γαμεω • GAMEW • gameō

Search: γαμου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γαμουγαμέωγαμ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
γαμουγάμοςγαμ·ου(mas) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γαμουγαμέωγαμ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
γαμουγάμοςγαμ·ου(mas) gen sg

γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγαμωγαμ(ε)·ωγαμουμαιγαμ(ε)·ομαι
2ndγαμειςγαμ(ε)·ειςγαμῃ, γαμει, γαμεισαιγαμ(ε)·ῃ, γαμ(ε)·ει classical, γαμ(ε)·εσαι alt
3rdγαμειγαμ(ε)·ειγαμειταιγαμ(ε)·εται
Pl1stγαμουμενγαμ(ε)·ομενγαμουμεθαγαμ(ε)·ομεθα
2ndγαμειτεγαμ(ε)·ετεγαμεισθεγαμ(ε)·εσθε
3rdγαμουσιν[GNT], γαμουσιγαμ(ε)·ουσι(ν), γαμ(ε)·ουσι(ν)γαμουνταιγαμ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγαμωγαμ(ε)·ωγαμωμαιγαμ(ε)·ωμαι
2ndγαμῃςγαμ(ε)·ῃςγαμῃγαμ(ε)·ῃ
3rdγαμῃγαμ(ε)·ῃγαμηταιγαμ(ε)·ηται
Pl1stγαμωμενγαμ(ε)·ωμενγαμωμεθαγαμ(ε)·ωμεθα
2ndγαμητεγαμ(ε)·ητεγαμησθεγαμ(ε)·ησθε
3rdγαμωσιν, γαμωσιγαμ(ε)·ωσι(ν)γαμωνταιγαμ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγαμοιμιγαμ(ε)·οιμιγαμοιμηνγαμ(ε)·οιμην
2ndγαμοιςγαμ(ε)·οιςγαμοιογαμ(ε)·οιο
3rdγαμοιγαμ(ε)·οιγαμοιτογαμ(ε)·οιτο
Pl1stγαμοιμενγαμ(ε)·οιμενγαμοιμεθαγαμ(ε)·οιμεθα
2ndγαμοιτεγαμ(ε)·οιτεγαμοισθεγαμ(ε)·οισθε
3rdγαμοιεν, γαμοισανγαμ(ε)·οιεν, γαμ(ε)·οισαν altγαμοιντογαμ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγαμειγαμ(ε)·εγαμου[GNT][LXX]γαμ(ε)·ου
3rdγαμειτωγαμ(ε)·ετωγαμεισθωγαμ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndγαμειτεγαμ(ε)·ετεγαμεισθεγαμ(ε)·εσθε
3rdγαμειτωσαν[GNT], γαμουντωνγαμ(ε)·ετωσαν, γαμ(ε)·οντων classicalγαμεισθωσαν, γαμεισθωνγαμ(ε)·εσθωσαν, γαμ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γαμειν[GNT]​γαμ(ε)·εινγαμεισθαι​γαμ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγαμουσαγαμουνγαμ(ε)·ουσ·αγαμ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomγαμων[GNT][LXX]γαμ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accγαμουσανγαμουνταγαμ(ε)·ουσ·ανγαμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datγαμουσῃγαμουντιγαμ(ε)·ουσ·ῃγαμ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genγαμουσηςγαμουντοςγαμ(ε)·ουσ·ηςγαμ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocγαμουσαιγαμουντες[GNT]γαμουνταγαμ(ε)·ουσ·