δερω • DERW • derō

Search: δαρησεσθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δαρησεσθεδέρωδαρ·[θ]ησεσθεfut θη ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δαρησεσθεδέρωδαρ·[θ]ησεσθεfut θη ind 2nd pl

δέρω (δερ-, -, δειρ·[σ]-, -, -, δαρ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδερωδερ·ωδερομαιδερ·ομαι
2ndδερεις[GNT]δερ·ειςδερῃ, δερει[GNT], δερεσαιδερ·ῃ, δερ·ει classical, δερ·εσαι alt
3rdδερει[GNT]δερ·ειδερεταιδερ·εται
Pl1stδερομενδερ·ομενδερομεθαδερ·ομεθα
2ndδερετεδερ·ετεδερεσθεδερ·εσθε
3rdδερουσιν, δερουσιδερ·ουσι(ν)δερονταιδερ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδερωδερ·ωδερωμαιδερ·ωμαι
2ndδερῃςδερ·ῃςδερῃδερ·ῃ
3rdδερῃδερ·ῃδερηταιδερ·ηται
Pl1stδερωμενδερ·ωμενδερωμεθαδερ·ωμεθα
2ndδερητεδερ·ητεδερησθεδερ·ησθε
3rdδερωσιν, δερωσιδερ·ωσι(ν)δερωνταιδερ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεροιμιδερ·οιμιδεροιμηνδερ·οιμην
2ndδεροιςδερ·οιςδεροιοδερ·οιο
3rdδεροιδερ·οιδεροιτοδερ·οιτο
Pl1stδεροιμενδερ·οιμενδεροιμεθαδερ·οιμεθα
2ndδεροιτεδερ·οιτεδεροισθεδερ·οισθε
3rdδεροιεν, δεροισανδερ·οιεν, δερ·οισαν altδεροιντοδερ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδερεδερ·εδερουδερ·ου
3rdδερετωδερ·ετωδερεσθωδερ·εσθω
Pl1st
2ndδερετεδερ·ετεδερεσθεδερ·εσθε
3rdδερετωσαν, δεροντωνδερ·ετωσαν, δερ·οντων classicalδερεσθωσαν, δερεσθωνδερ·εσθωσαν, δερ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δερειν​δερ·ειν​δερεσθαι​δερ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδερουσαδερονδερ·ουσ·αδερ·ο[υ]ν[τ]
Nomδερων[GNT]δερ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδερουσανδερονταδερ·ουσ·ανδερ·ο[υ]ντ·α
Datδερουσῃδεροντιδερ·ουσ·ῃδερ·ο[υ]ντ·ι
Genδερουσηςδεροντοςδερ·ουσ·ηςδερ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδερουσαιδεροντες[GNT]δερονταδερ·ουσ·αιδερ·ο[υ]ντ·εςδερ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδερουσαςδερονταςδερ·ουσ·αςδερ·ο[υ]ντ·ας
Datδερουσαιςδερουσι, δερουσινδερ·ουσ·αιςδερ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδερουσωνδεροντωνδερ·ουσ·ωνδερ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδερομενηδερομενεδερ·ομεν·ηδερ·ομεν·ε
Nomδερομενοςδερ·ομεν·ος
Accδερομενηνδερομενονδερ·ομεν·ηνδερ·ομεν·ον
Datδερομενῃδερομενῳδερ·ομεν·ῃδερ·ομεν·ῳ
Genδερομενηςδερομενουδερ·ομεν·ηςδερ·ομεν·ου
PlVocδερομεναιδερομενοιδερομεναδερ·ομεν·αιδερ·ομεν·οιδερ·ομεν·α
Nom
Accδερομεναςδερομενουςδερ·ομεν·αςδερ·ομεν·ους
Datδερομεναιςδερομενοιςδερ·ομεν·αιςδερ·ομεν·οις
Genδερομενωνδερομενωνδερ·ομεν·ωνδερ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδερονε·δερ·ονεδερομηνε·δερ·ομην
2ndεδερεςε·δερ·εςεδερουε·δερ·ου
3rdεδερεν, εδερεε·δερ·ε(ν)εδερετοε·δερ·ετο
Pl1stεδερομενε·δερ·ομενεδερομεθαε·δερ·ομεθα
2ndεδερετεε·δερ·ετεεδερεσθεε·δερ·εσθε
