γινομαι γιγνομαι • GINOMAI GIGNOMAI • ginomai gignomai

Search: γενωνται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γενωνταιγίνομαιγεν·ωνται2aor mp sub 3rd pl

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγινομαι[LXX], γιγνομαιγιν·ομαι, γιγν·ομαι
2ndγινῃ[LXX], γινει, γινεσαι, γιγνῃ, γιγνει, γιγνεσαιγιν·ῃ, γιν·ει classical, γιν·εσαι alt, γιγν·ῃ, γιγν·ει classical, γιγν·εσαι alt
3rdγινεται[GNT][LXX], γιγνεται[LXX]γιν·εται, γιγν·εται
Pl1stγινομεθα, γιγνομεθαγιν·ομεθα, γιγν·ομεθα
2ndγινεσθε[GNT][LXX], γιγνεσθεγιν·εσθε, γιγν·εσθε
3rdγινονται[GNT][LXX], γιγνονταιγιν·ονται, γιγν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγινωμαι, γιγνωμαιγιν·ωμαι, γιγν·ωμαι
2ndγινῃ[LXX], γιγνῃγιν·ῃ, γιγν·ῃ
3rdγινηται, γιγνηται[LXX]γιν·ηται, γιγν·ηται
Pl1stγινωμεθα[GNT], γιγνωμεθαγιν·ωμεθα, γιγν·ωμεθα
2ndγινησθε, γιγνησθεγιν·ησθε, γιγν·ησθε
3rdγινωνται[GNT], γιγνωνταιγιν·ωνται, γιγν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγινοιμην, γιγνοιμηνγιν·οιμην, γιγν·οιμην
2ndγινοιο, γιγνοιογιν·οιο, γιγν·οιο
3rdγινοιτο, γιγνοιτογιν·οιτο, γιγν·οιτο
Pl1stγινοιμεθα, γιγνοιμεθαγιν·οιμεθα, γιγν·οιμεθα
2ndγινοισθε, γιγνοισθεγιν·οισθε, γιγν·οισθε
3rdγινοιντο, γιγνοιντογιν·οιντο, γιγν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγινου[GNT][LXX], γιγνουγιν·ου, γιγν·ου
3rdγινεσθω[GNT][LXX], γιγνεσθω[LXX]γιν·εσθω, γιγν·εσθω
Pl1st
2ndγινεσθε[GNT][LXX], γιγνεσθεγιν·εσθε, γιγν·εσθε
3rdγινεσθωσαν[LXX], γινεσθων, γιγνεσθωσαν, γιγνεσθωνγιν·εσθωσαν, γιν·εσθων classical, γιγν·εσθωσαν, γιγν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γινεσθαι[GNT][LXX], γιγνεσθαι[LXX]​γιν·εσθαι, γιγν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγινομενη[GNT][LXX], γιγνομενηγινομενε, γιγνομενεγιν·ομεν·η, γιγν·ομεν·ηγιν·ομεν·ε, γιγν·ομεν·ε
Nomγινομενος[LXX], γιγνομενοςγιν·ομεν·ος, γιγν·ομεν·ος
Accγινομενην[LXX], γιγνομενηνγινομενον[GNT][LXX], γιγνομενον[LXX]γιν·ομεν·ην, γιγν·ομεν·ηνγιν·ομεν·ον, γιγν·ομεν·ον
Datγινομενῃ[GNT][LXX], γιγνομενῃγινομενῳ[LXX], γιγνομενῳγιν·ομεν·ῃ, γιγν·ομεν·ῃγιν·ομεν·ῳ, γιγν·ομεν·ῳ
Genγινομενης[GNT], γιγνομενηςγινομενου[GNT], γιγνομενουγιν·ομεν·ης, γιγν·ομεν·ηςγιν·ομεν·ου, γιγν·ομεν·ου
PlVocγινομεναι[GNT], γιγνομεναιγινομενοι[GNT], γιγνομενοιγινομενα[GNT][LXX], γιγνομενα[LXX]γιν·ομεν·αι, γιγν·ομεν·αιγιν·ομεν·οι, γιγν·ομεν·οιγιν·ομεν·α, γιγν·ομεν·α
Nom
Accγινομενας[GNT][LXX], γιγνομεναςγινομενους, γιγνομενουςγιν·ομεν·ας, γιγν·ομεν·αςγιν·ομεν·ους, γιγν·ομεν·ους
Datγινομεναις[LXX], γιγνομεναιςγινομενοις[GNT], γιγνομενοιςγιν·ομεν·αις, γιγν·ομεν·αιςγιν·ομεν·οις, γιγν·ομεν·οις