αιγαμ(ε)·ο[υ]ντ·εςγαμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγαμουσαςγαμουνταςγαμ(ε)·ουσ·αςγαμ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datγαμουσαιςγαμουσι, γαμουσιν[GNT]γαμ(ε)·ουσ·αιςγαμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), γαμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genγαμουσωνγαμουντωνγαμ(ε)·ουσ·ωνγαμ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγαμουμενηγαμουμενεγαμ(ε)·ομεν·ηγαμ(ε)·ομεν·ε
Nomγαμουμενοςγαμ(ε)·ομεν·ος
Accγαμουμενηνγαμουμενονγαμ(ε)·ομεν·ηνγαμ(ε)·ομεν·ον
Datγαμουμενῃγαμουμενῳγαμ(ε)·ομεν·ῃγαμ(ε)·ομεν·ῳ
Genγαμουμενηςγαμουμενουγαμ(ε)·ομεν·ηςγαμ(ε)·ομεν·ου
PlVocγαμουμεναιγαμουμενοιγαμουμεναγαμ(ε)·ομεν·αιγαμ(ε)·ομεν·οιγαμ(ε)·ομεν·α
Nom
Accγαμουμεναςγαμουμενουςγαμ(ε)·ομεν·αςγαμ(ε)·ομεν·ους
Datγαμουμεναιςγαμουμενοιςγαμ(ε)·ομεν·αιςγαμ(ε)·ομεν·οις
Genγαμουμενωνγαμουμενωνγαμ(ε)·ομεν·ωνγαμ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγαμουν[GNT]ε·γαμ(ε)·ονεγαμουμηνε·γαμ(ε)·ομην
2ndεγαμειςε·γαμ(ε)·εςεγαμουε·γαμ(ε)·ου
3rdεγαμειε·γαμ(ε)·εεγαμειτοε·γαμ(ε)·ετο
Pl1stεγαμουμενε·γαμ(ε)·ομενεγαμουμεθαε·γαμ(ε)·ομεθα
2ndεγαμειτεε·γαμ(ε)·ετεεγαμεισθεε·γαμ(ε)·εσθε
3rdεγαμουν[GNT], εγαμουσανε·γαμ(ε)·ον, ε·γαμ(ε)·οσαν altεγαμουντοε·γαμ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγαμησα, εγημα[GNT]ε·γαμη·σα, ε·γημ·[σ]αεγαμησαμην, εγημαμηνε·γαμη·σαμην, ε·γημ·[σ]αμην
2ndεγαμησας, εγημαςε·γαμη·σας, ε·γημ·[σ]αςεγαμησω, εγημωε·γαμη·σω, ε·γημ·[σ]ω
3rdεγαμησεν[GNT][LXX], εγαμησε, εγημεν, εγημεε·γαμη·σε(ν), ε·γαμη·σε(ν), ε·γημ·[σ]ε(ν)εγαμησατο, εγηματοε·γαμη·σατο, ε·γημ·[σ]ατο
Pl1stεγαμησαμεν, εγημαμενε·γαμη·σαμεν, ε·γημ·[σ]αμενεγαμησαμεθα, εγημαμεθαε·γαμη·σαμεθα, ε·γημ·[σ]αμεθα
2ndεγαμησατε, εγηματεε·γαμη·σατε, ε·γημ·[σ]ατεεγαμησασθε, εγημασθεε·γαμη·σασθε, ε·γημ·[σ]ασθε
3rdεγαμησαν, εγημανε·γαμη·σαν, ε·γημ·[σ]ανεγαμησαντο, εγημαντοε·γαμη·σαντο, ε·γημ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγαμησω, γημωγαμη·σω, γημ·[σ]ωγαμησωμαι, γημωμαιγαμη·σωμαι, γημ·[σ]ωμαι
2ndγαμησῃς[GNT], γημῃς[GNT]γαμη·σῃς, γημ·[σ]ῃςγαμησῃ[GNT], γημῃ[GNT]γαμη·σῃ, γημ·[σ]ῃ
3rdγαμησῃ[GNT], γημῃ[GNT]γαμη·σῃ, γημ·[σ]ῃγαμησηται, γημηταιγαμη·σηται, γημ·[σ]ηται
Pl1stγαμησωμεν, γημωμενγαμη·σωμεν, γημ·[σ]ωμενγαμησωμεθα, γημωμεθαγαμη·σωμεθα, γημ·[σ]ωμεθα
