γονευς • GONEUS • goneus

Search: γονεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
γονεις; γονειςγονεύςγον(ευ)·ας; γον(ευ)·ες(mas) acc pl; (mas) nom|voc pl

γονεύς, -έως, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγονευγον(ευ)
Nomγονευςγον(ευ)·ς
Accγονεαγον(ευ)·α
Datγονειγον(ευ)·ι
Genγονεωςγον(ευ)·ος
PlVocγονεις[GNT][LXX]γον(ευ)·ες
Nom
Accγονεις[GNT][LXX]γον(ευ)·ας
Datγονευσι, γονευσιν[GNT][LXX]γον(ευ)·σι(ν), γον(ευ)·σι(ν)
Genγονεων[GNT][LXX]γον(ευ)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Feb-2021 18:06:00 EST