Genγινομενων[GNT][LXX], γιγνομενωνγινομενων[GNT][LXX], γιγνομενωνγιν·ομεν·ων, γιγν·ομεν·ωνγιν·ομεν·ων, γιγν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγινομην[LXX], εγιγνομηνε·γιν·ομην, ε·γιγν·ομην
2ndεγινου[LXX], εγιγνουε·γιν·ου, ε·γιγν·ου
3rdεγινετο[GNT][LXX], εγιγνετοε·γιν·ετο, ε·γιγν·ετο
Pl1stεγινομεθα, εγιγνομεθαε·γιν·ομεθα, ε·γιγν·ομεθα
2ndεγινεσθε, εγιγνεσθεε·γιν·εσθε, ε·γιγν·εσθε
3rdεγινοντο[LXX], εγιγνοντοε·γιν·οντο, ε·γιγν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγενησομαιγενη·σομαι
2ndγενησῃ, γενησει, γενησεσαιγενη·σῃ, γενη·σει classical, γενη·σεσαι alt
3rdγενησεται[GNT][LXX]γενη·σεται
Pl1stγενησομεθαγενη·σομεθα
2ndγενησεσθε[GNT]γενη·σεσθε
3rdγενησονται[GNT]γενη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγενησοιμηνγενη·σοιμην
2ndγενησοιογενη·σοιο
3rdγενησοιτογενη·σοιτο
Pl1stγενησοιμεθαγενη·σοιμεθα
2ndγενησοισθεγενη·σοισθε
3rdγενησοιντογενη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γενησεσθαι​γενη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγενησομενηγενησομενεγενη·σομεν·ηγενη·σομεν·ε
Nomγενησομενοςγενη·σομεν·ος
Accγενησομενηνγενησομενον[GNT][LXX]γενη·σομεν·ηνγενη·σομεν·ον
Datγενησομενῃγενησομενῳγενη·σομεν·ῃγενη·σομεν·ῳ
Genγενησομενηςγενησομενουγενη·σομεν·ηςγενη·σομεν·ου
PlVocγενησομεναιγενησομενοιγενησομεναγενη·σομεν·αιγενη·σομεν·οιγενη·σομεν·α
Nom
Accγενησομεναςγενησομενουςγενη·σομεν·αςγενη·σομεν·ους
Datγενησομεναιςγενησομενοιςγενη·σομεν·αιςγενη·σομεν·οις
Genγενησομενων[LXX]γενησομενων[LXX]γενη·σομεν·ωνγενη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγενομην[GNT][LXX]ε·γεν·ομην
2ndεγενου[GNT][LXX]ε·γεν·ου
3rdεγενετο[GNT][LXX]ε·γεν·ετο
Pl1stεγενομεθα[LXX]ε·γεν·ομεθα
2ndεγενεσθε[GNT][LXX]ε·γεν·εσθε
3rdεγενοντο[GNT][LXX]ε·γεν·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγενωμαι[GNT][LXX]γεν·ωμαι
2ndγενῃ[LXX]γεν·ῃ
3rdγενηται[GNT][LXX]γεν·ηται
Pl1stγενωμεθα[GNT][LXX]γεν·ωμεθα
2ndγενησθε[GNT][LXX]γεν·ησθε
3rdγενωνται[GNT][LXX]γεν·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγενοιμην[LXX]γεν·οιμην
2ndγενοιογεν·οιο
3rdγενοιτο[GNT][LXX]γεν·οιτο
Pl1stγενοιμεθα[LXX]γεν·οιμεθα
2ndγενοισθεγεν·οισθε
3rdγενοιντο[LXX]γεν·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγενου[LXX]γεν·ου
3rdγενεσθω[GNT][LXX]γεν·εσθω
Pl1st
2ndγενεσθε[LXX]γεν·εσθε
3rdγενεσθωσαν[LXX], γενεσθωνγεν·εσθωσαν, γεν·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γενεσθαι[GNT][LXX]​γεν·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγενομενη[LXX]γενομενεγεν·ομεν·ηγεν·ομεν·ε