2ndγαμησητε, γημητεγαμη·σητε, γημ·[σ]ητεγαμησησθε, γημησθεγαμη·σησθε, γημ·[σ]ησθε
3rdγαμησωσιν, γαμησωσι, γημωσιν, γημωσιγαμη·σωσι(ν), γημ·[σ]ωσι(ν)γαμησωνται, γημωνταιγαμη·σωνται, γημ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγαμησαιμι, γημαιμιγαμη·σαιμι, γημ·[σ]αιμιγαμησαιμην, γημαιμηνγαμη·σαιμην, γημ·[σ]αιμην
2ndγαμησαις, γαμησειας, γημαις, γημειαςγαμη·σαις, γαμη·σειας classical, γημ·[σ]αις, γημ·[σ]ειας classicalγαμησαιο, γημαιογαμη·σαιο, γημ·[σ]αιο
3rdγαμησαι[GNT], γαμησειε, γημαι[LXX], γημειεγαμη·σαι, γαμη·σειε classical, γημ·[σ]αι, γημ·[σ]ειε classicalγαμησαιτο, γημαιτογαμη·σαιτο, γημ·[σ]αιτο
Pl1stγαμησαιμεν, γημαιμενγαμη·σαιμεν, γημ·[σ]αιμενγαμησαιμεθα, γημαιμεθαγαμη·σαιμεθα, γημ·[σ]αιμεθα
2ndγαμησαιτε, γημαιτεγαμη·σαιτε, γημ·[σ]αιτεγαμησαισθε, γημαισθεγαμη·σαισθε, γημ·[σ]αισθε
3rdγαμησαιεν, γαμησαισαν, γαμησειαν, γαμησειεν, γημαιεν, γημαισαν, γημειαν, γημειενγαμη·σαιεν, γαμη·σαισαν alt, γαμη·σειαν classical, γαμη·σειεν classical, γημ·[σ]αιεν, γημ·[σ]αισαν alt, γημ·[σ]ειαν classical, γημ·[σ]ειεν classicalγαμησαιντο, γημαιντογαμη·σαιντο, γημ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγαμησον, γημονγαμη·σον, γημ·[σ]ονγαμησαι[GNT], γημαι[LXX]γαμη·σαι, γημ·[σ]αι
3rdγαμησατω, γηματωγαμη·σατω, γημ·[σ]ατωγαμησασθω, γημασθωγαμη·σασθω, γημ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndγαμησατε, γηματεγαμη·σατε, γημ·[σ]ατεγαμησασθε, γημασθεγαμη·σασθε, γημ·[σ]ασθε
3rdγαμησατωσαν[GNT], γαμησαντων, γηματωσαν, γημαντωνγαμη·σατωσαν, γαμη·σαντων classical, γημ·[σ]ατωσαν, γημ·[σ]αντων classicalγαμησασθωσαν, γαμησασθων, γημασθωσαν, γημασθωνγαμη·σασθωσαν, γαμη·σασθων classical, γημ·[σ]ασθωσαν, γημ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γαμησαι[GNT], γημαι[LXX]​γαμη·σαι, γημ·[σ]αιγαμησασθαι, γημασθαι​γαμη·σασθαι, γημ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγαμησασα[GNT], γημασαγαμησας[GNT], γημας[GNT]γαμησαν, γημανγαμη·σασ·α, γημ·[σ]ασ·αγαμη·σα[ντ]·ς, γημ·[σ]α[ντ]·ςγαμη·σαν[τ], γημ·[σ]αν[τ]
Nom
Accγαμησασαν, γημασανγαμησαντα, γημανταγαμη·σασ·αν, γημ·[σ]ασ·ανγαμη·σαντ·α, γημ·[σ]αντ·α
Datγαμησασῃ, γημασῃγαμησαντι, γημαντιγαμη·σασ·ῃ, γημ·[σ]ασ·ῃγαμη·σαντ·ι, γημ·[σ]αντ·ι
