασαιεν, δειλιασαισαν, δειλιασειαν, δειλιασειενδειλια·σαιεν, δειλια·σαισαν alt, δειλια·σειαν classical, δειλια·σειεν classicalδειλιασαιντοδειλια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδειλιασονδειλια·σονδειλιασαιδειλια·σαι
3rdδειλιασατωδειλια·σατωδειλιασασθωδειλια·σασθω
Pl1st
2ndδειλιασατεδειλια·σατεδειλιασασθεδειλια·σασθε
3rdδειλιασατωσαν, δειλιασαντωνδειλια·σατωσαν, δειλια·σαντων classicalδειλιασασθωσαν, δειλιασασθωνδειλια·σασθωσαν, δειλια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δειλιασαι​δειλια·σαι​δειλιασασθαι​δειλια·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειλιασασαδειλιασαςδειλιασανδειλια·σασ·αδειλια·σα[ντ]·ςδειλια·σαν[τ]
Nom
Accδειλιασασανδειλιασανταδειλια·σασ·ανδειλια·σαντ·α
Datδειλιασασῃδειλιασαντιδειλια·σασ·ῃδειλια·σαντ·ι
Genδειλιασασηςδειλιασαντοςδειλια·σασ·ηςδειλια·σαντ·ος
PlVocδειλιασασαιδειλιασαντεςδειλιασανταδειλια·σασ·αιδειλια·σαντ·εςδειλια·σαντ·α
Nom
Accδειλιασασαςδειλιασανταςδειλια·σασ·αςδειλια·σαντ·ας
Datδειλιασασαιςδειλιασασι, δειλιασασινδειλια·σασ·αιςδειλια·σα[ντ]·σι(ν)
Genδειλιασασωνδειλιασαντωνδειλια·σασ·ωνδειλια·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειλιασαμενηδειλιασαμενεδειλια·σαμεν·ηδειλια·σαμεν·ε
Nomδειλιασαμενοςδειλια·σαμεν·ος
Accδειλιασαμενηνδειλιασαμενονδειλια·σαμεν·ηνδειλια·σαμεν·ον
Datδειλιασαμενῃδειλιασαμενῳδειλια·σαμεν·ῃδειλια·σαμεν·ῳ
Genδειλιασαμενηςδειλιασαμενουδειλια·σαμεν·ηςδειλια·σαμεν·ου
PlVocδειλιασαμεναιδειλιασαμενοιδειλιασαμεναδειλια·σαμεν·αιδειλια·σαμεν·οιδειλια·σαμεν·α
Nom
Accδειλιασαμεναςδειλιασαμενουςδειλια·σαμεν·αςδειλια·σαμεν·ους
Datδειλιασαμεναιςδειλιασαμενοιςδειλια·σαμεν·αιςδειλια·σαμεν·οις
Genδειλιασαμενωνδειλιασαμενωνδειλια·σαμεν·ωνδειλια·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 23:49:51 EST