3rdεδερον, εδεροσανε·δερ·ον, ε·δερ·οσαν altεδεροντοε·δερ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδειραε·δειρ·[σ]αεδειραμηνε·δειρ·[σ]αμην
2ndεδειραςε·δειρ·[σ]αςεδειρωε·δειρ·[σ]ω
3rdεδειρεν, εδειρεε·δειρ·[σ]ε(ν)εδειρατοε·δειρ·[σ]ατο
Pl1stεδειραμενε·δειρ·[σ]αμενεδειραμεθαε·δειρ·[σ]αμεθα
2ndεδειρατεε·δειρ·[σ]ατεεδειρασθεε·δειρ·[σ]ασθε
3rdεδειραν[GNT]ε·δειρ·[σ]ανεδειραντοε·δειρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειρωδειρ·[σ]ωδειρωμαιδειρ·[σ]ωμαι
2ndδειρῃςδειρ·[σ]ῃςδειρῃδειρ·[σ]ῃ
3rdδειρῃδειρ·[σ]ῃδειρηταιδειρ·[σ]ηται
Pl1stδειρωμενδειρ·[σ]ωμενδειρωμεθαδειρ·[σ]ωμεθα
2ndδειρητεδειρ·[σ]ητεδειρησθεδειρ·[σ]ησθε
3rdδειρωσιν, δειρωσιδειρ·[σ]ωσι(ν)δειρωνταιδειρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειραιμιδειρ·[σ]αιμιδειραιμηνδειρ·[σ]αιμην
2ndδειραις, δειρειαςδειρ·[σ]αις, δειρ·[σ]ειας classicalδειραιοδειρ·[σ]αιο
3rdδειραι[LXX], δειρειεδειρ·[σ]αι, δειρ·[σ]ειε classicalδειραιτοδειρ·[σ]αιτο
Pl1stδειραιμενδειρ·[σ]αιμενδειραιμεθαδειρ·[σ]αιμεθα
2ndδειραιτεδειρ·[σ]αιτεδειραισθεδειρ·[σ]αισθε
3rdδειραιεν, δειραισαν, δειρειαν, δειρειενδειρ·[σ]αιεν, δειρ·[σ]αισαν alt, δειρ·[σ]ειαν classical, δειρ·[σ]ειεν classicalδειραιντοδειρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδειρονδειρ·[σ]ονδειραι[LXX]δειρ·[σ]αι
3rdδειρατωδειρ·[σ]ατωδειρασθωδειρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδειρατεδειρ·[σ]ατεδειρασθεδειρ·[σ]ασθε
3rdδειρατωσαν, δειραντωνδειρ·[σ]ατωσαν, δειρ·[σ]αντων classicalδειρασθωσαν, δειρασθωνδειρ·[σ]ασθωσαν, δειρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δειραι[LXX]​δειρ·[σ]αιδειρασθαι​δειρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειρασαδειραςδειρανδειρ·[σ]ασ·αδειρ·[σ]α[ντ]·ςδειρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accδειρασανδειρανταδειρ·[σ]ασ·ανδειρ·[σ]αντ·α
Datδειρασῃδειραντιδειρ·[σ]ασ·ῃδειρ·[σ]αντ·ι
Genδειρασηςδειραντοςδειρ·[σ]ασ·ηςδειρ·[σ]αντ·ος
PlVocδειρασαιδειραντες[GNT]δειρανταδειρ·[σ]ασ·αιδειρ·[σ]αντ·εςδειρ·[σ]αντ·α
Nom
Accδειρασαςδειρανταςδειρ·[σ]ασ·αςδειρ·[σ]αντ·ας
Datδειρασαιςδειρασι, δειρασινδειρ·[σ]ασ·αιςδειρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδειρασωνδειραντωνδειρ·[σ]ασ·ωνδειρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειραμενηδειραμενεδειρ·[σ]αμεν·ηδειρ·[σ]αμεν·ε
Nomδειραμενοςδειρ·[σ]αμεν·ος
Accδειραμενηνδειραμενονδειρ·[σ]αμεν·ηνδειρ·[σ]αμεν·ον
Datδειραμενῃδειραμενῳδειρ·[σ]αμεν·ῃδειρ·[σ]αμεν·ῳ
Genδειραμενηςδειραμενουδειρ·[σ]αμεν·ηςδειρ·[σ]αμεν·ου
PlVocδειραμεναιδειραμενοιδειραμεναδειρ·[σ]αμεν·αιδειρ·[σ]αμεν·οιδειρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accδειραμεναςδειραμενουςδειρ·[σ]αμεν·αςδειρ·[σ]αμεν·ους
Datδειραμεναιςδειραμενοιςδειρ·[σ]αμεν·αιςδειρ·[σ]αμεν·οις
Genδειραμενωνδειραμενωνδειρ·[σ]αμεν·ωνδειρ·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδαρηνε·δαρ·[θ]ην