Genγαμησασης, γημασηςγαμησαντος, γημαντοςγαμη·σασ·ης, γημ·[σ]ασ·ηςγαμη·σαντ·ος, γημ·[σ]αντ·ος
PlVocγαμησασαι, γημασαιγαμησαντες, γημαντες[LXX]γαμησαντα, γημανταγαμη·σασ·αι, γημ·[σ]ασ·αιγαμη·σαντ·ες, γημ·[σ]αντ·εςγαμη·σαντ·α, γημ·[σ]αντ·α
Nom
Accγαμησασας, γημασαςγαμησαντας, γημανταςγαμη·σασ·ας, γημ·[σ]ασ·αςγαμη·σαντ·ας, γημ·[σ]αντ·ας
Datγαμησασαις, γημασαιςγαμησασι, γαμησασιν, γημασι, γημασινγαμη·σασ·αις, γημ·[σ]ασ·αιςγαμη·σα[ντ]·σι(ν), γημ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genγαμησασων, γημασωνγαμησαντων, γημαντωνγαμη·σασ·ων, γημ·[σ]ασ·ωνγαμη·σαντ·ων, γημ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγαμησαμενη, γημαμενηγαμησαμενε, γημαμενεγαμη·σαμεν·η, γημ·[σ]αμεν·ηγαμη·σαμεν·ε, γημ·[σ]αμεν·ε
Nomγαμησαμενος, γημαμενοςγαμη·σαμεν·ος, γημ·[σ]αμεν·ος
Accγαμησαμενην, γημαμενηνγαμησαμενον, γημαμενονγαμη·σαμεν·ην, γημ·[σ]αμεν·ηνγαμη·σαμεν·ον, γημ·[σ]αμεν·ον
Datγαμησαμενῃ, γημαμενῃγαμησαμενῳ, γημαμενῳγαμη·σαμεν·ῃ, γημ·[σ]αμεν·ῃγαμη·σαμεν·ῳ, γημ·[σ]αμεν·ῳ
Genγαμησαμενης, γημαμενηςγαμησαμενου, γημαμενουγαμη·σαμεν·ης, γημ·[σ]αμεν·ηςγαμη·σαμεν·ου, γημ·[σ]αμεν·ου
PlVocγαμησαμεναι, γημαμεναιγαμησαμενοι, γημαμενοιγαμησαμενα, γημαμεναγαμη·σαμεν·αι, γημ·[σ]αμεν·αιγαμη·σαμεν·οι, γημ·[σ]αμεν·οιγαμη·σαμεν·α, γημ·[σ]αμεν·α
Nom
Accγαμησαμενας, γημαμεναςγαμησαμενους, γημαμενουςγαμη·σαμεν·ας, γημ·[σ]αμεν·αςγαμη·σαμεν·ους, γημ·[σ]αμεν·ους
Datγαμησαμεναις, γημαμεναιςγαμησαμενοις, γημαμενοιςγαμη·σαμεν·αις, γημ·[σ]αμεν·αιςγαμη·σαμεν·οις, γημ·[σ]αμεν·οις
Genγαμησαμενων, γημαμενωνγαμησαμενων, γημαμενωνγαμη·σαμεν·ων, γημ·[σ]αμεν·ωνγαμη·σαμεν·ων, γημ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγαμηκαγεγαμη·κα
2ndγεγαμηκας, γεγαμηκεςγεγαμη·κας, γεγαμη·κες alt
3rdγεγαμηκεν, γεγαμηκεγεγαμη·κε(ν)
Pl1stγεγαμηκαμενγεγαμη·καμεν
2ndγεγαμηκατεγεγαμη·κατε
3rdγεγαμηκασιν, γεγαμηκασι, γεγαμηκανγεγαμη·κασι(ν), γεγαμη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγαμηκωγεγαμη·κω
2ndγεγαμηκῃςγεγαμη·κῃς
3rdγεγαμηκῃγεγαμη·κῃ
Pl1stγεγαμηκωμενγεγαμη·κωμεν
2ndγεγαμηκητεγεγαμη·κητε
3rdγεγαμηκωσιν, γεγαμηκωσιγεγαμη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγαμηκοιμι, γεγαμηκοιηνγεγαμη·κοιμι, γεγαμη·κοιην classical
2ndγεγαμηκοις, γεγαμηκοιηςγεγαμη·κοις, γεγαμη·κοιης classical