Nomγενομενος[GNT][LXX]γεν·ομεν·ος
Accγενομενην[GNT][LXX]γενομενον[GNT][LXX]γεν·ομεν·ηνγεν·ομεν·ον
Datγενομενῃγενομενῳ[LXX]γεν·ομεν·ῃγεν·ομεν·ῳ
Genγενομενης[GNT][LXX]γενομενου[GNT][LXX]γεν·ομεν·ηςγεν·ομεν·ου
PlVocγενομεναι[GNT]γενομενοι[GNT][LXX]γενομενα[GNT][LXX]γεν·ομεν·αιγεν·ομεν·οιγεν·ομεν·α
Nom
Accγενομενας[LXX]γενομενους[LXX]γεν·ομεν·αςγεν·ομεν·ους
Datγενομεναιςγενομενοις[GNT][LXX]γεν·ομεν·αιςγεν·ομεν·οις
Genγενομενων[GNT][LXX]γενομενων[GNT][LXX]γεν·ομεν·ωνγεν·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγονα[GNT][LXX]γεγον·[κ]αγεγενημαι[LXX]γεγενη·μαι
2ndγεγονας[GNT][LXX], γεγονεςγεγον·[κ]ας, γεγον·[κ]ες altγεγενησαιγεγενη·σαι
3rdγεγονεν[GNT][LXX], γεγονε[LXX]γεγον·[κ]ε(ν)γεγενηται[LXX]γεγενη·ται
Pl1stγεγοναμεν[GNT][LXX]γεγον·[κ]αμενγεγενημεθαγεγενη·μεθα
2ndγεγονατε[GNT]γεγον·[κ]ατεγεγενησθε[GNT]γεγενη·σθε
3rdγεγονασιν[GNT][LXX], γεγονασι[LXX], γεγοναν[GNT]γεγον·[κ]ασι(ν), γεγον·[κ]αν altγεγενηνταιγεγενη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγενησομαιγεγενη·σομαι
2ndγεγενησῃ, γεγενησειγεγενη·σῃ, γεγενη·σει classical
3rdγεγενησεταιγεγενη·σεται
Pl1stγεγενησομεθαγεγενη·σομεθα
2ndγεγενησεσθεγεγενη·σεσθε
3rdγεγενησονταιγεγενη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγονωγεγον·[κ]ω
2ndγεγονῃςγεγον·[κ]ῃς
3rdγεγονῃγεγον·[κ]ῃ
Pl1stγεγονωμενγεγον·[κ]ωμεν
2ndγεγονητεγεγον·[κ]ητε
3rdγεγονωσιν, γεγονωσιγεγον·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγονοιμι, γεγονοιηνγεγον·[κ]οιμι, γεγον·[κ]οιην classical
2ndγεγονοις, γεγονοιηςγεγον·[κ]οις, γεγον·[κ]οιης classical
3rdγεγονοι, γεγονοιηγεγον·[κ]οι, γεγον·[κ]οιη classical
Pl1stγεγονοιμενγεγον·[κ]οιμεν
2ndγεγονοιτεγεγον·[κ]οιτε
3rdγεγονοιενγεγον·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγενησοιμηνγεγενη·σοιμην
2ndγεγενησοιογεγενη·σοιο
3rdγεγενησοιτογεγενη·σοιτο
Pl1stγεγενησοιμεθαγεγενη·σοιμεθα
2ndγεγενησοισθεγεγενη·σοισθε
3rdγεγενησοιντογεγενη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγεγονε[LXX]γεγον·[κ]εγεγενησογεγενη·σο
3rdγεγονετωγεγον·[κ]ετωγεγενησθωγεγενη·σθω
Pl1st
2ndγεγονετεγεγον·[κ]ετεγεγενησθε[GNT]γεγενη·σθε
3rdγεγονετωσανγεγον·[κ]ετωσανγεγενησθωσαν, γεγενησθωνγεγενη·σθωσαν, γεγενη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεγονεναι[GNT][LXX]​γεγον·[κ]εναιγεγενησθαι[GNT][LXX]​γεγενη·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεγενησεσθαι​γεγενη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεγονυια[GNT]γεγονος[GNT][LXX]γεγον·[κ]υι·αγεγον·[κ]ο[τ]·ς
Nomγεγονως[GNT][LXX]γεγον·[κ]ο[τ]·^ς
