δακρυω • DAKRUW • dakruō

Search: δακρυων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δακρυωνδακρύωδακρυ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
δακρυωνδάκρυονδακρυ·ων(neu) gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
δακρυωνδακρύωδακρυ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
δακρυωνδάκρυονδακρυ·ων(neu) gen pl

δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδακρυω[LXX]δακρυ·ωδακρυομαιδακρυ·ομαι
2ndδακρυειςδακρυ·ειςδακρυῃ, δακρυει[LXX], δακρυεσαιδακρυ·ῃ, δακρυ·ει classical, δακρυ·εσαι alt
3rdδακρυει[LXX]δακρυ·ειδακρυεταιδακρυ·εται
Pl1stδακρυομενδακρυ·ομενδακρυομεθαδακρυ·ομεθα
2ndδακρυετεδακρυ·ετεδακρυεσθεδακρυ·εσθε
3rdδακρυουσιν, δακρυουσιδακρυ·ουσι(ν)δακρυονταιδακρυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδακρυω[LXX]δακρυ·ωδακρυωμαιδακρυ·ωμαι
2ndδακρυῃςδακρυ·ῃςδακρυῃδακρυ·ῃ
3rdδακρυῃδακρυ·ῃδακρυηταιδακρυ·ηται
Pl1stδακρυωμενδακρυ·ωμενδακρυωμεθαδακρυ·ωμεθα
2ndδακρυητεδακρυ·ητεδακρυησθεδακρυ·ησθε
3rdδακρυωσιν, δακρυωσιδακρυ·ωσι(ν)δακρυωνταιδακρυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδακρυοιμιδακρυ·οιμιδακρυοιμηνδακρυ·οιμην
2ndδακρυοιςδακρυ·οιςδακρυοιοδακρυ·οιο
3rdδακρυοιδακρυ·οιδακρυοιτοδακρυ·οιτο
Pl1stδακρυοιμενδακρυ·οιμενδακρυοιμεθαδακρυ·οιμεθα
2ndδακρυοιτεδακρυ·οιτεδακρυοισθεδακρυ·οισθε
3rdδακρυοιεν, δακρυοισανδακρυ·οιεν, δακρυ·οισαν altδακρυοιντοδακρυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδακρυεδακρυ·εδακρυουδακρυ·ου
3rdδακρυετωδακρυ·ετωδακρυεσθωδακρυ·εσθω
Pl1st
2ndδακρυετεδακρυ·ετεδακρυεσθεδακρυ·εσθε
3rdδακρυετωσαν[LXX], δακρυοντωνδακρυ·ετωσαν, δακρυ·οντων classicalδακρυεσθωσαν, δακρυεσθωνδακρυ·εσθωσαν, δακρυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δακρυειν[LXX]​δακρυ·εινδακρυεσθαι​δακρυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδακρυουσαδακρυον[GNT][LXX]δακρυ·ουσ·αδακρυ·ο[υ]ν[τ]
Nomδακρυων[GNT][LXX]δακρυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδακρυουσανδακρυονταδακρυ·ουσ·ανδακρυ·ο[υ]ντ·α
Datδακρυουσῃδακρυοντιδακρυ·ουσ·ῃδακρυ·ο[υ]ντ·ι
Genδακρυουσηςδακρυοντοςδακρυ·ουσ·ηςδακρυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδακρυουσαιδακρυοντεςδακρυονταδακρυ·ουσ·αιδακρυ·ο[υ]ντ·εςδακρυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδακρυουσαςδακρυονταςδακρυ·ουσ·αςδακρυ·ο[υ]ντ·ας
Datδακρυουσαιςδακρυουσι, δακρυουσινδακρυ·ουσ·αιςδακρυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδακρυουσωνδακρυοντωνδακρυ·ουσ·ωνδακρυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδακρυομενηδακρυομενεδακρυ·ομεν·ηδακρυ·ομεν·ε
Nomδακρυομενοςδακρυ·ομεν·ος
Accδακρυομενηνδακρυομενονδακρυ·ομεν·ηνδακρυ·ομεν·ον
Datδακρυομενῃδακρυομενῳδακρυ·ομεν·ῃδακρυ·ομεν·ῳ
Genδακρυομενηςδακρυομενουδακρυ·ομεν·ηςδακρυ·ομεν·ου