3rdγεγαμηκοι, γεγαμηκοιηγεγαμη·κοι, γεγαμη·κοιη classical
Pl1stγεγαμηκοιμενγεγαμη·κοιμεν
2ndγεγαμηκοιτεγεγαμη·κοιτε
3rdγεγαμηκοιενγεγαμη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγεγαμηκεγεγαμη·κε
3rdγεγαμηκετωγεγαμη·κετω
Pl1st
2ndγεγαμηκετεγεγαμη·κετε
3rdγεγαμηκετωσανγεγαμη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεγαμηκεναι​γεγαμη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεγαμηκυιαγεγαμηκοςγεγαμη·κυι·αγεγαμη·κο[τ]·ς
Nomγεγαμηκωςγεγαμη·κο[τ]·^ς
Accγεγαμηκυιανγεγαμηκοταγεγαμη·κυι·ανγεγαμη·κοτ·α
Datγεγαμηκυιᾳγεγαμηκοτιγεγαμη·κυι·ᾳγεγαμη·κοτ·ι
Genγεγαμηκυιαςγεγαμηκοτοςγεγαμη·κυι·αςγεγαμη·κοτ·ος
PlVocγεγαμηκυιαιγεγαμηκοτεςγεγαμηκοταγεγαμη·κυι·αιγεγαμη·κοτ·εςγεγαμη·κοτ·α
Nom
Accγεγαμηκυιαςγεγαμηκοταςγεγαμη·κυι·αςγεγαμη·κοτ·ας
Datγεγαμηκυιαιςγεγαμηκοσι, γεγαμηκοσιν[GNT]γεγαμη·κυι·αιςγεγαμη·κο[τ]·σι(ν), γεγαμη·κο[τ]·σι(ν)
Genγεγαμηκυιωνγεγαμηκοτωνγεγαμη·κυι·ωνγεγαμη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεγαμηκειν, εγεγαμηκηε·γεγαμη·κειν, ε·γεγαμη·κη classical
2ndεγεγαμηκεις, εγεγαμηκηςε·γεγαμη·κεις, ε·γεγαμη·κης classical
3rdεγεγαμηκειε·γεγαμη·κει
Pl1stεγεγαμηκειμεν, εγεγαμηκεμενε·γεγαμη·κειμεν, ε·γεγαμη·κεμεν classical
2ndεγεγαμηκειτε, εγεγαμηκετεε·γεγαμη·κειτε, ε·γεγαμη·κετε classical
3rdεγεγαμηκεισαν, εγεγαμηκεσανε·γεγαμη·κεισαν, ε·γεγαμη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεγαμηκειν, γεγαμηκη[ε]·γεγαμη·κειν, [ε]·γεγαμη·κη classical
2ndγεγαμηκεις, γεγαμηκης[ε]·γεγαμη·κεις, [ε]·γεγαμη·κης classical
3rdγεγαμηκει[ε]·γεγαμη·κει
Pl1stγεγαμηκειμεν, γεγαμηκεμεν[ε]·γεγαμη·κειμεν, [ε]·γεγαμη·κεμεν classical
2ndγεγαμηκειτε, γεγαμηκετε[ε]·γεγαμη·κειτε, [ε]·γεγαμη·κετε classical
3rdγεγαμηκεισαν, γεγαμηκεσαν[ε]·γεγαμη·κεισαν, [ε]·γεγαμη·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγαμηθηνε·γαμη·θην
2ndεγαμηθηςε·γαμη·θης
3rdεγαμηθηε·γαμη·θη
Pl1stεγαμηθημενε·γαμη·θημεν
2ndεγαμηθητεε·γαμη·θητε
3rdεγαμηθησανε·γαμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγαμηθησομαιγαμη·θησομαι
2ndγαμηθησῃ, γαμηθησειγαμη·θησῃ, γαμη·θησει classical
3rdγαμηθησεταιγαμη·θησεται
Pl1stγαμηθησομεθαγαμη·θησομεθα
2ndγαμηθησεσθεγαμη·θησεσθε
3rdγαμηθησονταιγαμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγαμηθωγαμη·θω
2ndγαμηθῃςγαμη·θῃς