Accγεγονυιαν[LXX]γεγονοτα[LXX]γεγον·[κ]υι·ανγεγον·[κ]οτ·α
Datγεγονυιᾳγεγονοτι[GNT]γεγον·[κ]υι·ᾳγεγον·[κ]οτ·ι
Genγεγονυιας[LXX]γεγονοτος[LXX]γεγον·[κ]υι·αςγεγον·[κ]οτ·ος
PlVocγεγονυιαιγεγονοτες[GNT][LXX]γεγονοτα[LXX]γεγον·[κ]υι·αιγεγον·[κ]οτ·εςγεγον·[κ]οτ·α
Nom
Accγεγονυιας[LXX]γεγονοτας[GNT][LXX]γεγον·[κ]υι·αςγεγον·[κ]οτ·ας
Datγεγονυιαιςγεγονοσι[LXX], γεγονοσινγεγον·[κ]υι·αιςγεγον·[κ]ο[τ]·σι(ν), γεγον·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genγεγονυιωνγεγονοτων[LXX]γεγον·[κ]υι·ωνγεγον·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεγενημενηγεγενημενεγεγενη·μεν·ηγεγενη·μεν·ε
Nomγεγενημενος[LXX]γεγενη·μεν·ος
Accγεγενημενηνγεγενημενον[GNT][LXX]γεγενη·μεν·ηνγεγενη·μεν·ον
Datγεγενημενῃγεγενημενῳγεγενη·μεν·ῃγεγενη·μεν·ῳ
Genγεγενημενηςγεγενημενουγεγενη·μεν·ηςγεγενη·μεν·ου
PlVocγεγενημεναιγεγενημενοιγεγενημενα[GNT]γεγενη·μεν·αιγεγενη·μεν·οιγεγενη·μεν·α
Nom
Accγεγενημενας[LXX]γεγενημενουςγεγενη·μεν·αςγεγενη·μεν·ους
Datγεγενημεναιςγεγενημενοις[LXX]γεγενη·μεν·αιςγεγενη·μεν·οις
Genγεγενημενων[LXX]γεγενημενων[LXX]γεγενη·μεν·ωνγεγενη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεγονειν, εγεγονηε·γεγον·[κ]ειν, ε·γεγον·[κ]η classicalεγεγενημηνε·γεγενη·μην
2ndεγεγονεις, εγεγονηςε·γεγον·[κ]εις, ε·γεγον·[κ]ης classicalεγεγενησοε·γεγενη·σο
3rdεγεγονει[GNT][LXX]ε·γεγον·[κ]ειεγεγενητοε·γεγενη·το
Pl1stεγεγονειμεν, εγεγονεμενε·γεγον·[κ]ειμεν, ε·γεγον·[κ]εμεν classicalεγεγενημεθαε·γεγενη·μεθα
2ndεγεγονειτε, εγεγονετεε·γεγον·[κ]ειτε, ε·γεγον·[κ]ετε classicalεγεγενησθεε·γεγενη·σθε
3rdεγεγονεισαν, εγεγονεσανε·γεγον·[κ]εισαν, ε·γεγον·[κ]εσαν classicalεγεγενηντοε·γεγενη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγονειν, γεγονη[ε]·γεγον·[κ]ειν, [ε]·γεγον·[κ]η classicalγεγενημην[ε]·γεγενη·μην
2ndγεγονεις, γεγονης[ε]·γεγον·[κ]εις, [ε]·γεγον·[κ]ης classicalγεγενησο[ε]·γεγενη·σο
3rdγεγονει[GNT][ε]·γεγον·[κ]ειγεγενητο[ε]·γεγενη·το
Pl1stγεγονειμεν, γεγονεμεν[ε]·γεγον·[κ]ειμεν, [ε]·γεγον·[κ]εμεν classicalγεγενημεθα[ε]·γεγενη·μεθα
2ndγεγονειτε, γεγονετε[ε]·γεγον·[κ]ειτε, [ε]·γεγον·[κ]ετε classicalγεγενησθε[GNT][ε]·γεγενη·σθε
3rdγεγονεισαν, γεγονεσαν[ε]·γεγον·[κ]εισαν, [ε]·γεγον·[κ]εσαν classicalγεγενηντο[ε]·γεγενη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγενηθην[GNT][LXX]ε·γενη·θην
2ndεγενηθης[LXX]ε·γενη·θης
3rdεγενηθη[GNT][LXX]ε·γενη·θη
Pl1stεγενηθημεν[GNT][LXX]ε·γενη·θημεν
2ndεγενηθητε[GNT][LXX]ε·γενη·θητε
3rdεγενηθησαν[GNT][LXX]ε·γενη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγενηθησομαιγενη·θησομαι