PlVocδακρυομεναιδακρυομενοιδακρυομεναδακρυ·ομεν·αιδακρυ·ομεν·οιδακρυ·ομεν·α
Nom
Accδακρυομεναςδακρυομενουςδακρυ·ομεν·αςδακρυ·ομεν·ους
Datδακρυομεναιςδακρυομενοιςδακρυ·ομεν·αιςδακρυ·ομεν·οις
Genδακρυομενωνδακρυομενωνδακρυ·ομεν·ωνδακρυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδακρυονε·δακρυ·ονεδακρυομηνε·δακρυ·ομην
2ndεδακρυεςε·δακρυ·εςεδακρυουε·δακρυ·ου
3rdεδακρυεν, εδακρυεε·δακρυ·ε(ν)εδακρυετοε·δακρυ·ετο
Pl1stεδακρυομενε·δακρυ·ομενεδακρυομεθαε·δακρυ·ομεθα
2ndεδακρυετεε·δακρυ·ετεεδακρυεσθεε·δακρυ·εσθε
3rdεδακρυον, εδακρυοσανε·δακρυ·ον, ε·δακρυ·οσαν altεδακρυοντοε·δακρυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδακρυσωδακρυ·σωδακρυσομαιδακρυ·σομαι
2ndδακρυσειςδακρυ·σειςδακρυσῃ, δακρυσει[LXX], δακρυσεσαιδακρυ·σῃ, δακρυ·σει classical, δακρυ·σεσαι alt
3rdδακρυσει[LXX]δακρυ·σειδακρυσεταιδακρυ·σεται
Pl1stδακρυσομενδακρυ·σομενδακρυσομεθαδακρυ·σομεθα
2ndδακρυσετεδακρυ·σετεδακρυσεσθεδακρυ·σεσθε
3rdδακρυσουσιν, δακρυσουσιδακρυ·σουσι(ν)δακρυσονταιδακρυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδακρυσοιμιδακρυ·σοιμιδακρυσοιμηνδακρυ·σοιμην
2ndδακρυσοιςδακρυ·σοιςδακρυσοιοδακρυ·σοιο
3rdδακρυσοιδακρυ·σοιδακρυσοιτοδακρυ·σοιτο
Pl1stδακρυσοιμενδακρυ·σοιμενδακρυσοιμεθαδακρυ·σοιμεθα
2ndδακρυσοιτεδακρυ·σοιτεδακρυσοισθεδακρυ·σοισθε
3rdδακρυσοιενδακρυ·σοιενδακρυσοιντοδακρυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δακρυσειν​δακρυ·σειν​δακρυσεσθαι​δακρυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδακρυσουσαδακρυσονδακρυ·σουσ·αδακρυ·σο[υ]ν[τ]
Nomδακρυσωνδακρυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδακρυσουσανδακρυσονταδακρυ·σουσ·ανδακρυ·σο[υ]ντ·α
Datδακρυσουσῃδακρυσοντιδακρυ·σουσ·ῃδακρυ·σο[υ]ντ·ι
Genδακρυσουσηςδακρυσοντοςδακρυ·σουσ·ηςδακρυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδακρυσουσαιδακρυσοντεςδακρυσονταδακρυ·σουσ·αιδακρυ·σο[υ]ντ·εςδακρυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδακρυσουσαςδακρυσονταςδακρυ·σουσ·αςδακρυ·σο[υ]ντ·ας
Datδακρυσουσαιςδακρυσουσι, δακρυσουσινδακρυ·σουσ·αιςδακρυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδακρυσουσωνδακρυσοντωνδακρυ·σουσ·ωνδακρυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδακρυσομενηδακρυσομενεδακρυ·σομεν·ηδακρυ·σομεν·ε
Nomδακρυσομενοςδακρυ·σομεν·ος
Accδακρυσομενηνδακρυσομενονδακρυ·σομεν·ηνδακρυ·σομεν·ον
Datδακρυσομενῃδακρυσομενῳδακρυ·σομεν·ῃδακρυ·σομεν·ῳ
Genδακρυσομενηςδακρυσομενουδακρυ·σομεν·ηςδακρυ·σομεν·ου
PlVocδακρυσομεναιδακρυσομενοιδακρυσομεναδακρυ·σομεν·αιδακρυ·σομεν·οιδακρυ·σομεν·α
Nom
Accδακρυσομεναςδακρυσομενουςδακρυ·σομεν·αςδακρυ·σομεν·ους
Datδακρυσομεναιςδακρυσομενοιςδακρυ·σομεν·αιςδακρυ·σομεν·οις
Genδακρυσομενωνδακρυσομενωνδακρυ·σομεν·ωνδακρυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδακρυσαε·δακρυ·σαεδακρυσαμηνε·δακρυ·σαμην