3rdγαμηθῃ[GNT]γαμη·θῃ
Pl1stγαμηθωμενγαμη·θωμεν
2ndγαμηθητεγαμη·θητε
3rdγαμηθωσιν, γαμηθωσιγαμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγαμηθειηνγαμη·θειην
2ndγαμηθειηςγαμη·θειης
3rdγαμηθειηγαμη·θειη
Pl1stγαμηθειημεν, γαμηθειμενγαμη·θειημεν, γαμη·θειμεν classical
2ndγαμηθειητε, γαμηθειτεγαμη·θειητε, γαμη·θειτε classical
3rdγαμηθειησαν, γαμηθειενγαμη·θειησαν, γαμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγαμηθησοιμηνγαμη·θησοιμην
2ndγαμηθησοιογαμη·θησοιο
3rdγαμηθησοιτογαμη·θησοιτο
Pl1stγαμηθησοιμεθαγαμη·θησοιμεθα
2ndγαμηθησοισθεγαμη·θησοισθε
3rdγαμηθησοιντογαμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndγαμηθητιγαμη·θητι
3rdγαμηθητωγαμη·θητω
Pl1st
2ndγαμηθητεγαμη·θητε
3rdγαμηθητωσαν, γαμηθεντωνγαμη·θητωσαν, γαμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
γαμηθηναι[GNT]​γαμη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
γαμηθησεσθαι​γαμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγαμηθεισαγαμηθειςγαμηθενγαμη·θεισ·αγαμη·θει[ντ]·ςγαμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accγαμηθεισανγαμηθενταγαμη·θεισ·ανγαμη·θε[ι]ντ·α
Datγαμηθεισῃγαμηθεντιγαμη·θεισ·ῃγαμη·θε[ι]ντ·ι
Genγαμηθεισηςγαμηθεντοςγαμη·θεισ·ηςγαμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocγαμηθεισαιγαμηθεντεςγαμηθενταγαμη·θεισ·αιγαμη·θε[ι]ντ·εςγαμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accγαμηθεισαςγαμηθενταςγαμη·θεισ·αςγαμη·θε[ι]ντ·ας
Datγαμηθεισαιςγαμηθεισι, γαμηθεισινγαμη·θεισ·αιςγαμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genγαμηθεισωνγαμηθεντωνγαμη·θεισ·ωνγαμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγαμηθησομενηγαμηθησομενεγαμη·θησομεν·ηγαμη·θησομεν·ε
Nomγαμηθησομενοςγαμη·θησομεν·ος
Accγαμηθησομενηνγαμηθησομενονγαμη·θησομεν·ηνγαμη·θησομεν·ον
Datγαμηθησομενῃγαμηθησομενῳγαμη·θησομεν·ῃγαμη·θησομεν·ῳ
Genγαμηθησομενηςγαμηθησομενουγαμη·θησομεν·ηςγαμη·θησομεν·ου
PlVocγαμηθησομεναιγαμηθησομενοιγαμηθησομεναγαμη·θησομεν·αιγαμη·θησομεν·οιγαμη·θησομεν·α
Nom
Accγαμηθησομεναςγαμηθησομενουςγαμη·θησομεν·αςγαμη·θησομεν·ους
Datγαμηθησομεναιςγαμηθησομενοιςγαμη·θησομεν·αιςγαμη·θησομεν·οις
Genγαμηθησομενωνγαμηθησομενωνγαμη·θησομεν·ωνγαμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 22-Feb-2020 10:39:32 EST