2ndγενηθησῃ, γενηθησειγενη·θησῃ, γενη·θησει classical
3rdγενηθησεταιγενη·θησεται
Pl1stγενηθησομεθαγενη·θησομεθα
2ndγενηθησεσθεγενη·θησεσθε
3rdγενηθησονταιγενη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγενηθωγενη·θω
2ndγενηθῃς[LXX]γενη·θῃς
3rdγενηθῃ[LXX]γενη·θῃ
Pl1stγενηθωμεν[GNT]γενη·θωμεν
2ndγενηθητε[GNT][LXX]γενη·θητε
3rdγενηθωσιν[LXX], γενηθωσιγενη·θωσι(ν), γενη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγενηθειηνγενη·θειην
2ndγενηθειηςγενη·θειης
3rdγενηθειηγενη·θειη
Pl1stγενηθειημεν, γενηθειμενγενη·θειημεν, γενη·θειμεν classical
2ndγενηθειητε, γενηθειτεγενη·θειητε, γενη·θειτε classical
3rdγενηθειησαν, γενηθειενγενη·θειησαν, γενη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγενηθησοιμηνγενη·θησοιμην
2ndγενηθησοιογενη·θησοιο
3rdγενηθησοιτογενη·θησοιτο
Pl1stγενηθησοιμεθαγενη·θησοιμεθα
2ndγενηθησοισθεγενη·θησοισθε
3rdγενηθησοιντογενη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndγενηθητι[LXX]γενη·θητι
3rdγενηθητω[GNT][LXX]γενη·θητω
Pl1st
2ndγενηθητε[GNT][LXX]γενη·θητε
3rdγενηθητωσαν[LXX], γενηθεντων[GNT][LXX]γενη·θητωσαν, γενη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
γενηθηναι[GNT][LXX]​γενη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
γενηθησεσθαι​γενη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγενηθεισα[LXX]γενηθεις[LXX]γενηθενγενη·θεισ·αγενη·θει[ντ]·ςγενη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accγενηθεισανγενηθενταγενη·θεισ·ανγενη·θε[ι]ντ·α
Datγενηθεισῃ[LXX]γενηθεντιγενη·θεισ·ῃγενη·θε[ι]ντ·ι
Genγενηθεισηςγενηθεντος[LXX]γενη·θεισ·ηςγενη·θε[ι]ντ·ος
PlVocγενηθεισαιγενηθεντες[GNT]γενηθενταγενη·θεισ·αιγενη·θε[ι]ντ·εςγενη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accγενηθεισαςγενηθεντας[GNT]γενη·θεισ·αςγενη·θε[ι]ντ·ας
Datγενηθεισαιςγενηθεισι, γενηθεισινγενη·θεισ·αιςγενη·θει[ντ]·σι(ν)
Genγενηθεισωνγενηθεντων[GNT][LXX]γενη·θεισ·ωνγενη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγενηθησομενηγενηθησομενεγενη·θησομεν·ηγενη·θησομεν·ε
Nomγενηθησομενοςγενη·θησομεν·ος
Accγενηθησομενηνγενηθησομενονγενη·θησομεν·ηνγενη·θησομεν·ον
Datγενηθησομενῃγενηθησομενῳγενη·θησομεν·ῃγενη·θησομεν·ῳ
Genγενηθησομενηςγενηθησομενουγενη·θησομεν·ηςγενη·θησομεν·ου
PlVocγενηθησομεναιγενηθησομενοιγενηθησομεναγενη·θησομεν·αιγενη·θησομεν·οιγενη·θησομεν·α
Nom
Accγενηθησομεναςγενηθησομενουςγενη·θησομεν·αςγενη·θησομεν·ους
Datγενηθησομεναιςγενηθησομενοιςγενη·θησομεν·αιςγενη·θησομεν·οις
Genγενηθησομενωνγενηθησομενωνγενη·θησομεν·ωνγενη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 21:54:10 EDT