2ndεδακρυσας[LXX]ε·δακρυ·σαςεδακρυσωε·δακρυ·σω
3rdεδακρυσεν[GNT][LXX], εδακρυσεε·δακρυ·σε(ν), ε·δακρυ·σε(ν)εδακρυσατοε·δακρυ·σατο
Pl1stεδακρυσαμενε·δακρυ·σαμενεδακρυσαμεθαε·δακρυ·σαμεθα
2ndεδακρυσατεε·δακρυ·σατεεδακρυσασθεε·δακρυ·σασθε
3rdεδακρυσανε·δακρυ·σανεδακρυσαντοε·δακρυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδακρυσωδακρυ·σωδακρυσωμαιδακρυ·σωμαι
2ndδακρυσῃςδακρυ·σῃςδακρυσῃδακρυ·σῃ
3rdδακρυσῃδακρυ·σῃδακρυσηταιδακρυ·σηται
Pl1stδακρυσωμενδακρυ·σωμενδακρυσωμεθαδακρυ·σωμεθα
2ndδακρυσητεδακρυ·σητεδακρυσησθεδακρυ·σησθε
3rdδακρυσωσιν, δακρυσωσιδακρυ·σωσι(ν)δακρυσωνταιδακρυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδακρυσαιμιδακρυ·σαιμιδακρυσαιμηνδακρυ·σαιμην
2ndδακρυσαις, δακρυσειαςδακρυ·σαις, δακρυ·σειας classicalδακρυσαιοδακρυ·σαιο
3rdδακρυσαι, δακρυσειεδακρυ·σαι, δακρυ·σειε classicalδακρυσαιτοδακρυ·σαιτο
Pl1stδακρυσαιμενδακρυ·σαιμενδακρυσαιμεθαδακρυ·σαιμεθα
2ndδακρυσαιτεδακρυ·σαιτεδακρυσαισθεδακρυ·σαισθε
3rdδακρυσαιεν, δακρυσαισαν, δακρυσειαν, δακρυσειενδακρυ·σαιεν, δακρυ·σαισαν alt, δακρυ·σειαν classical, δακρυ·σειεν classicalδακρυσαιντοδακρυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδακρυσονδακρυ·σονδακρυσαιδακρυ·σαι
3rdδακρυσατωδακρυ·σατωδακρυσασθωδακρυ·σασθω
Pl1st
2ndδακρυσατεδακρυ·σατεδακρυσασθεδακρυ·σασθε
3rdδακρυσατωσαν, δακρυσαντωνδακρυ·σατωσαν, δακρυ·σαντων classicalδακρυσασθωσαν, δακρυσασθωνδακρυ·σασθωσαν, δακρυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δακρυσαι​δακρυ·σαι​δακρυσασθαι​δακρυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδακρυσασαδακρυσας[LXX]δακρυσανδακρυ·σασ·αδακρυ·σα[ντ]·ςδακρυ·σαν[τ]
Nom
Accδακρυσασανδακρυσανταδακρυ·σασ·ανδακρυ·σαντ·α
Datδακρυσασῃδακρυσαντιδακρυ·σασ·ῃδακρυ·σαντ·ι
Genδακρυσασηςδακρυσαντοςδακρυ·σασ·ηςδακρυ·σαντ·ος
PlVocδακρυσασαιδακρυσαντεςδακρυσανταδακρυ·σασ·αιδακρυ·σαντ·εςδακρυ·σαντ·α
Nom
Accδακρυσασαςδακρυσανταςδακρυ·σασ·αςδακρυ·σαντ·ας
Datδακρυσασαιςδακρυσασι, δακρυσασινδακρυ·σασ·αιςδακρυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδακρυσασωνδακρυσαντωνδακρυ·σασ·ωνδακρυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδακρυσαμενηδακρυσαμενεδακρυ·σαμεν·ηδακρυ·σαμεν·ε
Nomδακρυσαμενοςδακρυ·σαμεν·ος
Accδακρυσαμενηνδακρυσαμενονδακρυ·σαμεν·ηνδακρυ·σαμεν·ον
Datδακρυσαμενῃδακρυσαμενῳδακρυ·σαμεν·ῃδακρυ·σαμεν·ῳ
Genδακρυσαμενηςδακρυσαμενουδακρυ·σαμεν·ηςδακρυ·σαμεν·ου
PlVocδακρυσαμεναιδακρυσαμενοιδακρυσαμεναδακρυ·σαμεν·αιδακρυ·σαμεν·οιδακρυ·σαμεν·α
Nom
Accδακρυσαμεναςδακρυσαμενουςδακρυ·σαμεν·αςδακρυ·σαμεν·ους
Datδακρυσαμεναιςδακρυσαμενοιςδακρυ·σαμεν·αιςδακρυ·σαμεν·οις
Genδακρυσαμενωνδακρυσαμενωνδακρυ·σαμεν·ωνδακρυ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 01:19:10 EST