2ndεδαρηςε·δαρ·[θ]ης
3rdεδαρηε·δαρ·[θ]η
Pl1stεδαρημενε·δαρ·[θ]ημεν
2ndεδαρητεε·δαρ·[θ]ητε
3rdεδαρησανε·δαρ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδαρησομαιδαρ·[θ]ησομαι
2ndδαρησῃ, δαρησειδαρ·[θ]ησῃ, δαρ·[θ]ησει classical
3rdδαρησεται[GNT]δαρ·[θ]ησεται
Pl1stδαρησομεθαδαρ·[θ]ησομεθα
2ndδαρησεσθε[GNT]δαρ·[θ]ησεσθε
3rdδαρησονταιδαρ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδαρωδαρ·[θ]ω
2ndδαρῃςδαρ·[θ]ῃς
3rdδαρῃδαρ·[θ]ῃ
Pl1stδαρωμενδαρ·[θ]ωμεν
2ndδαρητεδαρ·[θ]ητε
3rdδαρωσιν, δαρωσιδαρ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδαρειηνδαρ·[θ]ειην
2ndδαρειηςδαρ·[θ]ειης
3rdδαρειηδαρ·[θ]ειη
Pl1stδαρειημεν, δαρειμενδαρ·[θ]ειημεν, δαρ·[θ]ειμεν classical
2ndδαρειητε, δαρειτεδαρ·[θ]ειητε, δαρ·[θ]ειτε classical
3rdδαρειησαν, δαρειενδαρ·[θ]ειησαν, δαρ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδαρησοιμηνδαρ·[θ]ησοιμην
2ndδαρησοιοδαρ·[θ]ησοιο
3rdδαρησοιτοδαρ·[θ]ησοιτο
Pl1stδαρησοιμεθαδαρ·[θ]ησοιμεθα
2ndδαρησοισθεδαρ·[θ]ησοισθε
3rdδαρησοιντοδαρ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδαρηθιδαρ·[θ]ητι
3rdδαρητωδαρ·[θ]ητω
Pl1st
2ndδαρητεδαρ·[θ]ητε
3rdδαρητωσαν, δαρεντωνδαρ·[θ]ητωσαν, δαρ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δαρηναι​δαρ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δαρησεσθαι​δαρ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδαρεισαδαρειςδαρενδαρ·[θ]εισ·αδαρ·[θ]ει[ντ]·ςδαρ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accδαρεισανδαρενταδαρ·[θ]εισ·ανδαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datδαρεισῃδαρεντιδαρ·[θ]εισ·ῃδαρ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genδαρεισηςδαρεντοςδαρ·[θ]εισ·ηςδαρ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocδαρεισαιδαρεντεςδαρενταδαρ·[θ]εισ·αιδαρ·[θ]ε[ι]ντ·εςδαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accδαρεισαςδαρενταςδαρ·[θ]εισ·αςδαρ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datδαρεισαιςδαρεισι, δαρεισινδαρ·[θ]εισ·αιςδαρ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genδαρεισωνδαρεντωνδαρ·[θ]εισ·ωνδαρ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδαρησομενηδαρησομενεδαρ·[θ]ησομεν·ηδαρ·[θ]ησομεν·ε
Nomδαρησομενοςδαρ·[θ]ησομεν·ος
Accδαρησομενηνδαρησομενονδαρ·[θ]ησομεν·ηνδαρ·[θ]ησομεν·ον
Datδαρησομενῃδαρησομενῳδαρ·[θ]ησομεν·ῃδαρ·[θ]ησομεν·ῳ
Genδαρησομενηςδαρησομενουδαρ·[θ]ησομεν·ηςδαρ·[θ]ησομεν·ου
PlVocδαρησομεναιδαρησομενοιδαρησομεναδαρ·[θ]ησομεν·αιδαρ·[θ]ησομεν·οιδαρ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accδαρησομεναςδαρησομενουςδαρ·[θ]ησομεν·αςδαρ·[θ]ησομεν·ους
Datδαρησομεναιςδαρησομενοιςδαρ·[θ]ησομεν·αιςδαρ·[θ]ησομεν·οις
Genδαρησομενωνδαρησομενωνδαρ·[θ]ησομεν·ωνδαρ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 18:11:35 EDT