γεμω • GEMW • gemō

Search: γεμουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γεμουσιν; γεμουσιν; γεμουσινγέμωγεμ·ουσι(ν); γεμ·ου[ντ]·σι(ν); γεμ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γεμουσινγέμωγεμ·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
γεμουσινγέμωγεμ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
γεμουσινγέμωγεμ·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

γέμω (γεμ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεμωγεμ·ωγεμομαιγεμ·ομαι
2ndγεμειςγεμ·ειςγεμῃ, γεμει[GNT][LXX], γεμεσαιγεμ·ῃ, γεμ·ει classical, γεμ·εσαι alt
3rdγεμει[GNT][LXX]γεμ·ειγεμεταιγεμ·εται
Pl1stγεμομενγεμ·ομενγεμομεθαγεμ·ομεθα
2ndγεμετεγεμ·ετεγεμεσθεγεμ·εσθε
3rdγεμουσιν[GNT], γεμουσιγεμ·ουσι(ν), γεμ·ουσι(ν)γεμονταιγεμ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεμωγεμ·ωγεμωμαιγεμ·ωμαι
2ndγεμῃςγεμ·ῃςγεμῃγεμ·ῃ
3rdγεμῃγεμ·ῃγεμηταιγεμ·ηται
Pl1stγεμωμενγεμ·ωμενγεμωμεθαγεμ·ωμεθα
2ndγεμητεγεμ·ητεγεμησθεγεμ·ησθε
3rdγεμωσιν, γεμωσιγεμ·ωσι(ν)γεμωνταιγεμ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεμοιμιγεμ·οιμιγεμοιμηνγεμ·οιμην
2ndγεμοιςγεμ·οιςγεμοιογεμ·οιο
3rdγεμοιγεμ·οιγεμοιτογεμ·οιτο
Pl1stγεμοιμενγεμ·οιμενγεμοιμεθαγεμ·οιμεθα
2ndγεμοιτεγεμ·οιτεγεμοισθεγεμ·οισθε
3rdγεμοιεν, γεμοισανγεμ·οιεν, γεμ·οισαν altγεμοιντογεμ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγεμεγεμ·εγεμουγεμ·ου
3rdγεμετωγεμ·ετωγεμεσθωγεμ·εσθω
Pl1st
2ndγεμετεγεμ·ετεγεμεσθεγεμ·εσθε
3rdγεμετωσαν, γεμοντων[GNT]γεμ·ετωσαν, γεμ·οντων classicalγεμεσθωσαν, γεμεσθωνγεμ·εσθωσαν, γεμ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεμειν[LXX]​γεμ·εινγεμεσθαι​γεμ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεμουσα[LXX]γεμον[GNT][LXX]γεμ·ουσ·αγεμ·ο[υ]ν[τ]
Nomγεμωνγεμ·ο[υ]ν[τ]·^
Accγεμουσανγεμοντα[GNT][LXX]γεμ·ουσ·ανγεμ·ο[υ]ντ·α
Datγεμουσῃγεμοντιγεμ·ουσ·ῃγεμ·ο[υ]ντ·ι
Genγεμουσηςγεμοντοςγεμ·ουσ·ηςγεμ·ο[υ]ντ·ος
PlVocγεμουσαιγεμοντεςγεμοντα[GNT][LXX]γεμ·ουσ·αιγεμ·ο[υ]ντ·εςγεμ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγεμουσας[GNT]γεμονταςγεμ·ουσ·αςγεμ·ο[υ]ντ·ας
Datγεμουσαιςγεμουσι, γεμουσιν[GNT]γεμ·ουσ·αιςγεμ·ου[ντ]·σι(ν), γεμ·ου[ντ]·σι(ν)
Genγεμουσωνγεμοντων[GNT]γεμ·ουσ·ωνγεμ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεμομενηγεμομενεγεμ·ομεν·ηγεμ·ομεν·ε
Nomγεμομενοςγεμ·ομεν·ος
Accγεμομενηνγεμομενονγεμ·ομεν·ηνγεμ·ομεν·ον
Datγεμομενῃγεμομενῳγεμ·ομεν·ῃγεμ·ομεν·ῳ
Genγεμομενηςγεμομενουγεμ·ομεν·ηςγεμ·ομεν·ου
PlVocγεμομεναιγεμομενοιγεμομεναγεμ·ομεν·αιγεμ·ομεν·οιγεμ·ομεν·α
Nom
Accγεμομεναςγεμομενουςγεμ·ομεν·αςγεμ·ομεν·ους
Datγεμομεναιςγεμομενοιςγεμ·ομεν·αιςγεμ·ομεν·οις
Genγεμομενωνγεμομενωνγεμ·ομεν·ωνγεμ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεμον[LXX]ε·γεμ·ονεγεμομηνε·γεμ·ομην
2ndεγεμεςε·γεμ·εςεγεμουε·γεμ·ου
3rdεγεμεν, εγεμεε·γεμ·ε(ν)εγεμετοε·γεμ·ετο
Pl1stεγεμομενε·γεμ·ομενεγεμομεθαε·γεμ·ομεθα
2ndεγεμετεε·γεμ·ετεεγεμεσθεε·γεμ·εσθε
3rdεγεμον[LXX], εγεμοσανε·γεμ·ον, ε·γεμ·οσαν altεγεμοντοε·γεμ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 08:28:35 EST